Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK VEPujitı^T KAUİJİL6N "ı' Emekli albay Volkan Sucukçu 'nun özverili çabasıyla 83 yıl sonra eski toprağında Foçakarasıanavaîanınadöndü Dayaktan polis kurtardı • İZMİR (Cunıhuriyet Ege Bürosu) - tzıruVde. Mimar Kemalettin Caddesi'nde, bankadan emekli maaşını yeni çeken sağır ve dilsiz Abdurrahman Yıldınm'ın yanına yaklaşan 3 kişi. içinde 500YTLve 100A\TO bulunan cüzdanını alarak kaçmaya başladı. Durumu fark eden yurttaşlar, F.D. (19)ıie Ş.T'yi(15)yakalayıp dövmeye başladılar. Diğer kişi ise kaçtı. Yurttaşlann yakalanan zanlılara saldırarak dövmeye başlaması üzerine, bölgede devrilen gezen bir polis ekibi duruma müdahale ederek kapkaççılan ekip otosuna bindirdi. Tepkileri yatışmayan yurttaşlan olay yerine çağnlan takviye ekipler sakinleştirdi. Mezun oldukları okıriu soydular • tSTANBUL(AA)- Kartal'da bir ilköğretim okulundaki elektronik eşyayı çaldıklan iddia edilen, 3'ü okuldan mezun 5 kişi yakalandı. Yakacık'taki Hesna Gündeş Ilköğretim Okulu'ndan mezun olan G.Y. (17), Ş.T. (17)ve E.A. (17)ileİsmaıl Çetin (30) ve Salıh And (35), önceki gece okul binasına girerek projektör, bilgisayar. video, faks cihazı ve fotokopi makinesini aldıktan sonra bir kamyonete yükledı. Daha sonra okuldan uzaklaşan zanlılar, polisin aracı şüphe üzerine durdurarak kontrolü sırasında yakalandı. Yaşlan küçük olan 3 zanlı mahkemece serbest bırakılırken diğer 2 kişi tutuklandı. • Rumlann 1922 yılında Fo- ça 'dan aynlmalarından sonra zaman içinde kaybolan Foça karası üzümü, emekli albay Volkan Sucukçu 'nun yoğun çalışması sonucu eski toprağına kavuştu. Sucukçu amacımn Foça karası üzümünü yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak olduğunu söyledL tSKENDERÖZSOY O ateş yüreğıne düştüğünde Foça'da bıraz zeytın, birkaç fok vardı. Ama üzüm hıç kal- mamıştı. O bir "direnişçi Akdenizti." Sadece kültürü değil, doğa- yı ve bıze verdıklerını de korumak ge- rektığine inanıyor. Onun içın gece gün- düz uğraşıyor, dıdınıyor. "Direnişçi Akdenizli"nın yüreğine 1991 yılında yaşlı bir Fransız tarafından düşürülen ateş, ıçındekı "volkan"ı pat- latan o ateş, anavatanında öksüz kalan Foça karası üzümüdür. Ateşın ıçine düş- tüğü tarihten beri u Kara üzümsün iki gö- zümsün, içim dışım ömrümsün" diye türküler söyleyen emekli albay Volkan Sucukçu kendisinı terk etmeyen sevda- nın buyruğuna uyarak geieceğe bir do- ğal varlığı mıras bırakmanın peşinde. Rumlann 1922 yılında Foca'dan aynl- malanndan sonra zaman içinde kaybo- lan Foça karası, aradan geçen 83 yıldan sonra onun özverili çabalanyla anava- tanına döndü. CANLANDIRMA 10 YILI ALACAK Aslında Karadenızli olan Sucukçu, Foça'nın Bayramderesı mevkiınde 3.5 dönüm alanda kurduğu bağ- da 500 omca üzennde çalışı- yor. Uzun soluklu bir yol- culuğun henüz başında olan Volkan Bey "Her yıl 100 oıncayı söküp iyileşti- rilmişlerden 100 tane diki- yoruz.Tüınomcalann can- landmlması en az on yıhnu- aalacak"dıyor. Yazkışher gunenaz 12-13 saatınıüzüm- ler arasında geçıren Sucukçu, bazı geceler yaban domuzlan ve karakuşlar üzümleri koruyan ağlan parçajamasın diye bağda yatıyor. MÖ 6. yüzyılda Foçalı korsanlar Ak- denız'e mal taşırken Foça karası üzüm- lerinin çubuklannı ve zeytini yanlann- da götürmüş. Batı dünyası Foça karası- nı bu yolla tanımış. Kimseden bir kuruş yardım kabul etmeyen ve hâlâ kendi ce- binden harcayan Volkan Bey bugüne dek bağa 24.000 YTL masraf etmış. Şimdi, "Bu işten ekonomik beklentim yok. Harcadığım paranın karşıhğuu ala- mam, alma>-a da niyetim yok. Maksadım Foça karası üzümünü canlandırmak, ya- şatmak ve yaymak" dıyen Volkan Su- cukçu'nun anlattıklanııa kulakvermenın zamanıdır: "Bağı kurmaya 1999 yıhnda başladım. O tarihte Foça'da merkez komutanıy- dun. Cumartesi pazar günleri bağa gide- biliyordum ancak. Ama işler yüriimü- yordu. 13 Nisan 2000'de emekİi oldum, 14 Nisan'da aynlmamak üzere bağday- dım. O gün bugün hayatmı burada geçi- yor. Bağı kurmaya kalkmca ilk işim Fo- ça karası üzümünün omca dediğimiz çu- buklannı aramak oldu. 1950'B, 196O'b\ıIlardakimseflgUenme- diği için üzüm çubuklan yok olnıuş. Yi- ne de Rumlann terk ettiği köylcrde bir iki çubuk bulduk ama viriislüydü. Daha sonra Tekirdağ'da Miüi Bağcılık Kolek- sıyonu'nda ve Ege t nhersitesi ZiraatFa- kültesi'nde Foça karası çubuklan bul- duk. Bunlan ıslah etmeye başladıkve ço- ğalttık. 100-200 omcayla başladık, 500 Foça karası üzümünün varlığını 1991 yılında yaşlı bir Fransız'dan öğrenen Volkan Sucukçu kendisini terk etmeyen sevdanın buyruğuna uyarak geieceğe miras bırakmanın peşinde. Uzun soluklu bir yolculuğun henüz başında olan Sucukçu, yaz kış gününün 12-13 saatini bağda geçiriyor. (FOTOGRAF: İSKENDER ÖZSOY) omcaya çıkardık. Klon dediğimiz en iyi omcalan elde etmeye çahşıyonız. Klon- lan yayarak sağhkh omcalann ve sağhk- h üretimin peşindeyiz. Elimizde iki ayn cins Foça karası omcası var. Şimdi altın- cı yüdayız. Çahşmalanmız sonucu 185 çok sağhkh omca ekk ettik. Bunlarbir ya- şuu geçtL Daha sonraYunanistan'agklen Rumlann vanlannda götürdüğü çubuk- lardan yetiştirilen Foça karasuun çubuk- lannı torunlanna getirttik. Tonınlann Foça'\ıziyarederindegetirdikleriçubuk- lan da ürettik. ŞimdUik bağdan yüz kflo üzüm alabih'\oruz." İlk biyodinamikşarap 2007'de B ir omcanın ilk meyvesinı, yanı kara üzümün tanesini gördüğünde evladına kavuşmuş gıbi sevindiğini söyleyen Volkan Sucukçu asmalannı severek, okşayarak büyütüyor, onlann meyveye duımasını heyecanla bekliyor. Omcalann üçüncü yılda meyve verdiğirü belirten Sucukçu bahçelerinde yetiştırsinler diye Foçalılara her yıl omca dağıtıyor. Omcalara bınnci ikinci yaşında su vermek gerektiğini, üzennde üzüm olan omcaya asla su verilmeyeceğıni söyleyen Volkan Bey, "Eğer verirseniz üzüm şjşer. yeterii kalitede olmaz şarap" dedi. Omcalann üzerinde 2.5-3 kılodan fazla üzüm bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Sucukçu, "Toprak çok cömert Ne ekerseniz, onu biçiyorsunuz" diye konuştu. 1995 yılından ıtıbaren şarabı öğrenmek ıçin Almanya'ya giden Sucukçu, şarap ve şarapçılık konusunda da şunlan söyledi: "Her sene ağustos a>ında Foçalılara geleneksel yöntemle şarap >apma\ ı öğretiyoruz. Ürettiğimiz şaraplar organik- bhodinamik arasında. Bhodinamik şaraba hiçbir şe> katılmıyor. Hata omcalara ilaç aülmıyor. bağa traktör sokulmuyor. hayvanla sürülüyor. Foça karasından elde ettiğimiz şaraplann kalhesinin ne olduğu 2007 \ıhnda ortaya çıkacak." Özetle şunu diyebiliriz: Foça sadece deniz, rakı, şarap ve balık değil Foça'da bir "direnişçi" var. 83 yıl sonra Foça karası üzümü, inancını. sevdasını ve emeğini ortaya koyan o "direnişçi" sayesinde anavatanına kavuştu. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHANERİNÇ AsabmzaHâkfenObtaı... Avrupa Birliği ile başlatılacak üyelik müzakere- lerinin tarihi yaklaştıkça sinirterin gerginliği de ar- tıyor. önce "müzakere" sözcüğünün bir nezaket ifa- desi olduğunu anımsayalım. Çünkü görüşülecek konuların hepsinde Türkiye'nin Avrupa Birliği ka- zanımlanna uygun durumda olup olmadığı irdele- necek. Bu nedenle de Türkiye'nin "Ben sizin şu, şu, şu konulardaki kurallannıza uymam" deme hakkı yok. Olsa olsa, ele alınacak konulann sırasını belirleme ve kimi durumlarda da erteleme isteme hakkından söz edilebilir. Bu durum da "pamuk ipliği ile bağlı" denebile- cek ilişkilerin kopma noktasına gelmesi tehlikesi- ni ortadan kaldırma yerine daha da arttırma sonu- cunu doğurabilir. Türkiye'yi Avrupa Birliği dışında tutma, ama sı- kı bağlarla el altında bulundurma niyetlerini ger- çekleştirmek için uygulanacak yöntemi kolaylaş- tırma riski de cabası olur. • • • Zaman zaman bizler de hukuka siyasetin kanş- tınlması geleneğinden yakınıyor ve eleştiriyoruz. Ancak bu geleneğin değiştirilmesi pek de zor bir şey değil. Sayısal çoğunluğu bulunan iktidar partisi zorla- nınca, hukuktaki siyaset etkilerini bir günde çıka- rılacak yasalarla ayıklayabilir. Ayıklamasa bile, yasalann bu yapısından gadre uğrayanlar, Avrupa Insan Haklan Mahkemesi ara- cılığıyla haklarını arayabilirler. Türkiye'nin asıl sorunu, kendisine dayatılan si- yasal isteklerin altından kalkabilmek, haklı olarak "Sevr'i hortlatma girişimi" diye nitelendirilen da- yatmaları engellemektir. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için "önce konuşup sonra düşünme" alışkanlığından kurtu- lunması gerekmektedir. Müzakerenin başlangıç tarihini erteletmemek için yapıldığı olasılığını akla getiren yanlışlardan dönülmesi, politikadan ayn bir nitelik isteyen dev- let adamlan sayesinde mümkündür. Ama bu kez de "verilen sözlerin tutulmadığı" suç- lamalarına çanak tutmak, siyasal iktidann kimi çevreler karşısında güçsüz kaldığı iddialanna yol açacak bir ortam yaratılmaktadır. Türkiye'nin önündeki en büyük sorun, yıllarca yaşadığı terörü dünyaya anlatamamasıdır. Ozellik- le Başbakan'ın pek de parlak geçmeyen Diyarba- kır gezisindeki sözleri kafalan büsbütün kanştır- mış, Türkiye'ye yeni bir ayak bağı yaratmıştır. • • • Avrupa Biriiği'nin Türkiye'nin Doğu ve Güney- doğu illerine hangi gözle baktığı bilinmektedir. Bu bölgeler için öngörülen niyetler içinde, şim- diye dek üzerinde yeterince durulmayan konular- dan biri de Fırat ve Dicle'nin sulanna Türkiye'yi dış- layarak bir yönetim oluşturma kararlılığıdır. Müzakerenin başlatılmasına ilişkin kararda gön- derme yapılan Avrupa Birliği Komisyonu Rapoaı'nda bu konu açık biçimde dile getirilmiştir. Raporda, Dicle ve Fırat havzasındaki suların Av- rupa Birtiği tarafından Ortadoğu sorunuyla ilişkili olarak yönetilebileceği, yönlendirilebileceği ifade- leri de yer almaktadır. Bu yaklaşım, Irak nedeniyle stratejik ortağımız(!) Amerika Birîeşik Devletleri'nin de işine geleceği için siyasal iktidan zoriamaktadır. • • • Uzun lafın kısası, Avrupa Birliği tutkusunun ya- rattığı yalancı coşku, başımıza çorap örülmesini kolaylaştıracak oyunlann görülmesini engelleme- melidir. oerinc@ cumhuriyet.com.tr 'Kalamış'ta Sinema Akşamları' • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Belediyesi ve Belgesel Sinemacılar Birliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Kalamış'ta Sinema .\kşamlan" etkinliği, sinemaseverlere 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasmda açık hava sinema nostaljisini yaşatacak. Kalamış'taki Kadıköy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlik, yann "Yazlık Sinema Keyfi" programı ile başlayacak. Bu çerçevede Türk sineması ile son yıllarda çekilmiş seçkin yabancı filmler, Kadıköylülere sunulacak. "Kaplumbağalar da Uçar", "Cevapsız Arama", "Alacakaranlık Samurayı'", "Günah", "Arjantin Hikâyeleri" adh filmler, 30 Ağustos Salı akşamına kadar gösterilecek. Etkinlik, 31 Ağustos Çarşamba günü "Ay Işığı Belgesel Film Akşamlan" ile devam edecek. TEŞEKKUR Sevgı dolu mavı gozlen ile Dunyaya ve ınsanlara bakan, bızlere, saygıyı, sevgıyi, paylaşmayı dayanışmayı, dosöuğu ve hoşgöruyu öğreten Babamız Gültekin GAZİOĞLU'nun tedavısı sırasında samımı ve dostça destek olan Başkent Üniversitesi Hastahanesi Başhekimi Sayın Prof Dr Rengm ERDALa Onkoloji Bölüm Başkanı Sayın Prof.Dr.ÖzgürÖZYILKANa Bölüm Hekimleri Sayın DrDılşen ÇOLAKa Sayın Dr Yeşım YILDIRIM'a Sayın Dr Eylem ÖZDEMİR'e Sayın DrZafer AKÇALI'ya ve tiım sağlık çalışanlarına Babamızın rahatsızlığının başlangıcından ıtbaren hep yanımızda olan, güzel ınsan, can dostumuz Sayın Dr İrfan Serdar ARDA'ya, Ankara ve Maçka'daki torenlerde ev sahiplığı yapan EĞlTİM-SEN'ın başta Genel Başkanı Sayın Alaaddın DİNÇER'e, tum yonetıcılenne ve çalışanlarına. Trabzon Beledıye Başkanı Sayın M Volkan CANALİOĞLUna, Maçka Belediye Başkanı Sayın Ertuğrul GENÇ'e. Babamızın dostlarına, arkadaşlarına dostlarımıza, akrabalarımıza, telefon eden, gazetelere ılan veren, telgraf, çıçek ve mesaj gönderen, yürekleri bizlerie olan herkese teşekkur edenz. GAZİOĞLU AİLESİ ADALET BAKANLIĞIGÖNEN İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVMAZEV AÇIK ARTmMA İLAM DosyaNo:2005'201 Saolmasına karar verilen gayTİmenkuiün cinsi, kıymeti. e^safl: Gönen ılçesi, Ha\Titça Köyü, Issızhan mevkii tarla cinsindeki 18600 m2'lik tamamı borçlu Yalçın Şenel adına ka- yıtlı iken, kaydındakı haciz ve ipotek haklan ile birlıkte Gülsüm Şenel adına tapuya tescil ettirilen, tapunun 730 pareelinde kayıtlı bulunan taşınmaz. HaHhüTir durumu: Bandınna. Bıga yoluna 500 metre mesafede, her türlü hububat ekimine elverişli olup, yılda bir ürün alınabılır. Sulama imkânı olmayan, makine ile tanm işlen yapılabilir, %3-5 meyılli dunımdadır. Ipoteğin paraya çevriJmesi yoluyla, ipotek hakkından an olarak satılacaktır. Takdir olunan kıymeti: KDV hariç 41.850,00 YTL Ga>Tİmenkul imar durumu: Beledıye ımar sahası dışında, köy hudutlannda. Satış şartlan: 1-Satış 07.10.2005 günü saat 10.50'den 11.00"e kadar Gönen lcra Dairesi bahçesi, girişin önündeki adreste açık artırma suretıyle yapılacaktır. Bu artınnada tahmin edilen kıymetın %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah- hüdü baki kabnak şartıyla 17.10.2005 günü aynı yerde ve saatte ikıncı artımıaya çıkanlacakhr. Bu artumada da bu miktar elde edılmemişse gayrimenkulün en çok artıranın taahhü- dü saklı kalmak üzere artınna ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar kı artınna bedelınnı malın tahmin edilen kıymetınin ° / o40'ını bubnası ve satış isteyenin alacağuıa rüçhanı olan alacaklann toplamnıdan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşhnna masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Artırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesı veya bu miktar kadar millı bir bankanın kesin teminat mektubunu venneleri lazımdır. Satış peşın para iledir. Alıcı ıstediğinde satış bedeli ile KDV vergisini ödemek üzere 10 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. ihale damga pulu, tapu alım harcı, tahliye ve teslkn masraflan, %18 KDy tellah'ye ücreti alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahıbı alacaklılarla diğer ilgilılerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daıremize bildümeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ve KDV'sini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardrr. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsıl olunacak, bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 4/a- thale bedeli ile KDV'nın yatınlmaması üzerine llK'nın 133. maddesi gere- ğınce ihale karan kaldınlarak, kendisinden evvel en yüksek pey ilen süren, sürdüğü pey llK'nin 129'1. maddesine uygun bulunması halınde, sürdügü pey üzenne kendisine muhtı- ra ile teklif edılecek, razı olunsa ona ihale edilecektir. Aksi takdirde gayrimenkul yenıden ihaleye çıkartılacak, ihale satış ilanı ılgılılere teblığ edıhneksızın yapılacak ılanla yettnile- rek yenıden ihaleye çıkartılacaktır. Bu arttırmada teklifin 1İK 129 2. maddesine uyması şartıyla gayrimenkul en çok arttırana ihale olunacaktır. 5- Şartname ilan tanhinden ıtibaren herkesin görebihnesi için daıre açık olup giden venldıği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 5/a- llK'nin 127. maddesi gereğınce, adreslen tapuca bildirilmeyen ilgili- ler ile tebligat çıkanhp da tebliğ edilmeyenlere, işbu açık artmna ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005'201 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvunnalan ilan olunur. (*) llgililer tabırine irtıfak hakkı sahiplen de dahildır. Basın: 39916
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog