Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

2 5 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kemal Sağ'dan Baykal'a destek • ADANA (CumhuriyeC Bürosu)-CHPAdana" Milletvekili KemaJ Sağ, Bülent Ersoy'un, '12 Eylül darbesinden sonra bir siyasi parti lideri benden para istedi" sözlennin ardından, CHP Genel Başkanı Denız Baykal'a yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak "Muhalitlennin bile dürüstlüğüne leke konduramadığı Baykal'ın bu tür magazın haberleriyle yıpratılmaya çalışılmasını kinıyorum" dedi. Gazetemiz bürosunu ziyaret eden Sağ, yaşananlann Baykal'ın bugüne dek hıçbir söylentıye kanşmayan adinı karalama kampanyasının bir parçası olabileceğine dikkat çekti. ABD'den PKK için heyet geliyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD Dışışleri' Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matt Bryza, PKK ile mücadele konusunu göriişmek üzere bugün Türkiye'ye geliyor. Bryza 'run Ankara'da sürdüreceği iki günlük ziyaretinin gündeminde terör örgütü PKK ile mücadele, Kıbrıs ve AvTupa Birliği ile ilgili son gelişmeler bulunuyor. ABD'nin Merkez Kuvvetleri Komutanı John Abizaid ile Avrupa Kuvvetleri Komutanı James Jones'un da önûmüzdeki ay Ankara'ya gelmesi bekleniyor. TV'lere Kürtçe izni eylülde • ANKARA (Cumhuriyet Büro)-Yerel televizyonlarda farklı dil ve lehçelerde yayın yapılabilmesine ilişkın düzenlemeyi gayn resmı olarak gündemine alan RTÜK, yerel yayın kuruluşlannın başvuru koşullanna ilişkin çalışmalannı sürdürüyor. Konuya sıcak baktıklannı belirten yetkililer, bu konuda, eylül ayında somut gelişmeler olabileceğini belirtti. Arıtman'dan Öcalan önerisi • ANKARA (ANKA)- CHPİzmir Milletvekili Canan Antman'dan Abdullah Öcalan için ilginç bir öneri geldi. Antman, Öcalan'a cezaevınde akşamlan ikı saat kendi yaptıgı terörün filmlerini ızletmek gerektiği görüşünü savunarak, "Ben o cezaevinin yöneticisi olsam bunu yapmıştım çoktan" dedi. Vali: Turizmimiz etkilendi • TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Maçka ılçesinde PKK'lilerle girişilen çatışmanın bazı rezervasyon iptallerıne neden olduğunu belirtti. Yavuzdemir, terör olayının basında gündemde kalmaya devam etmesi halinde il ekonomisinin zarar göreceğini iddia ederek "Basınımızdan bu tür olaylan bir an önce gündemden kaldırmasını talep ediyoruz'" dedi. ÖZIL ETÜT MÜZİK KURSU ıSanaı Yönetmenl Dogan Canku, Klasik Gitar - Flamenco Gitar Piyano - Keman - Şan 2005-2006 Öğretim Dönemi Kayıtlanmız Başlamıştır. (0216)326 11 43 v.v,v. etutmuzik.com Parti bildirisi nedeniyle mahkemeye çıkanlan 8 yöneticinin yurtdışına çıkışı sınırlandınldı DEHAPTılara yasakANKARA (Cumhumet Bü- rosu) - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hâkımli- ğı, DEHAP Genel Başkanı lun- cer Bakırhan'ın da aralannda bulunduğu 8 DEHAP yönetici- sinin tutuklanmalan ıstemini ye- rinde görmezken DEHAP yöne- ticilerine yurtdışına çıkma ya- sağı ve Ceza Muhakemeleri Ka- nunu'nun (CMUK) 109'uncu maddesine göre haftada bir ad- li kontrollerine karar verdi. DEHAP Parti Meclısi (PM) ve il başkanlan toplantısı sonuç • DEHAP Parti Meclisi ve il başkanlan toplantısıyla ilgili soruşturma kapsamında yargıç önüne çıkanlan DEHAP yöneticilerinin tutuklanması istemini reddeden mahkeme heyeti, yöneticilerin her hafta adli kontrole gitmesini karara bağladı. bildirgesiyle ılgılı soruşturma yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafi» Kelkit, DEHAP yöneticisi 10 kişınin ifadesini aldı. Kelkit, Bakırhan'ın da ara- lannda bulunduğu 8 kişiyi tutuk- lama istemiyle mahkemeye sevk etti. Tutuklama istemini redde- den mahkeme heyeti, Bakırhan ve yöneticilere yurtdışına çıkma yasağı getirdi. Yöneticiler mah- keme süresince CMUK'un 109'uncu maddesine göre. her hafta adli kontrole gidecek. Bakırhan, bildirgede "Kürt sorununuıT demokratik ve ba- nşçıl yollardan çözümüne dönük ifadelere yer verildiğini savu- narak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aydınlarla yaptığı görüşmede dile getırdıği görüş- lerparalehnde ıfadelerbulundu- ğunu kaydetti. "Kürtsorunune şiddetle ne deretieçözülecekbir şeydir" dıyen Bakırhan, soruş- turmanın bu gerçeği kabul etme- yen çevrelerin yoğun pompala- malan sonucu açıldığuıı ileri sürdü. "Sonuç bildirgesi doğru ve arkasındayız" dıyen Bakır- han, bildirgede, terör örgütü ele- başı Abdullah Öcalan dan "Sa- yın" şeklınde bahsetmelerinı de- ğerlendirirken "Siyasi kümırü- müz, aile kültürümüz ve neza- ket kurallan kişilerarasında ay- rım getirmiyor. Sayın Adnan Menderes,idam cezaa akn. Ona da' Sayın' diyoruz. Türkiye'nin sorunu 'Sayın' dememekle çö- zülecek değil" dedi. Bakırhan, duruşmanın ardından, karann kendileri üzerinden mesaj ver- me amacını taşıdığınj söyleye- rek "Kürtsorununu" demokra- tik yöntemlerle çözmek isteyen- lerin kararlılıklanndan vazgeç- memesi gerektiğini kaydetti. Orgneral Ozkök, terörle savaşımın devletin tüm kadrolannın sorumluluğu olduğunu vurguladı: Topyekün mücadele şartANKARA (Cumhumet Bürosu) - Genel- kurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 20 yıldır bölücü terörle mücadelenin TSK ağrr- lıklı yapıldığına ışaret ederek "Oysaki bölü- cü terörle mücadele, topvekûn bir anlayışla hareket edümesini gerekli kılnıaktadır. Terö- rün sonunu getirecek başannın, bu mücade- lenin devietin tam kadro sorumluluğunda ve karşıhklı güven ve eşgüdüm içerisinde ulusal bir görev olarak yapılmasryta mümkün ola- cağı aşikârdır" dedi. Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen "TSK ŞerefMadalyası ve TSK Üstün Hiz- met Madalyası Tevcih TörenTnde konuşan Özkök, "tlkemizin etrafinda güvenüğimizi tehdit edebilecek çok sayıdaki potansiyel kriz bölgelerinin ve risklerin varüğı bizi ciddi şe- ldlde endişelendirmektedir" dedi. Türki- ye'nin en önemlı sorununun "terörü vasıta olarak kullanan bölücü cereyan" olduğunu vurgulayan Özkök, şöyle konuştu. "Bu sorunun çözümünde toplumun her kesinıi sorumluluğunu idrak etmeü ve dini taşın alüna sokmahdır. 20 yıldır bölücü te- rörle mücadele, TSK ağuiikb olarak yapıl- maktadır. TSK mensuplaruun hemen hemen tamamı bu mücadelede görev almışür. Oysa- ki bölücü terörle mücadele topyekün bir an- layışla hareket edilmesini gerekli kümaktadır. Terörün sonunu getirecek başannın, bu mü- cadelenin karşüıklı güven ve işbirfiği içerisin- de ulusal bir görev olayı yapümasrvia müm- kün olacağı aşikârdır. Her bir şehidin acısı içimizdedir. TSK eskiye oranla çok daha bi- BnçB, kararh ve tecrübeii olarak bu mücade- leye devam etmektedir. TSK'nin hedefi; bö- lücü terör örgütünün vanlış ve habis politik hedefini ve bunun için uyguladığı terör ey- lemlerini terk ederek kanunlara ve ulusun merhametine râm olmasuıı sağlamakûr." 'AB, TSK'yi algutyamıyor' Türk ordusunun dünyada eşine az rastla- nan ulus-ordu ilişkisıne sahip olduğunu ve birçok gelişmiş ülkenin bu ilişkiyi anlaya- madığına işaret eden Özkök. şunlan kaydet- ti: "Bu durum, bu ülkelerin silahlı kuvvetler kavramına önyargL, korku ve kuşkuyia kan- şık bir açıdan bakmalanna sebep olmakta- dır. Bu da özeUikle AB'ye giriş sürecinde. bu ülkelerin TSK'nin toplumdaki olumlu rolü- nü ve önemini tam olarak algüayamamalan- na sebep olmaktadır. Bir meseleyi daha iyi anlayabürnenin tek yolu empafi yapabilmek- tir. Çünkü her ülkenin ihtryaçlan, şartian, değerleri, geçmişi ve toplumsal değer ve dina- mikleri farkhdır.'' Özkök, doğuyla batının arasındaki kınlgan fay hattını kapsayan coğ- rafyada ve sürekli değişen karmaşık güven- lik ortamında sahip olunan olumlu imajın korunabilmesinin kolay olmadığına işaret ederek "Bu imaj TSK'nin ciddi, kararh, şef- faf, dürüst pragmatik, çağdaş Cumhuriyetin temel nitetikleri ve Atatürk Uke ve devrimle- rtvie örtüşen çizgisi sayesinde ve büviik emeklerle kazanümışür. Asıl zorluk, sürekli zirvede kalabilmeyi başarmakür1 ' dedi. ÜSTÜN HtZMET MADALYASI ALDILAR - Geneikurmav Başkankğı KarargâhıOrgeneralKazunOrbaySalonu'nda dün "TSK Şe- ref .Madahası ve TSK Üstün Hizmet Madalyası Tevcih Töreni" düzenlen- di Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, törende, Kara Kuvvederi Ko- mutanı Orgeneral Yaşar Büvükanıt ile Jandarma Genel Komutanı Orge- neral Fevzi Türkeri'ye üstün hizmeüeri dolayısıyla Şeref Madahası verdi Özkök, Kara Kuvvetleri Komutanhğı Kurmay BaşkanhğVna atanan Kor- general Ergin Saygun, Donanma Komutanhğı'na atanan Koramiral Mu- zaffer Metin Ataç ve Harp Akademileri Komutanhğı'na getirilen Korge- neral Aydoğan Babaoğhı'na ise TSK Üstün Hizmet Madalyası takü. (AA) îktidann toplumu hışatmapolitikası izlediğini belirten Çolak'a soruşturma Hükümete eleştiri suçANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - TBMM Genel Sekreterliği'nce, Mül- kiyeüler Birliği Genel Başkanı AMÇo- lak hakkında soruşturma başlatıldı. Mülkiyeliler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM Genel Sekreterliği'nce Mülkiyeliler Birli- ği Yönetim Kurulu'nun 11 Temmuz Pazartesi günü basm- yayın organ- lannda yer alan basm açıklaması ne- deniyle genel başkan Ali Çolak hak- kında soruşturma açtığı bildirildi. Yapılan açıklamada, soruşturmanm hiçbir yasal dayanağı ohnadığı vur- gulanarak şöyle denildi: "Mülkive camiaa taranndan büyük tepkryle karşuanan soruşturma,Mül- kiy elüer Birfiği Yönetim Kurulu'nun 22 Ağustos tarihli toplanüsında gün- deme ahnmışdr. Mülkiyeliler Birliği tüzelkişinği adına yapılan basm açık- lamasmdan dolayı genel başkammız hakkında idari soruşturma açıhna- suu, düşünce, ifade ve örgütlenme öz- gürlüğümüzü engellemeye dönük, hukuk djşı bir müdahale, bir sindir- me politikası aracı olarak görmekte- yiz. Bu antidemokratik müdahale- nin Mülkiyelikr Birtiği'ni yddırma- sı söz konusu olamaz." 'Bürokrasi tesüm ahndı' Mülkiyeliler Birliği Yönetim Ku- rulu tarafından 10 Temmuz'da ya- yımlanan bildiride, hükümetin uygu- lamalan eleştirilirken, toplumun bü- tün altyapı ve üstyapı kurumlanyla bilinçli ve sistematik bir kuşatma al- tında olduğuna dikkat çekilmişti. Ya- pılan atamalarda bürokrasinin tes- lim alındığma işaret edilen bildiride, hükümetin kuşatmasına karşı de- mokratik kurumlann işbirliği yap- ması gerektiği vurgulanmıştı. 'Bağımsız yargı unutulmadı' Mülkiyeliler Birliği bildirisinde şöyle denilmişti: "Yasamaveyürüt- meyi ek? geçiren iktidar partisi, bagnn- sız yargrvı da unutmamışOr. Yargrvı kuşatma çabalanmn bir ürünü ola- rak Hâkimler ve Savcılar Vasası'nda değJşiknkyapürruş, hâkim ve savcıla- nn atanması yetkisi kurumdan afana- rak Adalet Bakanhğı'na verilmiştir. Yargmm bu yöntemle sryasallaşûnl- ması sonucunda güçler aynhğı ilkesi ortadan kalkmakta, böylece otorita- rizmden totaütarizme geçiş tehJikesi ortava çıkmaktadır." KARAYILAN: SİZ ÇÖZMEZSENİZ BİZ ÇÖZERİZ PKK'den gözdağı DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bü- rosu) - Bir aylık eylemsizlik sürecine girdiğini ilan eden PKK'nin siyasi yapılanmalanndan Koma Komalen Kürdistan (KKK) Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, "KoşuDar yaratdsnt,sflahlantümden ortadan kal- dırahm" dedi. Mezopotamya Haber Ajansı'na (MHA) açıklamalarda bulunan Kara- yılan. sorunu çözmek isteyenlere fir- sat tanımak amacıyla bir aylık eylem- sizlik çağnsı yaptıklannı belirtti. As- keri operasyonlann durmaması ha- linde çatışmasızlık ortamınm son bu- lacağı tehdidinde bulunan Karayılan. "Pasifsavunmaya geçmişsekbu büyük bir fedakâriıktır. Çünkü pasif savun- ma kendi güvenliğinden feragat et- medir. Yani pasifsavunma bir gücü im- haya götürebitir. Bu açıdan risktir" diye konuştu. Karayılan, bir aylık sü- recin az olduğu yolundaki eleştirile- re, "Bu bizim bitirUmemiz anlamına gehr. Yani grup grup tasfiye olun an- lamına gelir" diye yanıt verdi. Abdullah Ocalan'm muhatap aluı- ması konusunda referandum önerisi getiren Karayılan. 1 Eylül Dünya Ba- nş Günü'nde geniş kapsamlı etİdnlik- leryapıhnası çağnsında bulundu. Ka- rayılan şöyle devam etti: "Sayın Başbakan iyi, kuiağa hoş ge- lebilecek bazı sözler söyiemiş. Bizi ye- ren, işte terör ayn Kürt sorunu ayn diyerekten bizi hedefleyen sözleri de vardır. Anıa ona rağmen sorunu ta- nımlaması. soruna sahiplenici yakla- şımına da bir değer biçtik. Bu sözler var, bunun dışmda ortada bizim da- yanacağımız bir şey yok kL" Karayılan konuşmasmın bir bölü- münde de "Biz bölge halklan olarak sorunlannuzı kendimiz çözeriz. Siz çözmezseniz Kürtler de başkalanyla çözüm için politika geHştirir" dedi. TARTIŞILAN ERMENt KONFERANSI Bakan Gül açılışta yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakam AbduDah Gül, Bo- ğaziçi Üniversitesi tarafmdan düzen- lenecek olan "İmparatortuğun Çö- küşDönemindeOsmanh Ermenileri" başlıklı konferansa geniş katılımlı ol- ması durumunda prensip olarak ka- tılabileceğini bildirdi. Bu tür toplantılann Türkiye'nin tez- lerini uluslararası topluma anlatabil- mesi için bir fırsat olarak kullanıl- ması gerektiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Gül, "Tezlerimizi ve görüşle- rimizi herortamda, herplatformda ba- şımız dik şekilde anlatmaktan geri durmayacağız. Bu çerçevede herhan- gi bir çeldnmemiz vey a kompleksimiz yok. Sanki suçluymuşuz gibi kaçma- nın bir manası olmadığına inanryo- rum" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Na- mık Tan ise haftalık basın toplantısın- da konuya ilişkin soru üzerine, Gül'e konunun bir ay kadar önce iletildiği- ni söyleyerek Gül'ün de "programı müsait olduğu takdirde prensip ola- rak geniş kaülımlı bövle bir toplanö- ya kaülabileceğini'' ilettiğini kaydet- ti. Konferans davetiyesinin Dışişleri Bakanlığı'nm eline bugün geçtiğini ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcü- sü Namık Tan, "Bu nedenle Gül'ün konferansaaynıtarihlerdeNew Yörkta bulunacak olması nedeniyle katıla- mayabileceğini, ancak programırun müsait ohnası durumunda konferan- sm sonuna katümasnun sözkonusu ob- bileceğini'' bildirdi. "Imparatorhığun Çöküş Dönemin- de Osmanh Ermenileri" başlıklı kon- feransın, 23-25 Eylül 2005 tarihle- rinde Boğaziçi Üniversitesi'nde ya- pıhnası planlanıyor. Daha önce aynı adla düzenlenmek istenen konferans, hükümet ve toplumdan gelen tepki ne- deniyle iptal edilmişti. POLFITKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Diyanefte Örgütlenme... Bir günde 700 din adamının yeri niçin değiştiri- lir? Cumhuriyet'in dünkü manşetini okuyunca ge- rici-faşist iktidarlann yıllar öncesi Diyanet Işle- ri'ndeki örgütlenme modelini anımsadım... Aradan neredeyse otuz yıl geçmesine karşın değişen bir şey yoktu. önce Adalet Partisi, ar- dından MHP, MSP ve ANAP aynı yöntemle Di- yanet Işleri'nin siyasallaşmasında önemil rol oy- namışlardı. Diyanet Işleri Başkanlığı'nda Süleymancı, Nak- şi ve Nurcu mücadelesi yıllardır sürüyor... Diyanet-Süleymancı kavgası 1985 yılında pat- lak verdi. Kemal Kaçar ve arkadaşları yargılandı. Süleymancılar, Türkiye kesmediği(!) için Alman- ya'yaelattılar... Süleymancılar o yıllar iki kişiyi hedef almışlardı. Birisi Diyanet Işleri'nin eski başkanı Tayyar Altı- kulaç, öteki, Alman Sendikalar Birliği'nde çalışan Mete Aksu'ydu. Kavga "Islam Kültür Merkezi" yüzünden çık- mıştı. Kamuyararınadernekolmakisteyen "Islam Kültür Merkezi"ne Mete Aksu karşı koymuştu. Aynı yıllarda "Milli Görüş" ve "Ulkücü Görüş" Türkiye'de ve Almanya'da karşı karşıya geldi. Türk-lslam sentezini savunan ve Almanya'da yay- gınlaşmak isteyen MHP, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kendi yandaşlannı Diyanet Işleri'nde örgütlemeye çalıştı. Frankfurt'ta "Türk Federas- yonu" olarak bılinen "Avrupa Demokratik-Ülkü- cü Türk Dernekleri Federasyonu" da "Türk-ls- lam sentezi"n\ yaymak istiyordu. Dernek aynı zamanda MHP'nin yurtdışı uzantı- sıydı... • • • Ülkücüler 12 Eylül 1980 öncesi Diyanet Işleri Baş- kanlığı'nda önemlı yerierı ele geçirmek için MSP'yte mücadeleye girdiler.... Alparslan Türkeş hayatta değil ama Necmet- tin Erbakanyaşıyor... Adına ister "mücadele" ister "kavga" deyin, MHP ilk raundu kazandı. Diyanet Işleri'nin "Anda Ana Neşriyat ve Dağrtım AŞ" Yönetim Kurulu MHP'Iİ milletvekillerinden oluşmuştu... 12 Eylül 1980 öncesinde kurulan Birinci MC ve Ikinci MC hükümetleri "Diyanet lşleri"n\ kendi si- yasal çıkarları için kullandı. MSP Avrupa'da "Mil- li Görüş"ü, MHP ise "Türk-lslam sentezi"n\ "Ül- kücü dernekler" üzerinden yürütürken, AP "Sü- leymancılar" ve "Nurcular"a destek verdi. Diyanet Işleri Başkan Yardımcılığı görevine ka- dar yükselmiş eski Adana Müftüsü Cemalettin Kaplan, Necmettin Erbakan'ın kontenjanından Almanya'ya gönderilmişti. Diyanet Işleri Başkanlığı kuşatılmıştı... O nedenle yurtdışındaki din hizmetleri yetersiz kaldı ve boşluğu şujgruplar doldurdu: "Süleymancı... Ülkücü... Nurcu... Milli Gö- rüşçü..." Ozellikle Almanya, Belçika, Hollanda ve Avus- turya'daki camiler "tarikat-siyaset-ticaret" üçge- niylegelişti... Islam Kültür Merkezleri'ne bağlı yüzcami Sü- leymancıların, Islam Federasyonu'na bağlı bin ca- mi Milli Görüşçülerin olurken; Ülkücüler ve Nur- cular "dernek" çatısı altında üç-beş camiyi ete ge- çirdi... Şimdi bunlan niye yazıyorum? AKP iktidan Diyanet Işleri'nde örgütleniyor, tıp- kı Milli Eğitim'de, Kültür Bakanhğı'na bağlı Dev- let Tiyatrolan'nda ve diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi... Asıl sıkıntı Diyanet Işleri Başkanlığı'nda... AKP iktidan, Erbakan Hoca'nın Avrupa'daki "Milli Görüş"ünü ele geçirmek için önce Türki- ye'de "müftüleri" tedirgin edip Nakşi, Nurcu, Sü- leymancı kadrolaşmayı yaygınlaştınyor... • • • Konya yöresindeki "yeşil holding"ler, "Milli Görüş"ün Almanya'daki Nuru Osmaniye, Selimi- ye, Yunus Emre, Şehzade, Bedir, Osman Gazi ca- milerinde saf Müslüman yurttaşlarımızdan 5 mil- yar Mark topladılar yıllar önce... Yurttaşlanmız bir güzel dolandınldı.... AKP ne yaptı "yeşil holding"ler için? AKP için imamlar, müftüler, camiler önemlidiri. Siyaset de orada yapılıyor ticaret de... Hani zaman zaman soruyoruz ya: "Türkiye bugünlere nasıl geldi?" Hizbullah Güneydoğu'da camileri "örgütevi" yaptı, "yeşil holding"\er camileri de saf Müslü- manları da dolandırdı... TarikatçıyapılanmaTürkiye'yi kuşartı, gerici-fa- şist iktidariar imam hatipleri "arka bahçe" yapıp, kaçak Kuran kurslannı çoğalt- tı... Kenan Evren Paşa da 12 Eylül sonrası Atatürk'ün kur- duğu Türk Dil Kurumu'nu, Türk Tarih Kurumu'nu kapa- tıp "Atatürkçülük" adına tarikat şeyhlerine kol kanat gerdi... Yetmez mi? hikmet.cetinkaya(5 cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 HAZİNE YARDIMI YOK SHP,pam sorununu yemekleçözecek ANKARA (ANKA)- AKP ve CHP'nin uz- laşması ile milletvekili transferi gerçekleştiren siyasi partilere Hazine yardımı yapılmasının önüne geçilmesinin ar- dından Hazine yardı- mından mahrum kalan SHP, maddi sorunu aş- mak amacıyla kendi ya- ğıyla kavnılma karan aldı. Siyasi partilere Ha- zine yardımını düzen- leyen maddenin kaldınl- masıyla 1 trilyon 300 miryar liradan olan SHP. sorununun önlenmesi için harekete geçecek. Mali durumu uzun sü- redir kötü olan SHP, ge- çen yıl olduğu gibi ge- nel merkezin yakıt pa- rasını bile ödeyemeye- cek hale gelmemesi için yardım yemekleri dü- zenleme karan aldı. Ozellikle Istanbul, An- kara ve Izmir gibi büyük şehirlerde parah yemek- lerde partililerden bilet parası karşılığında yar- dım almayı planlayan SHP yönetüni, partinin giderlerini bu yolla kar- şılamayı hedefliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog