Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(S cumhuriyet.com.tr 'ÜNÜN FıLMLERİ Eyfel Krfesi'ndeki... 15.30 Olay Macera /Öj (MajOnTheEifellTower)-Bill Kirby, zenguı \Zs teyzc>inı öldürmesı içın bır tıp öğrencisı olan Johann Ridek'ı kıralık katıl olarak tutar. Radek, uzun bır stre polisle alay edercesine kımhğını giz- ler. ancak endısınden daha soğukkanlı bır polıs mü- fettişının tarnaz planı sayesuıde yakalanır. Yönet- menlığıni 3urgess Meredith'in üstlendiği filmin başroliennde. Charles Laughton, Franchot Tone oy- nuyor (1950 ABD-Fransa, 97 dk). Büvük Ovuıı 20.15 CINE 5 Macera I (Squanderers)-Otoparktagörevlı ikı güvenlik görcvi ısı, vıdeo kaydından bır adamın araçlar- dan bıruıe canta koyup uzaklaştığtnı görür. Merak- la aracın ıcmdekı çantayı açan ıkı kafadar, çantanın içinde 300 bın dolan görünce bır anda heyacanla- narak paralan alıp kaçarlar, ancak paranın sahıple- n son derece belalı tıplerdır Yönetmen. John Sjjog- ren Oyuncular: Chad McQuenn. Don Svvayze, Joe Estevez( 1996 ABD. 95 dk) Düşüncesiz 20.30 Olay TV Güldürü I (Indtscreet) - Ünlü bır Avrupalı aktris ile Ame- nkalı bır dıplomatın romantizm dolu aşk hıka- yesi konu alımyor Yönetmen: Stanley Donen. Oyuncular: Cary Grant, Ingnd Bergman. Cecil Par- ke'r, Phylhs Calvert (1958 ABD, 100 dk). Tyson 22.00 tv8 Dram I (Tyson) - Mike Tyson'ın 12 yaşında güçlü yum- ruİdarı olan küçük bır çocuktan dünya ağır sık- let şampiyonuna dönüşmesını anlatan çarpıcı bir bi- yografık fılm Tecavüzle sonuçlanması ve hüküm giymesıyle sona eren bır Amenkan Rüyası'nın kah- ramanı olan Mıke Tyson, masumıyetın ve sokak ka- badayılığının ilginç kanşımı olan bir karekter ola- rak çıkıyor karşunıza. Yönetmenlığmi Uli Edel'ın üstlendiği filmin başrollennı, George C.Scott. Paul VVınfıeld, Mıchael Jaı Whıte ve James Sıkkuıg gi- bi sanatçılar paylaşıyor (1995 ABD. 104 dk). 22.15 / TRT 1 / Güzel Bir... Aynntı yanda Vırüs 22.30 atv Macera I (Vlriis) - Okyanusun ortasında seyreden bır kurtarma gemısının mürettebatı ansızın şıd- detlı bır kasırganın patlak vermesıyle mahsur kalır. Bölgede rastladıklan terkedılmış bir Rus araştırma gemısıne çıkarlar. Bomboş görünen bu esrarengız gemide ters giden birşeyler var gıbidır. Yüksek tek- nolojiye dayalı radarlarla, herbiri teknolojı harikası elektronik aygıtlarla donatılmış bu Rus gemısinın mûrettebatı. uzaylı varlıklar tarafından öldürülmüş- tür Yönetmen' John Brunn Oyuncular' Jamıe Lee Curtıs, Willıam Baldvvin. Donald Sutherland (1999 Fransa-lngiltere, 99 dk). 00.10 / Movie Max / Baskı Aynntı yanda Komodo 00.15 atv Korku (Komodo) - Film. ailesini korkunç bir kazada kaybetmenin acısını hâlâ içmde taşıyan 15 ya- şındakı Patnck Connoly'nın başından geçen tüyler ürpertıcı ve korkunç maceralan anlatıyor. Yönet- men Mıchel Lantıen'nın ımzasını taşıyan yapımın başrollennde, Jıll Hennesy, Bıll Burke, Kevın Zegers oynuyor (1999 Avustralya-ABD, 89 dk). Köpek Cinayeti 01.40 TRT 2 Macera (The Kennel MurderCase)- Bır dedektifm ın- tıhar gibı göstenlen bır ölümün cmayet oldu- ğunu kanıtlamaya çalışmasım konu alan filmin yö- netmeni Mıchael Curtız. Filmin oyunculan arasın- da, William Powell ve Mary Astor gibı sanatçılar y- er ahyor (1933 ABD, 73 dİc). Sabıkah 05.00 Show TV Dram I Kendisine tecavüz eden üvey kardeşı yenne, yanlışlıkla sevgilisinı öldüren btr ılkokul öğ- reönenımn öyküsü... Nejat Saydam'ınyönetıminde. Hürya Koçyiğıt ile Ekrem Bora oynuyor (1974). Yabancı YerlıIzleyin Orta Değmez Williams 'ın kötü adam rolüne soyunduğu 'Baskı', gerilimi sevenler için iyi birseçim Fotoğraflarla özdeşleşmekTV7 Servisi - Oscarlı oyuncu Robin VVilliams'ın kötü adam rolünde ekrana geldiği "Bas- kı", takıntılı bir fotoğrafçı ta- rafından hayatı zindan edilen bir ailenin gerilim dolu öykü- sünü anlatıyor. Yerel Savrnart marketlerin- den birinde fotoğraf baskısı yapmakta olan Sy Parrish, he- men hemen kımsenin dikkati- nı çekmeyen biridir. Ama Ni- na Yorkın onun farkmdadır. Her gördüğünde gülümseye- MovieMax 00.10 Baskı - One Hour Photo / Yönetmen: Mark Romanek / Senaryo: Mark Romanek / Oyuncular: Robin VVilliams, Connie Nielsen, Michael Vartan, Dylan Smith / 2002 ABD yapımı, 96 dakika. rek selamlar onu ve ailesiyle kendisinin en değerli dakikala- nnı güvenle ellerine bırakıp gi- der. Sy Parrish, Nina ve kocası Will'in paylaştığı sevgi dolu dakikalann, ailenin geçirdiği her tatilin, her gezinin gizli şa- hididir. Oğullan Jacob'un be- bekJikten 9 yaşına kadar ge- çirdiği her evreyi izlemiştir. Fotoğraf baskısının ciddi bir sorumluluk olduğuna inanan Sy Parrish, kağıda aktardığı her görüntünün zaman içinde- ki anısına saygı duyarak, hatı- ralara katılmasında rolü oldu- ğunu düşünmektedir. Yönetmen Mark Roma- nek, ikıncı sinema filmi olan "Baskı"da, seyirciyi standard Amerikan hayatının sınırlanna hapsediyor. Robin Williams'ın başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken yapım, dolayh yoldan da olsa gerçek yaşamla fotoğ- raf arasmdaki ilişkiye değinen ilginç bir çalışma. tv8 12.15 Çocuklarda işitme kaybı TV Servisi - "Trend Sağ- lık" programının bu bölü- münde, çocuklarda işitme kayıplan, orta kulak ve dış kulak iltihaplan ile badem- cik tedavisi hakkında bilgi veriliyor. Meltem Şarkışlab nın sunduğu yapıma. Op. Dr. Erkan Aktan konuk oluyor. Programın yönetmenliğinı, Vesile Sezer üstleniyor. TRT2 19.45 Şehir efsaneleri TV Servisi - Tekrar bölü- müyle ekrana gelen "Şimdi Burada" programına, gaze- tecı Ersan Özer katılıyor. Gazeteci Haşmet Topa- loğlu'nun hazırlayıp sundu- ğu yapımda, şehır efsanele- ri hakkında sohbet edıliyor. CNNTûrk 22.10 Karar alma mekanizması TV Servisi - CNN Türk'te bu akşam, insan beyninin derinliklerinin incelendiği "Göz Açıp Kapayıncaya Dek" adlı belgesel program ekrana gelıyor. tnsanın karar alma meka- nizmasının deşifre edildiği dış kaynaklı belgeselde, markalann insanlan nasıl yönlendirdiği, şirketlerin in- sana ihtiyacı olmayan ürün- leri nasıl sattığı gibı konula- ra açıklık getirilıyor. Aşka zaman ayıramayan çiftin güldürüsünde. Micheile Pfeiffer ve George Clooney oynuyor. Aşkla sonlanan günTV Servisi - Kadın kariyer sahibı bir mimar, aynı zaman- da da bir anne; New York gibi bir kentte tek başına oğlunu büyütmeye çabalıyor. Erkek de çok işi olan, oradan oraya koşan bir gazeteci; onun da hafta sonlan görebildiği bir kı- zı var. Ikisinin de çok yoğun olduğu bir gün yollan çakışı- yor, mimar Melanie Parker (Pfeiffer) bir müşterisine pro- jelerini göstermek zorunda a- ma aynı anda oğlu Sammy de bir sınıf gezisine katılıyor. Gazeteci Jack Taylor ise (Clooney) güne eski kansının, çocuklan Maggie'yi birhafta- lığına ona bırakacağını belirt- tiği telefonla başlıyor ve ikili- nin kaderi bu telefondan son- ra çiziliyor. I TRT 122.15 Güzel Bir Gün - One Fine Day / Yönetmen: Michaei Hoffman / Oyuncular: Micheile Pfeiffer, George Clooney, Mae VVhitman, Alex D. Linz, Charles Durning / 1996 ABD yapımı, 108 dakika. Tam anlamıyla doksanlı yıl- lann romantik bir Hollyvvood komedisi "Güzel Bir Gün"; yani aile, iş, sosyal bir takım temalan bır arada kullanıp ger- çekçi bir öykü yaratmaya ve herkesi bir yanından yakala- maya çalışan kurnaz yapımlar- dan biri. Yönetmen Hoffman da bu işin ustalanndan. ilginç tesadüfler, komik ma- ceralar, kalbi kınk yalnız an- ne-babalar, işinin esiri olmuş insanlar, kariyerleri için birçok fedakârlığa katlanmak zorun- da kalan kadınlar ve hayata yalnız başlamaya mahkûm ç o cuklar bu "romantik" akımın en behrgin malzemeleri ara- sında. Sonuçta ortaya eğlendiricı, hoş, rahatsız etmeyen, tempo- su iyi akan, orta halli bir film çıkmış. Herkese yönelik, ko- lay izlenen filmde Pfeiffer'la Clooney arasındaki rol kapma savaşını daha genç olan Clo- oney kazanıyor. Pfeiffer'ın oyununda ise 40 yaşmı sakla- mak ister bir huzursuzluk var. MEDYANOTU EMRE KONGAR Cumhupiyefin Haber Politikası Sevgili okurlanm, Cumhuri- yet'i, son derece genç bir kad- ro, dinamik bir habercilik anla- yışıyla hazırlıyor. Sloganımız "Tek Cumhuri- yet okuyarak Türkiye'nin tüm gündemini izleyebilirsi- niz". Tabii bu sloganı gerçekleştir- mek kolay değil. Çünkü önce gündemdeki tüm haberieri kapsayacaksınız. Sonra kendi özel haberlerini- zin peşine düşeceksiniz. Daha sonra da "büyûk ga- zetelerin ve televizyonlann özel haberterini" de izleyecek ve Türkiye'nin gündemini yan- sıttıklan ölçüde, hiçbir komp- lekse kapılmadan, bir gün son- ra da olsa, yeni öğeleri de ka- tarak, onlan da göreceksiniz. Tabii atladığımız haberier de oluyor. Ama biz bunlan da görmez- den gelmiyor, onlan da işleme- ye çalışıyoaız. Bu arada dinci gazetelerde- ki haberieri ve yorumları da özetleyerek bile olsa size du- yurmaya çalışıyoruz Hatalanmız, eksiklerimiz yok mu? Var, hem de çok var. Ama bunlan günbegün irdeleye- rek kendimizi eğrtmeye, size tüm Türkiye'nin gündemini tek Cumhuriyet okuyarak iz- leyebileceğiniz bir gazete yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi eğitme ve geliştir- me çabalanmızdan biri de sü- rekli olarak Cumhuriyet'in ha- berlerini öteki gazetelerte karşı- laştırmalı olarak izlemek ve pe- riyodik raporiar hazıriamak. Bugün size genç yazıişleri kadromuzun hazırladığı bu raporlardan birini aktarmak is- tiyorum. "Hürriyet'in 14.7'de ya- yımladığı işte gerçek Haydar- paşa projesi haberi, Istanbul Haber Servisi'nce 2 ay önce verilmiş, ardından Cumhuri- yet Dergi'de de kullanılmtştı. YÖK'ün katsayı konusunda- ki tutumunu birhafta önceyaz- dık, öteki gazetelerhaberegeç yer verdiler. ABD Başbuğ'u doğrula- madı. Bu habere ilk biz ilgi gösterdik. ABD Dışişleri Bakan Yar- dımcısı'nın Irak'a harekâtın bedeli ağırolurgözdağına biz çok geniş yer verdik. öteki gazeteler olayın vahametini sonra fark ettiler. Türkiye'nin kanayan yarası göç olayını çok detaylı işledik. Tolon 'un konuşmasını diğer gazetelerya sakladıya da gör- medi. Bizden 7 gün sonra yer verdiler. Hava sahasını delen uçak haberi 15 gün önce bizde çık- tı, Hürriyet yeniden kullandı. (26.7.2005) OKS'deki skandal haberini diğer gazeteler bizden 2 gün sonra verdiler. (29.7.2005) Vatan'ın 1000 El Kaideci manşeti, Mehmet Faraç'ın analizlerinden 1 hafta sonra yayımlandı. Bu haberin Istan- bul'da saldın alarmı bölümü, Emniyet Müdürü tarafından ayn ayn, yayımlandığı gün tek- zipedildi. (29.7.2005) Yargıtay'dan korsan esere darbe haberi, çok detaylı ve tepkilehbelirten göriışlerle bir- likte sadece bizde yer aldı. (29.7.2005) Ecevit Kılıç'ın MİT haberi bizden sonra hemen hergaze- te tarafından alıntı yapılarak kullanıldı. Televizyonlarda ha- ber oldu. Turizmde 'Hu' polemiğini iki gün boyunca ekonomi servisi manşetten verdi. Bizim başlat- tığımız polemik sürüyor. Eko- nomi servisimiz konu üzehnde hâlâ çalışıyor. Trabzon'un rakibi Güney Kıbrıs Rum Takımı'nın izin giri- şimini tek biz haberyaptık. Ha- berçok güncel olduğu için tüm televizyonlar ertesi gün işledi. Diplomatikgirişirnlergece geç saatlere kadarsürdü. Cumhu- riyet'in haberi olayyarattı. PKK raporu bizde 1.5 ay ön- ceyeralmıştı. Bugün Milliyet'in manşeti. (4.8.2005) Çorum'daki ayakta işeme haberi sadece bizdeyayımlan- dı. Ardından üç gün boyunca diğer gazeteler işledi. (4.8.2005) Susurluk'tan sonra Geb- ze'deki yolsuzlukla ilgili, özel haberimiz yaklaşık bir hafta sürdü. Sadece bizde yer aldı. Türkiye'nin gündemini etkile- mesi gereken bu haberyerine diğer gazeteler bizdeki işeme haberini alıntılamayı tercih et- ti. Ancak bu haber Cemil Çi- çek'in de aralannda bulundu- ğu bakanlar tarafından doğru- landı ve bakanlarisimlerini kul- lanan kaçakçılann üzerine gi- deceklehnisöylediler. Bunu da haber yaptık. Sanıyorum bu rapor eliniz- deki gazetenin "haberciliği" konusunda size bir fikir vere- cektir. Umanm "Tek Cumhuriyet okuyarak tüm Türkiye'nin gündemini izlemek olanaklı- dır" görüşüne layık bir gazete yapabil/yoruz. ekongar@cumhuriyet.com. trwww.kongar.org Tv PROGRAMLARI kanalturk • • KÜRŞAT BAŞAR LA Kaliteli sohbet arıyorsanız bu programı kaçırmayın... Mine Kırıkkanat İlhan Şeşen Sinem Kobal Geveze Doç.Dr. Cem İncesu Hurşjt Güneş ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 09.00 Günunuz Ay- dın 10.40 Dızı: Kısa Devre 12.20 Dizi: Ne Senınle Ne Sensız 14.25 Yöre- lerimız Türkülerımız 15.00 Dızı: Kuzenlerim 16.30 Keloğlan 17.00 Kasaba 18.05 Bızim Evin Halleri 18.45 En Son Babalar Duyar 20.00 Haberier 20.55 Tatlı Dile Güler Yu- ze 22.15 Güzel Bir Gün 00.55 Mezar (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.45 Sanat Gun- demı 13.35 Hayat Akarken 16.45 Sanat Gundemi 17.40 Dunyaya Bakış 19.20 Gezı Rehberı 19.45 Şimdı Burada 20.05 Kent ve Kültür 20.30 Vahşı Hava 21.30 Kımlıklerınız Lutfen 22.05 Hayat Akarken 22.30 Avşar Evlen 23.35 Sımply Red Konserı 01.40 Köpek Cinayeti (0 212 259 72 75). 10.30 KulturelZen- ginliğimiz 11.30 SağlıkOlsun 13.15 Dertler Bızım Olsun 14.00 Koçum Benim 14.45 izler 15.30 Kalpler- den Dudaklara 16.30 Çiçek Taksi 17.45 Akşam Sefası 19.00 Dünya Atletzim Şamp. 22.30 Super Lıg Futbol Karşılaşması. 09.30 Bizım Sınıf 11.45 Yarım Elma 13.50 An- kara Müzeleri - Kaya- köyü 15.30 Dizi: Sahra 19.30 Haber 20.30 Ma- ça Doğru 21.00 UEFA Kupası Ön Eleme Rövanş Maçı: Beşiktaş-Va- duz 23.00 Canlı Canlı 01.00 Baş- belası (0 212 478 00 88). a10.30 Dizi: Bücür Cadı 12.50 Çizgi Film: Mega- j ^ men 13.30 Çocuklar Ne5 l H r Olacak 17.00 Şampıyon- lar Ligı Kura Çekimi 18.00 Çoook Komık 19.00 Haber 20.00 Film: Hız Tuzağı 2 22.00 Dizi: Canın Sa- ğolsun 23.30 Sırların Efendisi 01.30 Fareler (0 212 448 80 00). ... , , _ « , ı 12.10 Emek Dün- ULUSALj yası 15.10 Bir Tür- küdür Yaşamak 18.10 Üreten Tür- kiye 20.00 Kurtuluş Savaşı Öykü- leri 20.30 Bır Öykü Bir Turkü 22.00 Fikır Meydanı (0 212 251 50 90). 11.15 Nazar Bon- cuğu 13.15 Not Defterı 14.15 Sağ- r.15Sendikam 18.15 Anadolu'nun Yüzu 21.30 Kent Mi- marları (0 312 231 21 00). 10.00 Aşkım Benım 13.30 Dızı: Cennet Mahallesi 15.30 Mık- rofon Sende 17.00 Ah Kalbım 19.00 Haber 20.30 Di- zi: Emret Komutanım 22.15 Uçan Kuş 01.00 Son Haber 01.45 Song 24 04.00 Dizi: Zirvedekıler 05.00 Sabıkalı (0 212 355 01 01). ^— A 09.40 Teletubbies 3 I V 1 0 -2 0 Çizgı Füm:mm Cedrıc 11.00 Yaz Sabahı 13.30 Aynalı Kahve 15.30 Dizi: Dadı 16.30 Çocuklar Duy- masın 18.00 Avrupa Yakası 19.30 Haber 20.30 Dizi: Ikincı Bahar 22.30 Vırüs 00.15 Komodo 02.00 Haber (0 212 354 30 00). 10.20 7. Vites 12.10 İş Yemeği 12.35 Afiş 15.10 ÇıkışYolu 16.10 Parametre 17.15 Iş'te Gündem 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 5n1 k 21.10 Karadan Mavi Yolculuk 21.30 Renkler 22.10 Göz Açıp Kapayana Dek 23.00 Gece Görüşü (0 212 413 56 00). 11.05 Dizi: Tatil Ada- sı 12.15 Trend Sağ- lık 14.00 Ingiltere Li- gi 14.30 Derya Gibi 16.30 Dizi: Bak Şu Konuşan Köpeğe 17.00 Dizi: Conan 18.10 Dızı: Gizem Av- cısı 19.00 Tatıl Adası 20.00 Haber 21.00 Kod Adı Palyaço 22.00 Tyson (0 212 288 51 52). 09.25 Ispanyol Yar- gıçlar 10.30 Gurur 13.05 Cine Sinema 14.30 At Yarışı 19.00 Başka Yer- de Yok 20.15 Film: Büyük Oyun 21.55 Yabancı Film: 3 Ekim 23.30 Fantasy (0 212 336 15 15) C 11.00 Ferah Ferah 13.30 KumSaati 19.00 Dizi: Gerçek Kesit 20.45 Dizi: Dilan 22.15 Dizi: He- kimoğlu 01.30 Çatkapı Anadolu 02.30 Haber (0 212 256 82 82). _ 10.30 Mc Con- nel Hikayesi L 3 p C f •/ı p 15.05 Tatil Rotası 15.30 Eyfel Kulesindeki Adam 20.30 Dü- şüncesiz 23.00 Tozlu Raflar 00.15 On Air (0 224 331 70 00). 13.30 Günden Kare- ler 14.50 Ankara Şaati 20.00 Haber ötesi 21.10 Sokak Gündemı 22.00 Türk Uder (0 212 449 07 00). 10.40 Şirket Raporu 12.00 Finans Cafe 14.00 Piyasa Ekranı 17.25 Son Baskı Ha- ber 17.45 Gunden Kalanlar 18.45 Dizi: Seinfeld 19.15 Dızı: According To Jim 21.00 Dizi: Las Vegas 22.00 Dizi: Into The West 24.00 Dizi: So- uth Park (0 212 330 01 01). m 13.30 Kralıyet Aılesı '•* 15.30 5. Vıtes 17.00 Seyahat Tehlıkelerı 20.00 Özel Jetler 21.00 FBI Dosya- ları 23.00 Adlı Tıp Dedektıflerı 24.00 Sıra Dışı Makıneler (0212 330 00 88). v 11.00 Muzık&Yaz U 13.00 Editör Masası KanaııurK n j n d i r p 18.00 İşte Hayat 19.00 Evımız Holly- wood'da 20.00 Haber 21.00 Ölum Bolgesı 22.00 Kurşat Başar'la 23.30 Renklamlar (0 212 355 85 00). 10.40 Zamanda Soygun 12.05 Tut- ku 15.25 Ikinci Göz 17.25 Sınırların Ötesinde 19.40 Za- fer Yolu 22.30 Shovvtime 00.10 Baskı (0 212 326 00 00). 1Z30 Pa- rantez 14.00 Fuar 17.50 Teknoko- lik 20.00 Servis Hattı 21.45 Fuar 22.30 Söz Sızin (0 212 465 79 49). 10.10 Yazhk Hayat 10.50 Lı- festyle 11.30 Yakın Yerler ~ 12.20 Lifestyle 12.30 Gerçe- ğin Ta Kendisi 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.15 Ya- kın Plan 16.20 Ekonomi 16.30 Avrupa Yo- lu 17.10 Beş Çayı 18.10 Gece Günduz 18.30 Ve İnsan 19.00 Akşam Haberieri 19.35 Gerçeğin Ta Kendisi 20.30 Herkes Bunu Konuşuyor 23.00 24 Saat 23.35 S- por 24.00 Haberier (0 212 335 00 00). BUGÜN 22:00 SİNEMA: Tyson GmrgıCScott, PROGRAM: OOlOO Brezilyo Lıgi (Özel) HABER AKTİF: 0 1 14:10 NTV'ye SORUN Celol Pir 20-JO HERKES BUNU KONUŞUYOR BODRUM'DA Okan Bayülgen bugün www.ntvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog