Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET ekonomi(& cumhuriyet.com.tr Ek ödeme öneren hükümet zam oranını yüzde 3'e indirdi, sendikalar eylem sinyali verdi Toplu görüşmede sonuçyok KAMU-SEN Memur borçla yaşıyor ANKARA(A.\KA)- Hükümetin maaşlanna 2005 yılında yüzde 5.1 oranında zam yapmayı planladığı memurlann yüzde 30'unun borçla, yüzde 19.4'ünün ise yakınlanndan yardım alarak geçimini sağladığı belirlendi. Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezi'nijı 3021 üyenin katılımıyla yaptıgı ankete göre, memurlann yüzde 59.2'si aldığı maaşla yalnızca zorunlu gereksinimlerini karşılayabiliyor. Maaşıyla tüm ihtiyaçlannı karşılayabilen memurlar ise yüzde 1 8 1e küçük bir azınlık oluşturuyor. Yüzde 39'luk bir kesim ise ücretinin ihtiyaçlannı karşılamadığını belirtiyor. Aldığı ücret harcamalanna yetmeyen memurlann yüzde 19.4'ünün geçimini sağlayabilmek için yakınlanndan yardım aldığı, yüzde 7.3'ünün fazla mesai yaptığı, yüzde 8.l'inin ikinci bir işte çalıştığı, yüzde 30'unun kredi kartıyla vadeli işlem yaptıgı ve borçlandığı, yüzde 35.2'sinin ise harcama yapmamaya çalıştığı belirlendi. • Baştarafı 1. Sayfada Sendikacılann "kabuledflemez" bulduğu öneri, ek ödeme almayan 1 miryon 3 77 bin memura birinci ve ikinci altı aylık dönemler için 40'ar milyon lira seyyanen zam yapılma- sı ve tüm memurlann maaşlannın da yine birinci ve ikinci altı aylık dönemlerde yüzde 1.5 "er oranında arttınlmasını içeriyor. Ancak ek ödeme alan yaklaşık 450 bin me- murun zam oranı sadece yüzde 3 'te kalıyor. Görüşmenin ardından kon- federasyon başkanlannın verdigi bilgiye göre hükümet, daha önce 2.7 katrilyon lira olarak açıkladıgı personel ödeneğinde yapılacak ar- tışı 464 trilyon lira daha arttırarak 3 katrilyon 164 trilyon liraya çıkar- mayı önerdi. Ek ödeme almayan en düşük dü- zeydeki memur maaşının yüzde 15.9 oranında arttınlarak ocakta 674 milyon liraya. temmuzda ise 724.2 milyon liraya çıkacağı biJdi- rildi. Ortalama memur maaşının ise yüzde 10.2'lık artışla ocakta 890.7 milyon lira, temmuzda ise 923.7 milyon lira olacağı açıklandı. KESK'ten eylem çağnsı KESK Genel Başkanı Ismail Hakla TombuL görüşmenin ardın- dan yaptığı açıklamada "dağın fa- re doğurduğunu" söyledi. Hükü- metin, geçen toplantıdaki yüzde 5'lik zam teklifini yüzde 3'e dü- şürdüğünü ifade eden Tombul, "Bu bizim açımızdan kabul edilemez, tartışüamaz bir öneridir" dedi. Tombul şöyle devam etri: "KESK'Blere çağn yapmak isti- yonım. Bu toplu görüşme masası anlamını yitirmektedir. Bu masa hükümetin tek taraflı takplerini gündeme getirtliği ve sonucu kendi- sinin benrlemek istediği bir masaya dönüşmektedir. Aynca bu ek ödeme emeklilere de yansunamaktadır. Tüm yönetici ve üyelerimiz, pazar- tesi günü toplu görüşmenin yapıla- cağı saat 14.00'te, iDerde alanlarda olmabdır. Bölgeden geiecek yöneti- cilerimizle, Ankara'da Başbakan- iık'a bu masa> a hep biıükte geiece- ğiz. Bu masa arük sadece temsüci- lerin tarnşabiJecegi bir masa ofanak- tan çıkmışür." Tombul, kendileri için sürecin, toplu görüşmelerin son günü olan 30 Ağustos'ta bitmeyeceğini söyle- di. Hükümetin, sendikalann öneri- lerini dikkate alırken, Kamu Per- sonel Yasa Tasansı Taslağı'na atıf- ta bulunduğunu kaydeden Tombul, "Bu demektir ki bu masa asimda bi- zim için, Kamu Personel Rejimi tar- nşmalamia devam ediyor. Yasa ta- sansı bu haüyle gündeme gelirse, iş bırakma, iş yavaşlatma, büyük An- kara eylemi ve işyerini terk etmeme dahil, bütün eylemleri yapmaya KESK'Kler hazir obun, karânmızı beklesin" diye konuştu. Kamu-Sen Genel Başkam Bir- can Akyıküz, toplu görüşme masa- sından sonuç alınması konusunda ısrarlannı sürdüreceklerini belirte- rek, "Masadan kalkmak istemiyo- ruz. Kalküğunız zaman bir daha dönmeyiz. Ancak siyasi irade sami- miyetgöstermelidir'' dedi. Görüşmelere pazartesi günü de- vam edilecek. MEMURUN SABRI TAŞTI - KESK e bağh Büro Emekçileri Sendikası (BES), AKP' nin bu yıl 4.'sü gerçekleştirilen, toplu görüşmelerde kamu emekçilerinin ve sendikalann istemlerini dikkate almadığım belirtti. tstanbul Defterdarlığı önünde düzenlenen basın açıklamasmda konuşan KESK tstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Nihat Dede, "Hükümet, geiecek yıl, her 6 aylık dönem için yüzde 2.5 gibi komik bir ücret artışı önererek adeta kamu emekçileriyle dalga geçiyor" dedi. (Fotoğraf: CÎHAN ORUÇOĞLU) ÇARPIK KENTLEŞMEYE ÇÖZÜM Mersin 'e çevre düzeniplanı ABtDtNYAĞMUR MERSİN - Çevre ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan Çevre Düze- nı Planı, belediyelerin ünar değişikliklerine dü- zenleme getirecek. Mer- sın Sanayici ve Işadam- lan Derneğı Başkanı Mustafa Güler, "Çevre Düzeni Planı kryüann ve tanm alanlannm yanhş kullanılmasını önleye- cek, akşam konut alanı olan arazi sabah sanayi alanuıa dönüşmeyecek" dedi. Mersin'in arazi kullanım stratejilerinin bakanlıkça yaptınlacak 1 lOObinlikplanlarüze- nnden belirleneceğini anlatan Güler, "Bugün şikâyet ettigimiz çarpık kentleşmenin. tanm ara- züerinin yanlış kullanı- mının, çöp depolama alanı benrlenememesi- nin nedeni plansızhknr" diye konuştu. Mersin'de belediyele- rin çöp depolama alanı bulamadığını söyleyen Güler, "Mersin'de bun- dan sonraki arazi kulla- nım planı Çevre Düzeni Planı'na göre belirlene- cek. Önümüzdeld 20 yıl içinde konut alanlan ner- de olacak, sana>i alanla- n nerde olacak, ticari alanlar nerde olacak? Çevre Düzeni Plam bun- lan benrlevecek* dedi. TÜRKlYE - SURÎYE Sınır ticaretine pasaport kolaylığı İSKENDERUN(Cum- huriyet) - Türkiye ile Su- nye arasında, iki ülkenin sınır kentinde görev ya- pan valiler arasında tica- retin geliştırilmesi ama- cıyla protokol imzalandı. Türkiye ve Suriye ara- sındaki ticari ilişkileri ge- lıştirmek amacıyla iki günlük ziyaret için Ha- tay'a gelen Suriye Arap Cumhuriyetı'nin Idlip ValisiDr. Anf El-Neddaf de Hatay Valisi Abdulka- dir San arasında imzala- nan protokole göre, ticari ilişkileri geliştirmek ama- cıyla iki ülke valileri ken- di imzalannı taşıyan bel- gelerle ülkelerine gelen heyetlerin ziyaretinde ko- laylık sağlayacak ve pa- saport zorunluluğu olma- yacak. tmzalanan protokolde; güvenlik, tanm, sanayi, ticaret, turizm ve sağlık alanlannda işbirliği yapıl- ması da öngörülüyor. Kruvaziyer Limanı ve Ticaret Kompleksi yapımı için teklifler verildi KaraköyLimanı'nayeni yüz Renault mühendisleri taranndan gelistirilen Clio m 2006 yıhnın ilk yansında satjşa çıkacak. Sport Frankfurt'ta görücüye çıkacak Ekonomi Servisi - Rena- ult Clio Sport Concept, ey- lül ayında Frankfurt'ta ya- pılacak otomobil fuannda sergilenecek. Renault'tan yapılan açık- lamada, Clio IH'ün en önemli yeniliğinin hava da- ğıtıcısının arka tampona ek- lenmiş olması olduğu ifade edildi. Açıklamada. Rena- ult Sport Technologies mü- hendisleri tarafından geliş- tirilen Renault Clio Sport'un 2006 yılının ilk yansında Avrupa'da satışa sunulacagı belirtildi. Öte yandan Hyundai'nin Izmifte 1997 yılında üretil- meye başlanan Accent mo- Veniknen HyundaiAccentAdmire'ınfiyaü20.7bin YTUden başhyor. deli otomobili 1.6 modeli için yenilenen yüzüyle sa- tışa sunuldu. Hyundai As- san'dan yapılan açıklama- ya göre, Accent Admire 1.3'te uzaktan kumandalı merkezi kilit ve alarm, ge- cikmeli sönen iç aydınlat- ma, dijital bilgi ekranı, yükseklik ayarlı sürücü koltuğu ve ön sis farlan da artık standart donanımda yer alıyor. Accent Admire 1.3'ün fiyatı, 20 bin 707 YTL ile 23 bin 907 YTL arasında değişiyor. • Istanbul Denizcilik Işletmele- ri Genel Müdürü Külünk, yap- işlet- devret modeli çerçevesinde yapılacak projeyle tanhı dokuya zarar vermeden 2 adet 5 yıldızh otel, apart oteller ve dükkânlar, sinema, müze gibi eğlence tesıs- leri inşa edileceğini söyledi. tstanbul Haber Servisi - Türkiye Denizcilik Işletmeleri AŞ'ye ait Is- tanbul Liman Işletmesi Tesisleri'nin bulunduğu Salıpazan-Karaköy Kru- vaziyer Liman Kompleksi'nin yap- işlet- devret modeli çerçevesinde ya- pım, işletim ve devri ihalesine katı- îan fırma ve gruplar, tekliflerini ver- di. îstanbul'a uluslararası düzeyde Kruvaziyer Limanı ve Ticaret Kompleksi'nin kuruiması planlanan ihalede, mevcut yük limanı fonksi- yonlannın kaldınlması, Cruise ge- mileri ile gelen yolculann yük taşı- macılığının yarattığı ortamdan uzaklaştınlması ve istihdam olana- ğının saglanması amaçlanıyor. Istanbul Denizcilik Işletmeleri Genel Müdürü Burhan Külünk. "Karaköy Iskelesi'nin tarihi dokusu bozulmadan restorasyon yapılacak. 3 yılda tamamlanması planlanan kompleks, toplam 49 yıl süreU kira- lanacak. Yeni liman Barcelona Li- manı örneğinde olacak ve çok yük- sek binalar \apilmayacak" dedi. Külünk, liman tesısınde, en az 1 "ı uluslararası standartlarda 5 yıldızh olmak üzere uluslararası zincirler ta- rafından işletilecek niteukte 2 adet otel, apart oteller ve dükkânlar, sa- tış ünitelerinin yeme içme alanlan, sinema, müze gibi eğlence tesisleri, otopark, kapalı garaj gibi yapılar olacağını ifade etti. Külünk, Pilot Ortak Finans Gay- rimenkul Inşaat Yatınm, Tepe Inşa- at ve Royal Caribbean Cruises Ltd. Şti. olmak üzere 3 şirketin katılaca- ğı ihalenin iki aşamada yapılacagı- nı söyledi. R. YEHI MITSÜBIS IŞÇİNINEVREINIiNDEN ŞÜKRAN SONER Eylül Yaklaşıyor Havalar erken soğumadı, ama kuşlann göçü, ley- lek sürüleri eylülün ne kadar yakın olduğunu haber veriyor. Kuzeyden güneye, Türkiye'yi aşarak gerçek- leşen bu büyük göç, doğanın harikası bu kez kaygı- lı izleniyor, dünya medyasında özel haritalarla haber- ler yer alıyor. Rusya'da görülen kuş gribi hastalığının öncelikle Türkiye, sonra güneye doğru dünya ülke- lerine yayılmasından korkuluyor. Eylül korkusu, ailelerin kâbusu okullann açılmasıy- la başlar. Bu yıl kayıtlar öne alındığı için zorunlu ba- ğışla sıkıntı daha önceden başlamış olsa da, asıj eği- tim harcaması kalemleri eylül ayında olacak. Üstü- ne, yazın sebze meyve fiyatları ile gelen doğal ucuz- luk yerini yaşamsal gıda ürünlerinde fiyat artışlarına bırakacak. Üstüne petrol fiyatlarının önlenemez yük- selişi, dolann tırmanışı, bugünlere kadar gelen sıcak para sayesinde üzerinde durulmayan ihracat-ithalat uçurumunun kaçınılmaz sonuçlan eklenecek. Para piyasalan şimdilik gürültü kopancı nitelikte ol- masa da gerıye çark edişin ilk habercisi. Umut iç pi- yasa belirleyicilerinin çekilmeye başlayan sıcak pa- ra hareketlerinin peşinden gitmemelerine bağlanı- yor. Hükümetin ortaya büyük bir kriz çıkmadan se- çime gidecegini varsayanlarla, IMF başta seçime git- menin enflasyonu sıçratacağı, ekonomik denegele- ri altüst edeceği, kaçınılmaz kriz koşullarını derinleş- tireceği uyarıları, ekonomi gündemli haber ve yo- rumlarda ağırlık kazanıyor. Ekonomideki pembe tabloların, bugüne kadar Dünya Bankası, IMF reçetelerine eksiksiz uyulması çerçevesinde, Erdoğan hükümeti iktidan sürecinde rüzgârlann arkadan esmesi, gelen yabancı paranın sıcak para ağırlıklı akışının önlenemez koşullan.. çi- zildiği gerçeği ortada. Krtlelerin yoksullaşma ve yok- sunlaşmasının önlenemez artışı, ihracat- ithalat açı- ğının derinleşmesi, yatınmlann yavaşlaması, yatınm- lar artarken bıle işsizliğin artması gerçekleri de öyle. Bu tablonun ekonominin iyiye gittiğı anlamına gelme- diği uyanlanna kulak asan olmadı. Bu eylülün gele- neksel yoksullar ve yoksunlar için kâbus günleri, enf- lasyon artışı niteliğinden geleneksel eylül sendromu günlerinden farklı, daha ağır sonuçlan olacağına ke- sin gözüyle bakılıyor. Yukanda da degindiğim gibi, en iyimser kötüye gidiş, büyük bir krize yakalanmadan inişin, geriye gidişin şok etkisi yaşanmadan hafrf ya- şanması.. Dün CHP'nin gerçekten çalışkan, hemen her gün bir konuda özgün çalışması olan milletvekili Hakkı Ülkü'nün köylülerin, tanmdan geçinenlerin drama- tik gidişatına ilişkin bir açıklaması vardı. Bir tek ma- zot fiyatlarının önlenemez yükselişiyle yaşananlan is- tatistiki verilerle özetlemiş.. 2003 yılında mazot 750 bin TL iken, kuru üzümün satış fiyatının 1400 TL ol- duğunu, bugün ise kurum üzüm 900'e düşerken, mazotun 2 milyon üstüne çıktığını anımsatıyor. Son- ra da 1 kilo mazot alabilme karşılığı günümüz üreti- cisinin ürününe göre satması gerektiğinden bir liste veriyor: 2 kg. üzüm, 25 kg. pamuk, 8 kg. buğday, 6 kg. biber, 20 kg. patlıcan, 25 kg. domates, 33 kg. kar- puz, 10tane kavun.. Hakkı Ülkü açıklamasının devamında hayvancılık- la geçinen üreticinin durumuna örnek veriyor, 1 kilo sütün 1 kilo yem fiyatını karşılamadığına işaret edi- yor. Kimi üreticinin hayvan yemi yerine büyükbaş hayvanına buğday yedirmeyi denediğini çünkü buğ- dayın üreticiye getirisinin 260 bin TL olmasına kar- şın yem fiyatının 400 bin TL'ye çıktığını vurguluyor. Hükümetçe izlenen tarım politikalarında tütün üreti- mi yan yarıya düşmüş, şekerde yapay tatlandıncıla- rın seçim sonucu pancar üreticilerinin çöküşü orta- da. Hâlâ en ağırlıklı ihraç edilen tanm ürünü fındıkta, Türk ürünü aleyhine yaratılan politikalara hükümet seyırci konumda.. Bu kış köylerden göçün artışı kaçınılmaz. Sanki kentlerde yatırım artışı varmış, işsizlik patlaması ya- şanmıyormuş gibi. Bir de çalışanların reel ücretleri- nin durmadan aşınması gerçeği var. Hükümet kamu çalışanlarının 2 milyon üstündeki memurun iktidan dönemindeki yoksullaşmasının bu dönem toplusöz- leşmesiyle giderilmesi sözü vermişti. Masaya oturu- lunca işin rengi değişti. IMF ile ertelenmiş, para pi- yasalannın gözleri açık bekledikleri anlaşma gün- demde iken, IMF daha masaya otururken hüküme- te, "Enflasyonu kamçılayacak ücret artışı vermeye- ceksiniz" ültimatomunu çekmişken, sözleşme ma- sasından nasıl sağlıklı kalkılacak? Kamu çalışanları sokaklarda, kendilerine verilmiş sözün yerine getiril- mesi uyansı için eylemlerde.. Erdoğan hükümeti, sadece birkaç konu başlığıy- la gündeme getirmeye çalıştığımız ağır ekonomik so- runlar yokmuş gibi davranıyor. Yerine mutsuzluğu, yoksulluğu, yoksunluğu artan kitleleri siyasal Islami politikalan ile uyutmaya niyetli olduğunun işaretleri- ni veriyor. Erdoğan hükümetinin sonbahar günde- minde öncelikleri arasında, türban, imam hatipler, YÖK'ün işini bitirme, anayasa değişiklikleri siyasi operasyonunu yürütme..var. soner@cumhuriyetcom.tr ERDEMtR Maden'de grev kararı • ANKARA (AA) - ERDEMÎR Grubu'na bağh. Divriği'de kurulu ERDEMlR Maden'de 2 Eylül'de başlamak üzere grev karan alındı. Türkiye Maden Işçilen Sendikası, yapılan görüşmelerde, olumlu bir gelişmenin kaydedilememesi üzerine bu karann alındığını açıkladı. MAYODA İNDİRİMLİ GÜNLER Yaz aylarımn bitımine sayılı günler kala mayofîrmalarıda peş peşe indirimli satışlara başladı. Ünlü mayo fırması SUNSET, yaz sezonunu ındirim kampanyasıyla uğurla- maya hazırlanıyor. Bakırköy, Olivium,fabrika satış ve Antalya mağazalarında tüm mayo ve bikiniler etiket fiyatının yarısına satışa sunuluyor. SUNSET mağazalarının yanı sıra Boyner, YKM, Ozdilek ve Kanz gibi zincir mağazalar- da, pareo ve mix match ler hariç tüm iirünler 24.95 YTLden satılacak. "Yüzde 50 " kampanyası, herkesi mayo sahibi yapmayı hedefliyor. MUZ ÜRETİCİSİNE DESTEK Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Ersoy Bulut, yerli muz üreticilerinin sorunlarını gündeme getırmek ıçın TBMMde her türlü ey- lemi yapacağını söy- ledi. Dünva Ticaret Örgütü 'nün bu yılın son aylarındayapa- cağı toplantıda, mu- zun koruma altına alınan ürünlerin dahil edildiği Yeşil Kutu 'ya alınıp alınmayacağına karar verileceğıni belırten Bulut, "Bu top- lantıda alınacak olumsuz bir karar, bölgemizde 300 * bin kışiyî etkileyecektir. O nedenle temsil ettiğim bu insanların korun- ması adına gerekirse s genel kurul salonunu terk etmeme eylemi yapaca- ğım " diye konuştu. 'MAESTRO' GREENSPAN AYRILIYOR Finans dünyasının önemli ismi ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Alan Greenspan, ocak ayı sonunda 18 yıldır yürüttüğü görevinden avnlacak. Greenspan hakkında çok savıda kıtap da yazıldı. Bunla- • en tanınanı Pulitzer ödüllü gazeteci Bob Woodward 'm yazdığı "Maestro ". Fed başkanlığı için adı geçen adaylar arasında en güçlü isim, Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar L Konseyi Başkanı. Fed 'in eski yönetim kurulu üyele- rinden Ben Bernanke. Diger adaylar ise eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Beyaz Sa- ray EkonomikDanışmanlar Konseyi başkan- lığı yapan Martin Felstein ve halen Fed başkan yardımcısı olan Roger Ferguson.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog