Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

25AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞHABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Sınır dışıetme ölçitleri • ö ş Haberler Servisi - Ingıhere, Londra'daki 7 Temmuz saldınlannın ardından teröre karşı aluıan önlemler çerçevesinde, ülkeye giriş ızni vermeyeceği ya da sınır dışı edeceği köktendincilere yönelik ölçütleri açıkladı. Kamu düzenini, ulusal güvenliği ya da hukuk düzenini tehdit eden "kabuJ edilemez davranışlar" listesini dün açıklayan îçişleri Bakanı Charles Clarke, yeni önlemlerin ifade özgürlüğünü kısıtlamayı hedeflemediğini öne sürdii. Müslüman gruplann da görüşü alınarak hazırlanan ölçütlerin bazılan şöyle: */ Terör eylemlerini övme, savunma ya da kışkırtma. • Terör eylemleri ya da diğer suçlan kışkırtma çabalan. • îngiltere'deki topluluklar arasında nefreti körükleme. übyalı diplomat ölü bulundu • STOCKHOLM (AA) -Isveç'te Libyalı bir diplomat ölü bulundu. İsveç Dışişleri Bakanlıgı tarafından yapılan açıklamada, Libya'nın Stockholm Büyükelçiligi'nde maslahatgüzar vekili olarak görev yapan Abdurrahman Zenbila'nın evinde ölü bulunduğu belirtildi. Isveç haber ajansı TT ise polis kaynaklanna dayandırdığı haberinde, diplomatın evinde asılı olarak bulunduğunu, ancak ölümünün şüpheli görüldüğünü kaydetti. Hollanda'da ilk kadın general • AMSTERDAM (AA) - Hollanda ordusunda ilk kez bir kadın subay, generallik rütbesi aldı. Savunma Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde albay olarak görev yapan Leanne Van den Hoek (47), tuğgeneral oldu. Van den Hoek'in 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere bu rütbeyle Kara Kuvvetleri'ne bağlı komando birliğinin personel komutanlığı görevinde bulunacağı belirtildi. Leanne Van den Hoek, 2001 yılında da, Hollanda ordusunda tabur komutanlığına atanan ilk kadın subay olma unvanını kazanmıştı. ABD'de neo-conlar bir zamanlar destekledikleri Savunma Bakanı'nm görevden alınmasmı istiyor ŞahinlerRumsfeld'in ipiniçektiDış Haberier Servisi - ABD'de ''neo- con'' olarak adlandınlan sertlik yanlısı yeni muhafazakâr çevreler Irak'tan çekil- me eğiliminde olduğu gerekçesiyle Sa- vunma Bakanı Donald Rumsfeld'in gö- revden alınmasını istiyor. Rumsfeld'in, "anayasanınlrak'takişid- deti bitirmeyeceği" yönündeki açıklama- lan Irak, tran ve Suriye konulannda sert- lik yanlısı görüşleriyle bilinen neo-con'la- nn büyük tepkisini çekti. Neo-conlar, Bush'un Irak Anayasası'nın yürürlüğe gir- mesine umut bağladığı bir dönemde yapı- lan açıklamanın ardından, bir zamanlar destekledikleri ancak şimdi "Irak'tazafe- reinanmamakla'' suçladıklan Rumsfeld'i koltuğundan indirmek için kollan sıvadı. Neo-conlann dergisi The Weekly Stan- dard'ın genel yayın yönetmeni VVüTiam Kristol yazısında, ABD Savunma Bakan- lığı'ndaki (Pentagon) sıvil yetkılilerden medyaya sızdığını belirttiği "Irak'ta ye- • Neo-conlar, Irak'ta zafere inancını yitirmekle suçladıklan ABD Savunma Bakanı'nın yerine neo-con bir isim istiyor. Neo-conlann dergisi The Weekly Standard'ın genel yayın yönetmeni Kristol, yazısmda Rumsfeld'in artık "terörle savaş" demediğine dikkat çekti. Kristol, Başkan Bush'un "Rumsfeldci terminolojiye" karşı son konuşmasında bol bol savaş sözcüğü kullandığını da yazısında vurguladı. ni anayasa ortaya çıksın, seçimler \apü- sın, ardından biz de çekilme pianlannı hızJandıraünr görüşünün Rumsfeld'den kaynaklandığını savundu. Myers Rumsfeld'in 'maşası' Rumsfeld'in başını çektiği, Bush'un birtakım danışmanlannın "terörle savaş" kelimesıni artık kullanmadığını belirten Kristol, ABD Savunma Bakanı'nın sava- şı "köktendinci şiddete karşı küresel mü- cadeler" şeldinde tanımladığını kaydet- ti. Kristol, Rumsfeld'in "maşası" olarak nitelendirdiği ABD Genel Kurmay Baş- kanı Richard Myers' in "bu mücadele as- keri güçten çok diplomatik, ekonomik ve politik çözümlerie sürdürülebilir" yönün- deki sözlerini de eleştirdi. ABD'nin "terörle savaşı"nın askeri bo- yutu da kapsadığını söyleyen Kristol, "Bush, Rumsfeldci bir terminolojinin so- rumsuzca bir girişim olduğunu kavradı" dedi. Kristol, Bush'un geçen çarşamba Teksas'taki çiftliğinde yaptığı açıklama- da 15 kez "savaş," 5 kez de "terörle sa- vaş" ifadesini kullandığını kaydetti. Kris- tol yazıda şunlan söyledi: "RumsfeH ya Irak'ta kazanacağunı- za inanımyor, ya kalmamız için gereken siyasi desteğin sürecegini sanmıyor, ya da kazanmanın maliyetini karşüamaya- cağını düşünüyor." 'İstekH bir bakana ihtiyaç var' ABD ordusunun direnişe karşı kesin za- fere kadar Irak'ta mutlaka kalması ge- rektiğini anlatan Kristol, "Bush,busava- şı kazanmamız gerektiğini büiyor. Kazan- mak için de Başkan'ın, savaşmaya istek- li ve kazanma gücüne sahip bir savunma bakamna ihrjyacı var" diyerek, Rums- feld'in değiştirilmesini istedi. Neo-con düşünürlerin yoğunlukla ça- lıştığı American Enterprise Instirute ku- ruluşunun yeni muhafazakâr askeri uz- manlanndan Frederick Kagan da VVas- hington Post gazetesindeki yazısında, Irak'tan çekilme yönündeki konuşmala- nn tehlikeli olduğunu savundu. Bush'un son konuşmalannda, ordunun Irak'tan çekilmeyeceğini vurguladığını hatırlatan bazı uzmanJar, 74 yaşındaki Rumsfeld'in başka bir isimle yer değişti- rebileceğini belirtiyor. Neo-con lann Pen- tagon'da uğradıklan güç kaybından dola- yı kızgın olduklanna da dikkat çekiliyor. Pentagon'daki savunma bakan yardımcı- lan Paul Wolfowhz ve Douglas Feith, ge- çen aylarda görevlerinden aynlmışn. Was- hington Post, Gordon England ve eski Ankara büyükelçisi Eric Edelman'in ge- lişleriyle, Pentagon'un "esld neo-con ha- vasından çıkarak daha dengeü bir görün- tûye bürûndüğü" yorumunu yapmıştı. ÜKÜMETTElSTÎFA Şii gruplar arasında çabşma Dış Haberier Servisi - Irak'ta ana- yasa tartışmalan sürerken Bağdat ve Necef'te Şii grupjar arasında çatış- maçıktı. "BedirÖrgütii"yanhlan, MuktedaSadr'ın Hazreti Ali türbe- si karşısında açtığı büroyu basarak ateşe verdi. Saldırıyı kınayan 21 milletvekili ve ulaştırma bakanı, parlemento ve hükümetten çekil- diklenni açıkladı. Irak'ta geçen yıl ABD'ye büyük direniş gösteren Şii lider Mukteda Sadr'ın Necef'te Hazreti Ali'nin rürbesinin karşısında bulunan büro- sunu yeniden açması, diğer Şii grup- lann tepkisine yol açtı. Hazreti Ali türbesi önünde toplanan bir grup ile Sadr yanlılan arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında Sadr'ın bü- rosu da ateşe verildi. Olaylar poli- sin müdahalesi ile yahştınlırken ak- şam saatlerinde çarışmalar Bağdat'a sıçradı. Büronun yakılmasına tep- ki gösderen Sadr yanlılan, Bağ- dat'ta rakip Şii gruplanrun üç semt- teki yazıhanelerine saldırdı. Polis açıklamasına göre, Şaab semtinde "Mehdi Ordusu". "BedirÖrgütü" evlerini bastı. Gün boyu süren kar- şılıklı çatışmalar sonucu 8 kişinin öldüğü, 40'a yakın kişinin yaralan- dığı bildirildi. Bu arada Mukteda Sadr'ın yardım- cısı Fettah El Şeyh'in açıklamasına göre, Sadr'a destek veren Irak Ulaş- tırma Bakanı Selam El MaBki ile 21 milletvekili, Sadr'ın Necef'teki yazıhanesinin yakılmasını kınamak için meclis ve hükümetten çekil- diklerini açıkladı. Sadr'ın Necef'teki makam bina- sı, Sadr'ın liderliğinde Amerikan askerlerine karşı başlatılan ayak- lanmanın ardından geçen yıl ağus- tos ayında kapatıhnıştı. FEDERALİZM PROTESTOSU - Irak'ın kuzeyinde, radikal Şii lideri Mukteda el Sadr yandaşlan ile Sünni bir grup, yeni Irak anavasasuıın tarOşmaJı maddesi federaüzme karşı ortak gösteri vapû. Kerkük yakınlarmdaki Havica'da yaklaşık 400 Şii ile Sünni Arap'ın kaaldığı gösteride, "Birliğe evet, bölünmeye hayır", "Irak Irakhlanndır"' gibi pankarüar taşuuü. (AFP) Bush, Sünnileri uyardıDış Haberier Servisi - Iraklı siyasi liderler, yeni anayasa taslağı üzerinde görüşmelerini sürdürürken, ABD Baş- kanı George Bush Iraklı Sünnilerin "banş ile şiddet" arasında tercihlerini yapması gerektiğini söyledi. Irak'ta heyecan verici bir olaya tanık olduk- lannı savunan Bush, "Clkede; ann- hklar ve kadınlann haklannı garanti alüna alan, sadece diktatörlüğü bflen bir ülkeye ibadet özgürtüğü garantisi veren bir anayasa yazıhyor" dedi. Irak Devlet Başkanı Celal Talabani de yeni Irak anayasasının sadece bir top- lum için değil, bütün Irak halkı için ol- ması gerektiğini bildirerek Sünnile- rin anayasaya ilişkin isteklerinin kar- şılanması gerektiğini söyledi. Talaba- ni, Şiiler, Sünniler ve Kurtler arasın- da uzlaşma olmadan istikrarın sağla- namayacağını ifade erti. Talabani, Ba- as Partisi üyelerinin dışlanması konu- sunda gruplar arasında birlik olduğu- nu kaydetti. hak'taki en büyük Sünni grup olan Sünni Vakfi'nın lideri Ah- med AbdüJgafnır. Şiilerin denetimin- deki îçişleri Bakanhğı'nın, referan- dumda oy kullanmak için kayıt yap- tırmak isteyen Sünni Araplan engel- lediğini öne sürdü. Kürüer taslağı onayiadı Irak'ın kuzeyindeki yerel Kürt par- lamentosu meclise sunulan h^k ana- yasa taslağını onayiadı. Parlamento Başkanı AdnanEl Mûftü, Erbil'de ga- zetecilere yaptığı açıklamada, "Taslak, isteklerimizi tam olarakkarşılamasa da bu dönemde bizim için önemü bir ka- zanç"dedi. frak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesud Barzani'ninheye- tındekı Azad Bervari, taslak anayasa metninde, taleplerinin yüzde 98 'inin karşılandığını söyledi. Gazeteci gözalünda îngiliz haber ajansı Reuters, Irak'ta ABD ordusu tarafindan gözaltına ah- nan kameramanının serbest bırakıl- masını istedi. ABD ordusu, kamera- man ve foto muhabiri AH Ömer tbra- him el Meşhadani'nın nıçin gözaltuıa alındığını açıklamıyor. îki haftadırhiç kimseyle görüştürülmeyen gazeteci, Ebu Garib Cezaevi'nde tutuluyor. ABD ordusu, El Meşhadani'yi (/) gün sürey- le kimsenin ziyaret etmesine izin ve- rilmeyeceğini bildirdi. El Meşhada- ni 'nin, operasyonda çektiği görüntüler yüzünden gözaltına alındığı bildirildi. JYUMSFELD 'ÎNSUÎKAST YORUMU 'Pentagon öyle şeyler yapmaz' Dış Haberier Servisi - ABD Dışişleri Bakanlı- ğı, Hıristiyan Yaym Bir- liği 'nin (CBN) kurucusu ve"The700Chıb"tele- vizyon programının ya- pımcısı PatRobertson'ın "Hugo Chavez'esuikast düzenJeyelim" çağnsını '^akışıksız" buldu. Sa- vunma Bakanı Donald Rumsfeld de bakanlığın "bu tip şevier yapmadığı- nı" söyledi. ABD Dışişlen Bakan- lıgı Sözcüsü SeanMcCor- mack, günlük basın top- lantısında sorulan bir so- ru üzerine, Robertson'un Chavez'i öldürme çağn- sının "Idşisel görüşleri" olduğunu ve ABD hükü- metini temsil etmediğini belirtti. McCormack, Amerikan hükümetinin, "yalaşıkSE" olarak nite- lendirdiği bu açıklama- daki görüşü paylaşmadı- ğını ifade etti. Bunun üzerine söz alan bir gazeteci, Robertson'un ABD Başkanı George Bush'a verdiği desteğe dikkat çekerek "Onun ba- ğımsız bir Idşi olduğunu söylüyorsunuz.Ancak siz- ce dünya onun görüşleri- nin Curnhuriyetçilernı ço- ğunluğu tarafindan des- tekJendiğini düşönmez mi" diye sordu. McCor- mack ise "O bir tek Idşi- nin görüşüdür. Dünva da böyle düşunör" dedi. McCormack. bir diğer gazetecinin "Başka biri- si yabancı bir liderin öl- dürühnesini teküf etsev- di, o kişivi terörist olarak kabul ederdiniz. Peki Ro- bertson'un bu sözlerini bir terör ifadesi olarak kabul edivor musunuz" sorusunu "Ben söyleje- ceğimi sö>1edim" diye- rek yanıtsız bıraktı. Rumsfeld de gazeteci- lerin konuyla ilgili soru- lanna "Elbette bu yasa- va aykın. Bizim bakanb- ğınıız övie şe>1ervapmaz, Ama vatandaşlar her za- man her şeyi söylüyor- lar" yanıtını verdi. Terörde çifte standart Venezüella, Robert- son'un suç işlediğini bil- dirdi. Devlet Başkanı Yar- dımcısı JoseVTcente Ran- gel, Peterson'a Washing- ton yönetüninin vereceği yanıtın, bu ülkenin terör- le mücadele politikasının testi anlamına geldiğini belirtti. Rangel, açıkla- malann teröristçe oldu- ğunu belirterek Venezüel- la'nın yasal yollara başvu- racağını kaydetti. "Bir vatandaşuun suç içeren söderinden sonra artık topun Amerikan mahkemesinde" olduğu- nu söyleyen Rangel, te- rorizmle mücadele söy- lemi içinde olan bir ülke- den bu tip terörist açık- lamalar yapılmasının bü- yük bir ikiyüzlülük ol- duğunu ifade etti. Havana'da bulunan Chavez, gazetecilerin so- rusuna karşılık "Böyle bir şev okumadım, henüz duymadım. Bu kişinin kim olduğunu bile bibni- yorum" dedi. KARATAŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK AKTTIRMAİLANI DosyaNo:200M35Es. Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligal yapılama- ması ve adresi bilinmeyenler için iş bu satış ilanının lîK'nin 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur. Satilmasına karar verilen taşınmazlann cinsi, kıymeti. adedi, evsafı: Adana ili, Karataş ilçesi, Adalı köyü. Tarla cinsi. 69000.00 m2 yüzölçümlü. Ada: 0. Parsel: 227. Cilt: 2. Sayfa: 227"de kayıtlı. tam hisseli, hacizli ve ipotekli taşınmaztn tamamı satılacaktır. Taşınmazın topraktaki tuzluluk oranının yüksek olmasından ve drenajın iyi olmamasından kaynaklanan çoraklaşma olduğundan m2'sine 0.45 YTLaen tamamına 31.050.00 YTL kıymet takdir edilmiştir. Özelligi: Killi - kumlu ve sulanabilir tanm arazisi. Tahmin edilen kıymeti: 31.050.00 YTIMir. Satış şartlan: 1. Satışına karar verilen yukanda yazılı taşuunazın birinci arttınnası 11.10.2005 günü saat: 11.00 ile 11.15 arasında Karataş Belediyesi Mezat Salonu'nda açık arttu- ma suretiyle satılacaktır. Birinci arttınna tahmin edilen taymetın % 60'ını ve rüçhanlı alacakblar varsa alacaklan toplamını ve satış ile paylaştırma giderlerini geçmek şar- tıyla ihale edilecektir. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıramn taahhüdü saklı kalmak şartıyla ikinci arttırma 21.10.2005 günü saat: 11.00 ile 11.15 arasında Karataş Belediyesi Mezat Salonu'nda yapılacaktır. Bu arttırmada ta^ınmazuı tahmin edilen kı>Tnetlerinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçharu olan ala- caklılann toplamından fazla olması ve bundan başka paıaya çevinne ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttııana ihale edilecek, böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa satış talebi düşecektir. 2. Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey ak- çesi veya o mıktar milli bir bankanın teminat mektubunu venneleri lazımdn-. Satış pe- şin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi, tapu harç ve masraflan ıle % 18 KDV alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahibi alacaklılar ile diger ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahip- leri de dahildir). Bu gayrimenkuller üzerindeki haklannı hususıyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemıze bildinneleri lazım- dır. Aksı takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ıle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacak- lardır. İhale farkı ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup, masrafı verildiği takdırde isteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2001'135 Es sayılı dosya numarası ile Mü- dürlüfümüze başvurmalan ilan olunur. 9.08.2005. Basın: 40050 SAKARYA ÜNtVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Cyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz'e Öğretim Elemanı Alınacaktır. 1. tlanda belirtilen kadrolara başvuran adaylann, aşağıda belirtilen koşullara uymak şartıyla sınava gümek istedikleri yabancı dili belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, nüfus cüz- danı fotokopısi, eserlerini, hizmet ve ögrenım belgelerini ekleyerek 2 fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na basvurmalan gerekmektedir. 2. Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrosuna başvuracak erkek adaylar için askerliğini yapmış ohnak. 3. Meslek Yüksekokullanna atanacak Öğretim Görevlilerinde en az Lisans mezunu ve alanında en az 5 yıl tecrübeli olduğunu SSK; BAĞ-KUR ve EMEKLİ SANDIGI gibi kurum- lardan alınacak e\Takla belgelemek, 4. Atamalarda Cniversitemiz Senatosunca kabul edilen "Akademik Personelin Atanma ve Yükseltilmesi Kriterleri" dikkate alınacaktır, aynntılı bilgi (www.personel.sakarya.edu.tr) adresinden temin edilebilir. Son başvuru tarihi ilanın yayınını müteakip 15 (on beş) gündür. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. ÜgüiBirim SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULl Işletme Programı AK.YAZI MESLEK YÜKSEKOKULU Iklimlendirme-So^utma Proaramı GEY\T MESLEK YÜKSEKOKULU Muhasebe Programı KARASU MESLEK YÜKSEKOKULU Turizm ve Otel tşletmeciliği Programı ADAPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Mekatronik Programı PAMUKOVA MESLEK YÜîKSEKOKULU Gıda Teknolojisi Programı ALl FUAT CEBESOY MESLEK YÜKSEKOKULU Işletme Programı REKTÖRLLTK Rektörlük Almanca Ingilizce Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı Öğr.Gör. 1 1 1 1 1 1 1 1 Okutman 1 1 Iznun 1 Çevirici 1 Aranıo Özel Şartiar Fakültelerin ilgili bölümünden mezun ohnak. Makine Müh. \eya Makine Eğitimi Bölümü mezunu. Iklimlendirme ve soğutma konulannda deneyimli ohnak. Maliye, Ekonometn, Muhasebe ve Finans Öğretmenliği veya tşletme Bölümü mezunu ohnak. Turizm Işletmeciliğı ve Otelcilik YO mezunu ohnak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu ohnak. Makine Mühendisliği veya Makine Eğitimi Bölümü mezunu olmak. Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu ohnak. Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak. Üniversitemiz Avrupa Birliği Ofisinde çalışmak üzere; üniversitelerin Îngiliz Dili ve Edebiyatı veya Ingilizce Mütercim - Tercümanlık Bölümü mezunu ve en az B düzeyinde KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesini almış olmak. Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak ve en az B düzeyinde KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesini almış ohnak. Fakültelerin ilgili bölümünden mezun ohnak ve en az B düzeyinde KPDS veya eşdeğer yabancı dil belgesini almış ohnak. Bilgisayar Müh.. Elektrik ve Elektronik Müh. veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak ve Linux lşletım Sistemi, MySQL ile Php konusunda deneyimli ohnak. Basın: 39939
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog