Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA 10 CUMHURİYET rvfc IJADFDI lıfII^ ri/ArırMıi .«r[iî\ dishab@cumhuriyet.com.tr 25 AĞUSTOS 2005 PERŞEMBE Saldın korkusu yaşayan Avustralya, radikal din adamlannın ülkeyi terk etmesini istiyor eriat isteyen gitsin!'Dış Haberier Servisi - Avustral- ya'da olası saldınlan önlemek için köktendincilere karşı harekete ge- çen Avustralya hükümeti, şeriat isteyen Müslümanlann ülkeyi terk etmesini istiyor. Başbakan John Hovvard da, ül- kedeki camilere casus sokulması fikrini desteklediğini söyledi. îngiltere'deki saldınlann ardın- dan Avustralya da köktendincile- rin saldınsına uğramaktan korku- yor. Önceki gün ülkedeki ılımlı Müslüman liderlerle bir araya ge- len Başbakan Hovvard ve bazı ba- kanlar, köktendincilere karşı sert önlemler alınacağını belirttiler. Maliye Bakanı PeterCosteDo, te- • Avustralya'nın laik bir ülke olduğunu belirten Maliye Bakanı Costello, "Parlamentonun çıkardığı yasalara, bağımsız mahkemelere, demokrasiye karşıysanız ve şeriatı yeğliyorsanız ve şeriat uygulayan bir ülkeye gitme fırsatınız varsa oraya gitmeniz iyi olur" dedi. da, Müslüman liderlerle yapılan toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya'nın değerlerini kabul etmeyenlerin git- mesi gerektiğini savundu. Nelson, "Avustrah'ah ohnak istemeyen, de- ğerierimJze inanmayanlar hemen çeldp gidebiKrler" diye konuşru. levizyonda yaptığı konuşmada, Avustralya'run laik bir ülke oldu- ğunu ve yasalannın parlamento tarafından yapıldığını kabul et- meyen radikal din adamiannın ül- keyi terk etmesinin istenebilece- ği mesajı verdi. Peter Costello şöyle dedi: "Bu değerlere manmrvorsanız, şe- riat uygulanan bir ülke istiyorsa- IUZ Avustralya size göre değÛ. Par- iamentonun çıkardığı yasalara, ba- ğımsız mahkemelere, demokrasi- ye karşrysanız ve şeriatı yeğlrvor- sanız ve şeriat uygulayan bir ülke- ye gitme firsatuuz varsa oraya git- meniz iyi olur." Bakan, radikal din adamlannın ülkeyi terk etmeye zorlanıp zorlan- mayacaklarını soran gazetecilere, çifte vatandaşlığı olanlardan bir başka ülkeye gitmelerinin istene- bileceğini söyledi. Eğitim Bakanı Brendan Nelson Camilere casus Radyoda konuşan Başbakan John Hovvard da bir soru üzerine, istihbarat toplanması için ülkede- ki camilerle Müslüman okullan- na casus sokulması fikrini des- teklediğini söyledi. tnsanlann dinlerini özgürce ya- şamalanna müdahalede bulunrnak istemediklerini dile getiren Ho- vvard, camilerde ya da herhangi bir Müslüman cemaat içinde şid- det ve terörün teşvik ediünesi du- rumunda bunu bilmeye haklan ol- duğunu savundu. Ülkedeki Müslümanlar ise ca- milere casus sokulmasının Müs- lümanlann dışlanmasından baş- ka işe yaramayacağıru belirtiyor. 20 milyon nüfüslu Avustralya'da 280 bin Müslüman yaşıyor. İLİSTlN'DE ÎSTİMLAK Şaron, Batı Şeria için hiç beklemedi • Israil, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim biriminin çevresine "duvar" inşa etmek için, Batı Şeria'nın 14 kilometre içine girecek ve 162 hektar Filistin toprağını istimlak edecek. Dış Haberier Servisi - Israil, Batı Şeria'daki en büyük Yahudi yerleşüni Maaleh Adimum'un çevresine "güvenHk duvan" inşa edebilmek için, Filistin topraklannın istimlak edilmesi talimatıru verdi. Israil Adalet Bakanhğı'nın duvann güzergâhıru onaylamasının ardından, ilk olarak pazartesi günü Filistinli Bedevi çiftçilerin yaşadığı bölgelere istimlak talimatları dağıtıldı. Tartışmalı duvann, Maaleh Adimum yerleşiminin çevresindeki topraklan da içine alacak şekilde Batı Şeria'nın 14 kilometre içine kadar sokulacağı ve duvann bu bölümü için toplam 162 hektar Filistin toprağuıın istimlak edileceği belirtiliyor. 30 bin kişinin yaşadığı Maaleh Adimum'un çevresini saracak duvar, elektrikli, dikenli teller, hendekler ve beton sütunlardan oluşacak 680 kilometrelik "güvenlik duvarTnın bir parçası. Füistinliler dfinyadan yardım istiyor Israil'in istimlak karanna ve duvar inşasına tepki gösteren Filistinli yetkililer, uluslararası topluma bir an önce duruma müdahale etme çağnsında bulundu. Filistin, duvann Batı Şeria'daki işgal topraklannın kontrolünü ele geçirmek için yapıldığını belirtirken Israil, duvan Filistinli inrihar bombacılannı uzak tutmak için inşa ettiğini savunuyor. Gözlemciler istimlak karanrun Israil Başbakanı Ariel Şaron'un geçen günlerde "Baü Şeria'da yerleşim birimi inşası sürecektir" yönündeki açıklamasının ardından geldiğine dikkat çekiyor. ABD de Batı Şeria'nın güneyiyle kuzeyi arasındaki ulaşımı zorlaştıracağı ve "varnğını devam etürebilecek bir Füıstin de\1etinin kundmasını engelleyebileceğr gerekçesiyle Maaleh Adimum'un çevresine duvar inşa edilmesine şiddetle karşı çıkıyor. 16yabancının bulunduğu uçakta aynı aileden 6 Amerikalının kurtulduğu açıklandı. Uçağın düşmesinde, şiddetli fırtınanın etkisinin olabileceği belirtiliyor. Boeing 737-200 uçağının düşmesinin ardından başlayan çalışmalarda enkazdan en az 40 ceset çıkanldı. (Fotoğraf: REUTERS) Peru <da 100 kişiyi taşıyan yolcu uçağı ormanlık alana düştü Bu kez 52 kişi kurtulduDışHaberfer Servö-Peru'da, TANS Ha- vayollan şirketine ait bir yolcu uçağı ül- kenin kuzeyindeki ormanlık alana düş- tü. Uçaktaki 100 kişiden 52'si kurtulur- ken 40 kişinin ceseti enkazdan çıkanldı. TANS Havayollan şirketi sözcüsü Jorge Belevan, Lima'dan havalanan ve Ama- zon ormanlanndaki Pucallpa kentine gi- derken düşen uçaktaki 100 kişiden en az 52'sinin kurtulduğunu söyledi. Uçakta ll'i Amerikalı, 2'si Italyan, 1 'i Avustralyah, 1 'i îspanyol ve 1 'i Ko- lombiyalı olmak üzere 16 yabancı bu- lunduğunu söyleyen sözcü, aynı aileden 6 Amerikalının ve 2 Italyanın kurtulan- lar arasında olduğunu kaydetti. Boeing 737-200 tipi uçakta 93 yolcu ve 7 kişi- lik mürettebat bulunuyordu. Başkent Li- ma'dan Amazon ormanlanndaki Pucall- pa kentine giden uçak, inişe hazırlandı- ğı sırada düştü. Görgü tanıklan, uçağın inişe geçtiği sı- rada bölgede şiddetli bir firtına olduğu- nu ve aksi yönden esen rüzgânn uçağın dengesini bozduğunu söylediler. RPP radyosuna konuşan bir görgü taruğı, uça- ğın 150 metre çevresinde cesetler görül- düğünü belirtti. Uçuş güvenliği bilgi bankası Aviation Safety Netvvork verilerine göre, bu TANS havayollan şirketine ait uçaklann son 13 yılda yaptığı 6. kaza oldu. Daha önceki 5 kazada 65 kişinin öldüğü, TANS şirke- tine ait Fokker-28 tipi bir uçağın 2 yıl önce dağlık bölgede düşmesi sonucu 46 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Peru'daki kaza, bu ay dünyada mey- dana gelen 5. uçak kazası oldu. Diğer 4 kazada toplam 294 kişi öldü. Elmadağ Meyhanesi'nde canlı müzik! Bu Cuma ve her Cuma saat 21 .OO'den itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuan'ndan Ayşe Sagyaşar, Dr. Atilla Ovalı ve arkadaşlanmn oluşturdugu Ehlikeyf, sevilen eski şarkılar,festlve günümüz popüler parçalanndan seçme ömekler sunuyor. Salı ve Perşembe günleri ise, Dr. Atilla Ovalı'nın ud eşligindeki özel programını izleyebilirsiniz. elmadağ Rezervasyon \çinT<Ö2ÎÎ) 241 03 20 - 23 Cumrmriyet Cad. Pak Apt 6/C Elmadağ (Dtvan OM\ yanı) GAZİOSMANPASA 2. AİLE MAHKEMESI'NDEN Esas No: 2004 566 Karar No: 2005 472 Davacı Sadet L'dlu tarafından davalı Zülfıkar (Jdlu aleyhine açı- lan şiddetiı geçimsizlik nedeniyle boşanma davasının yapılan yargı- laması sonunda. Uğur Mumcu Mahallesı. 2282 k.n. 6 Sultançıftlığı Gazıosmanpaşa-tstanbul adresınde iken adresı meçhule gıden dava- lı Zülfikar UdJu'ya mahkeme lcarannuı ilanen tebliğine karar verıl- miş olmakla. Davacı Sadet UdlıTnun boşanma davasınm kabulüne. Kars ılı, Merkez ilçesı. Karakale. C 48, H:46, BSV35'te nûfusa kayıtlı Turan \e Fatma kjzı 1.1.1955 d.lu Sadet Udlu ıle aynı >er aynı hanede BSN:7'de nüfusa kayıtlı Şükrü ve Nazani oğlu 7 1 1945 doğumlu. Zülfıkar Udlu'nun MK 1661 md. uyannca bo- şanmalanna, davacmın nafaka talebının vazgeçme nedeniyle reddı- ne. bakjye 1.10 YTL harcın davalıdan tahsihne. davacı tarafuîdan yapıJan 20.20 YTL harç. 7.00 ^TL teblıgat ve 19.20 YTL mûzek- kere gıden ve 132.50 YTL gazete ılan gıden olmak üzere toplam 178.90 YTL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya öden- mesine daır davacımn yüzüne karşı, davalının yokluğunda karann tebhğınden itibaren 15 gün içinde yasa yolu açık olmak üzere \en- len karar ilanen tebliğ olunur 19.08.2005 Basın: 39990 AKHİSAR1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN SA1TŞ İLAM Dosya No: 2004 432 Talimat Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, adedi. kıymeti, evsafı: Akhisar ilçesı. Reşatbey Mahallesi'nde kain tapunun 1449 ada. 144 parselinde kayıtlı 353 m2'lik taşmmaz apartman dairesi olup zemin kattadır. 637 Sokak No: 4 adresindedir. Taşın- mazın dış sıvası yapılmamıştır. Doğramaları ahşap olan daire 3 oda, 1 salon, banyo, tuvalet ve mutfaktan ibarettir. Elektrik ve suyu me\cut olan taşınmaz 35.000,00 YTL'den satışa çıkartılrmştır. Her iki ihale de Akhisar 1. lcra Müdûrlüğü'nde yapılacaktır. Bırinci artırma: 10 10.2005 günü saal 10.00-10.10 Ikincı artırma. 20.10.2005 günü saat 10.00-10.10 Satış şartları: 1- Bırinci artırmada tahmin edılen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecrnuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ıkinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemışse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere ar- tırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar kı artırma bedelinın malın tahmin edilen kıy- metinin <!o40'ını bulması ve satış ısteyerun alacağma rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması \e bundan başka paraya çevirme \ e paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Artırmaya ıştırak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıllı bır bankanın temınat mekrubunu vermeleri lazımdır. Satış peşrn para ıledir. Alıcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellalı- ye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır. Bırikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilüerin (*) bu gayrimenkui üzerindekı haklannı hususiyle faız ve masrafa dair olan iddıala- nnı dayanağı belgeler ıle on beş gün îçınde dairemize bildirmelen lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- fhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yarırmamak suretıyle ihalerun feshıne sebep olan tüm aiıcılar \e kefıllerı teklif ettık- len bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan \e aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark teminat bedelinden almacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesın görebılmesi için daıre açık olup gideri verildiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2004 237 Tal. sayılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmalan. aynca işbu gayrimenkui ilanı ilgililerine tebliğ niteliğindedir. 10.08.2005 (*) llgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 39883 İLAN BEYKOZ1. ASLİYE HUKÜK MAHKEMESI'NDEN Dosya No: 1997/255 Karar No: 2004 883 Servet Aksu vekili tarafindan Çiğdem Mahallesi Maslak Altı Camii Yaptırma Der- neği vs. aleyhine açılan men'i müdahale ve kal davasının yapılan açık yargılaması so- nunda; Mahkememizin 1997-255 Esas - 2004 883 karar sayılı ve 30.11.2004 tarihli ilamıy- la davacının davasının kabulü ile. Beykoz ilçesi, paşabahçe Mahallesi. Sazhdere mev- kii, 36 pafta. 241 ada, 5 parsel sayılı taşnımaz üzerinde kurulu bilirkişi Yılmaz Bit- lis'in özel parselasyona göre I\' parselde kaldığuu bildirdiği taralı kısma (davacı adı- na kayıtlı bulunan 5 parsel sayılı taşınmaz üzerinde kalan kısma) davalının müdahale- sinin önlenmesıne. bu kısmın >ıkınuna, noksan kalan 975.973.000.- TL'sı karar harcı- nın öncelikle davacıdan alınmasına, davacıyı vekili temsil ettiğinden 1.860.000.000.- TL'sı nisbi vekâlet ücretinin da\alılardan alınarak davacıya verilmesine, davacının bu dava nedeniyle yapmak zorunda kaldıgı toplam: 1.187.921.000.- Tliının davalılardan alınarak davacıya veriknesine, birleşen mahkememizin 1998/290 Esas sayılı dava dosyası açıstndan ise; davacının davasının reddine, peşin harcın mahsubu ile yeniden harç alınmasına yer ohnadığına, davahyı vekili temsil ettiğinden 300.000.000- TEsı vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine ve davacının bu dava nede- niyle yapmak zorunda kaldığı tüm yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına ka- rar verilmiş, işbu karar davalı Istanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından 03.05.2005 tarihli dilekçe ile temyiz edihniş ohnakla; mahkememiz hükmü ve temyiz dilekçesinin; - Davalı Figen AJkan'a Kocaeli, Köseköy beldesinde Hacı mustafa Mahallesi, Pak- maya llköğretim Okulunda Murat Alkan'uı yanında ikamet eder. - Davalı Aysel Özen'e Çiğdem Mahallesi, No: 412, Beykoz/lstanbul adresinden, - Da\ ı alı Yüksel Özen'e Çiğdem Mahallesi, No: 412, Beykozîstanbul adresinden, - Davalı Ahmet Göksel Özen'e Çiğdem Mahallesi, no: 412, Beykozîstanbul adre- sinden, - Davalı Nilay Özen'e Çiğdem Mahallesi, No: 412, Beykozîstanbul adresinden, - Davalı Meliha Özen'e Çiğdem Mahallesi, No: 412, Beykozîstanbul adresinden, - Davalı Hilmiye Serbestoğlu (Kaya)'na, Gündoğdu Köyü, No: 68, Lüleburgaz, Kırklareli adresinden. - Davalı Tahsin Serbestoğlu'na Dereiçi Mahallesi, No: 86, Beykoz/lstanbul adre- sinden, - Davalı Neşe Arslan'a Samsun Merkez, Saitbey Mahallesi, No: 837, Samsun adre- sinden, - Davalı Nesrin Keçeci'ye Trabzon Merkez, Gazipaşa Mahallesi, No: 85, Trabzon adresinden HÜKÜM VE TEMYİZ DİLEKÇESİ YERlNE KAİM OLMAK ÜZERE İLANEN tebliğ olunur. 04.05.2005. Basın: 40036 1ÜRKİYE ARAŞTIRMALAR MERKEZİ İran halkınm modeli Türkiye BERLİN(AA)-Merkezi Almanya'nın Essen kentin- de bulunan Türkiye Araştır- malarMerkezi(TAM) Vak- fi tarafindan yapılan bir araş- tırma, Iran halkınnı çoğu- nun, Türkiye'yi özgüriükle- rin olduğu büyük Müslü- man ülke olarak gördüğü- nü ortaya koydu. TAM Vakfı Direktörü Faruk Şen ile TAM Orta- doğu ve Kafkaslar Uzma- nı Elkhan Sadıkzadeh ta- rafından hazırlanan "tran'ın Uluslararası İhş- kiler Sistemi Çerçevesinde Analizi ve İran-Türkhç İBş- kfleri" başlıklı yeni araştır- rha basına açıklandı. Şen, bu konuda yaptığı açüdamada, devrimden ön- ce de îran'da sessiz kalan çoğunluğun Batı'ya odak- ü olduğuna dikkat çekerek "tran'da Türkiye, özgür- KikJerin oiduğu bihük Müs- lüman bir ülke olarak aJgı- lanıyor. Türkiye'de görülen demokratik ve ekonomik açılımlar, tran'da yüzünü Batı'ya çevirenlerin sayısın- da arbşı beraberinde getiri- yor. İran toplumunun ço- ğunluğu Îran'da yeterince özgürlük olmadıginı ve bu- nun değişmesi gerektiğini düşünüyor" dedi. Türkiye-Iran ilişkilerinin daha da gelişmesinde ikili ticaretin önemine değinen Şen, iki ülke arasındaki ti- caret hacminin geçen yıl 2.7 milyar dolar seviyesin- de olduğunu hatırlattı. Şen, "Türk fırmalan 1990'h vıllann başmdan bu yana tran'da çok aktifler. Günümüz itibamla 600'ün üzerinde Türk fırmasının aktif olduğu Îran'da, Türk fırmalan için çok önemti nrsatlar aül biçimde duru- yor" dedi. Türk TV'leri izieniyor Sadıkzadeh de Türkiye- Iran ilişkilerinin çok güçlü bir kültürel ve tarihsel teme- le dayandığını belirterek "tran nüfusunun neredey- se yansı Türkçeye benzer bir dil konuşuyor. Aynca Îran'da nüfusun çok büyük bir bölümü uydu antenleri vasrtasrjia Türk televizyon kanaDannı izihor. Türkrad- yo ve televizyon kanaDan, onlan izleyen Iranhlar için Baü'ya açılan bir pencere görevi görüy or. Bu kanaüar sayesinde birçok İranhnın da Türkçe öğrenmiş olma- sı dikkat çekici" dedi. Araştırmaya göre, tran- lılar Türkiye'yi tanımak için televizyon yayınlan- nın yanı sıra turizm olana- ğını da kullanıyor. îran'dan Türkiye 'ye giden turist sa- yısının 1998 yılından bu yana yüzde 100 oranında artarak 2004 yılında 600 bine ulaştığı ifade edilen araştırmada, Iranlı turist- lerin Türkiye'de en çok Is- tanbul ve Antalya'yı ziya- ret ettiği kaydedildi. ALINMALARIGEREKAMA... Guantanamo'da suçsuz 15 Uygur Dış Haberier Servisi - ABD'nin Küba'daki Gu- antanamo üssünde 15 Uy- gur, suçsuz oiduklarının saptanmasına karşın 20 ay- dır serbest bırakılmıyor. Washington Post gazete- si, ABD'nin 15 Uygur'u can güvenliklerinden kaygı- landığı için Çin'e gönder- mediğini ancak Savıınma Bakanlığı'nın tt kendü>ilik- leridüşunükrek" salıveril- meyen tutsaklan kabul ede- cek başka bir ülke de bula- madığını belirtti. Habere göre aralannda Türkiye, Is- veç ve Finlandiya'nın da bulunduğu 20 ülke, ABD'nin Uygurlara sığın- ma hakkı tanınması yönün- deki talebini reddetti. tnsan haklan savunucula- n, suçsuz olduğu halde üs- te tutulan 15 kişinin duru- munun çözüme kaMişma- sını istiyor. tnsan Haklan Izleme Örgütü'nden Tom Malinovvski, "Bu ldşiler ABD'de ya da başka bir ül- kede özgür olarak yaşama- olar, bu tamamen .ABD'nin sorumluluğudur" dedi. Ancak Washıngton, tut- saklann ABD'ye girişine izin vermediği gibi yargı- lanmalannı da engelliyor. A\ııkat Sabin VVillett, 36 yaşındaki Ebubekir Kasım ile 31 yaşındaki Adil Abdi Hakim'in hâlâ suçlu mu- amelesi gördüğünü, zinci- re vurularak hücrede tutul- duklannı belirtti. VVillett "MüvekkuTerim suçhıde- ğil, sadece Uygur" dedi. ABD'li yetkifiler, 15 Uy- gur tutsağuı 2003 sonunda ve geçen martta olmak üze- re iki kez serbest bırakıl- masına karar verildiğini söylediler.Çin yönetimi, Sincan-Uygur bölgesinin bağunsızlığı için mücade- le veren Uygurlara büyük baskı yapıyor. Cemiyetimiz üyesi, değerli arkadaşımız MEHMET FUATAKEV 23 Ağustos 2005 Salı günü vefat etmiştir. Kaybı topluluğumuzda üzüntü yaratan Akın'ın cenazesi 26 Ağustos 2005 Cuma günü öğle namazının ardından Levent Camii'nden ahnarak Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Mehmet Fuat Akın'a Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı günlük sivil toplum gazetesı BİZİM GAZETE tarafsız haberieri, ilginç röportajları, araştırmalan, köşe yazılan ve ülke sorunlannı yansıtan raporianyla 10 yıldır okurlanyla el ele... Tel:02125119494-Abone:021251383 00 Yeşil kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. EBRU ŞÜKRAN AYDOĞDU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog