Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

GÖZLERİN POYRAZ Hikmet Çetinkaya CagPazariamaA.$ Tıntocagı Cad No3941 (34îJ4)Ca2aioglu-lstanbulTel (212)514 0196 Cumhuriyet62. YIL SAYI: 29177 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVlç,nde) KURUCUSU Y U N U S HAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Sezer MGK toplantısında Erdoğan'a 'demokratik açılımlarda bölgesel bakış olamayacağihı' Sorumlıılıık uyarısı'SÖZLERÎNİZ YANLIŞ ANLAŞILABÎLÎR' Cumhurbaşkanı, Başbakan 'ın 'demokratik cumhuri- yet 'sözünü eleştirerek "Öcalan 'ın da kullandığı sözü- nüzyanlış anlaşılabilir " dedi. Erdoğan ise "O kişinin bu tür sözleri kullanması, bizim de kullanmamıza en- geldeğil "yanıtını verdi. Sezer de "Demokratikaçılım- larda bölgesel bakış anayasaya ve üniteryapı ruhuna aykındır. Terörün siyasallaşma çabalannın arttığı or- tamda, sorumlu davranılması gerekir "dedi. • 6. Sayfada 'TOPYEKÛN MÜCADELE ŞARF Genelkurmay Başkanı Özkök, 20 yıldır terörle mücadelenin TSK ağırhklıyapıldığına işaretede- rek sorunun çözümünde toplumun her kesiminin elini taşın altına sokması gerektiğini söyledi. Türk ordusunun dünya üzerinde eşine çok az rastlanan ulus-ordu ilişkisine sahip olduğunu ifade eden Özkök, birçok gelişmiş ülkenin Türkiye'dekiduru- mu anlavamadığma işaret etti. • 5. Sayfada DEHAP'LILARAYURTDIŞIYASAĞI Partininyayımladığı bildirge nedeniyleyargıç kar- şısına çıkanlan DEHAP GenelBaşkanı Bakırhan 'ın da aralarında bulunduğu 8yöneticinin tutuksuzyar- gılanmasına karar verildi. DEHAP 'lılarınyurtdışı- na çıkmalan yasaklandı. Karann kendileri üzerin- den mesaj vermek amacını taşıdığını söyleyen Ba- kırhan, "demokratik çözüm mücadelesinden" geri adım atmayacaklannı belirtti. • 5. Sayfada îlköğretim okullannda yapılan araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 92'si taciz ediliyor Okulun parçasışiddetTürk Eğitim-Sen ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle, ilköğretim öğrenci- lerine uygulanan ankete göre, okullarda öğrencilerin neredeyse tamamı şiddet ve tacize maruz kalıyor. Taciz olaylannın başında "öğretmenlerin öğrencileri dövmesi" geliyor. Öğrencilerin yüzde 67.2'si erkeklerin, yüz- de 29'u kızlann, yüzde 3.8'i de hem erkeklerin hem de kızlann "ayıpla- nacak" davranışlan daha çok yaptıklan yanıtını verdi. • 3. Sayfada Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Maliye Bakanlığı'ndan 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için izin çıktığını belirterek başvurulann alınması için Ba- kanlar Kurulu karannın beklendiğini bildirdi. Çelik, öğretmen açığını kapat- mak amacıyla Maliye Bakanlığı'ndan 30 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu is tediklerini, ancak 20 bin kadro için izin çıktığını bildirdi. Çelik, "Sözleşmeli öğretmenlik için Bakanlar Kurulu'ndan karar çıkacak" dedi. • 8. Sayfada ŞİİLERARASINDA ŞlDDETLl ÇATIŞMA Irak iç savaşa sürükleniyor r Özgürlük düşü İranlıların modeli Türkiye Türldye Araştırmalar Merkezı Vakfı"nın yaptığı araştırma, Iran halkının çoğunun gö- zünün Türkiye'de ol- duğunu ortaya çıkardı. Merkezın Direktörü Şen'e göre tran'da Türkiye, özgürlükle- rin olduğu Müslüman bir ülke olarak algıla- nıyor. • 10. Sayfada Anayasa tartışmalarının sürdüğü Irak'ta Şii gruplar arasında çatışma çıktı. Ne- cef'te "BedırÖrgütü"yan- lılan, Mukteda Sadr'ın aç- tığı büroyu basarak ateşe verdi. Bağdat'a da sıçrayan çatışmalarda 8 kışının öl- düğü, 40'a yakın kişinin yaralandığı bildınldi. Sadr'a destek veren Irak Ulaştırma Bakanı Selam El Malıki ile 21 milletvekili, Sadr'ın yazıhanesinin ya- kılmasını kınamak için meclis ve hükümetten çe- kildiklerini açıkladı. Baş- bakan Ibrahim Caferi, ça- tışmalan kınayarak sükûnet çağnsı yaptı. • 11. Sayfada in de kadın Çin'in 100 milyon kişinin yaşadığı en kalabalık ve yoksul eyaleti Henan'da halkın yüzde 10'u Müslüman Huiler'den oluşuyor. Huiler'le Jengjou'da yaşayan Müslüman Hanlar'ı diğer Müslümanlardan ayıran özelÜkleri ise Islamiyete bakış açıları ve kadın imamlan. Sünni olan Huiler, kadınları için kasaba merkezine 1912'de iki ayrı canıi inşa etmiş. Hui kadınları, ca- milerini sadece bir ibadet yeri değil, sosyal bir alan olarak da görüyorlar. • 9. Sayfada Görüşmelerde ipler kopuyor Hükümet, yüzde 3 zam ve ek ödeme almayan 1 milyon 377 bin memura 80'er milyon lira ek ödeme önerdi. 'Dağ fare doğurdu' diyen KESK, üyelerine eylem çağnsı yaptı EN UZUN 14GÜN KURTULUŞA GÎDENYOL (26 Ağustos - 9 Eylül) • Meclis'teki göruşmeler • Atatürk'ün elinden başkomutanlık yetkileri nasıl alındı? • Günumuze ışık tutan gizli celse zabıtları • Büyük Taarruz'un askeri stratejisi Dr. Alev COŞKUN'un yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te. Eylemlerini sürdüren KESK hükümetten taleplerini dikkate almasını istedi. (KORAY AVCI) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetle memur sendıkalan ara- sında gerçekleştinlen toplu görüşme- lenn üçüncü turundan da uzlaşı çık- madı. Hükümet, ek ödeme almayan 1 milyon 377 bin memura birinci ve ikinci altı aylık dönemler için 40'ar milyon lira ek ödeme ile yüzde 1.5'er zam; ek ödeme alan yaklaşık 450 bin memura ise aynı dönemler için yüz- de 1.5 oranında zam önerdi. Önenyi "kabul edilemez" bulan memurlar, alanlara çıkmaya hazırlanıyor. Hükümetle memur sendikalan ara- sındaki toplu görüşmelerin üçüncü tu- ru dün Başbakanlık'ta gerçekleştiril- di. Önceki görüşmelerde beklediğini bulamayan sendikalar, önerilerini "revize ettiler". Türkiye Kamu-Sen, 7.9 katrilyonluk teklifüıi 5 katrilyona indirirken KESK daha önce 950 YTL olarak açıkladığı en düşük memur maaşını 886 YTL'ye çekti. Daha sonra başlayan görüşmelerde 8 saatlik bir pazarlık süreci yaşandı. An- cak hükümetten yeni bir arttınm bek- leyen sendıkalar, bir kez daha düş kı- nklığuıa uğradı. Hükümet, toplu gö- rüşme masasına memur maaş zammıy- la ılgıli olarak yeni bir öneri getirdi. MArkası Sa. 13, Sü. 1 'de AB'DEN ÇÎFTE STANDART M 4. Savfada ŞAHÎNLER RUMSFELD'ÎN tPÎNl ÇEKTI • / /. Savfada ESNAF IŞ BIRAKIYOR • 12. Savfada 1 3 O O GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Hayal Ettiği Sünece...' Yayımladığı bildiriden yola çıkarak Milli Güvenlik Kurulu'nun hükümeti uyardığı, görevini anımsattığı veya Başbakan'ın MGK'ye iki güvence verdiği yo- lundaki manşetler -örneğin dün Mehmet Barias'ın yazdığı gibi- yakında: ..."RTE'nin Diyarbakır'da 'bölücü terör'/e 'Kürt so- aınu'nu ayırarak bir demokrasi ve insan haklan pro- jesini gündeme getirmesi ve arkasına Türkiye 'nin si- MArkası So. 8,Sü. l'de 'Koç görevi bırakmalı' Sanat Kurumu Başkanı îl- ker Çetın, Kültür Bakanlı- ğı'nın Devlet Tıyatrola- n'nda yaptığı görevlendir- melenn 'tehlikeli bir gıdı- şin işaretı' olduğunu söy- ledi CHP'li Ah Topuz da Bakan Atılla Koç'un istıfa etmesı veya görevınden alınması gerektığuıı dıle getirdi • 14. Sayfada Gazeteciye polis dayağı İstiklal Caddesı'nde ken- dısıne kunlık soran polısle- re," Önce sız kimlık göste- rin, pohs olduğunuzu ne- reden bıleceğim" dıyen stajyer muhabirimiz Servet Alçınkaya, hem polis oto- sunda hem de karakolda fecı şekılde dövüldü. Al- çınkaya, suç duyurusunda bulundu 1 4 . Sayfada BaykaVdan dava CHP Genel Merkezi, "12 Eylul sonrası sıyası yasağı- mın kalkması ıçın Deniz Bey'le yüz yüze konuştum Benden avukatlık ücreti için 100 milyon lira ıstemişti" diyen Bülent Ersoy'un açık- lamalannrn gerçeği yansıt- madığmı açıkladı. Ersoy hakkında dava açılacağı be- lirtildi M 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY MGK'den Hükümete Ev Ödevi! Başlığı AB standartlanna göre attık! AB'den gelen her istemi "ev ödevi" olarak algıla- yan hükümet, önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında kurulun öteki üyeleriyle birlikte "terörsonınunun" çözümü için bir dizi önlem hazır- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog