Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

:24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ H A B E R L E R dishab(§cumhuriyet.com.tr Bombay'da bina çöktü: 10 ölü • BOMBAY(AA)- Hındıstanın Bombay k*ntınde bır bınanın çökmesı sonucu. ilk belirlemelere göre 10 kışı öldü. 18 kişi yaralandı İtfaıye ekipleri, enkazdan onlarca kişiyı kurtardı. Kentin kalabalık bölgelerinden Nagpada'da bulunan \e 16 aılenın yaşadığı dört katlı bınanın. güvenlı olmadığına daır daha önce uyan yapıldığı belırtildi. ATAKA'dan Hitlervari seçim • SOFYA(AA)- Bulganstan'da mecliste grubu olan ırkçı ATAKA ıttifakının "aşın talep yüzünden" üye seçiminde faşıst yöntemler uygulaması, kamuoyunu rahatsız edıyor. ATAKA liden V'olen Siderov, üye olmak ısteyen herkesın başvunı formu doldururken "sosyal konum, köken. kan grubu ve boy ölçülennı" belırtmek zorunda olduğunu bıldırdı. Tüm üyelerin "temiz kan süzgecinden geçınldığını" belırten Sıdercn, Adolf Hitler'ın nasyonal sosyalıst partısıyle aralannda benzerlık kurulmasına karşı çıkarak "Biz 'köken" deyince, sadece ilgilı adayın uğraş alanını merak edıyoruz" dedi. Sıderov, ABD'nin "yeşil kart" kriterlennde, göçmen adaylarından her türlü "biyometnk \enlen" sorduğunu belırterek "Bulganstan yasalan, ATAKA üyelen konusunda knter uygulamazken sorun nerede?" dıye konuştu. Sıderov basının yoğun ılgisı üzerine konuyu dağıtmak ıçin "Kan grubu, Makedonya'da ısyan çıkarttığımızda ışlev görür" diye "espn" yaptı. Akabe'yi de B Zerkavi üstlendi • DUBAİ (AA) - Ürdün'ün Akabe lımanında geçen cuma ABD Denız Kuv\etleri'ne ait gemileri hedef alan füze saldınsını Irak'takı El Kaıde örgütü üstlendi. Ürdünlü militan Ebu Musab El Zerkavi liderliğindeki örgütün ınternette yayımlanan bıldınsınde. saldınyı düzenleyenlerin "sağ salim üslerine döndüklen" belırtildi. Saldınyı daha önce El Kaıde'yle bağlantılı Abdullah Azzam Tugaylan adlı bir örgüt üstlenmişti. İslamcı teröre' karşı zirve • Dış Habeıier Servisi - Avustralya hükümetı ve ülkedekı ılımlı Müslüman liderler. İslamcı teröre karşı güçlerinı birleştırme karan aldı. A\aıstralya Başbakanı John Hovvard, Londra'da, İngıltere vatandaşı Müslümanlar tarafından düzenlenen saldınlara benzer bir saldmnın nasıl önlenebileceğıni tartışmak üzere Müslüman liderlere zırve çağnsı yapmıştı. Müslüman liderler zın enın ardından. İslam adına terörü lcullananlara karşı mücadele v ereceklerini \e din görevlılerini A\"ustralya değerlerini yansıtacak şekilde eğiteceklerıni açıkladılar. Metnin oylanması için 3. kez ek süre verildi. Ancak bu sürede Sünnilerin ikna edilmesi mümkün görünmüyor Irak AnayasasıDış Haberler Servisi - Irak Anayasa- sı üzenne yaşanan yeni anlaşmazlık- la birlikte anayasanın mecliste oylan- ması bir kez daha ertelenirken Sünni- ler ve bazı Kürt temsilciler metnin bu haliyle "bölücü" olduğunu ve referan- duma sunulduğunda da reddedileceği- ni söylediler. Irak Anayasa Komisyo- nu Başkanı Huıtıanı Hammudi de, üzerinde anlaşmaya vanlamayan ko- nular bulunan anayasa taslağını ta- mamlamak için öngörülen 3 günlük sü- renin yeterlı olmayacağını belirtti. Son taslak metnini, "iç savaşa yol açabilecek" nitelıkte bulan Sünnilerin itirazlan federalizm. Baas Partisi'nden ne şekilde söz edileceği ile devlet baş- kanı, meclıs ve hükümet arasında ik- tidar paylaşımı üzerinde odaklanıyor. Hammudi'ye göre, Sünnileri, anlaş- mazlığa düşülen konularda 3 gün için- de ikna etmek mümkün değil. 275 üyelı mecliste çoğunluğu Şi- iler ve Kürtler oluştunıyor. Federaliz- me karşı çıkan ve ocakta yapılan se- çimleri boykot eden Sünnilerin mec- liste 17 sandalyesi bulunuyor. Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ıse. metnin büyük bölümü üzennde anlaşmaya vanldıgını ve 3 maddenin kaldığını belırterek 3 gün içinde bu sorunun çözülebıleceğini savundu. Ancak, kolay kolay anlaşmaya ya- naşmayacaklan belirtilen Sünni poli- tikacıların yanı sıra kunı Kürt kaynak- lann da anayasa taslağını "bölücü" bulduğu ve son metınden memnun ol- madıklan belirtıliyor. Kürtlenn "kendJ kaderini tayin hak- kı". Kerkük'ün statüsü ve Islama si- aslaktaki birçok başlığa itiraz eden Sünniler protesto | gösterileri yapıyor. Son metni bazı Kürtler de "bölücü" buluyor. Metin üzerinde uzlaşmaya vanlamazsa süre ya bir kez daha uzatılacak ya da meclis feshedilecek. yasal yaşamda daha fazla rol verilme- si gibi konulardaki istemlerinin karşı- lanmadığına dıkkat çekılıyor. 'Amaç seçimleri yenilemek' Sünnilerin yüzde 99'unun taslağı beğenmedığini belirten Sünni sıyaset- çilerden Salih el Mutlak da metni, "Irakklar üzerinde padama riski olan bir mayın tarlasına" benzetti. BBC'ye açıklamalar yapan Sünni siyasetçi Adnan Paçacı'ya göre ise, bazı gruplar anayasa taslağrnı redde- derek seçimlerin tekrarlanmasmı sağ- lamaya çalışıyor. Anayasa için 15 Ekim'de referan- duma gidilmesi planlanıyor. Asluıda, anayasa üzerındekı mühlet geçen haf- ta dolmuş, bir uzlaşma sağlanamayın- ca, bir hafta ek süre talep edılmıştı. Bu süremn de dolmasının ardından metın. üzerinde anlaşmaya \ anlmadan, önce- ki gün meclise sunulmuş, ancak oylan- mamıştı. Bunun üzenne bır kez daha 3 günlük bır uzatma gerçekleştınlmış- ti. Iraklı sıyasetçiler süreyi bır kez da- ha uzatmak ya da parlamentoyu fes- hetmek ve anayasa hazırlanması göre- vini kurulacak yeni parlamentoya de\ - retmek seçenekleriyle karşı karşıyalar. Halen üzerinde tartışılan bir anaya- sa metnını referanduma götürmek, ana- yasanın reddedilmesı riskını taşıyor. Ancak ABD vönetımı de Irak'takı sıyası tak\ ınıe sadık kalınması konu- sunda büyük baskı yapıyor. Bush yine de memnun Ertelemeler birbinnı izlerken ABD Başkanı GeorgeBush'un, gecikmeye karşın, taslağın meclise sunulmasından memnuniyet duyduğu açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü ScottMcCIel- lan imzasıyla yayımlanan yazılı açık- lamada, "Irak'ın anayasa sürecinde Ueriye dogru bir adım niteliğini taşryan gebşmeleri nıenınunivetle karşıhyoruz. Son bir haftada çarpıcı bir ilerieme el- de edildi ve maddelerin çoğu üzerinde müzakere, diyalog ve tavizle fikir bir- tiği sağlandı" ıfadesi kullanıldı. ON TASLAK DAHA TUTARLI' Ankara yeni seçim beküyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Irak'ta ko- misyon tarafından hazır- lanan anayasanın mec- liste oylamaya dahi su- nulmadan reddedilmesi- nin ardından Ankara bek- leme karan aldı. Dışiş- leri yetkililerı, ülkede meclis seçimlerinin yeni- lenmesinin büyük olası- lık olduğunu düşünüyor. Taslağın son hali, An- kara'da öncekılere göre daha tarafsız bulundu. Dı- şişleri Bakanlığı yetkılile- ri parlamentoya sunulan son anayasa çalışmasının diğerlerine oranla daha tutarlı olduğunu söyledı. Önceki taslaklarda Irak'ın kuzeyinde bir Kür- distan Federasyonu'nun kurulmasının öngörüldü- ğüne ışaret eden yetkilıler, son taslakta bunun yer al- madığına dikkat çekti. Yetkıliler, eyaletlere hal- koylamasıyla bağımsız- lık kazanma hakkınm da tamnmadığına işaret etti. Son anayasa taslağının bir çerçeve yasa niteli- ğinde olduğuna ve eya- letlerde de buna aykın bir yasa çıkanlamayaca- ğını ifade eden yetkili- ler. bunun Türkiye için de olumlu bir karar ol- duğunu söyledi. 'Sonuç çıkmaz' Yetkilıler buna karşm parlamentonun anayasa- yı kabul etmediğıne dik- kat çektı. Bu kapsamda komiteye daha fazla süre verilmesinin ya da seçıme gidilmesinin beklendiği- ni dile getiren yetkilıler, "Ancak biz seçime gidil- mesini bekliyoruz. Şu an- da bu meclisvekomisyon- dan bir sonuç çıkmayaea- ğı ortada. Komşumuz da böyle düşünecektir. Tür- kiye Irak halkuun tanıa- mı taranndan benimsen- miş kararlara karşı saygn lı olacakor. Çünkü bizim istediğimiz de budur" de- ğerlendırmesmı yaptı. iyisi Chavez'i öldürelim' ABD'deki Hıristiyan Yayın Birliği'nin kurucusu Robertson 'islamcı teröre' de destek vermekle suçladığı Venezüella liderine suikast düzenlenmesi gerektiğini savundu Dış Haberier Servisi - ABD'deki Hınstıyan Yayın Bırliği'nin (CBN) kurucu- su ve "The 700 Chıb" tele- \ızyon programının yapım- cısı Pat Robertson, Was- hington' m Venezüella Dev - let Başkanı Hugo Chavez'e suikast düzenlemesi gerek- tiğini söyledi. Bunun Cha- \ ez'i devirmek için yapıla- cak bir savaştan "daha ucu- za gelecegini" savunan Ro- bertson, Venezüella Deviet Başkanı'nı Müslüman kök- tenciliği yayma çabasında ohnakla suçladı. Aşın muhafazakâr eski başkan adaylanndan Ro- bertson, Venezüella'nın petrol zengmliğine dikkat çektiği programda, Cha- vez'i "korkunç bir tehü- ke" olarak tanımladı. Ro- bertson, Chavez'in "Ame- rika bana suikast girişimin- de bulunabilir" sözlerine ABD 'li radvocu 'İslam terör orgutudur dedi, atıldı WASHINGTON(AA) -ABD'deradyo programmda islam için "terör örgütü" diyen yorumcu işten atıldı.' WMAL-AM radyosunda yayımlanan Talk Radıo programında "sorunun aşm uçlar değiL bizzat İslam olduğunu" söyleyen ve "İslam adı veıilen terör örgütüyle savaştayız" dıyen Michael Graham, Müslümanlardan özür dilemeyınce kovuldu. 25 Temmuz'daki programında bu sözleri sarf eden Graham, Müslümanlann haklarmı koruyan CAIR adlı kuruluş tarafından protesto edildi. Radyo yönetiminin yayında özür dılemesini ıstediği Graham, bunu kabul etmeyince işine son verildi. gönderme yaparak "Eğer kendisine suikast düzenle- me\e çalıştığumzı düşünü- yorsa, bence biz gerçekten de bunu yapmakiçin hare- kete geçmeKviz" dedi. 'Sava^tan daha ucuz' "İstersek Chavez'i yerin- den edebfliriz \e bence bu ye- teneğiınizi sergilemenin vâk- ti gelmiştir" diye konuşan Robertson, "Güçlü bir dik- tatörü yerinden etmek için 200 milyar dolarhkbir sava- şa ihuyacımız yok" diyerek Venezüella Devlet Başka- m'na yapılacak bir suikas- tın, savaştan "daha ucuz" olacağını belirtti. Chavez'in oldukça geniş bir petrol birikimini kontrol ettiğını söyleyen Robertson, bu durumunun "Ameri- ka'nuı canını vakabileceği- ni", bır suıkastın ise petrol sevkıyannı engellemeyece- ğini savundu. Robertson'un en ilginç sözlerinden biri de sosyalist görüşe sahip olduğu bihnen Chavez'in Venezüella'yı, "komünist sızmalarve Müs- lüman köktenciliğin >a>ıl- ması için bir sıçrama tahta- sı" yapmak ıstediği yönün- deki değerlendirmesi oldu. ABD Savunma Bakanlı- ğı, Latin Amerika'da da ts- lamcı terör tehdidinin ola- bileceği değerlendirmesini geçen yülarda bu ülkelerin silahlı kuvvetleri üe paylaş- mıştı. Ancak, Kolombiya'ya komşu ülkelerin suurbölge- lerinde "İslamcı teröristle- rin barmdığı'' yönündeki iddialar kanıtlanamamıştı. 1988 yıhnda ABD baş- kanhğına aday olan Robert- son, ABD Başkanı George Bush'un önde gelen destek- çilerinden biri. Daha önce, Dışişleri Bakanlığı'na nük- leer bomba atılmasının ABD için i\i olacağı şekluı- deki değerlendirmeleri tep- ki çeken Robertson. femi- nizm, eşcinsellik ve libera- lizm hakkında da ilginç fi- kirlere sahip. Robertson, fe- minizmi "kadınlankocala- rmı terk etmeye, çocuklan- nı öldürnıeye. büyücülük yapmaya, kapitalizmi \ık- maya ve lezbiyen otanaya teş- vik eden sosyalistveafle kar- şrtı bir siyasi hareket" ola- rak tanımlıyor. Sanur'da dışandan gelen 2 bin protestocu da köktendinci yerleşimcilere destek verdi (Fotoğraf: AFP) Batı Şeria ttaki 4yerleşim biriminden 2 si zorla tahliye edildi Şaron 'unplanı tamam Dış Haberler Servisi - Gazze Şe- ridi'ndeki Yahudi yerleşimlerinin tahhyesinı tamamlayan Israil asker- len dün de Batı Şena'da 2 yerle- şim birimini zorla tahliye etti. Sanur ve Homeş yerleşimlerine giren İsrail askerleri köktendinci Yahudilerin direnişiyle karşılaştı. Yaklaşık 10 bin îsrail güvenlik gü- cünün görevlendınldığı tahliyeler sı- rasında az sayıdaki yerleşim saki- nine 2 bin protestocu destek verdi. İsrail askerleri Sanur'da eski bir tngiliz kalesinde tahliyelen önle- meye çalışan yerleşimcileri çıkar- mak için, kalenin demir kapısını tes- tereyle keserek içeri girdı. Burada toplanan çoğu genç yüzlerce pro- testocunun, taşlardan kale örerek barikatlar kurduklan ve sılahlan- dıklan dikkat çektı. Saatler süren direnişin arduıdan Sanur'u boşaltan israil askerleri, Homeş yerleşıminde küçük bır • Köktendinci yerleşimcileri Sanur ve Homeş'ten çıkarma operasyonunda 10 bin kişilik bir güvenlik gücü görev yaptı. havrada toplanan protestoculan tahliye için havranın çatısına mer- di\en dayayarak içeri girdi. As- kerler bir buldozerin yardımıyla, ateşe verilen barikatlan yıktı. Her ıkı yerleşimin tahliyesi sırasmda öfkeli protestocular israil bayrak- lannı yaktı. Yine çocukları kullandüar Protestoculann Gazze "deki tah- liyeler srrasında olduğu gibi yine çocuklan kullanması tepki çekti. tsrail Başbakanı ArielŞaron'un planı çerçevesinde Batı Şeria'da tahliyesine karar verilen 4 yerleşim biriminden diğer 2'si Ganim ve Kadim geçen hafta gönüllü olarak boşaltıbnıştı. Ganim yerleşimin- deki evler yıkıhnaya başlandı. Sanur ile Homeş'teki yerleşimci- lerin tahliye edihnesiyle birlikte, Israil'in, Gazze Şeridi'ndeki 21. Batı Şeria'daki 4 yerleşimden çekil- me işlemleri tamamlanmış oldu. Filisnn lideri MahnıudAbbas. is- rail Devlet Başkanı Moşe Katsav ı arayarak çekilmelennden dolayı memnuniyetini dıle getirdi. Filis- tinli başmüzakereci Saib Erekat, Katsa\'ın Abbas'tan, Filisrinlı mi- litanlan silahsızlandırma konusun- daki viikümlülüklerini yerine ge- tirmesini istediğini kaydetti. israil ordu radyosunun haberine göre de Abbas, görüşmede, çekil- menin tsrail-Fihstın banşı için ta- rihi bir fırsat sunduğunu belirtti. tİ ÎLELEFTHEROS'UNSAVI 'İsrailliler KKTC'de tatil köyü kuracak'LEFKOŞA (AA) - Israillilerin KKTC'de tatil köyü kurmak istediği öne sürüldü. Rum Fileleftheros gazetesi, Israilli işadamlannın, Lefke bölgesinde stüdyo tipi yaklaşık 400 konutluk site inşa ehneyi planladıklarını yazdı. Gazete, taraflann ilgili sözleşmeleri imzaladıklannı ve kapora verdiklerini, tatil köyünün toplam maliyetinin 3-4 milyon Kıbns Lirası'na ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. Israillilerin hedefinin, Israillileri bir bölgede toplamak ve tatil köyünde kalanlann aynı kültür ve düşünce yapısuıdan insanlar arasında yaşadıklannı hissetmelerinı sağlamak olduğunu ileri süren gazete. Yahudilerin dini ihtiyaçlan için sinagoglarm inşa edilmesinin de planlandığmı iddia etti. Israillilerin geçmişte de KKTC'ye otel veya apartman tipi turistik tesis inşa etme çabasında bulunduğunu kaydeden gazete, "Bu seferki farkh bir şe\, çünkü turistlere değil, doğrudan İsraillilere yöneük" ifadesini kullandı. UANÎMARKA-KANADA Kutuplardaki Kardak: Hans Dış Haberier Servisi - Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, üzerinde yerleşim olmayan bir kilometrekarelik büyüklüğündeki bir ada. Kanada ile Grönland ve bağlı olduğu Danimarka arasrnda gerilime neden oluyor. Hans isimli adamn kimin egemenliğinde olduğuna yönelik tartışma uzun süredir devam ederken Kanada'nın kutup bölgesindeki toprak iddialanru desteklemek üzere bölgeye iki savaş gemisi yollama karan krizi daha da derinleştirecek gibi görünüyor. Gözlemciler Kanada'nm, kutup bölgesindeki buzlann erimesiyle ulaşımın kolaylaşacağını ve başka devletlerin de deniz tabanından petrol ve mineral çıkarma çabalanna girişeceğini düşündüğünü \ r e bu kaygı doğrultusunda hareket ettiğini söylüyorlar. Kutup bölgesinin doğal zenginlikleri üzerinde, Danimarka, Norveç, Rusya ve ABD'nin çeşitli hak iddialan var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog