Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA HABERLERÎN DEVAMI TURKIYE Irstanbul Edırne Kocaelı Çanakkale Izmır Manısa Aydın Denizli Y PB PB PB PB PB PB 31 31 33 34 35 35 35 PB 32 Sinop PB 28 Adana B 35 Zonguldak PB 27 Antalya Samsun Trabzon Giresun Ankara Eskişehır Konya Sıvas PB PB PB PB PB A B 29 30 28 34 34 35 32 B 35 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Siirt Hakkârı Van B B B B B B B 33 40 39 38 38 33 29 B 27 Yurdun kuzey Ke- sımlen parçalı ve yer yerçok bulutlu, Edırne ve Kırklarelı çevrelerı sağanak ve gok gurul- tulu sağanak yagışlı, dığer yerler az bulutlu veaçıkgeçecek Hava sıcaklığı kuzey, ıç ve dogu kesımlerde arta- cak, dığer yerlerde onemlı bırdeğışıklıkol- mayacak. DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Paris Bonn Y Y Y PB Y Y Y Y 1/ 21 22 23 19 12 23 20 Münih Y 25 Zürih Berlın Budapeşte Madrıd Viyana Belgrad Sofya Roma Atına Y Y B Y Y Y Y Y 21 23 33 22 22 24 26 33 Y 21 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflis Kahıre Y A Y Y Y Y Y A 22 34 17 31 26 30 24 35 A 39 Taşkert Tahran r ^ * ^ Parçalı bulutlu Sısl " h , Bulutlu t Çok bulutlu )Karl, ; Suiu kar > Gok günjltulu CrUNCELcÜINEYT ARCAYÜREK H Baştarafı 1. Sayfada demeye başlamışlar. Güneydoğu sorununu Başbakan Kürt sorunu diye tanımladıktan sonra bu aşamaya girildi, gi- rilmek üzere. Kıpırdanmalar başladı. Mavi yolculuktan yeni dönen HasanCemal, Başbakan'm "açılımlarını" yazıyor, tabiı övgülerle ve sonunda yazının, RTE'nin "söylediklerinin arkasına siyasalirade ve karartılığını koymasının şart" olduğunu vurguluyor. Şu yazdığı, düpedüz Başbakan'ı gereken adımları atmaya kışkırtıyor: "Kıbns 'ta ezberleri bozduğu gibi, Kürt sonınun- da da bozabilecek mi?" diyor. • • • Merak buyurmayınız Cemal'lerden Hasan Bey kardeşimiz. Başbakan öyle bir Başbakan kı, bugün söylediklerıni ertesı günü değiştirebilır veya ezber- leri bozma tavsıyenıze uygun pekâlâ (velakın ya Köşk'ten ya da Anayasa Mahkemesı'nden döne- cek) birtakım yasalarçıkarabılır, yasakları savabilir. Çözümsüzlük çözüm değildir sloganıyla baş- layıp Ver-Kurtul'la Kıbrıs ulusal davamızı ne hale getirdiğini günbegün izlediğimiz Başbakanınız; merak buyurmayın aynı veya benzeri yöntemle- n değişik sloganların ışığında Güneydoğu'ya da uygulayacağının ilk işaretlerini verdi. CNN Türk'te kendi sesinden yayımlanan demecinde bir ara: "...Bugüne kadaruygulamalardan netice alabil- dik mi? 19. asırdan bu yana yapılanlardan netice alabildik mi" diye sordu ve sorusunu hayır diye yanıtladıktan sonra anahtar cümleyi söyledi: "...Bu işi biryere taşımamız Jazım..." dedi. Bu sözün anlamı mı? Kürt sorununda bugüne kadar başarısız saydığı uygulamaların dışında bir başka politikayla, uygulamalarla ve tabıi terör ör- gütüne başka gözle bakmak gerektiğini duyuruyor. Işte Cemal'leri memnun edecek ezberi boza- cağına inanmalannı sağlayacak işaret bu. Bu ara- da Güneydoğu illerine giderek Kürt sorunuyla il- gili bilgi ve pratiğini arttıran Hasan Cemal karde- şimiz acaba evet acaba; sorunun bir başka, ama gerçek yüzünü "Kürtgeldiaşka/Kürdün aşkı baş- ka" başlığı altında okuyanına duyurabilir mi? • • • Tuhaf değil mi; MGK toplanırken haberlerde dikkati çeken bir paragrafta... Devletin üç ayrı kurumunun kurula; hükümetin, TSK'nin ve MGK Genel Sekreterliği'nin -söylemlerde, çözüm öne- rilerinde, hatta tanımlamalarda değişik ifadeler içeren- üç ayrı rapor sunacağı bıldirildi. Abartılı bulmayacağınıza güvenerek konuyu, "Balıkbaştan Ao/car"özdeyişiyle kapatabilir miyiz? Irak'ta İşgale Hayır KoordinasyonıTnun düzen- lediği yürüyüş 28Ağustos Pazar günü Incirlik Üs- sü'nde sona erecek. (ALİ İHSAN GÜRDAMAR) 26 Ağustos'ta başlayacak Sovoş karşıtlan İndrlik'eyürüyor tstanbul Haber Servisi - Irak'ta tşgale Hayır Koordınasyonu. 26 Ağustos'ta Türkiye'nin dört bir yanından Adana'ya "İncirlik üssü kapatıl- sın" yürüyüşü gerçekleştirecek. Koordinasyon tarafından Temel Haklar ve Özgürlükler Der- neği Şişli Şubesi'nde düzenlenen basın toplan- tısı, ABD'nin dünya üzerinde gerçekleştirdıği savaş görüntülerıni içeren sinevizyon gösteri- siyle başladı. Toplantıda konuşan Ezilenlerin Sosyalist Platformu temsilcısi Figen Yüksek- dağ, Türkiye' de şu anda irili ufaİdı 104 ABD üssünün bulunduğunu belirterek "Incirlik Üs- sü, ABD emperyalizminin simgesi durumun- da. Bu nedenle biz antiemperyalistler olarak bu üsse yürümeye karar verdik" diye konuş- tu. 26 Ağustos tarihinde Istanbul ve birçok il- den başlayacak olan yürüyüş 28 Ağustos Pazar günü Adana Incırlik Üssü'nde son bulacak. AİHM başvuruyu kabul etti İşadamının davası esastan görüşülecek İSKENDERUN (Cumhuriyet) - Hatay'ın Is- kenderun İlçesi'nde uluslararası ticaret yapan bir işadamının, Irak Savaşı'ndan etkilenen 3 yıllık Rus eşınin çocuğuyla birlikte kendisini terk ettiğini belirterek Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'nde (AİHM), îngiltere aleyhine açhğı 1 milyar dolarlık tazminat davasının in- celenerek esastan kabul edildiği bildirildi. îsmi gizli tutulan işadamının avukatı Maruf Kay- maz, "AİHM'nin yanh kararlar verdiğine dair bir kısım göriişü, mahkemenin bu ka- ran biraz da olsa değiştirecektir. Hukukun üstünlüğüne olan inanç, mahkemenin kara- nyla pekişmişrir. AİHM'nin salt Avrupaünın mahkemesi olmadığını, Avrupa'nın bu mah- kemeyi kendi dışındaki ülkeler üzerinde hâ- kimiyet kurmak amacıyla kullanıp kullan- madığı yönündeki tartışmaya bu karar yeni boyut kazandıracaktır. O nedenle bu yargı- lamanın sonucu çok önemlidir" dedi. Lojman fiyaskosu Unakıtan, milletvekili lojmanlannın satışından 300 trilyon liranın üzerinde gelir beklendiğini açıkladı, ancak bugüne kadar 13.5 triİyonluk satış yapıldı TÜREY KÖSE ANKARA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğanın milletvekili lojmanlanyla ıl- gılı kamuoyu atağı fıyaskoya dönüşrü. Malıye Bakanı Ke- mal Unakıtan 2003 yılmda lojmanlan devralırken "1 yıl içinde yapılacak satışlar- dan 300 trilyon liranın üze- rinde gelir elde edileceğini" bıldirdi ancak bugüne dek sa- dece 13.5 tnlyon lıralık gelir sağlandı. Konuyu yakından ızleyen CHP Millervekilı YdmazAteş, "Lojmanlar- da yaşananlar Türkiye'nin nasıl talan edildiğinin fo- toğrafıdır. Eğer lojmanlar kirada kalsaydı, 3 yılda 12 trilyon 870 miryon kira ge- liri elde edilecekti" dedi. TBMM Başkanhğı 15 O- cak 2003 tanhınde lojmanla- n Maliye Bakanlığf na dev- retti. 400 villa, çok katlı 2 blokta bulunan 117 daire ve alışveriş alanındaki dükkân- lardan oluşan lojmanlann Türkiye Ticaret Merkezi ola- rak değerlendirilmesi karar- laştınldı. Unakıtan 15 Nisan 2003 tarihinde düzenledıği basın toplantısında, "bir yıl içinde bitirilecek satışlarla 300 trilyon liranın üzerinde gelir elde edileceğini" bil- SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "...'Arkasında', 'Asya' Olursa!. n AKP Hükümeti'nin satarak trilyonluk kâr elde etmeyi umduğu lojmanlar dökülüyor. dirdi. Ancak satışlarda başa- n sağlanamadı. Bunun üzen- ne lojman sahasındakı boş alana bir otel ve ticaret bırı- mı kurulması kararlaştınldı, bu tesıslerin arsalan satıldı. Villalar ve çok katlı blok- lardaki ışyerlenne de bekle- nen talepgelmedi. Sadece 37 ışyeri alıcı bulunca, projede işyeri olarak düşünülen çok katlı 2 blok tekrar konuta dö- nüştürülerek satıldı. 400 vil- la ıle alışveriş alanındaki dükkânJann bulunduğu bö'l- genın bölümler halinde satıl- ması noktasına gelindi. E- mek Inşaat, bölgenin toplu konut alanına dönüştürülrne- si için imar değişiklığı hazır- lığına başladı. Ancak burayı ışyen olarak alanlann onay- larınm alınması sürecinde sı- kıntılar yaşanmaya başladı. CHP'li Ateş, lojmanlarla ılgilı soru ve eleştirileri Mec- lıs gündemıne taşıdı. Ateş'ın soru önergesini yarutlayan Unakıtan, "42 adet taşın- mazın satışı gerçekleştiril- miş ve toplam 13 trilyon 539 milyar 150 milyonTL gelir elde edilmiştir. Loj- manlann güvenlik, temiz- lik, asansör. elektrik, su, te- lefon, doğalgaz vs. giderle- ri olarak bugüne kadar 2 trilyon 671 milvar 925 mil- yon lira harcama yapılmış- rır" dedi. Unakıtan bölgenin değer yitırdığı eleştinlenne de, "Söz konusu taşınmaz üzerinde alışveriş ve eğlen- ce merkezi projesinin ger- çekleşmesiyle TBMM mil- letvekili lojmanlannın bu- lunduğu alanın değerinde önceki döneme göre bir ar- tış meydana gelecek ve ah- cılar açısından bu alan da- ha cazip hale gelecektir. Lojmanlar tamamen satıl- madan böyle bir inşaata gi- rişilmiş olması nedeniyle herhangi bir kayıptan bah- sedilmesi söz konusu değil- dir" karşılığıru verdı. Erdoğan hn damadının danışmanhkyaptığı şirkete verilmekistendiğiilerisürüldü TİGEM'de aile saadetiFARUK KIRTAY YALOVA - DYP Yalova îl Başkanı Mesut Cesur, Atatürk'ün halka bağış- ladığı Millet Çiftlıgrnın AKP'lı Yalova Belediyesi'ne devTedilmesinin ardın- dan Başbakan Recep Erdoğan'ın da- madı Berat Albayrak'm danışmanlık yaptığı Çalık Holding'e venlmeye ça- hşıldığını iddia etti. Cesur, Millet Çıftliği olarak bilinen Yalova Tanm tşletmesi'nin (TlGEM) 2 bın 995 dekar arazisinin geçen ay Yalo- va Belediyesi'ne devredildığini anım- sattı. Devir ışlemleri tamamlanmadan önce Çalık Holding'le satış ve yatınm yapılması amacıyla iyi niyet protokolü imzalandığını belirien Cesur, "1 yıl ön- ce İstanbul Çırağan Sarayı'ndaYalo- va Belediye Başkanı Barbaros Bınıcı- oğlu, Yalova AKP Milletvekili Şükrü Önder, Yalova CHP Milletvekili Mu- harrem Ince,Devlet Bakanı Alı Baba- can ve Çalık Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı Ahmet Çalık'ın da katılı- mıyla TİGEM'in satışı için ön proto- kol hazırianmıştı. Bu anlaşmayla bir- likte Atatürk'ün millete bağışladığı TİGEM arazisi. Başbakanın dama- dının girişimleriyle bu kuruma veril- mek isteniyor" dedi. Ahmet Çalık TlGEM'in özel sektöre devredileceğinin duyulması üzerine Atatürk'ün Yürüyen Köşkü'nün onan- mı için belediyeye 300 milyar liralık ba- ğış yapmasıyla gündeme gelmişti. I Baştarafı Arka Sayfada Rusların kendileri Batılı ol- mayıp Asyalı olduklarından, Asya'daki ülkelerde Ingiliz- lerden daha çok başarılı olu- yorlar; yerli halk, Ingiliz sö- mürgelerinden memnun ol- madıkları halde, Rusların yö- netimindekilerde bu görül- müyordu. Hindistan halkı bir gün Britanya'dan ayrılacak- tır; fakat Asya halklarının Rusya'dan ayrılma olanağı yoktur. Curzon'un Ingiltere için gördüğü tehlike buy- du..." (Berkes, 'Unutulan Yıl- lar', Iletişim Yayınları.s. 485. 1997) Hele, II. Dünya Savaşı'ndan sonra -hatta şimdilerde- yaşa- nanlan gördükten sonra, Lord Curzon yanılmıştı diyebilir mi- siniz? Hatta ilâve edeceğim başka bir şey de var, Rusya için geçerli olan 'avantaj' Tür- kiye için de vârit, Batılılar o yüzden, Osmanh'dan beri Türkleri yalnız Avrupalılardan değil, Asyalılardan da kopar- maya çalışıyortar. Şimdi diye- ceksıniz ki, bunun Lausanne Konferansı ile ne ilgisi var? Buyurun okuyun! "...Curzon, Lloyd Geor- ge'un Yunanlıların Türkiye'ye salıverilmesi fikrine karşıydı. (buraya dikkat!) Yunanlılar Türkleri yenemezlerdi, çün- kü Türklerin arkasında Asya vardı. (Hâlâ var ama, kim far- kında?) Rusya'nın, Batı'ya karşı çıkan Asya ülkelerinin (yâni Türkiye'nin) arkasına geçmesi, Ingiltere için en tehlikeli şeydi. Nicholson'ın, (buraya dikkat!) tekrar tekrar belirtmeye çalıştığı konu, Lord Curzon'un, Türkiye'ye karşı işlenmiş olan yanlış po- litikayı, Lausanne'da düzelt- meye gönderildiğidir. Ameri- kalı gazeteci Louis Fisher'in Soviets in the VVorld Affairs, 1950 ve 1960 kitabının anla- tışından da görülüyor ki, La- usanne'daki tartışmalarda onu asıl ilgilendiren, Boğaz- lar; karşısındaki asıl düşman da Ismet Paşa değil; bu kon- feransa Boğazlar Sorunu do- layısıyla gelmiş olan Sovyet Dışişleri Bakanı Çiçerin idi. Rusya kendi sorunlarım da- ha önceden yaptığı bir ant- laşma ile düzenlemişti ve Curzon'un asıl amacı bunu bozmak; Mondros'ta Rauf Bey'e kabul ettirilen bir ko- şulu, Ismet Paşa'ya da kabul ettirmekti " (a.g.e. s, 485) Peki Fisher, buna ne di- yor?..." Ya Câzl de aynı şeyl Istiyorsa!.. (TesbhV21. "...Fisher'/n id- diası da gözlemleri de hayli il- ginç; aynca, kimse tarafından yalanlanmamış! Diyor ki Niya- zi Ağbiy (Berkes): "... Fisher'in iddiasına gö- re, Çiçerin her sabah Ismet Paşa'yı dairesinde ziyaret eder; ona Avrupa diplomasi- sini anlatarak, direnme tavsi- ye eder; daha çok şeyler ko- parabileceğini anlatırmış. Nicholson'dan öğreniyoruz ki, Çiçerin'in bütün çabalan- na karşın, toplantıya gelip de Curzon ile karşılaşınca, Pa- şa'nın dili tutulur, kafası ka- nşır; Curzon'un yönetttiği so- rulan yanıtlayamayacağı za- man, kulağı işitmez; arkada- ki arkadaşları kendisine, so- rulan sorunun ne olduğunu anlatırlar, soruna daha son- ra cevap vereceğini söyleye- rek Lord'u yoklamaya çalışır- mış!. Bu emperyalist Ingiliz aristokratı ile, komünist Rus aristokratı olan iki kişi ara- sındaki dövüşün, nedeni neydi; Ismet Paşa bu iki ada- mın arasında neden bocala- malar geçiriyordu?..." (a.g.e. s, 486) Ofasıl, ayn birfasıl ama; Pa- şa'nın bocalamalar geçiımesi de, hariciyecilerimizin vetarih- çilerimizin bugün de yaptığı gi- bi, sorunu jeo/politik ve jeo/stratejik açılardan görüp değerlendirememekten doğu- yor. Yanlışının gerisinde ne ya- tıyor dersiniz: Sakın çok yıllar sonra, F.A. Barutçu ya itiraf et- tiği, o tutum olmasın: "...ben Lord Curzon'u yok- ladım, gördüm ki onunla uyu- şurum. Diğerlerinin istedik- lerini geri çevirmekte benim- le birlik olacaktır. Hızla kara- nmı verdim ve doğrudan yo- lu tuttum..." (a.g.e.s, 484) Peki ya 'diğeherinin istedik- leri', aslında Gâzi'nin istedikle- riyse?.. Okurlar bilir. O bep vardı...Yıllarca süregelen dinlence abşkanlığı... 'ARTEMİS ÖREN TATÎL KÖYÜ' • • • • IVIavi Bayraklı Özel F*laj \neıms Tanl Kö)û 30 000 m 'lık hr alanda ce- _ • - < • .iılmuştor 112 standan oda ve 6 süıt. loplam 232 \atak kapasııe- sı. p«>7aı düzenlemesi)!e ünlû. rengarenlı çıçekienn kokulanm >3> Jı|ı an: köjümüzde tûm odaiarda balkttn. dırekt ttlefcn. 3 kanal müzık >aymı. mını bar. T\ ve klıma mevcumır \\vca 120kışılık!oplanti5aienumuz(khızmenmzdedır \hş\enş vapmak ıstevenlermmı çarşunızdan yararlanabılırier Mıoı çımftıtboLbasketbol. plaı '.ûlevbolu sahalan. masaıenısı. tenı> re bılardo ıdeai bir olanak sunuyor Çocuklar A.rtemıs Tatıl Köyü'nde oyıına \e eğlenceye doyacalkr Cocuk havTizu. çımle kapîı cyım parkı. muıı Ciub ve çocuk anımas\'onkn onlara gü\enlı ve neşeh onam sunuyor Kahvahı \e aksam >emeklennde lanl köyümüzün açık bûfea. ber zevke uygun. Türk \e dün>a mutfagından zengın seçeneUerle karşmıza çıkıyor \ la Cane Resıaurant Kaleterya. Şaıi Kahvesı. Snack Baı \rtemis Pub \e Havuz Bar günûn her saatı hızmetınızdeıJır Gûndûz anımasvonUn ıle canlı müzık. hı\e mutlu bir tatıl geçirmemz dıleğıy le REZERVASÎONVE BİLGİ tÇt\ ^OTisÖrenHolıdavResort.Ören-Burhanı>e Tel 0:66416 37 '1 6lpbx) Faks- 0266416 32 26 vuvu artemb aen tr ınfoıaartemıs aentr MANASTIRHAN BOUTIOUE OTEL "KAZDAĞI ETEKLERİNİN BİNPINARLI İDA'sında DOĞA SEVİNCİ, DENİZ TUTKUSU ile FARKLI YAŞAM için MANASTIRHAN'da konaklamak ayrıcalıktır. Yarım Pansiyon İki Kişilik Oda 120.00 YTL 0266 388 45 20 www. manastirhan. com Hotel Zeus ; denız ile güneşin, rnavı ile yeşilin kucaklaştığı, kültürienn hanmanlandığı Kuşadasir Güzelgamlı' daveMilliPark'al Km. uzaklıktadır 47standart ve 3 suıt TEMMUZKAMPANYASI TamPansiypn 55 YTL Sabah, Oğte, Akşam AÇIKBÜFE Klima, Tv, Fön, Balkon, Duş 0-6 yaş ücretsiz 7-12 yaş %SD Tel:0256 64617 82 FıtO.256 646 10 31 RUYA MOTEL Adrasan-Antalya • Tertemiz Deniz • Muhteşem Doğa • Sakin bir ortam • Evinizdeki Hizmet YARIM PANSİYON Klimalı iki kişilik bungalovda YALNIZ 30 -YTL. 7 gece kal 5 gece öde Telf: 0 242 883 10 84 www.ruyamotel.com Nüfiıs cüzdanımı kaybettım. Hükümsüzdür. MURATKAVRAS EYUP 1. ASLIYE HUKUK . MAHKEMESİ Esas No: 2004 446 karar no: 2005 75 Davacı Nuray Yanık tarafından davaİı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememize açılan IStM tashihi da\asında: Da%acı tarafından davalı aleyhine açılan da\anın kubulü ıle Ordu ilı Per- şembe ilçesı, Ortatepe köyü C: 32 H: 40 BSN: 21'de dava nüfusa kayıtlı Nacettın ve Fatma'da- nolma 22.03.1961 Istan- bul doğumlu da\acı Nu- ray'ın isminin Erol ola- rak tashihine karar veril- miştir. Ilan olunur. 28.03.2005. Basın: 39991 'Memleketine sahip çık' • İstanbul Haber Ser\isi - TKP üyeleri, Tele- kom'un özelleştirilmesini protesto etti. Gayrette- pe'deki Türk Telekom istanbul Yakası Müdürlüğü önünde bir araya gelen grup adına yapılan açıkla- mada, Telekom'un satılık olmadığı, yurtseverlerin buna izin \ermeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Bu ülkenin gözünü kâr hırsı bürümüş para baba- larına, emperyalist yağmacılara, işbirlikçi tüccar- lara ihtiyacı yok. Memleketine sahip çık" denildi. Barodan Bakan'a eleştipi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Baro- su Başkanlığfndan dün yapılan yazılı açıklamada, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun, "Kadınlann en büyük sorunu sadakatsiz eştir" şeklindeki açık- lamalan eleştirildi. Açıklamada, kadınlann sorun- larının çözümünün, zinanın suç sayılması ile değü, devletin devletin sosyal devlet olma görevlerini yerine getirmesi ile mümkün olacağnıı vurguladı. En yüksek teklif CHE'den • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TEKEL'in bağlı ortaklığı TEKA Puro Üretim ve Ticareti AŞ hisseleri ile Sigara Sanayi Işletmeleri AŞ'ye ait puro markalannın bir bütün halinde özelleştirikne- si ihalesinde, en yüksek teklifi, 1 milyon 325 bin dolar ile CHE Tütün ve Tütün Mamulleri Alkollü îçecekler San. ve Tic. Ltd. Şri. verdi. Ihalenin tek- nik olarak sonuçlandığı, Özelleştirme Yüksek Ku- rulu'nun rakamı uygun görmesi durumunda kuru- mun CHE'ye satılmış olacağı bildirildi. Hasankeyfe ödenek yok • BATMAN (Cumhuriyet) - Ilısu Barajı sulan altında kalacak olan antik kent Hasankeyf te kazı çalışmalannı yürüten sanat tarihçileri ve arkeologlar, "ödenek olmadığı" iddiasıyla üc- retleri ödenmeyince ış bıraktı. Selçuk Üniversi- tesi (SÜ) Arkeolojı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, "Istemlerimizi geçen yıldan beri Kültür Bakanlığı'na ilettik, kimse bizi duymak istemedi" diye konuştu Sidney'de bayrak skandalı • Haber Merkezi - Avustralya'nın Sidney kentin- dekı müzede Çanakkale Savaşlan ve Anzaklara ilişkin bölümde Türk bayrağmı ayaklar altında tasvır eden heykel, bir Türk yurttaşının girişimiy- le teşhırden kaldırıldı. AKP'li Atilla Başoğlu, bu heykel karşısında duyarsız kalan büyükelçilik personeli hakkında işlem yapıhnasını talep etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog