Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYF HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK ÎKETTiKDıYE YAZf TtlfV/zyONU DA AUAf^A. ÇENİİ |İU îNiAM^A DîizöSOc MıVi/iEfcı AU'K- KİMÎJ-Eplt C JMEB 'in 'zorunlu değiV demesine rağmen okullar, astronomik ücret talep ediyor Velilerin 'bağış'isyanıFİGENATALAY Kayıtlarda ıstenen "zorunlu bağış", bu yıl da velılen çıleden çıka- nyor. Kazanılan okulla- ra bile bağışsız kayıt ya- pılmaması, ıstenen astrono- mik rakamlar, yapılan ba- ğışlann az bulunması ve kayıtta öncelikle para konuşulması, rahat- sız edici boyutlara ulaştı. Milli Eği- tım Bakanhğı yetkililennın, "bağış zonınlu değiT demelen, Millı Eğı- tım Müdürlükleri'nin velilenn bu tür sorunlan ıçin kurduklan kayıtko- • OkuJlarda parayı veren düdüğü çalıyor. Kazanılan okula bile para vermeden kayıt yapılmıyor. Çocuğu Anadolu lisesini kazanan ve kayıtta teklif ertiği bağış miktan az bulunduğu için "sonra tamamlarsın" diyerek kaydı yapılan bir veli, "Çocuklarımızın geleceği için okul yöneticilerinin küstah tavırlanna katlanıyoruz, gururumuzun ayaklar altına alınmasına ızin veriyoruz" dedi. misyonlan. kayıt sırasında velilerin hıç ışıne yaramıyor! Kımı okullarda "parayı veren dü- düğü çalar" anlayışı egemen oldu- ğu ıçın ekonomik durumJan yeter- sİ2 olan velıler, yaptıklan "diişük" bağışlann, çocuJdannı olumsuz et- kıleyeceğinden korkuyor. Velilenn büyük çoğunluğu, çocu- gunun daha lyi eğitim aiması için ba- ğış yapmaya raa. Ancak, rahatsız edi- ci olan, ba|ışın "zorunhT tutulma- sı, astronomik rakamlar istenmesı, pazarlıklar yapılması, bağış vere- meyen velınin rencıde edılmesı. Ba- zı veliler de yaptıkları bağışlann doğru yere harcanıp harcanmadı- ğındankuşkudıryınorlar "fyTsemt- Ierdekı "popüler" okullar, pazarlı- ğı 10 müyar lıradan başlatırken "düz" Iiselere kayıt için bile 2.5 ıle 5 mil- yar lira arasında "bağış" yapılması ısteniyor. Adresi tutmayanlar, bu ba- ğışı yaparlarsa kayıtlan yapılıyor, bağışı yüksek bulana, "işinizegeKr- se" deniJerek kapı göstenlıyor. Ço- cuğu .Anadolu lisesini kazanan ve ka- yıtta teklifettıği bağış miktan az bu- lunduğu ıçın "sonra tamamlarsın" diyerek kaydı yapılan bir velı, "Ço- cuklannuzın geleceği için okul yö- neticilerinin küstah tavuianna kat- lanryoruz,gururumuzun ayaklar al- una alınmasınaizin venyonB" dıyor. Bır başka \elı, ~Kayıtiçingittiğııniz düz lisede ikametimizfutmadığı için 25 mirvar bağış istediler. Çok dfye itiraz edince İşınıze gelırse' cevabı akük. Mecburen 2 milyar verdik" derken, kayıt kuyruğunda, önündekı velınin "Ben 5 müyarKra vereceğim, ozaman beUtikmmın kaydınıyapar- lar" dedığını duyan başka bir velı, tek verebileceğı 100 mılyon lıranın kayda yetmeyeceğuıı anlayıp şan- sını başka okulda anyor. Öğretmenfflc başvuruları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Eğirim BaJcanlığı'run (MEB) 10 bin 509 öğretmen kadrosu için 10 Ağustos'ta başlayan başvuru süresi, bugün sona eriyor. MEB, 49 branşta, ilk atama yoluyla 10 bın 299, açıktan ve açıktan ilk atama yoluyla 210 öğretmen alacak. Adaylar, Bakanlığın "http:/ personel.meb. gov.tr"' ınternet adresmden gerekli bilgilere , ulaşabilecekler ve başvurulannı yine aynı sitedeki formu doldurarak yapabilecekJer. Atamalar, \ bu yıl ilk kez iller yerine i okullara yapılacak. , Adaylar başvuru sırasında ; hangi okullarda boş kadro bulunduğunu görebilecelder ve i tercihlerini bu doğrultuda 1 yapabilecekJer. Behçet Aysan şıır odulu1 • ANKAR4 (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Tabipleri Birliği(TTB)tarafından heryıl, 1993'teSıvas katliamında yaşamını yiriren şair E)r. Behçet ; Aysan ve 36 kişinin anısına düzenlenen "Behçet Aysan Şıir ı Ödülü" için başvurular dün başladı. TTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre ödül için 2004 yılı ocak aymdan itibaren yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır kitap dosyasıyla aday olunabilecek. Yarışmaya son katılma tarihi 31 Ağustos 2005 olarak belirlendi. 160 yeni okul • İST4XBUL(AA)- , Istanbul'da 2005-2006 : eğitim ve öğretim yılında hayırse^'erlerin de katkılanyla 160 yeni okul açılacak. Il Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey, eSitim döneminde yakJaşık 250 bin ögrencinin ilköğretün birincı sımfa kayıt yaptırmasının beklendiğim belirterek 150 bin orta öğretim ve60bin okulöncesi olmak üzere yaklaşık 460 bin kayıt gerçekleşeceğini söyledı. HACETTEPE VE İÜ 'DÜNYANIN EN İYİ 500 ÜNİVERSİTESİ' SIRALAMASINA GİRDİ Tüık üniversiteleribaşanlı'İLKAYATA ANKARA - Dünyamn en iyı 500 iiniversıtesi arasına gıren Hacettepe Ünıversıtesı'nin Rek- törü Prof. Dr. Tunçalp Özgen, Türk üıuAersitelerinin iddia edil- diği gıbi başansız oünadıklan- nı söyledi. Hacettepe Üni\ersitesi ile Is- tanbul Ünıversıtesı, Şanghay Ünıversıtesı'nin hazırladığı "Dünyanın en i\i500 üniversite- si" sıralamasına gırdı. Hacette- pe sıralamada 409. olurken Is- tanbul Ünıversitesi 468. sırada yer aldı. Türkiye'dekı üniversi- telerin Avrupa'dakı üniversıte- lersevryesinde bulunduğunu be- lirten Ozgen, tıp ve mühendis- \ık alanlannda ise Avrupa üni- versitelerinden daha yüksek bir yerde olduklannı ilen sürdü. Hacettepe Ünıversitesi"nin ba- şarüı olmasının tt araşDrma''>ap- ma felsefesiyle hareket etme- sinden kaynaklandığmı belırten Özgen, okulun Türkiye'de en büyük araştırma bütçesi olan üniversite olduğunu dıle getirdı. Üniversite polıtıkalannın araş- tırma yapıp yayımlamaya dö- nük ojması gerektığine dikkat çeken Özgen, "MaalesefünrvCT- sitelerimiz araştırma yapmak için üıtiyaç duyduğu kadro ve ka>nak konusunda ciddi sıkınu- lar yaşamakta" dedı. ÖZERKLIK VERILMELI' Üniversitelenn araştırma gö- re\lısi kadrosunda sıkıntılarya- şandığuıı anlatan Özgen, "Dev- letkadrovcrmezse,değilflkSOO'e ük bin beş yiize girmemiz bile beklenemez" dedi. Üni%ersıtele- rin üretken olmasının koşulu- nun araştırma yapmak olduğu- nu \Tirgulayan Özgen, şunJan kaydetti: "Siz üniversiteye araş- nrma göreviisi kadrosu vıermez- seniz.araşnrma\apmakiçin kay- nak a\ırmazsanız ünrversiteler- den başan bekleyemezsniz, Şim- di biraraşürmagörevKsiaraşnr- ması için 1 kilo tuz istese biz an- cakbiray sonraverebflhoruz. Bu da araştırmacılan küstürü\or. lygun şartlar sağlandığı takdir- de Türk üniversiteleri ilk 100'e gjrer." Özgen, üniversitelenn gelışmesi anlamında atılacak en önemlı adımın, üni\ersıtelerin "tam özerk" olmalannı sağlamak olduğunu söyledı. TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLERİ VAKFI'NDA BİR PROJE DAHA 'Her çocukdeğerlidir' EMEL KHJÇ Türkıye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV). yeni projeleriyle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Vakıf bu kez de çocuklara "nekadar değerü olduklaruu" hıssettırecek. TEGV Ge- nel Başkanı Dr. Duygu Erten. aralannda yurtdışında bir birim açmak ve çocukJa- nn sağhklı beslenmesı ıçuı süt kampan- yası başlatmak gıbi projelenn de bulun- duğu geleceğe yönelik etkınlikleri hak- kında bilgi verdi. Dr. Erten, TEGV'in et- kinliklenne katılmak ısteyen çocuklara çağn- da bulunarak "Çocuklar, vılda üç milyon lira vererek varatıcıhklannı orta>a çıkaracak programlara kannyor, köfü anşkanhklardan da uzak duruyoriar" dedi. Vakıf Başkanı. 2006 yılı ıçin sloganlannın "Ben değerihinı, her çocuk değern" olacağına dikkat çekti. Dr. Erten. \akfın projelerini şöyle anlattı: "Ama- cunız çocuklara küçük >aşta ö/ellikle eğitimle destek olmak. Aynca bir Süt Projesi başlat- mavi düşünüyoruz. Bu konuda ve diğer projelerirnizde bizi desteklejecek spon- sor anyoruz." Yılda 150 bin çocuğa ulaştıklanm kaydeden Dr. Duygu Er- ten, "Halkın bağıslanvla bu kadannı yapabilh oruz. daha fazla çocuğa ulaş- mak için destek anyoruz" dedi. Berlin'de düzenlenen Büyük Eğitim Şölenı'nde, dıl üzerine bir bınm açılması ıçm teklif aldıklanna dikkat çeken Erten, Türk Öğret- menler Cemiyeti'nin de bu bırime gönüllü öğretmen desteğı vereceğuıi söyledı. OÜREKAZANDIRIYOR Türkmühendis Boeing'eyeni sistem üretti ANKARA (AA) - Türk mühendis Ayduı Akdeniz, Boemg uçaklarmda gö\ de hasannı 5 dakikada tespit eden bir sistem geliştirdi. Boeing firmasmda çalı- şan yapısal teknoloji mü- hendisi Akdeniz'in 1999'da geliştirmeye başladığı uçak gövdelerinde meydana ge- len hasan 5 dakikada tespit eden "YapısalDirenç Siste- mi''nin, 2008'de piyasaya çıkanlacak komposit göv- deli 787 modelinde uygu- lanması için hazırlıklar sü- rüyor. THY'ye ait Boeing 737 tıpi bir uçakta test edi- len sistem, geçen ay bir baş- ka 737 tipi uçağa da uygu- landı. Sistemin, Nisan 2006 'da tamamlanacak test aşamasının ardından uçak- lara yerleşnrılmeye başlana- cağı bildirildi. Aydın Akdeniz. "Sistem, Dçağmbakun süresini en az vüzde 15 oranında azalta- cak. Lçağın yerdeki her ba- km süresi 2-3 günkısalacak. Sert inişlerden sonra 72 sa- atsüren bakun süresL 5 da- kikaya inecek. Uçaklara yi- yecek, kargo ve yakıt yük- İemek için yanaşan araçla- nn neden olduğu hasarlar, 4-8 saat arasmda tespit edi- Brken sistem bu anzalan 5 dakikada beürleyecek" Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, Bakan Çelik'i uyardı: Gözleıiııi kadrolaşma bürümüş ANKARA (Cumhurrjet Bürosu)-Eğıtım- Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer. hükiı- metın Mıllı Eğitim Bakanhğı'ndaki (MEB) kadrolaşmasını eleştirirken "Bunlann gö- zünü kadrolaşma büriinıüş" dedı. Eğitim-Sen Şube Başkanlan ve Yönetı- cileri Toplantısı'nda konuşan Eğitim-Sen Ge- nel Başkanı Dinçer, AKP"nin eğıtun alanın- da gerçekleştırdığı en önemli icraatın, ba- kanlığın merkez ve taşra teşkilatlannda ya- şanan sıyası kadrolaşma olduğunu söyledı. Dınçer, "Bunlann gözünü kadrolaşma bü- rümüş. Yeter diyoruz Sa\ın Hüse>in Çelik, yeter! Kadrolaşma>ı durdurun yoksa Eği- tim-Sen nıağdurun >anuıda obnava v«sizin- le mücadele etmeye de\am edecektir" dı\e konuştu. Dinçer, hükümetm personel rejı- mine yönelik olarak yapmak ıstediği değı- şikliklerin, sendıkalarda ve kamu emekçı- lennın yaşamında onanlması güç tahnbat- larayol açacağıru kaydetti. Dinçer, "Kamu Personel Rejimi Vasası bu hatayie yürürlü- ğe girerse, kamuda eğitim, sağlık, vereJ hiz- metler gibi hizmet alanlannda kadrolu is- tihdam tarihekanşmış olacakbr" dedı. Din- çer, şöyle devam ettı: "Hükümeti buradan bir kez daha uyanyoruz, bu jasa>ı Meclis'e getinnemesiıü tavsiye edivoruz. Insanlann işiyle, aşı>1a, ekmeğiyle, geleceği>1e oynar- samz, buna sendikalar duyarsız kalamaz." DUZYAZI ORHAN BİRGİT Medyamn Gündemi Dün sabah çalışma büroma gelirken bir haber te- levizyonundan, "gündemin ana sorvnu" üstünde gö- rüş alışverişinde bulunmak istediklerini söylediler. Bu türtatlı angaryalara alışmış birisi olarak "Niçin olma- sın?" diye yanıt verdim ve o ana sorunun ne olduğu- nu da öğrenmek istedim. Ne yapsın genç hanım görevli? Dün sabahki gaze- telerimizin hemen çoğunun birinci sayfalannda yer alan "müthiş" iddiadan söz etti. Yani Bülent Ersoy'un Deniz Baykal hakkındakı sözlerinden! Bayan Ersoy, 1980'li yıllarda bir operasyon geçir- miş ve mavı olan nüfus kimliğini pembe renklisi ile de- ğiştırmişti. Dönemin yönetimi, "ahlak" anlayışı bu de- ğişimi sindirme zorluğu çektiği için Bülent Hanım'a sarıne yasağı koydu. Sanatçı o sırada yasağı kaldırtmak için, çalmadık kapı bırakmamış. O arada kendi iddiasına göre bu- gün önemli bir siyasal parti liderinin de kapısını çala- rak sonjnuna çözüm istemiş. O kişi de istege yüklü bir "rûşvet" koparma karşılığı olur demiş. Görsel medyamızın suyuna tirit bedavadan ucuz ta- tara trtiri programlan arasmda, Bülent Ersoy'un bu şif- reli iddiası da geldi. Ülke gündemine oturdu! Günlerdir Formula 1 'in düşsel tanıtım rakamlannın getirisi ile asıl ülke gündemini karartan/ar, artık sah- nelerden çekilme aşamasına gelmiş bir eski sanatçı- nın bu şifreli suçlamasını, onun ekran gerisinden ver- diği ipuçlan ile çözdüler. Ersoy'un kastettiği kişinin De- niz Baykal olduğunu söyleyerek sıs bombalannı ateş- lediler. Kimin umurunda ki? Iktidar partısınin ızlediği Kıbrıs ve Güneydoğu po- litikası ardı ardına -ne yazık ki- iflas bayrağı açmış. Hükümet, memurlara o da iki yıla yayarak yüzde 2'şer buçuk zam sadakası vermeyi yeterii gormüş. Da- hası, kamuda çalışanlann çok büyük çoğunluğunu söz- leşme ile çalışmak zorunda bırakacak yasal değişik- liği IMF'de hazırlanmış tasarı ile önümüzdeki aydan sonra pariamentoya getireceğini açıklayarak binler- ce insana bundan sonra "Paşa gönlûn isterse " res- tinı çekmiş! Bülent Ersoy'un mavi kimliğini pembe ile değiştir- diği tarıhlerde, ne CHP var, ne de Deniz Baykal'ın kartvizitinde GenelBaşkan" yazısı. Üstelik BaykaJ da tüm 12 Eylül öncesi pariamen- terler gibı siyasi yasaklı. Ortalık cuntanın gözbebeği yeni politikacıların hegemonyasında. 12 Eylül'ün en başarılı becerisi de depolitize edilmiş kuşaklar yetiş- tirmek. Bunun için uydurma bir "Türk-lslam sentezi" oluşturup eğitim düzenınin altını üstüne getiımek! O altüst edilmiş eğitimin yetiştirdiği bir televizyon söyleşicisi, Bülent Hanım'a, "o politikacıya niçin git- tiğini" sormuyor. Çünkü öyle bir şeye gerek duymu- yor. Belki de Ersoy'un kapısını çaldığı kişinin gerçek- te o tarihte faaliyette bulunan bir partide ve de genel başkan olduğunu sanacak kadar da bilgi birikimine sahip!.. Demek ki, onu ekranda bir "yıldız" olarak tutan te- levizyon kurumunun öteki yöneticileri de benzer ya- nılgılaıia malul kimseler. Ya bu tür safsataları haber olarak başka kanallara alan, gazete sayfalannda daha içinden çıkılmaz du- ruma getirenlere ne söylemeli? özellikle sorunu Bay- kal ile aralanndaki görüş aynlıklan için kullanmaya kal- kışan CHP'li milletvekiline?.. Dün sabah benden telefonla görüş isteğinde bu- lunan küçük hanım meslektaşıma, şayet isteğinde ısrarlı ise ülkenin gerçek gündemi dururken bu saf- satalarla niçin uğraşıldığını sorgulayabileceğimi de söyledim. Söyleyeceklerimin hoşlannagitmeyeceğini biliyor- dum. Bu yüzden sözünü ettikleri saatte beni stüdyo- ya bağlamak için yeniden aramayacaklannı da. Düşündüğüm gibi çıktı. Beyinlerimizi yıkayan bu tür medya, bizden ne Kıbns, ne terör, ne de ücret sorun- lan ile ilgilenmemizi istemiyor çünkü. Ya ne istiyorlar? Ekran başına geçerseniz, o isteklerin ne olduğunu "azz sonraa" sizler de görürsünüz. Erdoğan birkaç gün önce Antalya'daki tatil sak- lambacı nedeniyle kendisıne sitem eden gazetecile- re, "Böyle medyaya böyle başbakan" yanrtını veımiş- ti. Bence o medyayı öpsün ve başına koysun Baş- bakan... Faks: 0 212 677 08 21 obirgrt(5 e-kolay.net BALKAN ÇOCUK FESTİVALİ Eyüboğlu öğrencileri Atina yolcusu Eğitinı Servisi - Yunanistan Milli Olimpiyat Komitesi tarafindan düzenlenecek 1. Balkan ÇocukFestivaB'nde, Türkiye'yi, Özd Eyüboğlu Eğitim Kunınüan öğrencileri temsil edecek. Fesrivalde. değişik ülkelerden ve kültürlerden gelen 10-12 yaş grubundaki öğrencilerin, spor aracıhğıyla birbirleriyle kaynaşmalan ve kültürler arası etkileşünin sağlanması amaçlamyor. Festıval, 26 Ağustos-4 Eylül 2005 tarihleri arasmda Atina'da gerçekleştirilecek. Birçok ülkenin katıldığı festi\alde, yüzme, basketbol, futbol, \oleybol, masa tenisi turnuvalan ve sanatsal çahşmalar yapılacak. Özel Eyüboğlu Eğitim Kurumlan öğrencileri ise voleybol- basketbol takımlan ve halkoyunian grubuyla festivalde yerini alacak. Sloganı "Yaşamda Şampiyon Olmak" olarak belirlenen fesrivale, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Aziz Başdoğan da katılacak. Otistikler Derneği kampı Eğitim Servisi-Otıstıkler Derneği 11. Enteg- rasyon Kampı, 4-11 Eylül tanhleri arasında Marmara Ereğlısı Kara Kuwetlen Komutanlı- ğı Tesisleri 'nde yapılacak. Otistikler Derneği ve Aııra PsikoterapiSanatia Tedavi vç Eğirim Mer- kezi ışbırlığıyle düzenlenen entegrasyon kam- pına katılmak ısteyen çocuk ve gençler için alt yaş sının 6, üst yaş ıçın ise sınırlama bulunmu- yor. Her otıstik çocuk için ikı gönüllünün bu- lunacağı kamptaJd gönüller, önceden bir eğitim sürecinden geçıyorlar. Bu süreci başanyla ta- mamlayanlar, gönüllü olarak kampa katılabıli- yor. Kampa katılım ücretı, gönüllüler için 50 YTL, otistikler ıçın ise 350 YTL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog