Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DTH-Doğan görüşmesi • tSTANBUL (ANKA) - Demokratık Toplum Hareketi (DTH) ıle eskı Gazıantep Büyükşehir Beledıye Başkanı Celal Doğan arasında önceki griin gerçekleşen görüşme, her ıki oluşumun yönetim organJannda değerlendirilecek. Ceylan Intercontinental Otel'de b i r araya gelen taraflar ortak siyasi çalışmalar yapmaya karar \ erdı. E>TH Sözcüsü Orhan Doğan, toplantı sonuçlannın DTH ICurucular Kurulu'na sunularak iki oluşum arasındaki "siyasi birleşme"ye de yapılacak değerlendirmeye göre karar verilecegini söyledi. DTH'den yapılan yazılı açıklamada ise görüşmenin oldukça verimlı geçtiği ve eörüşme sonuçlannın 9-10Eylültarihınde toplanacak olan DTH Kurucular Kurulu'yla paylaşılacağı belirtildi. Kipahk' araç dönemi • ANKARA (Cumhuriyet)- Başbakanlık, tasarruf amacıyla elindeki 120 aracı Tasfiye Işleri Döner Sermaye Işletmelen Genel Müdürlüğü'ne v erecek, bunJann yerine 80 araç kıralayacak. Başbakanlık, tasarruf amacıyla maliyeti ucuz alanlarda özel sektörden hizmet alacak. En önemli uygulama alanı da makam otomobillerinde olacak. Başbakanlık bünyesınde bulunan 120 araç, yüksek bakım maliyeti nedeniyle elden çıkanlacak. Bu araçlann yenne ıhaleyle 80 araç kiralanacak. TRT'de görevden almalap • ANKARA (AA) - CHP Ankara Mıllervekili Mehmet Tomambay, 2005 yılında başlayan yeni yayın döneminde TRT logolan ve jenerikJennde yapılan değişikJilder ve bunlara ödenen ücretler ile kurumdaki görevden alma ve atama sayılannı sordu. Tomambay, Devlet Bakam Beşir Atalay tarafuıdan yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığı'na verdiği 3 a>Ti önergede, TRT logo ve jeneriklerine ödenen ücretler, kurumdaki atama ve görevden almalar ile kurumdaki kadrolu ve sözleşmeli spıker sayısı, bunların özlük haklan ile ilgili sorulannın yanıtlanmasını istedi. Sefirler salonu ziyarete açıldı • İstanbul Haber Servisi - TBMM Mıllı Saraylar Daıre Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda yer alan Sufera (Sefirler) Salonu'nun, 2 yıldır süren restorasyon çalışmalan tamamlanarak ziyarete açıldı. Milli Saraylar Daire Başkanlığf ndan yapılan yazılı açıkJamada, diğer bölümlerde de restorasyon çalışmalannın sürdüğü belirtilerek "Bu çalışmalarla saraylar, gelecek kuşaklara onjinal şekliyle aktanlıyor. Aynca Beylerbeyi Sarayı, Aynalıkavak, Maslak, Küçüksu, Beykoz. Ihlamur kasırlan gıbi tarihi yapılann da bakım ve onanmlan yapılıyor" denildi. Terörle savaşımın anayasa ve yasalar çerçevesinde etkinlikle sürdürülmesi gerektiği vuıgulandı MGK'denuyarıçıküANKARA(CumhuriyetBü- rosu) - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), hükümete "bütünlük" uyansında bulundu. Cumhuri- yet hükümetlennin görevınin "ulusun bağunsızhğı ve tümlü- ğü ile ülkenin bölünmezliğini korumak" olduğuna vurgu ya- pan kurul, bölgeler arası geliş- mişlik farklılıklannın gidenlme- si için "ekonomik, kültürel ve sosyal geliştirme çabaJannın" arttınlmasını istedi. MGK, dün saat 13.40'ta Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantıya 30 Ağustos inbanyla emekliye ay- UZMANLAR • Başbakan Erdoğan'ın "Kürt sorunu" ile ilgili açıklamalannın ardından toplanan MGK, hükümete bütünlük uyansında bulundu. Kurul, Cumhuriyet hükümetlennin görevlerinin "ulusun bağımsızhğı ve tümlüğü ile ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak" olduğuna vurgu yaptı. nlacak olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İbrahim FırOna ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ozden Ör- nekson kez katıldı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "hükümetin görevinin" anım- satılnıası dıkkat çektı. Terör ve Irak'takı gelişmelerin ele alın- dığı toplantının ardından ya- yımlanan bıldiri şöyle: "Türkiye CumhuriyetTnin kunıiuş fefcefesindeki temel dü- şünceye uygun oiarak anayasa- da Cunıhurh etin nitelikleri be- lirtilnuş; ulusun bağımsızlığını ve tümlüğünü, ülkenin bölün- mezligini; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyeti korumak: dü. din, etnik köken, cinsiyet avnıtu gö- zetmeksizin kişikrin ve tophı- mun gönenç, huzurve mutiulu- ğunu sağlamak, devletin temel anıaç ve göre\ leri arasında sa- yıimıştır. C umhurhet hükümet- lerinin öncetikö hedefî anayasa- da öagörülen görevleri yerinege- tirerek bu anıaca ulaşmakor. Ulusun bağımsızhgı ve tümlü- ğü ile ülkenin bölünmezliğinin korunarak bu hedefe ulaşdaca- gı da kuşkusuzdur. Milli Gü- venlik kurulu'nun bugünkü (dünkü) toplanüsında bu ama- cın sağlanmasına engtl oluştu- ran ve yurttaşlanmızuı güven- Bgine, yaşama hakkına esenü- ğine ve gönencine kasteden te- rör ile etkin savaşım kararhbğı yinelenmiştir. Bu baglamda; 31er ve bölge- ler arası geuşmişlik farkhhkla- nnın giderilnıesi için ekonomik, kültürel ve sosyal geliştirme ça- balanmn artünlmasının, ana- yasa ve yasa kuralları çerçeve- sinde kurumlar arası ve ulusla- rarası tşbirliği olanakları sonu- na kadar kuHanılarak terörle savaşımın etkinfikle sürdürükne- sinin önemi vurgulanmış, ayn- cagih,pnKgimİ7İ ilgilendiren dış siyasi gelişmelerle komşu ülke- lerde yapılan parlamento ve cumhurbaşkanhğı seçimsonuç- lannın bölgenıize ve Türkiye'ye etkileri degerlendirUmiştir." 'Teröristler Trabzon 'da eylem yapacaktı' TRABZON (Cumhuriyet)- Trabzon'un Maçka ılçesinde ön- cekı gün 3 polısin yaralandığı bir PKK'linin öldüğü çatışmada sağ oiarak yakalanan "Serhat" kod adlı Sinan Gencere yaptınlan yergösteımede 2.5 kılogram C- 4 patlayıcı bulundu. Gencer'ın sorgusuna katılan terör uzmanla- n, ele geçirilen patlayıcınm. te- rörist grubun Trabzon'da büyük bir eylem hazırlığında olduklan- nı gösterdiğini belırttiler. Terörist Sinan Gencer'in gö- zalu süresi uzanlırken Trabzon Te- rörle Mücadele Şubesi"ndeki sor- gusuna, Trabzon'un yanı sıra Bin- göl, Erzurum, Bayburt, Gümüş- hane, Artvin, Rize ve Giresun'dan oluşan 7 ilin daha Terörle Müca- dele Şube Müdürleri ile MİT ve Jandarma yetkilileri de katıldı. C-4 ele geçirildi Sinan Gencer'in yaptığı yer göstermede, ilçe merkezini tam karşıdan gören ağaçlık bir ya- maçta, 2 Kalaşnikof marka tü- fek, 7 dolu şarjör, 3 el bombası. 1 saat düzenekli tuzak, 2 hücum yeleği ve yaklaşık 2.5 kilogram ağırlığında C-4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Sinan Gencer'in. Trabzon'da olası bir eylem hazırlığı ıçinde ol- madıklannı söylemesıne karşın, bunun inandırıcı olmadığını sa%oınan yetldliler şunlan söyle- di: "Ele geçirilen 2.5 kilogram ağırngındaki C-4 plastik patla>> CL, üç kişilik terörist grubun ya- kın zaman içinde büyük bir ey- lem hazırlığında olduklannı gös- teriyor. Bu eylemi, çok ses getir- mesi için Trabzon kent merke- zinde yapacaklardL Aksi takdir- de bu patlayıcıyı yanlannda taşı- maya ihtiyaç duymazlanü.'' Yet- kililer, Trabzon'da geçen 6 ve 10 Nisan'da TAYAD'lılann linç edil- mek istendiği olaylann ardından PKK'nin Trabzon üzerindeki ey- lem planlannın arttığmı kaydet- ti. Yetkililer, "Bu konuda çok güçlü istihbarat verileri var" de- di. Trabzon Valisi Hüsejin Yavuz- demir. terör örgütünün Karade- niz'deki faalıyetlerini 2 aydır ta- kip ettiklerini söyledi. Kutan, Sıhhiye Abdi İpekçi ParkTndaki Kamu-Sen çadırmı ziyaret etti. Zi>aret sıra- suıda bir konuşma yapan Kutan, memur eylemlerini desteklediklerini söyledL (AA) Memur alana inecek KESKve Kamu-Sen, kamu emekçilerine önerilen yüzde 2.5 'lik oranı değiştirilmezse eylem takvimini sertleştirecek ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Hü- kümetin düşük zam önerisiyle düş kınk- lığma uğrayan kamu emekçileri alanlara çıkmaya hazu-lanıyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, "Sonuna kadar direnecegiz. Ama netice alamazsak sryasetin sonımhı olduğunu düşünüyonız. O sorumluluğu da kendilerinin hissetme- lerinisağlayacağız" dedi. KESK de, daha önce açıkladığı eylem takvimini "sert- leştirmej'e" hazırlamyor. 2006'nın birinci ve ikinci 6 aylık dönem- leri için yüzde 2.5 oranlarında zam öne- rilen memurlar, bugünkü görüşmeden de sonuç çıkmaması durumunda eyleme ha- zırlamyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Baş- kanı Bircan Akyıldız, dün Abdi İpekçi Parkı'nda sendikalılarla bir araya gele- rek bundan hükümetin önerisine İcarşı na- sıl bir yol izleneceğini masaya yatırdı. Hakaret eder gibL. Görüşlerini \e önerilerini bir kez daha gözden geçireceklerini belirten Akyıldız. "Hükümetten de önerilerini bir kez daha gözden geçirmesini istedik. Çünkü çok ko- mik bir rakamla karşı karşı>a kaldık" de- di. Kendilerine sunulan önerilen "haka- ret kabul ettiklerini" belirten Akyıldız, "Eümizdeki güç kamuo>Ti baskjsından başka bir şey değil. Kamuoyu desteğini kaybetmeden, siyasi iradenin pohtikası- nın hoş ounadığuu nasü anlatacagunızuı yoDannı anyoruz. Siyaset maalesef hoş ta- \ir sergüemiyor' 1 diye konuştu. Görüşmeler devam ettiği sürece alan- lara çıkmayı gündeme getirmeyecekleri- ni söyleyen Akyıldız, uzlaşma çıkmama- sı durumunda eylemlerin başlayacağı me- sajını verdi. Akyıldız. şunlan kaydetti: "Masadan kalktiktan sonra alanlann öl- çüsü belti olmaz. Masadan kalktığımızda sorumlusu biz degiliz arük. Bütünüyle so- nuna kadar direneceğiz.'' Yeni öneri bekli>oruz KESK Genel Başkanı Ismail Hakkı Tombul da toplu görüşmelerde bürokrat- ları "muhatap almadıklannı" söyledi. Hükümetten yeni bir zam önerisi bekle- diklerini belirten Tombul, KESK oiarak daha önce açıkladıklan eylemleri sürdü- receklerini, bunun yam sıra yeni kararlar da alabileceklerini kaydetti. Bu arada KESK'in toplu görüşmeler öncesi açık- ladığı eylem takvimi çerçevesinde bugün saat 12.30'daNumuneHastanesiönünde basın açıklaması yapılacak. MUHALEFET 'Hükümet alay ediyor' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Hükümet ıle sendika- lar arasında süren toplu gö- rüşmeleri değerlendiren mu- halefet partileri, önerilen zam oranlanna sert tepki gösterdi. DYP Genel Başka- nı Mehmet Ağar, iktidann millete karşı "tefed" safında yer alarak tarihe geçtiğini söylerken DSP Genel Say- manı Harun Oztürk. "Hükü- met memurlann miDi gelir- den daha az pay almasuıda kararb" dedı. DYP Genel Başkanı Ağar yaptıgı açıkla- mada, hükümetin "IMF me- muru" gibi görüşme masası- na onırduğunu belirterek "Bu iktidar memurlann şart- lannı hifcştiremez" dedi. Görüşmeler süresince sendi- kalardan gelen her talebin IMF'nin emirleri doğrultu- sunda oluşturulan bütçe delil gösterilerek reddedildiğim kaydeden Ağar, "Grev hakkı iste\en sendikalar karşısında iktidann >apOğı yine maha- reti olduğu şekilde işi yokuşa sürmekten ibarettir" açıkla- masmı yaptı. DSP Genel Saymanı Öztürk, Maliye Bakanlıgı'nın sundu- ğu yüzde 5.l'lik zam oranını "komik" oiarak nitelerken söz konusu dunımun 2.2 milyon memurla birlikte yaklaşık 10 milyonu bulan bir nüfus kesimi ile alay et- mek olduğunu belirtri. ÖDP Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu ise dün KESK Genel Merkezi'ni ziyaret et- ti. Kozanoğlu, kamu çalışan- lanna 6 aylık yüzde 2.5 ora- nmdaki zam önerisinin, emekçi ile adeta alay etmek anlamına geldiğini ifade ede- rek hükümetin bir an önce IMF'nin değil de bu ülkenin hükümeti olduğunu hatırla- ması gerektiğini vurguladı. SP Genel Başkanvekili Recai Kutan da, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen konfede- rasyonlannın toplu görüşme çadırlannı ziyaret ederek, adil bir hükümetten yurttaş- lara eşit muamele yapması- nuı bekleneceğini söyledi. Terörle dolaylı müzakere sürecine girildiğini savunan CHP lideri, Başbakan'a yanıt verdi 'Kanla siyaseti Erdoğan yapıyor' Ba> kal: Terörün arka- sında siyasi proje \ar. GURSU KUNT ANTALYA - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretinde yaptığı konuşmanın eleştıriünesi üzenne söylediği "Kanla siyaset ounaz" sözlerine CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal'dan sert yanıt geldi. Baykal, "Sayın Başbakan, kanla siyaset yapmak, Mehmetçiğin kanıyla siyaset yapmaknr.' $u kadar pa- rayı verirsen Mehmetçığı Irak'a sokanm' dediğin anda sen asıl kanla siyaseti yapıyorsun" dedi. Baykal. Türkıye'nin bir "ırk.kan, kafatası devieti" olmadığını be- lirtti. "Etnik kimligin, sosyal ya- • Baykal, "Sayın Başbakan. kanla siyaset yapmak, Mehmetçiğin kanıyla siyaset yapmaktır. 'Şu kadar parayı verirsen Mehmetçiği Irak'a sokanm' dediğin anda sen asıl kanla siyaseti yapıyorsun" dedi. şanun, insani haklann doğal par- çası" olduğunu \oirgulayan Bay- kal. etnik kimlikle ilgili büyük adımlarahldığınıanımsattı. "Hiç kimsenin kendi kimliğini ifade et- mesinin önünde hukuld engel kal- nıamıştır. Geldiginüz noktada, Türkiy e'de terör, bu demokratik atüuna rağmen sona ermemiştir. Teröryeniden canlandınhnak is- tenmektedir'' diyen Baykal, terö- rün bir tepki eylemi olmadığını, arkasında bir siyaset projesınin bu- lunduğuna dikkat çekti. Diyalog arayışlan sırasında kul- lanılan "taraflar" sözcüğüyle "ta- raflardan birisinin devletin meş- ru güvenlik güçleri. diğerinin dev- lete törer tehdidiy le istedigjni da- yatmaya çalışanlann görülmesi- ne" tepki gösterdiğini anımsatan Baykal, şunlan kaydetti: "Baş- bakan'uı yapöğı açıklama fevka- lade sakmcabdu*. Geçmişte hata yaptık. Demokrasiyle bunlar hal- ledilir. Uzlaşma ve diyalog yol- lan da açık bir tavır içinde olma- hyız' söylemiyle dolaylı bir mü- zakere sürecinin içine girmiştir. Şiddet ve terör uygulayanlann befli talepleri vanhr.' Imralı'daki şartlar düzeltilsin, genel af ön- görülsün. Bunlar sağlanırsa si- lahlan bırakınz' değil, Pasif ey- lemsizlik haline gireriz'. Yani 'Elimizde silah, her an müdaha- le etmeye hazu- halde bekleriz. Benim tetiği çekmememi istiyor- san, liste bu. Bu listeyı uygula'. Şimdi bu sürecin bir parçası ohın- muştur. Vahim bir tabto." POLflİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Ürkek Bir Şafakta Ammsamalar... Zamanın saatleri birden duruyor. Bir mor menek- şe güneşin ilk ışıklanyla gülümsüyor. Ellerimız rüzgâıia unutulmuş biranıyı anımsıyor... Kırlangıçlar evlerin çatılanna konduğu saatler- de, ürkek bir şafağın uluorta seslenişi turuncu gök- yüzünde belki de geleceğin umutlannı yeşertiyor... Madımakkatliamındaölen Behçet Aysan'ın bir dizesi geliyor aklıma nedense: "Sessiz akan bir ırmağın geceden..." Gökle denizin çırpındığı dağınık yelkenlilerde bir şeyler bulmaya çalıştığım yılları anyorum. Param- parça umutlan. Sonra bulutlaria dalga geçtiğim sa- bahlan. Bireski fotoğrafa bakıyorum esintili sabahlarda... Sakız beyazı düşler kuruyorum... Formula-1 bayramı henüz bitmedi... Oh ne güzel!.. Mutluluktan uçma zamanıdır, haydi saatlerinizi ona göre ayariayın!.. Boşverin Orkinos çiftliklerinin kıyılarda oluşunu, denizi kirletmesini. Unutun, Doğubeyazıt'ta bin- lerce insanımızın ishalden kıvrandığını, üç kişinin öldüğünü. Görmeyin eli baltalı magandanın kan ko- cayı hastanelik ettiğini. Içme suyu havzasının Formula-1 yaygarasıyta paylaşılıp Orman ve Hazine alanlannın yağmalan- ması "Küresel bir şahlanıştır", unutmayın!.. Mine Kınkkanat'ın Radikal'de yazılan engellen- miş, Yeni Şafak yazarı Ahmet Taşgetiren, Tayyip Bey'ı eleştırdiği için mı yazısı köşesine konulma- mış, size ne? Baksanıza, ulusalcılar, Atatürkçüler, eski ülkücü- ler kol kola!.. Kemalistler onları kaygıyla izliyor!.. Boşverin yaşamaya bakın!.. Neredeyse hangi konularda yazmamızı önere- cek ülkücüler bizlere... Onun için Oral Çalışlar isyan ediyor dünkü ya- zısında: "Cumhuriyet'te kimin yazacağı MHP genel baş- kan adayına mı kaldı?" • • • Hrtler hayranlan!.. Eli kanlı ülkücüler, faşistler!.. Kenan Evren kopyası sözde Atatürkçüler ne ka- dar çoğaldı son günlerde... Ne demişti Nadir Nadi: "Ben Atatürkçü değilim!" Bugünlerde canım sıkılıyor... Sonbahar kapıyı çaldı ama yaz sıcakları sürüyor... Türkel Minibaş'ın yazısını okudum iki gün ön- ce. Minibaş, yazısında şu soruyu yöneltiyordu: "Yortanlı Barajı kimin için?" Altın avcılan Bergama Ovası'ndan Eşme'ye, Kaçkarlar'dan Tunceli'ye dek yayılmışlardı... 1800 yıllık AJIianoi Antik Kenti baraj sulan al- tında kalacaktı... Bizim Kenan Evren modeli Atatürkçüler, ulusal- cılar bu olup bitenleri nedense görmek istemiyor- lardı... Altın avcılanna Kaçkarlar'dan sonra Ida Dağı'nı da (Kaz Dağı) teslim ettiğimize göre geriye Toros- lar kaldı... Güneydoğu ve Doğu Anadolu... Oralarda yaşam nasıl? Ekonomik önlemler alı- nacak mı? Terörle nasıl mücadele edilecek? Küreselleşen dünyada devlet oralara gidemeye- cegine göre özel sermaye yatınm yapacak mı? Ali Sirmen de şu soruyu yöneltiyor: "GAP'a; ABD'den, AB'den en ufak biryardım, proje kredisi gelmiş midir?" Anılanmla baş başayım... Çiçek açan mevsimleri, ışıksız tepeleri özlüyo- rum... Devlet Tıyatrolan Genel Müdürü Lemi Bilgin, ba- kan Atilla Koç'un hışmına uğradı... önceki gün de Devlet Tiyatroları'nda istifa sar- sıntısı yaşandı. DT Genel Müdür Yardımcıları Sabri Özmener, Tamer Levent ile birlikte bölge müdürleri istifa et- ti... AKR Devlet Tıyatrolan 'nda güç gösterisi yapıp örgütleniyor!.. • • • Işte böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz... Dedim ya Formula-1 bayramı bitmedi... Oh ne kadar mutluyuz!.. Dinci kadrolaşma, tarikat şeyhleri, yeşil sermaye. Demokrasi ve özgürlük. Sıkmabaş, kaçak Kuran kurslan. Işsizlik ve yoksulluk. Hırsızlık ve yolsuzluk. Yağmalama düzeni. Yaşayıp gidiyoruz işte... Ikiyüzlülük, yalakalık hepsi iç içe!.. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Aklıma yine Behçet Aysan'ın dizeleri geliyor "sakız gibi beyaz düşler içinde geçti geçti gençliğim ah kara bir hayatın ortasında. hikmet.cetinkaya(Ş cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Bülent Ersoyun Iddlaları CHP: Bu ilk komplo değil ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Şarkıcı Bü- İent Ersoy'un, 12 Eylül döneminde siyasi yasak- b olduğu için bir süre a\-u- katlık yaparak yaşamını kazanan CHP lideri De- niz Baykal'ı hedef alan açıklamalarına parti yö- netiminden tepki geldi. CHP yöneticıleri, 28 Mart seçimleri öncesinde Baykal'a yönelik "ts\iç- re bankalannda km adı- naaçıbnışbankahesabıol- duğu" yönünde komplo haberleri yapıldığına, an- cak bu iddialann yargı karanyla çürütüldüğüne dikkat çektiler. Baykal'ın 1 Mart tezkeresinin red- dedilmesindeki rolüne dikkat çeken CHP kay- naklan, "Kürt sorunu" tartışması yaşanırken Er- soy'un açıklamasıyla gündem değiştirilmek is- tendiğine işaret ettiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog