Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yaralar sarılmaya çalışılıyor Bize tfe derenin içineev yapanlava soruşturma RİZE (Cumhuriyet) - Rizede 4 kişinin yaşamı- nı yıtirmesine yol açan heyelanın ardından ya- ralar sanlmaya çalışılıyor. Vali Enver Salihoğ- lu, dererıın ıçıne ev yapanlardan çakıl alanlara kadar se] ve heyelanlarla ılgılı sorumlular hak- kında inceleme başlattıkJannı açıkladı. 21 Ağustos akşarru başlayan sağanak yağış özel- likle Çarnlıhemşin ılçesinde etkili oldu. Sağa- nak yağı ş sonucu Çayırdüzü Köyü'nde meyda- na gelen heyelanda yaşamım yitiren 4 kişi de önceki grün toprağa verildı. 'Heyelan geç blldlrHdl' Rize Valisi Salihoğlu, köydeki heyelanın kendi- üerine geç bildinldiğıni savunarak "Çayırdüzü KÖyii Mıahtan Alı Kemal Özkurt hakkında ince- leme başlattık. Geç bildirilmesinin nedeni, enerji nakil ve iletişim hatiaruıdaki anzalar, ulasım ün- kânının olmaması olabiKr" dedi. Sel ve heyelan- larla ılgılı herkesın kendını sorgulaması gerekti- ğıni ifade eden Salihoğlu, "Önce kendimizi sor- gulamamız gerekiyor. Görevtilerimiz içinde sel ve heyelanlarda ihnıali olanlar var mı? Derenin içi- ne ev yapanlardan çakıl alanlara kadar sel ve he- yelanlarla ilgili sorumlular hakkında inceleme başlatûk" dıye konuşru. Sel \e heyelanlar nedeniyle kapanan 40 yolun açılması içın çalış- malann d^vam ettiğini belirten Salihoğlu, ardın- dan hasar tespıtine başlayacaklannı açıkladı. SÖZÇİZGİNİN Turhan Selçuk HACI BEKTAŞTA, HAZRETİ ALI SOFRASI.. Türk Tabipleri Birliği: Hastalığı herkes biliyor, ama kamuoyu bilgilendirilmiyor 'Başkentte 120kolerakvar' Bu kez ineMer atladı • HAKKÂRİ <AA) - Hak- kâri merkeze bağlı Duran- kaya beldesınde yüksek- ten atladığı ıddia edilen 7 ineğin telef olduğu bildirildi. Edinilen bılgiye göre, beldeye bağlı Biçenek mezrasında yaşayan Hasan Can adlı çoban. 4 aileye ait 10 ıneği ot- latmak için mezraya 1 kilometre uzaklıktaki Kır- mızı Mağara Kayalıklan'na görürdü. Inek sahiple- rıne, götürdüğü ineklenn kayalıklarda mahsur kal- dığını. bu nedeale atladıklannı anlatan Can, sade- ce üç ineğin atlamasına engel olabıldığıni söyledi. Baykam'ın resmi Japonya'da • ANKARA (AA) - Ünlü ressam Bedn Baykam, Japonya'nın Kochi şehrinde düzenlenen sergiye 4 metrelik resmiyle katılıyor. Kochi Sanat Müze- si'nin Kenmin Galerisi'nde bu yıl ikincisi düzen- lenen 'The Edge-Uç" sergisinde Baykam ile birlik- te ağırlıklı olarak Japon sanatçılann oluşturduğu 15 ressam yer ahyor. Baykam, sergiye özel olarak hazırladığı ve tuval üzerine kanşık teknikle çalıştı- ğı 4 metre boyunda ve 2 metre enındekı 'Ve An- lam Şu Oluyor' adlı çalışmasıyla katılıyor. Istanbul'da su kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un bazı semt- lenne ıkı gün su verilemeyecek. İSKİ Genel Mü- dürlüğü'nden verilen bilgiye göre Kiğıthane. San- yer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beyoğlu, Bay- rampaşa. Fatih (sahil kesimi hariç), Eminönü ve Esenler'in bir kısmı ile Beşiktaş'ın sahil kesimi hanç olan yerlerine bugün ve yann saat 08.00'den itibaren 24 saat süreyle su verilmeyecek. Knm-Kongo bir can daha aldı • SIVAS (AA) - Sıvas'ta, Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ön teşhisiyle bir süredir tedavi gö- ren 65 yaşındaki Hatun Koç yaşamım yitirdi. Ko- yulhisar ilçesine bağlı Aydınlar köyünde yaşayan Koç, kene ısırması şikâyetiyle yakınlan tarafindan Cumhunyet Cniversitesı Tıp Fakültesf ne kaldınl- mıştı. Kınm-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı ön teşhisiyle bu yıl CÜ Tıp Fakültesi Araşrırma Has- tanesi'nde 100 hastanın tedavi altına alındığını kaydeden hastane yetkilileri. bu hastalardan 92'si- nin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 9 ki- şinın ise yaşamım yıtirdiğini bildırdiler. Küçük uçak düştii: 4 ölü • CENEVRE (AA)-tsvıçre'nin İtalya sının ya- kınlarındaki Simplon geçidinde dün düşen küçük uçakta bulunan 4 kişinin yaşamım yitirdiği bildi- rildi. Görgü tamklan, tek motorlu uçağın kuyruk kısmından yere çakıldığını, pilorun muhtemelen kontrolü kaybettiğım söylediler. Nepal'de cep telefonu serbest • KATTV1ANDU (AA) - Nepal kraliyet hü- kümeti. Kral Gyanendra'nm şubat ayında olağanüstü yönetim ilamyla birlikte kes- tiği faturasız cep telefonu hizmetlerine ı yenıden izin verdi. Nepalli yetkililer, fa- turasız cep telefon hatlarının hükümete karşı savaşan komünist milıtanlar ile hükümet karşırı gösterileri organize edenler tarafindan kul- lanılabileceği endişesinı dile getiriyor. Tüpkmenbaşı 'playback'i yasakladı • AŞKABAT (AA) - Türkmenistan Devlet Başkam Saparmurat Türkmenbaşı. TV yayınla- nnda. konserlerde ve hatta düğünlerde "play- back" yapmayı yasakladı. Aşkabat gazeteleri- nın habenne göre, Türkmenbaşı, "playback" çalmayı "müzik sanatmm gelişimine zarar ver- dığı için" yasaklayan genelge yayımladı. Neit- raîni Türkmenistan gazetesüıe göre genelgede, 'Bu genelge, Türkmen ulusunun müzik ve kül- türel geleneklerini zararlı yabancı etkilerden korumaya yöneliktir" ifadesi kullanıldı. ANKARA (Cumhuriyet Bûro- su)-Türk Tabıplen Bırhği (TTB) 2. Başkanı Metin Bakkalcu Anka- ra'daki "kolera" iddialannı doğru- layarak, "Ankara'da 120-130 kişi- ye kolera tanısı konuldu. Kolera- nuı varlığı herkes tarafindan biti- niyor. Bu arük saklı bir şey ya da sırdeğil. Konu yaklaşık40 gün ön- cesine dayannor" dedi. Bakkaİcı, TTB Genel Merke- zi'nde dün düzenlediği basın top- lantısında gazetecilerin "koJera" iddialanna ilişkin sorulannı ya- nıtladı. Ankara'da kolera hastalı- ğı olduğunun artık herkes tarafin- dan bılındiğini sa\aınan Bakkaİcı, ancak bu konuda kamuoyunun bil- gilendinlmediğini söyledi. Bak- kaİcı. "Sağhk Bakanı Recep Ak- dağ, burnumuzun dibinde Numu- ne Hastanesi'nde bizterve meslek- taşlanmızın bildiği konu hakkın- da çıkıp tek kelime söyleme cesa- reti göstermiyor 1 ' dedi. Bakkaİcı, bakanlığın kolera iddialan karşı- • Yaklaşık 1.5 aydır gündemde olan Ankara'daki kolera iddialan hakkında konuşan TTB 2. Başkanı Bakkaİcı, "Burnumuzun dibinde Numune Hastanesi'nde neler olduğunu biz ve meslektaşlanmız çok iyi biliyoruz" dedi. sında 'Şazishaü" açıklaması yap- masını da eleşrirdi. Ağn'da yaşa- nan ishal salgımyla birlikte kole- ra iddialannın orada da gündeme geldiğinin anımsatılması üzerine Bakkaİcı, "Oradaki hekün arka- daşlannuz çahşmalar yapıyor. net bir şey şimdiden yok. Ama Anka- ra'daki duruma biz hâkimiz, çok iyi biliyoruz ne olduğunu, zaten herkes de biliyor. Bu bir su- değiL istihbarat çauşması yapmak ge- rekmhor" dıye konuşru. Bakkaİcı, şunlan söyledi: "Be- ledhe birtakım çahşmalaryürütü- yor; afîşler hazırtayor, ilanlar dağn tnor. Adı konulmamış bir kam- panya yapıyor. Neden yapıüyor bunlardurup dururken? Halksağ- hğı açısından bunun arük adınuı koyulması gerekir, insanlann bü- gflendirilmesi gerekir.'' 'Farktı blr durum yok' TTB 2. Başkanı Meün Bakkaİ- cı, normalde kolera vakalanmn çok hızlı yayıldığını, şu anda se- vindinci olanın ise hastalığın ya- yılmaması olduğunu belirtti. Nu- mune Hastanesı Başhekımi Doç. Dr. MahmutKoç ise. hastanelerin- de bir besin zehirlenmesi yaşan- dığını ancak koleraya daır herhan- gi bir teşhisleri bulunmadığını söy- ledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise daha önce bakanlık tarafindan bir açıklama yapıldığını, şimdi de farklı bir durumun söz konusu ol- madığını belirtriler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek- çileri Sendikası (SES) da yaptığı açıklamada koleranın varlığını yı- neleyerek hem Ankara'daki bu so- runun hem de sağlıkta yaşanan di- ğer sorunlann sektörün ticanleş- tirilmek istenmesi nedeniyle mey- dana geldiğini vurguladı. Açıklamada, "Başkent Anka- ra'da 21. yüzyüda orta>^ çu\an ko- lera vakalarL, Edirne'den başlayıp Kayseri've uzanan yeni doğan ölümleri şart>ondan Kınm-Kon- go ateşine kadar halk sağuğuu et- kile>en sağlık sorunlan ve en son Agn Doğubejuat'ta iki bin insa- nımızı eddleven ve 2 yurttaşımızın öiümüne yol açan salgm.» Bütün bunlar buzdağuun görünen kısmı bile değiL Yülanür alanlarda ve .vayuılanmızda sö\1ediğimiz sağ- lıkta tıcaret ölüm demektir' sözü- nün bergeçen gün gerçekleşmesn- den dolayı üzgünüz" denıldi. YÜRÜTMEYİDURDURMA Danıştay: Dispanserler kapanmayacak AJVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay 10. Dairesi, SSK hastanele- rinin Sağlık Bakanlığı'na devrinin ar- dından alınan 37 dispanserin kapatıl- ması karannın yürütmesini durdurdu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndan (SES) yapılan açıkla- mada, SSK hastanelerinin Sağlık Ba- kanlığı'na devredildiği anımsatıldı. Çeşitli illerdeki poliklinik hizmeti veren kuruluşlann da kapatılarak provizyon merkezine dönüştürüldü- ğüne işaret edilen açıklamada, 15 Mart 2005 'te Danıştay'a yürürmeyi durdurma istemiyle dava açıldığı be- lirtildi. Açıklamada, Danıştay 10. Dairesi'nin 6 Temmuz 2005 tarihli karannda, "SSK Yönedm Kuru- lu'nun devir konusunda yasal olarak yetküi olmadığı, SSK'nin Sağlık Bakanlığı'na devrinden sonra oluş- turulacak komisyonlann bu konuda takdir hakkı olduğu gerekçesiyle" yürürmeyi durdurma karan verdiği dıle getirildi. Fuhuşu reddedince 5. kattan aşağı atıldı Konya'da fuhuş yapmayı reddettiği gerekçesnie birtikte yaşadı- ğı kişi tarafindan pencereden aûküğı ileri süriilen Durije Ç. (29), \aşamınıyitirdi. Merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanın 5. ka- ündaki evinde birlikte yaşadıgı Yücel Ü'nün (39) fuhuş yaptır- mak istedigi Durne Ç'nin darp edilerek 5 kattan aşağı arüdığı bildirikü. DuriyeÇ,olayyerinde>aşamını\itirirken \ ücel Ü,po- lis tarafindan gözamna ahndı. Polis >aptığı araştırnıanuı ardın- dan Duriye Ç'nin iki kadın arkadaşını da gözalüna aldL (AA) Havaya açılan ateş sonucu ölen İ.D. için açılan soruşturmada gözaltına alınmışlardı Denîzli'de 4 zaıdı tutuklandı SEDATKURT DENİZLİ - Havaya açılan ateş sonucu, 8 yaşındaki t.D.'nin yaşamım yitirmesinin ardmdan başlatılan operasyon kapsamın- da gözaltma alınan 4 zanlı tutuklandı. Zan- lılar arasında merkeze bağlı Üçler belde- sinin MHP'li Belediye Başkanı Muham- met Ozcan ile damat Gökhan Dalküıç da bulunuyor. Denizli 'nin Sarayköy ilçesine bağlı Altın- tepe Köyü'nde hafta sonu düzenlenen kına gecesinde havaya çok sayıda ateş açılmış, mermilerden biri 8 yaşındaki çocuğun ya- şamım yitirmesine yol açmıştı. Olay gece- sijandarma tarafindan gözaltına alman da- mat, belediye başkanı olan dayısı ve iki ko- nuğun sorgulama işlemleri önceki gece so- nuçlandı. Sorgulamalannın tamamlanması- mn ardmdan nöbetçi mahkemeye çıkanlan sanıklann 4 ü de tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Dalkılıç, "taksirti adam öİdürmeye sebebfyet verme" suçundan TCK'nin 85 1 sayılı maddesince yargılanacak. Diğer sanıklar da 170 1 'in c maddesine göre, "korku vepanikyaratacak şekilde havaya ateş etmek" suçlanndan ru- tuklu olarak yargılanacak. Ancak iddiaya göre, olayda yaşamım yi- tiren İbrahim Dalkılıç ın kimin tarafindan vurulduğu netlik kazanmadı. Olay yerin- den alınan mermi ve boş kovan örnekleri balistik inceleme için Ankara'ya gönderilir- ken küçük Ibrahim'i öldüren mermi çekir- değinin vıicudundan çıkması araştırmalar- da sonuca ulaşmayı zorlaştınyor. GENtŞ AÇI HtKMET BtLA Hakkâri'den İki Haber Dünkü gazetelerde Hakkâri'den iki haber vardı. llki Hürriyet'ten. Okuyalım: "AKP Hakkâri milletvekili ve Yüksekova ilçe- sindeki 'Pinyanişi Aşireti'n/n lideri Mustafa Zey- dan'/n oğlu 30 yaşındaki Caner Zeydan ile Hakkârili işadamı, aynı aşiretten Kemal Tekin'/'n kızı 21 yaşındaki Oilruba Tekia üç gün üç gece süren düğünle evlendi. Zeydan'ın evinin önündeki düğüne 15 bin kişi katıldı. Davetliler, gelin ve damada takı ve para takmak için yanştı. Konuklar gelin Dilnıba'ya 18 kilogram altın, damat Caner'e ise 250 bin YTL'lik para taktı. Aşiret üyeleri zarflara konulan paralan say- makta güçlük çekerken gelin Dilnjba üzerindeki altınları taşımakta zorlandı. Bunun üzerine altın- lann bir bölümü kutulara dolduoıldu." Ikinci haber Cumhuriyet'ten: "öğrenci Seçme Sınavı sonuçları, doğu ile batı arasındaki eğitim uçurumunu da ortaya koydu. Yerieştirme sonuçlanna göre Iğdır, Hak- kâri ve Şırnak illeri üniversiteye en az aday gön- deren iller oldu. Şırnak'ta yükseköğrenim programlanna yerleş- me oranı yüzde 15, Hakkâri'de yüzde 19, Tunce- li'de yüzde 22, Bayburt'ta ise yüzde 26 oldu. Lisans programlanna yerleşme oranları göz önüne alındığında da Doğu bölgesinden sınava giren adaylann çoğunlukla açıköğretim fakültele- ri ile önlisans programlanna yerleştiği görüldü. Doğu bölgesindeki bazı illerde lisans programına yerleşme oranı yüzde 10'u bile geçemedi. ÖSS'de Batman, Diyarbakır ve Elazığ'da lisans programlanna yerleşme oranı yüzde 8, Iğdır, Kars, Mardin ve Muş'ta yüzde 7 oldu. Bu oran Hakkâri ve Şımak'ta ise Türkiye'nin en düşük or- talaması olan yüzde 5'e düştü. Usans programla- nna yerleşme oranı Ankara, Izmir, Bursa ve Istan- bul'da ise sırasıyla 13, 12, 12 ve 11 oldu." Bu iki haben yorumlamaya gerek var mı? Doğu ile batı arasındaki eğitim farkı, ekonomik gelişmişlik farkı, gelir dağılımı farkı da iyi biliniyor. Ama 18 kilo altınla bu farklar nedense pek bir araya getinimiyor. 'Kürt davası' güden partilerin, derneklerin, örgütlerin ve kişilerin Güneydo- ğu'daki feodal felaketi hiç dile getirdiklerini duy- dunuz mu? Insan hakları savunuculuğunu kim- seye bırakmayan kişi ve kurumlann, Güneydo- ğu'da kadının sefil durumunu, kızlann okutulma- masını, töre cinayetlerini gündeme taşıdıklarını gördünüz mü? Onların, Güneydoğu'da verilen teşviklerin batıda rant yatırımlarına gittiğinden haberleri yok mu sanıyorsunuz? Üretimsizliğin, yatınmsızlığın, kaçakçılığın boyutlarını bilmedik- lerini mi düşünüyorsunuz? Her şeyi biliyortar. Ama maksat başka olunca bunlann hiç önemi yok. Maksat 'demokratikleşme' yalanı altında o feodal yapının, ama bu kez kendi yönetimleri al- tında sürdürülmesi, hatta o feodal yapının o maksat için kullanılması ise, hiç önemi yok. Sahi, düğünlerde 18 kilo altın takanlar için 'Kürt soru- nu' kaç kilo acaba? hikmet.bila@ntv.com.tr MERStN'lN MEZİTLİ BELDESÎ Park ismine kızdılar tabelayı tahrip ettiler MERSİN(Cumhuri- yet) - Mersın'in Mezıt- li beldesinde bulunan bir parka "Soli Pbmpc- iopolis Liman Parİa" adırun \erilmesi. ülkü- cülerin tepkisıne neden oldu. Ülkücüler, tabe- lalan tahrip ettiler. Soli Pompeiopolis an- tik kentinde ve Soli hö- yüğünde yürürülen ar- keolojikkazılarda, bir- çok önemli bulguya rastlanırken Soli'nin açık hava müzesi olma- sı da gündeme getirildi. Mezitli Belediyesi, bel- dedeki bir parkın adını "Soli Pompeiopolis li- man Parkı'' olarak be- lirledi. Ancak bir grup ülkücü. park tabelalan- nı ve Soîi kazıevini gös- teren yön tabelasını tah- rip etrikten sonra "Ülkü Ocaklan" imzasını at- tı. Tabelalara yapılan saldırının çok çirkin ol- duğunu belirten CHP'li Mezitli Belediye Baş- kanı Hakan Demirsoy, "MÖ 7. yüzyıida kuru- lananrikkentSoli'ninis- mini caddeierimize, so- kaklanmıza, park ve bahçelerimize vermek en doğal hakkımızdır. Verdiğimizkarardasiya- setyok, fakat karşılaşrj- ğunız bütün tavır ve tab- lo, siyasi bir taUodur" dedi." Parkın adının eski Be- lediye Başkanı NuriHo- caoğlu döneminde "Er- tuğrul Gaa Paria'' ola- rak belirlendiğini anım- satan Demirsoy, "Ama bu yönde meclîs karan yoli,resmibir yaa yok" diye konuştu. TEŞEKKUR Geçtiğimiz ay, Okmeydanı Florance Nightingale Hastanesi'nde geçirdiğim by-pass ameliyatını başanyla yapan, ameliyat öncesi ve sonrasında yönlendirme ve katkılannı esirgemeyen ve adlannı Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ile Reklam Denetleme Kurulu'nun ilke ve kararları nedeniyle burada tek tek ve açıkça yazamadığım tüm hekim arkadaşlanma, hastanede yattığrm sürece ilgi ve katkılannı esirgemeyen Kardiyoloji Vakfı Florance Nightingale Hastaneleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'na, Genel Koordinatörü'ne, Başta Yoğun Bakım ve Kardiyoloji Servisleri olmak üzere, Florance Nightingale Hastanesi'nin tüm ünitelerinin personeline, Aynca bizzat gelerek ya da telefonla arayarak ya da çiçek göndererek sıkıntımızı paylaşan tüm dost ve arkadaşlanma; tek tek teşekkür edemediğim için, bu konuda gazetenizin aracılığını rica ediyorum. TOKTAMIŞ ATEŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog