Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

«AYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA 18 SPOR spor(ğ cumhuriyet.com.tr Güzelaydın, "Asgari ücret 350 milyonken, maaş adı altında servet ödenemez' dedi ve görevini bıraktı Federasyonu sarsanistifaSpor Servisi-Futbol Federas- yonu yönetimindeki çatlak, Serdar Güzelaydın'ın kurullar- daki göre\lerinden istifa etme- siyle su yüzüne çıktı. Dr. Le- vent Bıçakcı başkanlığındaki yönetim kurulunun oluşturul- rnasında büyük rol sahibi olan Serdar GüzelaydııTın, federas- yondaki 'fahiş' personel maaşı ve ulusal takımın yapılanma- sındaki 'ben yaptım oldu' zih- niyeti nedeniyle görevlerini bı- raktığı öğrenildi. Istifasını verip tatile çıkan Güzelaydın ın yanı sıra Davut Dişli. Zekeriya Alp ve Osman S erdar Güzelaydın'ı istifaya sürükleyen nedenlerin başında, Haluk Ulusoy dönemi sonrası baştan aşağı yenilenen federasyon personeline yapılan ödemelerdeki tutarsızlık geliyor. Özellikle Ersun Yanal'ın aynlışı sonrası ulusal takımlann idari kadrosundaki bazı isimlere 'Başbakan maaşı' ödenmesine tepki gösteren Güzelaydın'ın, geçen hafta içinde, "Asgari ücretin 350 milyon olduğu yerde 18 milyar ödenmesine imza atamam" diye tepki gösterdiği öğrenildi. Çağahkoç'un da her an görev- lerinden aynlabileceği vurgu- landı. Serdar Güzelaydın'ı isti- faya sürükleyen nedenlerin ba- şında, Haluk Ulusoy dönemi sonrası olduğu gibi yenilenen federasyon personeline yapılan zamlı ödemeler geliyor. Özel- likle Ersun Yanal'ın ayrıhşı sonrası ulusal takımlann idari kadrosundaki bazı isimlere 'Başbakan maaşı' ödenmesine tepki gösteren Güzelaydm'ın, geçen hafta içinde, "Asgari üc- retin 350 mihon olduğu yerde 18 milyar ödenmesineimza ata- mam" diye tepki gösterdiği öğ- renildi. Ayrıca Güzelaydm'ın yakın çevresine, "Federasyon- da iş yapmak ya da federasyon- da görev almak istiyorsanız, ya tstanbulErkekLJsesi'nden me- zun olmanız gerek (Bıçakcı'nın mezun olduğu Kse) ya da Le- vent BKjakcı'nın arkadaşı ol- mahsınız" dedıği de öğrenildi. Serdar Güzelaydın, medya- ya yaptığı açıklamada isebun- dan böyle Futbol Federasyo- nu'nun sade bir yönetim kuru- lu üyesi olarak kalacağını ifa- de etti. Güzelaydın, başta ulu- sal takım olmak üzere kurul gö- revlerinden aynlma gerekçesi- ni, "Futbol Federasyonu bünye- sinde yürütmekte olduğum tüm kurul görevlerimden 'Kat- kıda bulunma' olanağınun kal- mamast nedeniyle ayrüıyo- rum" diyerek açıkladı. Yaşam felsefesini "Bir şey ol- mak yerine, bir şey yapmak" olarak kurguladığını kaydeden Güzelaydm, "Belki de birileri için lütuf olarak görülebikcek görevleri katkı sağlamadan sür- dürmem anlamsız olacaktı. Bir oyun olduğu kadar endüstriyel bir ürün olan futbola yönetim kurulu üyesi sıfatunla nitelikn katkıda bulunnıaya çalışaca- ğun. Dün olduğu gibi bugün ve yann da bu görevi sürdürür- ken, fiıtbolun kaynaklannm ar- ünlması ve rasyonel kullanımı, futbol hukukuna riayet felsefe- sinden ayTÜmayacağım" dedi. Alman çalıştıncı geldiği günden bu yana 2 yılda tam 19 futbolcuyu harcadı F.Bahçe'nin Daumzedeleri • San- :c Lacivertli kulüple ^ anlaştıktan sonra yönetıcilerden fiıtbolcu isteğı hiçbir zaman bıtmeyen Alman teknık adamın gönderdıği fiıtbolcular arasında Tomas, Van Hooıjdonk, Serhat Akın, Hakan Bayraktar, Murat Hacıoğlu,Yusuf Şimşek gibi yıldızlar bulunuyor. HtLMİTÜRKAY Alman teknik direktör Daum bu- güne kadar Fenerbahçe'ye gelen çahş- tıncılar içinde takımı üst üste iki kez şampiyon yapan en başanlı adam un- vanına sahıp bir isim. Bundan dolayı da başkan AzizYıkurun sezon sonun- da kendisıyle uzun \Bdele bir sözleş- me daha imzaladı. Aııcak ortak kanı Daum'un gönderileceği şeklindeydi. Çünkü Daum belki takımı iki sezon- da şampiyon yapmıştı ama futbol ola- rak hiçbir zaman ortaya güzel şeyler sunmamıştı. Takımın iyi futbol oynadığı maçlar 2 ya da 3'ü gecmez. Bunu hangi Fe- nerbahçelıye sorarsanız bu cevabı alır- Daum, 2 >ilda 19 futbokuy- la yoUanru ayınrken bu oyunculann arasında Van Hooijdonkdavar. sınız. Işte bundan dolayı da taraftar doğru dürüst şampiyonluk sevıncını dahi yaşayamadı. Daum'un transfer istemi Fenerbah- çe'ye geldiği günden buyana hiç bit- memıştir.îstemiştir, istemiştir. Birikı, olmadı, üç... Her ısteği de yenne ge- tinlmiştir. Ama o alınanlann hiçbıri- nı doğru dürüst kullanmamıştır.daha doğrusu kullanamamıştır. O gitti, bu gitti, şu gitti derken Fe- nerbahçe'nin bu sezonki kadrosu bir hayli kısıtlı duruma geldi. Bu neden- le de San-Lacivertlilerin Avnıpa Şam- piyonlar Lıgı'nde büyük zorluklar çe- keceği kesin. Daum, yuıe futbolcu is- tiyor. Istiyor ıstemesine de pekı neden elındekilen tutmasını bılmıyor. Bugü- ne kadar yani Daum döneminde tam 19 kişi istemeye ıstemeye başka baş- ka kulüplere gittiler. Her biri iyi birer yetenek. her biri yıldız Ama kıydı bunlara Alman teknık adam. İşte sa- yahm bırer bırer gönderdikleri ftıtbol- SPOR GOZLEM ALt ABAII Atatürk'ün Çocukları Izmır'de gerçekleştirilen 23. Üniversite Oyunları ve For- mula 1 yanşı da brttı. Görüldüğü gibi Türkiye yüz akı ile başarıdan başanya koşuyor. Çünkü bızler Atatürk'ün çocuklarıyız. Üniversite Oyunlan'nın açılışında, bazılannın bilerek ve ısteyerek yaptıklan ayıbı kapanış töreninde ya- bancı ülkelerin temsilcileri ve sporcuları bile kabul etmedıklerini açık bir şekilde ortaya koydular. Izmir Atatürk Stadı'nı dolduran 50 binı aşkın seyirci, adeta tek yürek oldu. Ellerınde Türk bayrakları, Atamızın posterleri ile stat adeta bir renk cümbüşü içindeydi. Yabancı sporcu- lar da hareketleriyle duygulanmıza ortak oldular. Bu tablo gerçekten unutulamaz. Türkiye bugüne kadar üstlendiğı her sportif olaydan yüzünün akıyla çıkmasını bilmiştır. Elbette övüneceğiz, ancak bunu tüm dünya iyi biliyor. Hatıriayalım lütfen. Is- tanbul Olimpıyat Stadı'nda oynanan Avrupa şampiyon kulüpler fınali, hemen arkasından Üniversite Oyunlan ve kapanış töreni ile aynı gün dünyanın dört biryanından Is- tanbul'u dolduran Formula 1 yarışçıları ve seyircileri. En- dişeye gerek yok, Türkiye sportif alanda çağdaş ülketer safındadır. Hele bir de sporcu sayısını arttırdığımız za- man, görülecektir ki, madalya törenlerinde Ayyıldızh s- porcu ve yöneticiler kürsülerden inmeyeceklerdir. Üniversite Oyunlan'nda toplam 1341 madalya dağıtılmıştır. llk sırada olan Rusya 26 altın alırken sırala- mada 8. olan ülkemiz 10 altın almasını bilmiştir. Elbette toplam 27 madalya alırken gümüş ve bronz madalyalar en azından altın kadar değerlidir. Sutopunda alman sonuç, sanıyorum uzun süre hafızalardan silinmeyecektir. Izmir Üniversite Oyunlan'nın yıldızı, başanya imza atan kişisı, daha önce belirtmeye çalıştığımız gibi, spordan so- rumlu Bakan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'dir. Bu başannın yardımcıları ise sporteşkilatımızdır. Yasa çıkanlaraktesislerin hazırianması için yeterti kaynak sağlanmış ve organizasyonu da spor teşkilatının deney- imli elemanları sızıltısız bir şekilde tamamlamışlardır. Bu bakımdan kapanışta FISU Başkanı George Kil- liane'in verdiği madalyalann gerçek sahiplen Bakan Şahin ile spor teşkilatımızın başında bulunan Genel MüdürVek- ıli Mehmet Atalay'dır. Bu, sportif başanmızda seyircinin büyük payı bulunmaktadır. Gerek Universiade'da ve gerekse Formula 1'de seyirci patlaması görülmüştür. Yalnız ülkemizde değil dünyanın her yerinde seyirci, güzeli ve başanlı olanı izler, onlan dikkatle takip eder.. Bir semt halkı veya o şehirde yaşayanlar, daima galip gelmesinı bilen ve özellikle iyi oynayan kişinin veya ekib- inin arkasındadır. Varsayınız ki, bir kişi veya takım daima yeniliyor, yeıierde sürünüyor. Kişilerin yapısı bunu kabul- lenmeyecektir. Bu bakımdan Izmir seyircisi, aylardır bu oyunlara hazırlanan Türk sporcusunun arkasında olmuş ve başarı böyle gerçekleşmiştir. culan: Hakan Bayraktar(Sı- vasspor),Erhan Albayrak (Kon- yaspor), YusufŞim- şek (Denizlispor) Cey- nun Eriş (Konyaspor), tsmail GüldürenfGençler- birliği), Tomas (Galatasaray), Petkövtyurt dışında) Fabiano lima (Brezilya ), Murat Haaoğhı (Kon yaspor), Alper Akm (Kayseri) ,Fa- tih Akyel (Yunanistan), Van Ho- oijdonkjHollanda), Serhat Akın(Anderlecht), Büal (Malatyaspor), Fahri (Rızespor), Cem Karaca(Sıvas), An Cüneş, Mustafa # Dofan . * (Beşık- ' f taş), Oğuz Dağlaroğtu (İstanbul- D.Bakır)vs.. Alman çalıştıncı sanki her yıl söz- leşmesine "kavga edip futbolcu gön- dereceğun" diye bir madde koydurt- muş. Her şey bir tarafa, yaşanılan- larahayret doğrusu. Kocabir takım yok olmuş.Dahası Daum yok et- mış. Başkan ve yöneticüerde uygu- lamasını yapmışlar. Sıradakı kun aca- ba, Anelka mı yoksa Akx mi° Ligde ne ararsan var!.. ^m B*1 * Bizim ligimizde ne ararsan var derde devadan başka. öylesine bırsürece gir- di ki futbolumuz her anlamda toparian- ması için kurumsal bir makro temizlige gereksinim var! Aksi halde kuraklaşma- ya giden bir erozyon içinde Anadolu toprağının kaybı gibi çölleşiycf kafala- nmız. Bulduklanmızı gelecekte vaha da su bulmuşçasına sanlıp anlık fefahlıklar- da kullanacağız.. Ahlar vahlara karşın! Aslanı eski dişi dokulmüş yaşlı ve bi- tik diye lige girerken yorumlayanlara, hatta kulüpten kovulmasını isteyertere üçüncü haftada çok ayncalıklı bir cevap geldi Cim bom bom'dan.. Ali Sami Yen'in yolunu unutanlann yakın gele- cekte bıktıklannı söyledikleri eski yıldız- lanna konfeti dağrtma şölenine girecek- lerini görür gibiyim. Ne oldu bu gerçek- leşti. Değişen ne?. Çok şey. Işini bilen sevgi dolu bir liderin futbol adına verdi- ği kişilikli ve bilimsel futbol adamlığı. Her türiü olumsuzluklardan futbolcusunu yerden yere vurulmuş ama değerini yi- tirmemiş cevherini onaran bir adam Er- tc Gerets. Golün umutsuz anlarda ya- pılan ortalarla değil önceki haftalarda belirrtiğim bilinçli kanat ataklan sonucu olgun ve çağdaş buluşma noktalanna gönderilen paslara, koşan, meziyeti kö- relmiş sanılan güzelliklerleatılmasını öğ- retiyor. Bıkmadan yorulmadan koşan, koştukça coşan asist delisi Hasan Şaş gibi transferi olan varsa beri gelsin. Ga- iatasaray savunma kanadındaki eksik- liklerine karşın gol yese de atıyor, ata- cak; futbol oynayarak yenı bir coşkuyu, Türk futboluna katkıda bulunarak taşı- yacak. Son kanıtı da Malatyaspor kar- şılaşmasıydı. Kazandılar, güzel oynadı- lar ve daha iyisini de yapacaklar.. Kleberson ve AiKon'un katılımıyla geçmişi unutup kerameti onlarda bul- makyanlışına sapmadan Nevzat Demir lmkânlar okyanusunda hiçbir şey veremeyen, aykırı, bağımlı, bitmiş, kirli kişilere karşı bir şövalye.. Yeni versiyon Galatasaray. Hem lisesine hem de kendi sosyal bunahma girmiş taraftarına umut veriyor. Kimle, Hasan Şaş mucizesi ile. Ümit Karan golcüsü ile. Saidou gibi gizli emekçisi ile. Tesisleri'nde kurulan futbol karargâhının ihtilaline iyi yorum getirmek lazım. Tari- hini bilmeyen günün laf cambazlan ve sahte tebessümlü kışkırtıcılannın oyu- nuna gelmemeli Beşiktaş. Çünkü o do- rukta bir yayru kartal, tüm birikimlerini yaşam bilgileri ve mütevazılığı ile do- nattığı inancı içinde katı disipline dö- nüştürdüğü lideriiğiyle hasta kartalı te- davi edip uçurdu. Kürşat ayıbı, Sergen tutkusu ve Ailton'un kötü örneği karşı- stnda herkes şapkasını şimdiden önü- ne koymalı. O bir imparator veya kral ya da kabadayı hatta sahte karizmatik ol- ma düşkünü değil; sadece futbol ada- mı kalmak istiyor başanlan ile. Tıpkı onu yetiştiren hocalan gibi. Çünkü o Şeref Stadı'nın harabelerinden yrtişmiş Yav- ru Kartal.. Yani bir misyonun deyamı.. Asla sahada gezerken attığı gol ile ar- kadaşlannın emeğine eklenen ince bir yetenek uyanıklığını yeterli sanmasın Ailton. Koıner köşelerine gidip ölü top taktiğini kendi koymak isteyen tarzı, ka- meraya çizdiği işaret ya da tribünlere rağmen hocasıyla kişilik kavgasına gir- mesin. önemli olan Beşiktaş'tır. Koşan, şampiyonlukta ki en güçlü aday cüma savaşını kazanmaya kilitlenmiş Beşik- taş'ta Çalımbay buruktur. Çünkü dili- nin altında sinsi sinsi ona ömür biçen- terin hesaplan vardır. O bunlan biliyorve çoktan deklare etti. Ancak sahadan ayıplı çıkan Ailton'un sadece tek vuru- şu ile öne çıktığı anda oyundan alınma- sının mesajını alamayanlar onu alkışlar- ken hocalannı renckle etmediler mi iyi düşünsünler. Bu burada inşallah kalır. Yoksaatom kanncalannı kaybederter ki geçmişe bakarak geleceği görebilirler. Kendileri biliıier. Rıza Hoca derhal pren- sipterini diğerfutbolculanna işlettiği öl- çüde işleme koyup işine bakmalıdır. Bu yıl UEFA krtterterini uygulama zo- runluluğuna çekHen kulüplerimizde gençlerini hatırlamak zorunda kalan Da- um üç yıldır paslanan genci Semih'i Ri- ze'de sahaya sürdü ye kazandı. Ham- lık ve güven eksikliğinden maçta, boş kaleye vuruşu unutan Semıh'in oyun başında kaçırdığı gol, attığı gol saye- sindeunutuidu. Ağır sahada savaşma- dan kazanılmayacağı gerçeğini anlayan San- Lacivertli futbolcular yetersiz Rize savunması karşısında çok pozisyon ya- kaladılar ama Nobre'nin sol elinın ma- hareti beraberliğı getirdi. Sanki Mara- dona'nın şeytanla işbirlğı yaparak attı- ğı gol gibi herkes kabul etti. Kimse eleş- tirmedi! Hakem kaçırdı ama ne rakip ta- kım ve ne de medyada ses çıkaran ol- madı. İyi ki Rizespor böyle bir gol ile sahneye çıkmadı. Şimdi de ortalıkta Ap- ptah ile Ailton'un kaç misli ettiği iddiası oynanacak. Oysa her iki de tam değil ve bu kadan bize yetiyor sanki. Kanaatkâr toplumuz. Az ile yetiniriz. Biz Alex yo- rulacak koşarken diye yürüyerek dahi oynamasına razı ve sebatkâr, misafir- perver milletiz. Avrupa'ya hazırlanan Fe- nerbahçe'de sol kanadın onanlması şart. Orta alan ve savunma kademele- rinin karşı atağa karşı iyi organize edilip savaşçı kimliğe kavuşturulması gerek- mekte. Yeni AŞ Trabzonspor'da yaralar sanlıyor. Av- rupa elemegrubundaki şokyerini yavaş yavaş toparlanmaya terk ed'ıyor. ûlum- lu bir gelişme. Gökdeniz bu aralar ka- falan meşgu! etse de Şenol Güneş, Kürşat'ı alarak defansı güçlendirip Yat- tara ile Fatih'in bu yıl çok iyi başaniara imza koyacağını gördü. Ankaragücü ise Cemal Aydın'ı ve adaşımı çok üze- cek bu yıl. Kalplerine dikkat etsinler. Ve geçen yıldan şike soruşturmasının dışında kalan kaliteli sporcu ve ahlaklı spor adamlan unutuldu. Birçok açıkla- malara karşın bir dosya daha kapanıyor. Adı geçen şike olayında kulüp kendi içinde 6-5 oynarken yapmış bu ayıbı galiba. Demek ki kendi kendilerine şa- ka yapmışlar. Olur böyle vakalar.. SORUNLAR BtTMtYOR G.Saray'da 'beyaz' devrim NEVZAT DİNDAR Galatasaray tranferde son yıllann en sıkıntıh dönemini yaşıyor. San - Kımuzılılar kime el atsa mutlaka bir so- runla karşılaşıyor. Önce In- ter'li Figo'yla ügilenen Cim - Bom, bu futbolcunun yük- sek malıyeti nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Sonra hedef Arsenal'in Fransız yıldızı Robert Pires'ti. Pires, uzun süre San - Kımuzılılar' ın gündemini işgal etti. Hatta, Başkan Ozhan Canaydın bu transferin sonuçlanması için her türlü se- ferberliğin yapıbnası talimatını verdı. So- nuç yıne hüsrandı. Son olarak da Kfly Gon- zalez ismı San - Kmnızıh yönetimin he- defıydi Başkan Özhan Canaydınbu trans- fer için bizzat devreye gjrdi. Ne var ki Ar- jantinli yıldız uzun süre oyaladığı idareci- lere 'hayır' yanıhnı iletti. Peki sorun ney- di? Bır dönem Hagi, Popescu,TaffareL Jar- del, De Boer gibi yıldızlann forma giydi- ğı Galatasaray niye dünya çapında bir oyııncuyu kadrosuna katamıyor? Kulübün 150 milyon dolara varan bor- cu, yapılamayan ödemeler ve en sonunda Ribery'nin kaçması Cun - Bom'un pres- tıjını sarstı. San - Kjrmızıh futbolseverler ise yönetimlerine tepkili. Konya maçm- dan sonra Malatya mücadelesinde de tep- kıliydiler. Bu kez 'beyaz mendü' sallaya- rak Madrid usulü protestoda bulundular. Anlaşılan tribünlerdekı 'beyaz devnm' önümüzdeki günlerde Başkan Canaydın ve ekıbinı zorlayacak Gcrets Heinz'i istemi>r or G.Saray'da Kily Gonzalez defterinin ka- panmasından sonra gözler Möcnhenglad- bach'ın Çek yıldızı Marek Heinz'e çev- rildi. Ancak teknik direktör G«rets'ınAl- manya'dantanıdığı Çek oyuncu için olum- suz rapor vereceği ifade edildi. Bu arada G.Saray'ın transfer girişimini bu futbol- cunun menajeri Pavel Zika da doğruladı. Öteyandan G.Saray G.Antep maçının hazırlıklaruu dün yapüğı tek çahşmayla sürdürdü. Antrenmana önceki gün evle- nen Ümit Karan da katıldı. RIZA ÇALIMBAY: Yabancı olsam eleştirilmezdim Spor Servisi - Beşiktaş Teknik Direktörü RoaÇa- hmbay. Brezilyalı futbol- cu Aflton ile herhangı bir sorununun olmadığını ve Gençlerbırlığı maçında yaşananlann abartıldığını söyledi. Rıza Çalımbay. düzenlediği basın top- lantısında, Ailton ile yaşanan olayın bü- yütülmesine anlam veremediğinı ifade ederek, şunlan kaydetti: "Ortada bir şey yok. Oyuncumın çıktşmda yapnğı küçük bir şev var. Bu da çok önemli değiL Hare- ketinin yanhş okluğunu söyledive herkes- ten özür diledLBizi vıpratmaya çahşma- sınlar, başaramazlar.- Çalımbay, "Sizin yerinizde yabancı bir antrenör oba bu kadar ekşurilir miydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Benceolmaz- dı. \ abancı olsa ve bu değişikliği yapsa bel- ki "dahf derkrdi. "Çok ıvi değışıklik yap- tı' dtveceklerdL Ama şimdi Rıza olduğu için eleştirrvoriar. Benim isteğûn, antren- manlanyakındantdemderi.B€şiktaş'ıya- kından tanımalan." Çalımbay, spor direktörü Erdil Arpa- cı ile Gençlerbirliği maçı sonrası yaşadık- lannın da abartıldığından yakındı. GÜNÜN IÇtNDEN • PFDK -PFDK dün yaptığı toplantıda kö- tü \e çirkin tezahüıatnedeniyle, Beşiktaş-De- nizlıspor maçında Beşiktaş'a 7 bin 500, An- karagücü-Galatasaıa>- maçında Ankaragücü ve Galatasaray'a 5 bıner, Konyaspor- Trab- zonspormaçında Konyaspor'a, Ç. Rıze- Sam- sunspor maçında Çaykur Rizespor ve Sam- sunspor'a taraftarlanrun e>lemlen nedeniyle 2 bin 500'er YTL para cezası verdi. • ŞİKE - Letonya Millı Futbol Takımı Kap- taru \ıtalıjs Astafjev; 18. Dünya Kupası Av- rupa elemelerindeki Rusya maçını yıtırmele- ri için futbolculara ve millı takım yetkilileri- ne yüksek miktarlarda para önerildiğıni ileri sürdü. • TRANSFER - Vestel Manısa'nın. geçen hafta içinde anlaşmaya vardığını iddia ettiği Brezilyalı nıtbolcu Denılson'un, Fransa Bi- nncı Lıgı takımlanndan Girondins De Borde- aux ile anlaştıâı bıldmldi. • GÖKDENİZ'E pESTEK-Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü îbrahım Şahin, Gök- deniz'in teknik direktör ve kulüp yönetimıne yaptığı açıklamalan yeterli gördüklerini söy- ledi. Trabzonspor'un prensıpte anlaştığı Be- şiktaş'tn stoper oyuncusu Kürsat Duymuş'un yann sözleşme ımzalayacağı bildirildi. • ALTIU -2-7-1-2-3/5-10 kombinesinibüen- ler 21.973.75 YTL kazandı. GUNUN PROGRAMI HENTBOL- 13.00Türkiye-Litvanya(Avrn- pa yıkhz ba>anlar şampiyonası- Vıyana) TY'DE SPOR ~ TV8/21.45 Chelsea-W. Bromvvich (tngütereLigO
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog