Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 2005 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA Misvaklı Ahmet Onen: "Sabah gazetesı çızerı Salıh Memecan'ın kankatürlerıyle AKP ıktıdarımn baş övucülerınden biri olmasında şaşılacak bır şey yok Hayat, ıktıdarın dümen suyunda akmaya devam edıyor. Sız Turk/ye'de, 'mısvak kokulu ûış macunu' üretılıp reklamının yapılacağını düşünebılır mıydınız?" Bektronüc posta: denizsomecumhuriyetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0J212.5 17 - PKK şartsız silah bırakmayacakmış... "Şimdi de şart sorunu!" Türkıye fotoğrafı: Formulai yollan gıcır gıcır Anadolu yollan mıcır mıcır! AB üyesı 15 ülkede 3 milyon kışinin "sabrt adresı"nın olmadığını biliyor muydunuz? Sabıt adresının olmaması demek, evsız olması demek. Evsız olması da sokakta yaşıyor olması demek! Bunu dıyen de "Avrupa Evsızleri Izleme" adlı bır kuruluş... Antalya'dan Yılmaz Dikbaş dostumuz, bu kuruluşun hazırladığı raporu bulup okumuş; ış 3 milyon evsızle bıtmıyor: 15 milyon Avrupalı, ya çok kötü koşullara sahıp ya da çok kalabalık konutlarda yaşıyor. 2.4 milyon Avrupalı, ınsanlann yaşamasına elverışlı olmayan sığınaklarda yaşıyor. 1.6 milyon Avrupalı, mahkeme kararıyla yaşadıkları konutlardan atılmak uzere beklıyor. Her yıl 400 bın Avrupalı, yaşadıkları konutlardan resmen çıkarılıp sokağa atılıyor. 2.7 milyon Avrupalı, ya yakın akrabalarının ve Kaztanıdıklarının evlerinde geçıcı olarak kalıyor ya da evsızlere barınma ımkânı sağlayan sığınma evlerinde kısa sürelı olarak yaşıyor. Knterler pek parlak değıl! Ya da Avrupa'nın ötekı yüzü bu... Ingıltere, Almanya, Fransa, Isveç, Italya, Hollanda, Danımarka, Polonya, Çek Cumhurıyetı, Yunanıstan, Ispanya'da ınsanlar sokakta yaşıyor. Yılmaz Dikbaş da bu tabloya bakıp soruyor: "AB'nın tüm raporlarında ve anayasasında en çok tekrarlanan deyım; 'bıreyın temel hak ve özgürlükJerı'dır. Dıllerınden, bıreyın hak ve özgüriüklennı hıç düşürmeyen AB yetkılılerı, bu manzaraya bakıp utanç duymuyorlar mı? AB'nın 15 ülkesinde toplam 3 milyon evsız ınsanın sokaklarda sefatet içinde yaşadığını, 2.4 milyon kişının hayvanların bile kalamayacağı yerlerde banndığını ve 15 milyon Avrupalının da ya çok kötü koşullarda ya da çok kalabalık konutlarda bannmak zorunda bırakılmış olduğunu Türk halkından gızleyerek AB propagandası yapan ve özellıkle de gençlerimızı aldatıp kandırmaya çalışanlar hiç utanmıyorlar mı? Söyler misıniz, mılyonlarca Hırıstiyan Avrupalı sokaklarda sefalet içinde sürünürken, AB nasıl oluyor da Müslüman Türklere karşılıksız 1 mılyar 100 milyon Avro ayırabiliyor? Avrupa'nın başkentlerinde, Avrupalı Hıristiyan vatandaşlannın sokaklarda donarak ölmesını engellemek ıçın evler, yurtlar ve bannaklar yapacağına, nasıl oluyor da AB yönetıcılen, Istanbul'un Fener Balat'ındakı 200 evın yenilenme ve onarımı içın karşılıksız 3 milyon 800 bin Avro gönderiyor?" Yolacakları kaz için tavuk hesabı! FeBir Yavuz Oymak: "Spor olsun dıye her gün ınatla bısıklete bınen küçük azınlıktan bınyım. Mınıcık aklımın almadığı bir şey var: Fe Bır spor mudur; sporsa kımler yapar; ne gıbı yararı vardır?" Eylem ,^_ Hamza Saykan: '•^9 "Aydınlardan, - J L hükümetı benzın zamlarıyla ılgılı olarak 'eylemsızlik karan' almaya davet etmelennı beklıyorum!" SESSİZ SEDASIZ (!) Batı'nın pisletdği demokrasi sakm t BATININ Asya, Afnka, Latın Amerıka kökenli yurttaşlanna kuşkulu damgası vurduğunu ama insan haklan ve demokrasi sakızını da ağzından düşürmedığını anımsatıyor Ayşe Meral ve: "Kendılenne aydın denmesıni ıstemeyen 'düşünürler', emperyalıstlerin çığneye çığneye pıslettığı sakızı ağızlanna almış, ha babam ınsan haklan, demokrasi, ozgürluk balonlan patlatıp duruyor. Batı'nın terönst kuşkusuyla yaptığı ınsan haklan ihlalını yok sayıp, ulkemızde Batı'nın hımayesındekı teronstın katlettığı vatandaşının ınsan haklannı görmezden gelenler, Batılı efendılerınin ayağa düşürdükleri ınsan haklan, demokrasi, özgürlük kavramlannın çığırtkanlığını yapıyor. Ekmeğını yedıklen, suyunu ıçtıklerı vatanlarına, vergılen ıle okuduklan devletıne ve mılletıne saldınyor. Kışısel çıkannı, kendı vatanının ve milletinın geleceğınin çığnenmesınde, yok edılmesınde görenlerın, ınsana aıt tüm ınsani ve vicdanı değerierı de çığnemesı, olağan sayılmalı. Bugünlerde her şey apaçık ve çıplak gözle görülüyor. Bu durumu görüp de sessız kalmak ıse ıhanete şu veya bu şekılde ortak olmaktır." Yüksek Yerihm Hattı erdincutku » yahoo.com Karikatûrist değil mübarek; Abdullah gülmececi! ÇED KÖŞESİ OKTAY EKİNCİ Akbal'ın 'Akyaka' uyanlan Oktay Akbal, artık yaz kış Ak- yaka sakını... Ayla AkbaJ la bır- lıkte, Gökova Korfezı'nın bu cennet yerleşmesmı hem yaşı- yorlar, hem de "\ ı aşatma"ya ça- lışıyorlar Çünkü Akyaka'da yıllardır ozen gostenlen "doğayla uyum- lu yapılaşma" geleneğinden "sapmalar" başlamış Belde- nın guzellığıne göz koyan "uy- gunsuz" bınalar yaygınlaşırsa, \enı yapılaşmada da yoresel mı- manyı gözeten "yegâne" kıyı yerleşmemız bu eşsız ayncalığı- nı yıtırecek Bu nedenle Oktay Akbal, dip- lomasız mımar NailÇaJarhan'ın başlattığı "yeşile gizJenmiş yapı kültürünü" sürdüren duyarlı Akyakalılann sadece hemşerisı ması \ar... "Nail Çakırhanın izinde" ol- dukianru söyleyen Başkan, bu- nun tam tersını gösteren inşaat- lar konusunda özetle "Bunlar, öneeki yönetim dönemine ait ve Özel Çevre Koruma ile Muğla Koruma kurulu'nca onayb phn- lara göre gerçekkşiyor.J' dıyor. Akbal da bu yarut üzenne hak- lı olarak şunu soruyor: "Yasalar çirkmhkten yana mı?_" (Cumhu- nyet-ll Ağûstos2005) Sorumluluk 'Başkan'ın Butun bunlan olaıyunca, Muğla Koruma Kurulu'nda Ak- yaka'run SİT ılan edıldığı ve ar- dından Özel Çevre'ye aıt planla- nn da "koruma amaçh plan" ka- bul edıldığı bırkaç yıl önceyi Eski doku değiL, Akyaka'nm kk yeni" görünümiL değıl,l *sÖ2cü"luklenn] de üstlen- nuşdurumda. Edebıyatımızin bılge yazarlı- fcru "Gökova nulitanlığı'" ıle bü- tuıleştırerek HaMkarnasBabkçı- snın geleneğıru de >aşatmış olu- > ^ Akyaka'da ofanlar- Oktay Akbal. Gokova Korfe- r"ne bakan yeşıl yamaçlardakı kıygı vencı kımı yenı uygulama- lar hakkında yazdığı son ıkı ma- kilesınden ılkinde, Ege ve Akde- n2 kıyılanmızdakı hemen tüm jerleşmeler bozulurken, Akya- ki'nın yıllarca güzelhğını koru- diğunu belırtmış, ancak şımdı bjranın da aynı duruma düşme- jr başladığından yakınmıştı9 (17 Tmmuz 2005-Cumhunyet) Ardından yıne Akyaka sakıru AB AtiDa Durukan'dan aldığım hı mektuptan anladım kı Ak- bil'ın "çirkinfcştinne'' olarak ta- rmladığı > apı laşmalar, "Enişdi- tjfndeler TanhıKale'nınyakj- nnda ve ünlü "Azmakbaşı" ile brfeze doğru bakan yamaçlarda "ievasa'' kütleler olarak yükse- borlar... Üstelık, yerel mımande sade- K "seyir mekânT olan. çatı üze- radekı "cihannümar 'lan bıle 3 er oda sığacak buyukluktekı -iaflar şekhnde yapılnuş De- mr korkuluklan, PVC pencere- kn ve ahşap yenne "beton" gö- mnümlenyle, Akyaka ıçın asla bbul edılemez bır u\gulama... Akbal'ın ayru konudakı ılcınci \ızısmda ıse ,4k> r aka Beledıye Eaşkaru .\hmetÇaka"nın açıkla- anımsadım. StT ılanına karşı çıkanlar ara- sında "belediyeci"ler de vardı. Koruma Planı'nın StT karanna uygun yenıden yapılması ıstenın- ce, aynı beledıyecıler şunu söy- lemışlerdı. "Bu uzun zaman ala- cak w Akyaka plansız kalacak. Bu haliyle onaylansın. aksavan yerierini hemen düzeltmek için ne gerekhorsa yapanz_" Demek kı aradan geçen en çok 3 yıldır, Enışdıbı'ndekı betonlaş- ma \a da benzer uygulamalar, planın "aksayan" yanlan olarak görülmedı. Oysa beledıye, o gün verdığı söz gereğınce, bu gıbi "sakmcah" ımar kararlan olan yerlerde plan hükümlennın de- ğışmesını Koruma Kurulu'ndan isteyebılıdı... Muğla Kurulu da şapkasuu havaya atarakböyle bu onen\ı se\ınçle kabul ederdı.. Evet.. Akyaka Beledıyesı \e bu çok özel yerleşmede yaşama şansuu elde edebılmış herkes, Oktay Akbal'ın uvanlannı ıvedı olarak dıkkate almalı Beledı>e Başkanı'ndan da ı- mar planında "çirkmliklere'' da- vetı\ e çıkartan kararlan değıştır- mek üzere, hemen "Belediye Meclisi karan"nı almasuıı, son- ra da bu karara göre "düzeftffl- miş" planlan Muğla Koruma Ku- rulu'nun onayına sunmasını bek- lıyoruz Çunkü bütün bunlan yapma yetkısı ve sorumluluğu, yasalara göre de öncelıkle "Başkan"ımıza aittır. oekinci a cumhuriyet.com.tr KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇÂK behicaknyahoo.com.tr Çizerimiz Behiç Ak yıllık izninin bir bölümünü kullanacağından çizgilerine bir süre ara vermiştir. ÇlZGtLÎK KÂMİL MASARACl kamilmasaractig mynet.com HARBt SEMİH POROY semihporoy(a yahoo.com \ı TARİHTE BUGÜN m MTAZ ARIKAN 24 Ağustos wtnc.nwmtaz-arikan.cotn Amaför mınar Cher "Ideal'Saray"'dye adlandtrJtjt jft BIR POSr/JC/NM AK/L ALMAZ YAPfff.'. 1924 'TE BUGUfiJ, FSAMS/Z POSTA 0AĞ/T/C/& F&ZD/MAtJP CMEI/AL, 88 Y4ÇINDA OU3U. İŞl 6EKE6/ UZUN YÜKÜYÜf- AMAÇLA BULDU&U /LSIMÇ VlfCARl 8tRIKrtRM£HrrEYOİ.18?9 YIUMDA, DgOME 't>E ALDtĞl AÜSADA INŞAAT14 &AÇCAO/. W- SANLARIN ALAYLAZIUA Ai.D(RAMDAN, TEK ffAf/A/A 33 Y/L LBLeR,fC£A/Dİ BuiMfU OLAN BıÇlM VG TEKNtfeLE OlSm YA çtıcrt. YuzeYt-ets. INSAN, HAYVAN \/E Bma MOT/FCS- Ğ\NDE, 11 fn. YÛZ.SEKU6INDE& "SASAY"MEYOAMA G£LDl. BlRÇOK SAMAT V4IŞZIHIN ıÇ İÇE OLOUĞU YAP/ÛA;SlR YAUOAfJ A/A- ıF ÖZELJ-IKIEZ AGI/Z BASA&c£N, O/SB/S YANDAU ÜAJLÜ /SfHA/YOL MMAGt £AUDİ'AJİM YKJPlTLAei*// Ah/IMS/İ7XM ŞEYLER. \SAIZ Elmadağ Meyhanesi'nde canlı müzik! Bu Cuma ve her Cuma saat 21:00'den itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuan'ndan Ayşe Sagyaşar, Dr. Atilla OvaJı ve arkadaşlannın oluşftırdugu Ehlikeyf, sevilen eski şarkılar, fasıl ve günümüz popüler parçalanndan seçme ömekler sunuyor. Salı ve Perşembe günleri ise, Dr Atilla Ovalı'nın ud eşligindeki özel programını izleyebilirsiniz. elmadağ Rezervasyon için: (0212) 241 03 20 - 23 Cumhurtyet Cad Pak Apt 6/C Eimadag fDtvan Oteü yansj AŞKALE ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 2000'33 Karar No: 2001 112 Davacı TEDAŞ vekılı tarafından davalılar Zehra, Naıl, Müdüre, Men- sur, Murat; Gülhamm, Selamı, Gülsüm ve Fatıme Kaya aleyhıne mah- kemenuze açılan kamulaştınna yoluyla ırtıfak hakkı tesısı (tescıl) dava- sının yapılan duruşması sonunda. Dava konusu Erzurum ılı Aşkale ılçesı Bahçehevler Mahallesı 323 ada 19 no'lu parselın 121 m2'lık kısmının tapusunun iptah ile Türkıye Elektnk Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğu adına tapuya tescılıne. aynı parsel üzennde 121 m2'lik şent dahılındekı kesımde Tedaş Elektnk Da- ğıtım A.Ş Gn. Md. yaranna daımı ırtıfak hakkının tapuda tesısıne. ka- rar venlmış. adreslen tespıt edılemeyen davalılar Zehra, Naıl, Müdüre, Mensur, Murat. Gülhanım, Selamı, Gülsüm ve Fatıme Kaya'ya tebliğ edılememış olduğundan 7201 sayılı Teb kan. 28 ve 29 maddelen gere- ğınce ılanen teblığme, tebliğ tanhınden 15 gün sonra karann tebliğ edıl- miş sayılacağı ılanen tebliğ olunur 16.08.2005. Basm: 39985 İLAN CEYHAN 2. ASLÎYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 2005 317 Adana ılı Ceyhan ılçesı. Çıfthkat köyünde kaın tarla \-asfindaki 6 no'lu parselde 15604.41 m2 daımı ırtıfak hakkmm Botaş Boru Hat- lan ıle Petrol Taşım A Ş tarafından karnulaştınlmış olup, 4650 sayılı yasayla değişık 2942 sayılı yasanın 10. maddesıne göre bedel tes- pıtı ve tescıl da\ası açılmıştır Malıklen olan Mehmet çocuklan Masuka Hasekı, Hafiza Ilgıt, Ülıvye Günel, Hüseyin Ilgıt, Hediye Çaglar, Fatma Leman Vural, Mevhıbe \ıeş. Mahmut Celal Ilgıt, Hacı Hasan çocuklan Zanfe Eker, Alı Ceyhan Ilgıt, Fatma Seyhan Bıyıkoğlu, Ayşe Lisan atalay, Ahmet Te\fık çocuklan Sevcat Ilkıt, Şefıka Coşkun. Se\da Ilkıt, Ramazan çocuklan Unal Pulaşlı, Nenman Pulaşlı (Yıldız), Gülseren Pulaşlı (Kızılkay), Suna pulaşlı (Akbulut), Yüksel Pulaşlı, Ertuğrul çocuklan Mehmet Tekın Hasekı, Ahmet Hasekı, Ayşe Hasekı, Bekır çocuklan Zanfe Ateş, Omer Hasekı, Fırdevs Hasekı, Gülsen Çağlar, Bırsen Arslan, Malıye Hazınesı, Süleyman çocuğu mustafa Hasekı. Ömer kızı Pakıze Hasekı, Mehmet Te\fık kızı Beysun panltılı adlanna kayıtlı olan taşınmazuı yukanda bahsedıldığı şekılde kamulaştı- nlması nedenı ıle ılan tanhınden itibaren 30 gun içinde kamulaştınna ışlemıne ıdan yargıda ıptal veya adlı yargıda maddı hatalara karşı duzeltım davası açabıleceklen açılacak davalarda husumetın Botaş Boru Hatlan ıle Petrol Taşıma A Ş adına yöneltılmesı gerektığı, ılan tanhınden itibaren 30 gun içinde kamulaştınna ışlemıne karşı ıdan yargıda ıptal davası açanlann dava açtıklarını ve yürütmenın durdu- ruhnası karan aldıklannı belgelendumedıklen takdırde kamulaştırma ışlemının kesuıleşeceğı ve mahkemece tespıt edılen kamulaştırma bedelı uzennden taşınmazın kamulaştınlan kısmının kamulaştırma yapan ıdare adına tescıl edıleceğı. mahkemece tespıt edılen kamulaş- tırma bedehnın hak sahıbı adma TC Zıraat Bankası Ceyhan Şube Müdürlüğü'ne yatınlacağı, konuya ve taşınmaz malın değenne ılış- kın tüm savunma ve delıllennızı ılan tanhınden itibaren 10 gün ıçmde mahkemeye yazılı olarak bıldırmenız gerekmektedır Dunışmanm bırakıldığı 23 09 2005 günü saat 10 45 "te mahkememızce bizzat hazır bulunmanız veya bır vekıl ıle kendınızı temsıl et- tırmenız aksı takdırde yokluğunuzda duruşma yapılıp karar venleceğı hususu 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ıle değişık 10/5 mad- desı gereğınce ılan olunur 15 08 2005 Basm 40055 PANO DENİZ KAVUKÇUOĞLU CHP, Deniz Baykal ve Kürt SorunuGüneydoğu'da yeniden duyulmaya başlayan si- lah seslerinin susmasına ilişkın 151 ımzalı barış çağnsının altında gazetemızden Hikmet Çetinka- ya, Nilgün Cerrahoğlu, Oral Çalışlar, Ortıan Bursalı, Tan Oral, Vecdi Sayar ıle bırlikte benim de ımzam vardı. öbür arkadaşlanm gıbi ben de bu çağnya katılmakla "iyı bır şey" yaptığıma inanıyo- rum. Nıtekim sonrasında birtakım olumlu gelış- meler oldu ve Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın yıllardır hepimizin içını kanatan bu sorunu "Kürt sorunu" olarak gördüğünü söylemesı üze- nne önemlı bir kavşak noktasına gelindı. Bu nok- tada ıse "Kürt sorunu" kavramına ılışkın yenı ve yoğun bır tartışma başladı. Bu sözcüklerin kulla- nılması "Terörün siyasallaştırılma çabasıdır" di- yen kesimler, bu sözcüklerin kullanılması "Güney- doğu gerçeğının doğru dıllendirilmesidir" diyen insanlara karşı şıddetli bir saldınya geçtıler. Salt bir şeye muhalefet etmek için "muhalefet" edenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ge- nel başkanı Deniz Baykal da var. O da daha dü- ne kadar aynı sözcüklen benımsemış, kullanmış birçoklan gıbi "Kürt sorunu " kavramını ilk kez duy- muş da şaşırmış gıbı aşırı tepkıler gösteriyor, esı- yor, gürlüyor. Sayın Baykal, çok konuşmaktan okumaya pek zaman bulamayan bır politikacı; an- laşılan kendi partisinin, Cumhuriyet Halk Parti- si'nin 1994 programını, özellikle de programın "Ye- nı Hedefler Yenı Türkıye" bölümünü okumaya za- man bulamamış. Anımsatalım: "Ulkemızde farklı etnıkyapılann, farklı kültürkim- liklehn var olması, varlıklannı sürdürmesı, çoğulcu demokrasininzenginliğidir... "Şimdigelıyor: "CHP, Kürt sorununun da, bu anlayışla; tekseslılik ve tep- kı polıtikalanyla değil, sosyal demokrat özdeki ço- ğulcu politıkalar ve evrensel değerler çerçevesin- de aşılabıleceğıne inanmaktadır." Ama daha bıtmedı, bır alıntı da CHP-SHP Bü- tünleşme Genel Kurulu "Ana llkeler ve Temel He- defler Bildirgesı"nden yapalım, buyurun: "Kürt sorunu da, ancak 'etnık duyariılıklara de- mokratik çözüm' anlayışıyla; sosyal demokrat öz- deki çoğulcu politıkalar ve evrensel değerler çer- çevesinde, ülkenın ve ulusun bütünlüğü koruna- rak çözülebılir..." (18 Şubat 1995) Aşağıdaki cümle de CHP'nın "Demokrasi ve In- san Haklan Raporu"nöan: "Terör ve Kurt sorunlan çözümlenmeden, de- mokrasi kökleşemez..." (5 Ağustos 1998) Varsayalım kı, Sayın Baykal bunlan okudu, fa- kat aradan onca yıl geçtıkten sonra unuttu, olur a!.. Peki, CHP 30. Olağan Kuruftayı'nda kabul edı- len "Temel Sorunlar ve Temel Çözümler Bildirge- s/"ne ne demelı? Daha ıkı yıl bile geçmemış üze- rinden. Okuyalım: "...Etnik duyarlılıklara demokratik çözüm ilke- miz, ulkemızde kültürel çoğulculuğun ve iç ban- şıngüvencesıdır..." Şimdi lütfen dikkatedin: "Par- timiz, Kürt sorununu da, öncüsü olduğumuz bu anlayış çerçevesınde, 'eşıt anayasal yurttaşlık, sosyal hukuk devletı, ınsan haklan, sosyo-ekono- mik kalkınma, eşıtlık ve özgürlük' ılkeleri eşliğin- de kalıcı çözüme kavuşturmaya kararlıdır." (23/24 Ekim 2003) Sosyal Demokrasi Vakfı - SODEV'in yaptığı bir çalışmadan alıntıladığım yukarıdaki satırlardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Kürt sorunu" diye birsorunun varlığını benımsedığı, bu sorunun çö- zümünü hedefledığı sonucu çıkmıyor mu? Bu rfa- delerın yer aldığı belgeler CHP'nın "resmi belge- leri" değıl mı? Pekı nasıl oluyor da Sayın Genel Başkan, daha önce partı içinde tartışılıp değışık- lık karan alınmadan partisinin resmı belgelerınde yer alan söylemlen böyle pervasızca değıştırebi- lıyor, yadsıyabilıyor, yok sayabıliyor? "CHP kamuoyunda nıçin süreklı güven yitiri- yor?" sorusuna yanıt arayanlar yararlansınlar di- ye kaleme aldım bu yazıyı, başka bir amacım yok, umudum da yok doğrusu... dkavukcuoglu ' superonline.com BTJLMACA SEDATYAŞAYAM SOLDAN SAĞ4: 1/ Nevşehır ilinde ünlü bir yeraltı kenti. 2/ Iz- mır'ın bır ıl- çesi... Lüb- nan'ın plaka işaretı. 3/De- ri üzerine uy- gulanan ha- murkıvamın- da ılaç... Ka- rakter. 4/ Namık Ke- mal'inbirromanı 5/ Okyanusya halklan- nın erkeklik ve be- rekettannsı.. Dans- lı ve resmı giyımlı 5 gece toplantısı. 6/ 6 Satrançta bır taş... 7 Muğla'nın Köyce- 8 [ ğız ılçesınde ünlü bır antık kent. 7/Ta- hıl için kullanılan, sekız kiloluk ölçek... Kimya- da basit şekerlere verilen ortak ad. 8/Ortadoğu'da, "Ölüdenız" adı da venlen göl... Ağır kokulu bir gaz. 9/ Antalya yakınlanndakı ünlü arkeolojik mağara... Kuzu sesı. YUKARIDAN AŞAĞIYÂ: 1/Kaş-Kalkan arasında, "Mavi Mağara"sı ve do- ğal güzelliğıyle tanınmış plaj. 2/Kanşık renkli... Yükselme, yücelme. 3/ " — adreslere benzer ölüm" (Behçet Aysan)... Kutsal ışık. 4/Anadolu halklarının en eski ana tannçası... LucBesson'un bır fılmı. 5/ Ölen bır kişının ardından söylenen halk türküsü... "Behıç — " Çızenmız. 6/Kıızey Amerika ve Sıbırya'dayaşayanbırgeyık... Bırsa- yı. II Sert, sıyah ve ağır bır tahta 8/ Nağme, ez- gi... Erkekliğin ve dışıliğin belirlenmesinde rol oynayan kromozom 91 "Gında" da demlen, etı lezzetli bir balık... Bır soru sözü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog