Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

24AĞUST0S 2006 ÇARŞAMBA CUMHURİYET l i j J v d J ^ I UİTJJ. ekonomi@cumhuriyet.com.tr Finansman sorunu yaşamayacaklannı açıklayan EOGG, ihaleyi kazanmalan durumunda ödemeyi peşin yapacak ERDEMIRj/er/z büyüyecek PEŞİN ÖDEYECEK Ereğli Ortak Girişim Grubu Icra Kurulu Üyesi, Turkon Holding'den Metin Kalkavan ve Ankara Sanayı Odası Başkanı Zafer Çağlayan'ın verdiği bılgıye göre, • TOBB, üst çatı. Ancak ihale sürecinde gerekirse mali destek de sağlayacak. Ortaklık en fazla 3 yıl sürecek. • Yerli diye ucuza satılmasından yana değiller. ERDEMÎR" e en iyi fıyatı ve değeri veren kazansın. • Grubun ihalede ERDEMÎR'i peşin alacak mali gücü var. • Yerli-yabancı bankalardan çok ciddi ölçüde destek görüyorlar. • Grupta yer alan 34 firmada desteğin alt limiti 50 milyon dolar, üst limiti de 1 milyar dolar. • EOGG lcra Kurulu, TOBB Başkan Yardımcısı Zafer Çağlayan'ın yanı sıra TOBB Sayman Üye tbrahim Çağiar, Turkon Holding'den Metin Kalkavan, Kibar Holding'den Serdar Koçtürk, Içdaş AŞ'den Bayram Arslan, Borusan Holding'den Bülent Demircioğlu. Tosçelik AŞ'den FuatTosyah, Tezcan Galvaniz AŞ'den Asuman Gürsoy, Kroman AŞ'den Sermet Hatunoğhı ile Yıldınm Şirketler Grubu'ndan Aö Rıza Yddınm'dan oluşuyor. • EOGG içinde lcra Kurulu üyelerinin temsil ettiği firmalann yanı sıra KARDEMÎR, Fiba Holding, MNG Holding. Hatko AŞ, AUER, Bayraktarlar Holding, ÇEBlTAŞ, ÇEMTAŞ ile Uğur Soğutma Makineleri AŞ'nin de aralannda bulunduğu 34 firma yer alıyor. • Ihale tanhi 26 Eylül olan ERDEMlR'e, EOGG'nin yanı sıra Mittal Steel, Arcelor, Azovstal- Metinvest Ortak Girişim, Corus Group PLC, Koç Holding, LebGok-Oskol Ortak Grubu, NLMK, Nurol- Limak-Özaltın- Alkol Pazarlama Ortak Girişim Grubu, OYAK, Posco, Severstal ve Zorlu talip. BOTAŞ çalışanı tepkili ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Petrol-Iş Sendikası, Ceyhan BOTAŞ Bölge Müdürlüğü ve Dörtyol Işletme Müdürlükleri'nde çalışan 794 sendikalı işçi adına Ceyhan'da 1 saatlik işe geç başlama eylemi yaptı. Ceyhan'daki BOTAŞ Tesisleri önüne gelen Petrol-lş yöneticileri ve yaklaşık 400 işçi, işveren aleyhine sloganlar atarken grup adına açıklama yapan Petrol-îş Sendikası Adana Şube Başkanı Ahnıet Kabaca, toplusözleşmelerde bugüne dek mesafe alınmamasını işverenin katı tutumuna bağladı. Yılbaşından bu yana süren toplusözleşme görüşmelerinde işverenden olumlu bir yaklaşım göremediklerini belirten Kabaca, "BOTAŞ'ta ayıu işi aynı eğitim düze>inde yapan arkadaşlanmızdan birisi 600 YTL atarken diğeri 2 bin YTL ahyor. Saha tazminaüan sanki ceza gibi ödenmiyor. Bu kabul edflemez* dedi. • Gelişmiş sanayilerin milli demir-çelik sektörüne sahip olduklannı hatııiatan Ereğli Ortak Girişim Grubu, ERDEMÎR 'i çokuluslu şirketlerin parçası yapmak yerine 10 yılda Avrupa 'nın 5., dünyanın 10. büyük üreticisiyapmayı planlıyor. Ekonomi Servisi - Ihalesine bir ay kalan ERDEMlR'e talip yerli ve yabancı gruplar, birbi- ri ardına kendilerini ve ERDE- MÎR'e ilişkin stratejilerini açıklama yanşına girdi. ER- DEMİR'in ihalesıne katılmak için Türkiye Odalar ve Borsa- lar Birliği (TOBB) koordinas- yonunda bir araya gelen 34 gi- rişimcinin oluşturduğu Ereğli Ortak Girişim Grubu da (EOGG) lcra Kurulu üyeleri- nin katılımıyla Istanbul'da ba- sın toplanhsı düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisar- cıkhoghı, ERDEMÎR'İ çoku- luslu firmalann küçük bir par- çası haline getirmek yerine, 10 yıl içinde Avrupa'nın ilk 5, dünyanın ise 10 büyük üretici- si arasına sokmayı hedefledik- lerini beürterek "Her kaynağı ortaya koyarak, Türk firmala- n olârak ERDEMİR'İ almak- taiddialıyız"dedı Böylesi bir grubu oluştur- manın üç temel nedeni oldu- ğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, nedenleri şöyle sıraladı: (Üst sıra soldan sağa) Sermet Hatunoğhı, Ali Rıza Yıkhnm, Bülent Demircioğlu, Metin Kalkavan, Fuat Tosyah. tzzet Bayraktar, Turan Sert, Asuman Gürsoy, (Ahsıra) Ibrahim Çağiar, AB Kibar, Zafer Çağlayan, M. Rifat Hisarakhoğhı, Bayram Aslan, Dr. Osman Kılavuz, Serdar Koçtürk. "İlk olarak, tüm getişnüş ül- kelerde, büyümelerinderoloy- nayan bir miIB ve güçlü demir- çetiksektörüvar. fitinciotarak, ülkenin büyük bir eksiği olan ortakükkiiitürününjpderüme- sL Türkiye'de şirketler kurum- saDaşamıyor, en fazla 20 yü ya- şıyorveaüe şirketi olarakkapa- nıyor. kurunısallaşnıadan ayâktakalmakmümkündeğiL Buieşflmezse küçük balık ola- rak kalmaya ve yem olnıaya mahkûm oJuruz. Üçüncü ola- rak da, dünyada artik ordular değü global şirketler öne çıla- yor. Dünyada ve bölgede söz sa- hibi güçlü şirketlerin ohnasuu isthoruz. Ancak dünyaıun ilk 100şirketi içinde ne yazıkkibir Türk şirketi yok." Açığıkapatır Türkiye'nin, dünyanın en büyük 11. çelik üreticisi oldu- ğuna değinen Hisarcıklıoğlu, buna rağmen yurtiçi yassı ürün tüketiminin ancak yansının karşılanabildiğini, 5 milyon tonluk ithalat içinde yaklaşık 3.5 milyar dolarlık döviz gide- ri olduğunu kaydetti. Yassı çelikteki bu üretim açı- ğınısadece ERDEMÎR'in ka- patabileceğini ifade eden Hi- sarcıklıoğlu, bunun için yakla- şık 2 milyar dolarlık yatınm gerektiğini ve ERDEMÎR'in bu yatınmlara başladığını be- lirtti. Hisarcıklıoğlu'nun ver- diği bilgiye göre, bu sayede ERDEMÎR'in 3.5 milyon ton- lukyıllıkkapasitesi 2010'da 10 milyon, 2015'te 15 milyon to- na ulaşacak. Yatınmlann ya- pılmaması halinde, bugünkü fiyatlar üzerinden 9 milyar do- larlık ithalat ortaya çıkacağına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Yaünmını yapan bir ERDE- MtR, sadece ortaya çıkacak bu döviz açığmı kapatmakla kal- mayacak. 2015'te ulaşması beklenen 15 milyar dolarlık ci- HEDEF: ÖNEMLİ OYUNCU OLMAK Hisarcıklıoğlu, ERDEMÎR'in otomotiv sektörü başta olmak üzere Türk sanayıinin gelişmesınde güvenilir tek yerel tedarikçi olduğunu belirterek grubun hedeflennı şöyle özetledi: - ERDEMÎR 10 yılda demır- çelık sanayiinde yaşanması beklenen konsolidasyonun önenüi oyunculanndan biri haüne getırilecek. - ERDEMİR halen 5 milyon tonluk ham çelik üretim kapasitesiyle Avrupa'nm 9. büyük üreticisi. - ERDEMÎR. global oyuncu olmanm geriği olarak dığer çelık fabnkalanna da talip olacak. Başta yalon çevre obnak üzere diğer ülkelenn piyasalanna açılacak, ERDEMÎR, bölge merkezi haline getirilecek. EOGG, ERDEMÎR'de yatuıma odaklanan üretim amaçlı kurumsal bir yönetım modelı uygulayacak. - Hıçbır ortağına, tedarikçisıne, müştensine ayncalık tammadan, tamamen piyasa kurallan doğrultusunda profesyonel bır yönetım modeli oluşturulacak. rosuyla Türkiye'nin en büyük sanayi grupbnnın başında ge- lecektir. Böylece Türk demir- çeliksektörünün konsoBdasyo- nuna katkıda bulunarak uluv- lararası piyasada güçlü bir şe- kflde hak ettiği yeri almasını sağlayacaktırn dedi. Yerti için risk Grubun sözcüsü Ali Kibar da Türkiye'nin AB ile imzala- dığı anlaşmalar çerçevesinde ERDEMÎR'i alan şırket dışın- da yerel sanayicilenn bu tür bir yatınmı ekonomik olarak yap- ma şansının bulunmadığını ve bunun ERDEMÎR ürünlerine artan oranlarda ihtiyaç duyan yerel sanayiciler için büyük bir risk olduğunu savundu. "Bu şirketler için global kârhhk- hn, yerel menfaatlann önunde getanektedir. Ereğfi'yetalipolan şirketlerin kıta Avrupa'sında çok sayıda fabrikayı kapattiğı- nı ve yerelsanayiye zarar verdi- ğini görmezden gelmemehŞiz" diyen Kibar, ERDEMÎR'inbü- yük bir gruba satılması duru- munda yerli tedarikçilerin zor durumda kalacağını belirtti. TÜRSAB 'ın anketine göre, Akdeniz ve Ege 'nin payı azalırken kültür turlanna ilgi arttı'Giineş, deniz, kum'un tahb artık sallanıyorEkonomi Servisi - Türkiye Seyahat Acentalan Birliği (TÜRSAB) Ar-Ge departma- nınm yaptığı 'lç Turlar Pazan' anketi, turizmde Akdeniz ve Ege'nin 2002 'ye göre payı aza- lu-ken îç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun pa- yının arttığını ortaya koydu. Söz konusu araştırmaya göre, müşteriler taksitli ödemelere gittikçe daha çok ilgi gösteri- yorlar. TÜRSAB'ın anketine göre, 'güneş, deniz, kum'un payı dü- şüyor. Paket turlar, ış seyahat- leri ve günübirlik turlar bazın- da 117 bin müşteriye hizmet veren üyelerin yanıtlarma gö- re bu kişiler seyahatlennde en çok Akdeniz'i tercih ettiler. Ancak, bu anketin sonuçlan 2002 yüında yapılan diğer bir anketin sonuçlan ile karşılaştı- nldığında Akdeniz ve Ege'niû toplam yüzde 78 olan payının • Anketin sonuçlan 2002 yıunda yapılan diğer bir anketin sonuçlan ile karşılaştınldığuıda Akdeniz ve Ege'nin toplam yüzde 78 olan payının yüzde 65'e düştüğü, buna karşın Marmara, îç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'nun payının arttığı gözleniyor. Kapadokya,küKörtBrtarHiaevsalıipBgi yapan yörelerimizden bir tanesi yüzde 65 'e düştüğü, buna kar- şın Marmara Bölgesi'nin payı- nın\f üzde6.3'ten\r üzde 12.1'e, Iç Anadolu'nun payının yüzde 8'den yüzde 9'a, Doğu ve Gü- neydoğu Anadolu'nun payının ise yüzde 1.5'ten yüzde 3'ler düzeyine çıknğı görülüyor. Ka- radeniz' in payı da ikı anket so- nuçlan karşılaştuıldığında 2002'de yüzde 7.7 iken 2004 yılında yüzde 6.6 olduğu göz- leniyor. Anket sonucuna göre seyahat acentelerinin müşteri sayısı geçen yıl yüzde 27 ora- nında arttı. Anketin geçmiş yü- larda yapılan diğer anketlerin sonuçlanyla yapılan karşılaş- tırmasında da iş ve günübirlik turlar segmentlerinde çok cid- di bir büyüme olduğu ve orta kesimın tekrar seyahat etmeye başladıgı görülüyor. Aynca, se- yahat acentelerinin müşterile- ri arasında Akdeniz ve Ege dı- şındakı bölgelerin payı yükse- lirken ve müşteriler taksitli ödemelere gittikçe daha çok başvuruyorlar. Ankete verilen yamtlann sa- dece gecelemeli seyahatler bö- lümünün analizi seyahatlerîn türlerine göre dağüımında gü- neş/deniz/kum tatülerinin pa- yının 2002 ve 2000 yıllan ve- rileri baz alınarak yapılan ön- ceki anket sonuçlanna göre \iizde 62'den yüzde 39'a düş- tüğünü gösteriyor. Kültür tur- lannın payı ise 2002 anketi so- nuçlanna göre yüzde 12 iken 2004 anketinin sonuçlanna gö- re yüzde 23'e yükselmiş du- rumda. Termal sağhk turian- nın payı da aynı yülar arasında yüzde 3.77'den yüzde 7'ye yükselmiş bulunuyor. İLGİ TOPLUMUNA DOĞRU / ÖZLEM YÜZAK Sessız sedasız büyümüş, dünya dev- leri arasına gıderek marka olmuş... Dün- yanın 11., Avrupa'nın ise 9. büyük çelık tesisi.... Üstelik parlak bir gelecek vaat ediyor. Üstelik ülke ekonomisi açısından, özellıkle de hızlı bır büyüme dönemınde son derece stratejik öneme sahip bir sek- törün yerli tekel konumundaki bir şirke- ti... Hal böyle iken ERDEMÎR'in kapısına 'SATILIK' tabelası asılryor. Hakiı olarak da yeriisı yabancısı birçok şirket Türki- ye'nin "gözbebeğine" talip oluyor. Aslın- da her şeyin ötesinde ERDEMİR nezdin- de Türkiye'de ciddi bır ulusal ve yaban- cı sermaye tartışması yaşanıyor. Şirkete talip olan Hintli dünya çelik devi Mittal bı- le "hem milli kalıp hem global olmak eli- nizde" sloganını ön plana çıkanyor. An- cak aynı zamanda göz dağı vermeyi de ihmal etmiyor "ERDEMİR, kendini bü- yük bir şirkete satmazsa ayakta kalamaz, ölür" diyerek. Peki ERDEMİR, büyük bir küresel şir- ketin küçük bir parçası haline gelerek ne kazanmış olacak? örneğın Mittal'e bir göz atalım. Bir dünya devı, çelık sektöründeki özelleştir- ERDOMreKümeDüşürtmeyeKimseninHakkıYok solide eden bir şirket haline getirecekle- rini" anlattılar. melerle büyümüş. Fabrikalarsatın alıyor, ışine gelmeyenı kapatıyor, kendi şirket stratejisine göre bır ülkedeki fabnkasını daha kârlı çalıştnrken diğerini gözden çı- karabiliyor. O da ERDEMlR'e gözbebe- ğimiz diyor. Şımdiden yüzde 9 hıssesini topladı bile. Yatınm garantisi, işçi çıkar- mama sözü veriyor. Hepsini tuttu diyelim. Yabancı bir dünya devinin küçük bir uy- dusu olarak kalmanın anlamı ne? ERDE- MİR markası adı attında başka ülkelerden fabrikalar satın alarak, yeni yatınmlarya- parak, Türk sermayesıni ve sanayıini go- zeterek büyümek varken.... Ülkede ulusal sermaye, yabancı ser- maye tartışmalan sürerken kısa bir süre- de 32 şirketin bir araya gelerek ve arka- sınaTürkiye Odalar veBorsalarBiriiği'nin desteğini alarak oluşturduğu ERDEMİR Ortak Girişim Grubu (EOGG)"u/usa/ çı- kahan sahiplenme bılincinın" oluşmaya başladığının göstengesi. EOGG lcra Ku- rulu üyelerinin anlattıklannagöre, "ortak- lanna eşik uzaklıkta duracak şekilde ya- pılanmış, şeffaflığı ve hesap verebiliıiiği ön plana çıkaran, kapılan başka girişim- cilere de açık bir oluşum". En az bunlar kadar önemli olanı, ER- DEMİR ile ilgili hedefleri. EOGG'nin iddi- ası ERDEMİR'İ 10 yı! içinde Avrupa'nın ilk 5, dünyanın da ilk 10 büyük üreticisinden biri haline getirmek. "Ulusal sermaye" söylemi arkasına sığınarak ERDEMİR'İ ucuza kapatmak gibı bir niyetlerinin ol- madığını ısrarla vurguluyoriar. lcra kuru- lu üyelerinin dediklerine göre, EOGG'nin ihalede belirienecek rakama göre tama- mını peşin ödeme gücü var. Aynca TOBB da kaynaklannı anında devreye sokarak destekte bulunabilecek. EOGG, belli ki ömek bir model oluş- tunmaya çalışıyor. Grubun tanıtımı da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bir- kaç yıl önceki kongreye "Ricky Martin" varı şekilde çıkmasını andınrcasına iddi- alı yapıldı. Adnan Saygun'un müziği eş- liğınde salona giren ıcra kuruiu üyeleri "ERDEMİR'İ konsolide olan değil, kon- AB'nin yasaklan Ortaklık ruhu, bugün içinde bulundu- ğumuz ortamda son derece önemli. Ta- bii bunun sürdürülebilir olması ve belli gruplann çıkarlannın ön plana çıkanlma- ması halinde. Çünkü Türkiye'nin çeliksa- nayiinin geleceği gerçek birdönüm nok- tasında. Elimizi bağlayan önemli bir hu- sus da Avrupa Biriiği ile yapmış olduğu- muz anlaşmalar çerçevesinde artık de- mir çelik tesisi yatınmlannda devlet des- teği almanın yasak olduğu. Yani bir kez ERDEMİR o ya da bu şekilde elden gider ya da istenilen verimde, kâriıhkta işletile- mezse Türkiye'de devlet desteği ile ER- DEMİR gibi bir tesis oluşturma şansımız SIFIR. Tüm bunlann varlığı, özelleştirme man- tığınınyeniden sorgulanmasından, AB'ye üye olmadan gümrük birliğine gırerek im- zaladığımızfarklı anlaşmalaria elimizi ko- lumuzu bağladığımıza kadar bir dizi tar- tışmayıyeniden alevtendirmesi içinyeter- li sebep değil mi sizce? tSO ÇALIŞMASI îkinci 500 'ün birincisiNormandy Ekonomi Servisi - îs- tanbul Sanayı Oda- sı'nın hazırladığı "Tür- kiye'nin tkinci 500 Bü- yük Sanayi Kuruluşu" çahşmasına göre, îz- mir'in Bergama ilçesin- de altın madenini işle- ten Normandy Maden- cilik ilk sırada yer aldı. Rapor, 2004 yılı ilk 500 için olduğu gibi ikinci 500 kapsamına giren sanayi kuruluşlan için olumlu görünüm ortaya koyarken ikinci 5OO'de- ki nispi iyileşmenin ilk 500'e oranla zayıfoldu- ğunu belirledi. Değerli YTL'nin üretimi, ihra- catı ve istihdamı zorla- dığım belirten Istanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük, ekonomik istikrann şart olduğunu ve yapısal reformlann tamamlanması gerekti- ğini vıırguladı. ÎSO'nun sıralaması- na göre, Normandy Madencilik,2004yılın- dakı 63.6 milyon YTL'lik üretimden sarış hasılatıyla ilk sırayı alır- ken Petlas Lastik 63.5 milyon YTL ile ikinci oldu. Aydın Mensucat ise 63 bin YTL ile üçün- cü sırada yer aldı. 2003 yılının birincisi Beybo Boya ise 2004 sıralama- sında341. oldu. Çalışma, iyileşmenin KOBÎ'lere daha yavaş yansımasının, birinci ve ikinci 500 büyük ara- sındaki mesafenin gide- rek açıldığını ortaya koydu. örneğin, 1999 yılında ilk 500 büyük sanayi kuruluşunun sa- tış gelirleri ikinci 500'ün satış gelirlerinin 5.2 katı iken bu oran 2004 yılında 6.4 katına yükseldi. POMPA FtYATI ARTTI Motorineyüzde 2.8 zam geldi ANKARA (ANKA) - TÜPRAŞ, 50 PM motorinin vergisiz ra- fineri fiyatını yüzde 6.6 oranında arttınrken zam akaryakıt dağıtım firmalan tarafmdan pompa fiyatlanna da yüzde 2.3-2.8 oranlan arasında yansıtıldı. TÜPRAŞ motorinin metreküp başına vergi- siz rafineri satış fiyatı- nı 678.15 YTLtfen 722.95 YTL'ye yük- seltti. Metreküp başına 927 YTL özel tüketim vergisi alınan motori- nin KDV ve EPDK pa- yı dahil toplam rafine- ri çıkış fiyatı ise yüzde 2.8 oranmda artarak metreküp başına 1895.85 YTEden 1948.71 YTL'ye çıktı. Akaryakıt dağıtım firmalan da 50 PM motorinin pompa fi- yatlannı bu sabah be- lirleyerek EPDK'ye bildirdiler. Pompa fi- yatlanna yüzde 2.3 ile 2.8 arasında yansıyan zam sonucunda moto- rinin litre fiyatı da 2.24 YTL'ye kadar çıktı. Motorinin rafineri çıkış fiyatına en son 19 Ağustos'ta yüzde 10.6 zam yapılmış, bu zam pompa fiyatına da yüz- de 4.5 yansımıştı. SATIŞLAR 6 MÎLYAR YTL'Yî AŞTI TÜPRAŞ"tan 300 milyon dolarlık kâr Ekonomi Servisi - Özelleştirme sürecin- deki Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) bu jalm ilk 6 aylık dönemin- deki konsolide net kâ- n 293.2 milyon YTL oldu. TÜPRAŞ'tan ÎMKB'ye gönderilen bağımsız denetımden geçmiş bilançoya gö- re, net satış gelır ıer i 6 milyar 333 milyon 831 bin 612 YTL olan şirketin vergi ön- cesi kân 381 milyon 645 bin 928 YTL ola- rak gerçekleşti. Özelleştirme kap- samında eylül ayında ihaleye çıkılması beklenen TÜP- RAŞ'ın 6 aylık net kân ise 293 milyon 183 bin 319 YTL ola- rak belirlendi. TURKCELL HİSSELERÎ Teliasonera tahkime başvurdu Ekonomi Yapı ve Kredi kası, Turkcell ding'in ortaklaim- '(• dan Sonera H-4. ding'in ana hisst- dan Teliasone-a Finland OYJ'ni^ Çukurova H', ding'in Şirke Hissedarlar Söz leşmesi'nin ihlai s o n u . cunu lerden sağlanması tahkim bulunduğunu Yapı Kı; d i 'd e n ÎMKB'ye dün gn d e r i . len açıklamad, ka'nın, Turkcell Holding'in sermaye- sinin yüzde 20.02'süıe denk gelen B grubu hisselerin sahibi oldu- ğu hatırlatıldı. Yapılan bu bil- dirimde tahkim başvurusuna ilişkin olarak bankanın cevaplan ile hak- kında tahkim başvurusu yapılan diğer B grubu hissedarlann ortak be- lirleyecekleri hakemin 30 gün içinde ICC Uluslararası Tahkim Divanı'na bildirihnesi hususlanna yer verildi- ği ifade edildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog