Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

AĞUSTOS 2005 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK Yurttaş 'Cumhuriyefe sahipçıkh 23. UNIVERSIADE dün akşam yapılan törenle sona ererken tzmirliler tribünleri 'Türkiye' diye inletti EMREDÖKER/ HİCRAN ÖZDAMAR tZMİR-23. Dünya Üniversiteler Yaz Spor O>-un]an'nın (UNIVERSIADE 2005) açıhşında unutulan Ulu Önder Atatürk, yurttaşlann duyarlılığı sonu- cu kapanış törenlennde tüm görkemiy- le yer aldı. Anadolu medeniyetlerinın canlandınldığı açılış törenJennde genç Türkiye Cumhunyetı ve Atatürk'e k mil- B>etçiüği çağnştırdığı' gerekçesiyle yer venlmemesıne tepki gösteren binlerce Izmirli, tribünlerde Türkiye, KKTC bayraklan ve Atatürk posterleriyle yer aldı. Sahada da gönüllüler, Mustafa Ke- mal Atatürk'ün 'Yürtta Sulh Dünyada Sulh' sözlerinin yer aldığı dev pankar- tını taşırken, alana kunılan ekrandan Ulu Önder'in kalpaklı görüntüleri yan- sıtıldı. Bandonun gelişi ve Istiklâl Marşrnın çaluımasıyla başlayan törende katılım- cı ülkelerin geçidi yapıldı. Izmir Büyük- şehır Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, UNIVERSIADE 2005 lcra Kurulu Baş- kanı Taha Aksoy, Türkiye Üniversite Sporlan Federasyonu Başkanı Kemal Tamer ve geçen yıl yitirdiğimiz Izmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştma'nrn eşi Mine Piriştina'ya Dün- ya Cniversite Sporlar Federasyonu Baş- kanı George Killian, bronz zincir ar- mağan ettı. Kocaoğlu sporculara seslenerek, "Ge- lecek yıllann ihtiyaç duyduğu karşıhk- h anlayış. ve banş, 'yurtta banş dünya- da banş' özdeyişivle dünya banşma kat- lada buhınan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün ülkesinde kurduğunuz dosduldana zen- gmkşecek" dedı. Kocaoğlu, "Bizler Türk bayrağının UNTVERSIADE'ın kapanış törenindetirbünlede dev Türk bayrağının yanısıra, Atatürk Posteri de açıldı. Vurttaşlar törene büyük Ugi gösterdL (EMRE DÖKER) yanı sıra F1SU ve UNIVERSIADE bay- raklannı dalgalandırmaktan zeki çe- vik ve ahJâklı sporculan izlemekten ke- yifaknk, gurur duyduk" dıye konuştu. Konuşmalann ardından oyunlar bay- rağı, 2007'dekı UNTVERSIADE'yi ger- çekleştirecek Tayvan'ın yöneticilerine teslim edildi. Açılış töreninde Türkiye'nin tanma- <hğı' Güney Kıbns Rum Kesımı bayra- ğının Atatürk Stadı'nda dalgalandınl- masuıa ıçerlemiş olacaklar kı Izmırli- ler tnbünleri Türk bayrağının yanı sı- ra KKTC bayraklanyla donattı. Tören- ler, Athena grubunun konsenyle ve Anadolu Ateşf nin danslanyla coşku- ya dönüştü. 10 gün boyunca hemen her maça yoğun ilgı gösteren Lzmirliler, ka- panış töreninde de tribünleri *Türkiye_ Türidye—" sloganlan ve alkışlarla inlet- ti. 15O'ye yakrn ülkeden 8 bin spor- cunun kahldığı UNIVERSIADE 2005 İzmir. dün akşamki kapanış töreninrn ardından resmen sona erdı. Ancak kente hayran kalan oyuncular ve gelen basın çahşanlanrun önemlı bır bölümünün dönüşlennı bir süre daha er- telediği öğrenildi. îzmir'ın çevresin- deki denızlere ve ören yerlerine gıtmek istediklerini belirten oyuncular, farklı orgarüzasyonlar için de buraya gelecek- lerini söyledi. 26 ALTIN KAZANDI Madalya avcısı Rusya 0ZANY4MAN tZMİR- 23. Dünya Üni- versiteler Yaz Spor Oyun- lan'nın madalya klasma- nında Rusya 26 altın, 16 gümüş, 23 bronzla (toplam 65 madalya) birinci oldu. Rusya'nın ardından ikinci- liği 21 altın, 16 gümüş, 12 bronzla Çin Halk Cumhu- riyeti, üçüncülüğü de 18 al- tın, 18 gümüş, 20 bronzla Japonyael- deetti. Türkiye ise 10 al- tın, 11 gümüş, 6 bronzla 8. sırada yer aldı. BuaradaUlusla- rarası Üniversiteler Spor Fe- derasyonu (FISU) Yönetim K.unılu üyelerine oyunlann açılış töreninde gıymeleri ıçın verilmesı planlanan ta- kim elbiseler, kapanış töre- nine ancak yetiştinlebıldi. AyncaUNIVERSIADE 2007'yeevsahipliği yapa- cak olan Bangkok heyeti, Jal- u FISU heyetıne Izmir'de bir resepsiyon verdi, Alman- ya'ya 74-55 yenilen Ulusal Erkek Basketbol Takımı ise 6. oldu. Oyunlanın son gününde erkekler basketbolda Brezil- ya - İngütere ve Kıbns Rum Kesimi - Lübnan maçlan yapılmadı. Manisa Spor Sa- lonu'ndaki Brezilya - îngü- tere 21,'lik karşılaş- masına Brezilya za- manında gelmedi. Breziryah oyunculann salona gecikmeli ola- rak ulaşmasına kar- 2005 şuı Ingiltere hükmen galip sayıldı. Manisa Çok Amaçlı Spor Salo- nu'ndaki Kıbns Rum Kesı- mi - Lübnan sınavına da Lübnan çıkmaymca hük- men yenık sayıldı. Konuy- la ilgili bir açıklama yapan basketbol branşının başka- nı A\ün Çeçen, Lübnan'a ağır ceza gelebileceğini söy- ledi. ** Izmir'den coşkulu telafî Oyunları tüm branşlarıyla sahiplenen lzmirliler, dün akşam da Cumhuriyeti, onu kuranları, kazanımlanm ve mirasını ne kadar çok sahiplendiklerini gösterdi. HAKANDtRtK İ23VÜR- Galatasaray bugün kaç atar, Fenerbahçe ne yapar. yaBeşiktaş?.. 34 hafta boyunca spor sayfa- lannı, TV programlannı işgal edecek olan benzeri sorular, bu pazar yabana atıldı. Istanbul'da- ki Formula 1, Izmir'de 10 gün süren üniversite olimpiyatlan, sporun yalnızca futbol olma- dığını anımsatmayı başardı. UNIVERSIADE 2005 'te gö- rüldü ki Türkiye'de tenisin de cimnastiğin de sutopunun da atletizmin de izleyicisi var. Res- mi rakamlara göre artistik cim- nastiğin 9 bin 107, sutopunun 11 bin 212, tekvandonun 6 bin 88 izleyiciyi tribüne çekmesi bunun başlıca kanıtı olsa ge- rek. Tekkuşku, 'sporseverfiğin' Izmir'e özgü bir güzellik ola- bileceği... Oyunlan tüm branşlarıyla sa- hiplenen Izmirliler, dün akşam da Cumhuriyeti, onu kuranla- n, kazanımlannı, mirasını ne kadar çok sahiplendiklerini gös- terdi. Olimpiyat meşalesinin hemen altında, açılışta yalnız- ca 'stat adı' olarak kalan Ata- türk posteri, hemen yanında de\ Türk bayrağı... O ba\Tak 50 bin kışinin elinde dalgalanıyor. Izmirlilerin anlatmak istedikle- rini, sine\izyondaki 'kalpaklı Atatürk' gösterisi eşlığinde İz- mir Büyüksehir Belediye Baş- kanı Aziz Kocaoğlu söze dökü- yor: "Bu olimpiyat, Mustafa Ke- malAtatürk'ünyaratnğıtoprak- larda yapıl<h!.." 10 gün boyunca kent üzerin- de dolaşan olimpiyat ruhu, dün akşam coşkuyla uğurlandı. Oyunlann asıl kahnnı çeken gönüllüler yorgun ama gurur- luydu. Ellerinde, 'Vurttabanş dünyada banş' pankartı olim- piyat ruhuna ne kadar da yakış- tı. Açılışta 'Sultan' 3. Selım çıkmıştı tahta, kapamşta Türki- ye'nin çağdaş yüzü... Izmirli- lerin o çağdaş yüzü, kapanış konuşmasında cıhz alkışîany- la Oyunlar Koordinatörü Taha Aksoy'a 28 Mart'ta olduğu gi- bi yüz çe\irdi. Kocaoğlu, konuş- masında oyunlan Izmir'e kazan- dıran AJunet Piriştina'ya "Bü- yiik hayalin gerçekleşti" diye seslendi. 'Gerçek olimpiyat'm ismi bu kent için biraz 'utan- gaç' telaffuz edilse de sıra ye- ni hayallerde... GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ 90 Yıl Sonra... 19 Ağustos Cuma, Tevfik Fkret'in ölümünün 90'ın- cı yıldönümüydü. Yalnızca bir şair olarak değil, bir düşünür olarak da Türkiye'ye ve Türkçeye yaptığı katkılar anma törenle- rinde bir kez daha anımsatıldı. Büyük şairin bir başka özelliği de gazeteciliğiydi. Ya- pıtfannın bir k/smı dergiler ve gazeteler aracılığıyla ka- muoyuna ulaşmıştı. Bir bölümü ise sansür ve baskı- lar nedeniyle basılamamış, kopyalan elle yazılarak ço- ğaltılıp elden ele iletilmişti. • • • 1867 yılında doğmuş olduğuna göre, eylemli gaze- teciliğe 27 yaşında, yani 1894 yılında kendisine yapı- lan yoğun baskılar sonucu Malumat dergisinin baş- yazarlığını kabul ederek başlamıştı. Hemen belirtelim ki Malumat dergisı, adı karanlık ilişkilere kanşan Ba- ba Tahir'in değil, Artin ve Fuad efendilerin sahibi ol- dukJan dergiydi. Malumat, 42 haftalık birsüreç sonun- da yayınını tatil etmişti. Gazeteciliğinin ikinci evresine 1896 yılında Ahmet ihsan Bey'in Serveti Fünun'un edebi başyazariığına getirilmesiyle girdi. Saygın edebiyatçı Recaizade Mahmut Ekrem'in de desteğiyle dönemin genç, ilerici ve yenilikçi ede- biyatçılannı da bir araya getirerek edebiyatımızda ye- ni bir dönemin başlamasının yolunu açtı. Kimi zaman Serveti Fünun, kimi zaman da Edebiyatı Cedide nite- lemelesiyle anılan akım, daha sonra Anadolu aydın- lanmasının da etkilendigi bir düşünce sistemine dö- nüştü. Tanzimat Dönemi edebiyatçılan da kimi yenilikJeri tar- tışmış, önermiş ama yaşama geçirememişlerdi. Tev- fik Fikret, Serveti Fünun'daki gazeteciliği sırasında bunlan gerçekleştirdiği gibi, yenilerini de eklemişti. Tevfik Rkret'in son gazetecılik girişimi, 1908'de Meş- rutiyet'in ilanının ardından Hüseyin Cahrt Yalçın ve Hüseyin Kazım Kadri ile Tanın gazetesini kurmasıy- la gerçekleşti. Ancak bu dönem de fazla sürmedi. Ba- ğımsızlığına verdiği değerin zedelenmesi tehlikesi ile karşılaşınca aynlmayı yeğledi. • • • Serveti Fünun'da yazdığı ilk başyazıda taklitçiliğin kötülüğünden uzun uzadıya söz etmiş, daima yenili- ğe doğru koşmak gerektiğini vurgulamıştı. Ancak, bu yazısında ortaya attığı görüşleryankılan- mayınca, ikinci hafta, önerilerinin somut ömeğini "Has- ta Çocuk" şiirini yayımlayarak verdi. Türkçenin, aruz vezninin kalıplan nedeniyle baskı al- tında kalmasından, doğal vurgulannı yrtirmesinden ra- hatsızdı. Gelenekler, kafiye konusunda da tutucu bir nitelikteydi. Sıfatın sıfatla, ismin isimle, fiilin fiille kafi- yelendirilmesi geleneğine de karşı çıktı. Bu gelişmeler, şekilsel değişiklikler sayılabilir. Ama yaptıklan bununla sınırlı değildi. Din dışı konulara ağır- lık vermesi, laiklik anlayışını gündeme getirmesi, va- tanseverlik düşüncesini ve insanlann dokunulmaz haklannı dile getirmesi, başta genç bir subay olan Atatürk olmak üzere pek çok kişiyi etkiledi. • • • Tutucu çevrelerin kendisine olan kırgınlığı, bu yak- laşımından kaynaklanıyor demek yanlış sayılmamalı. Bu yargıyı destekleyen ömekler, ustalanmızdan Orhan Karaveli'nin kısa bir süre önce yayımlanan "ölümü- nün Doksanına Yılında Tevfik Fikret ve Halûk Gerçe- ği" adlı (Pergamon Yayınlan) kitabında da yer alıyor. • • • Tevfik Fikret, ölümünün 90'ıncı yılında da güncel. Bu- nu şairin başansı, ama Türkiye'nin başansızlığı say- mak durumundayız. Hanı Yağma, Doksan Beşe Doğ- ru, Sis, Hasta Çocuk gibi şiirlerini bugün de yaşıyor- muş ve yeni yazmış gibi okuyorsak, şapkamızı önü- müze koyup düşünmeliyiz. Çünkü, unutturulmaya çalışılırken güncelleştirilme- sı, pek hayra alamet sayılamaz oerinc(a cumhuriyet.com.tr. GÜNÜN IÇÎNDEN • 'MHK'NİN ARKASIN- DAYI2' - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldınm Demirö- ren; Futbol Federasyonu'yla ılişkilerinin ıyi olduğunu, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) sonuna dek arkasın- da olduklannı sövledi • 'IŞIĞIGÖRDÜM' - Trab- zonspor Kulubü Başkanı Atay Aktuğ, Ankaragücü maçmda Bordo - Mavili ta- kımın ilerideki haftalarda daha iyi futbol oynayacağı- nın ışığını gördüğünü söyle- di • 2. LİG'DE DÜN - (B) Kategorisi 1 Grup: F. Ka- ragümrük-Küçükköy: 4-0, Kartal-/ Maltepe: İ-0. Y. Bosna-/ Kasımpşa: 0-5, A. Üsküdar 1908-Eyüp: 1-3, Pendik-GüngörenBld.: 3-1 • KÜREK - Sapanca Gö- lü'nde yapılan Gençler Tür- kiye Kürek Birinciliği'nde; F.Bahçe 8, G.Saray 4, Şişe- çarn Çayırova ise 2 birinci- lik kazandı. • ATICILIK-ZaferBayra- mı Atıcılık Kupası'nda (Is- tanbul); trapta büyüklerde Murat Şahin, genç erkekler- de Alihan Çil, bayanlarda Özlem Özel, skeette de bü- yüklerde Savaş Uçar, bayan- larda da Gözde Karakuş bi- rinci oldu. • SATRANÇ - Istanbul Bü- vükşehir Belediyesi hima- yesinde Satranç Federasyo- nu, Yıldız Teknik Ünrversi- tesi ve Türkiye Satranç Eği- tim - Geliştirme Vakfi tara- findan düzenlenen 4. Ulus- lararası Istanbul Satranç Fes- tivali, bugün Feshane Kültûr Merkezi'nde baslayacak. • ALTILIDA DÜN - Istan- bul atyanşlannda altıh gan- yan; 2-4-6-5-2-10 kom- binesini bilenler, 21.14'er YTL ikramiye kazandı. FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: Enşık (4), P: Şible (11). PP: Jüün (2), S: Gülali (1)2. KOŞU: F: Charles (3), P: Karabıyık (4), PP: Fantastic (9), S: The Shock (7). 3. KOŞU: F: Dağdelen (3), P: Arçturus (2). PP: Piraye (6), S: Gümüşkırbaç (4). 4. KOŞU: F: Ada- muslu (2). P: Alone Cowboy (3), PP: The Grayuate (6), S: Tobıana (11). 5.KOŞU: F: Hırat (2), P: Kurtbaş (4), PP: Atil- la Bey (7). S: Dılberağa (3). 6. KOŞU: F: Yurttay (1). P: Hi- zelbeyı (6), PP: Miss Burcu (2), S: Golden Royal (5). 7. KO- ŞU: F: Asilzade (1), P: Fenerbahçelim (3), A L T I U GANYAN PP: Şanlıhanım (2), S: Kıvanç Can (6). 8. KOŞU: F: Bellisıma (8), P: Tevfıkhan (3), PP: Preciors (4). S: Aranti(l). 9. KOŞU: F: Eagle Dance (5), P: Crazy Lız (9). PP: Ahmetcan (4), S: Golden Pipe (8). Gü- niin İkilisi: 7. Koşu: 1 3. Çifte Bahis: 3. Çifte: 2/1. 2 3 6 11 3 2 2 3 1 1 6 2 5-3 8 3 4 H 7'Lt PLASE 2 1 6 2 1 1 8 3 4 5 8 4 8-1 5 8 4 8 1-3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog