Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

2 2 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Celal Doğan DTH ile göpüşecek • İSTANBUL(ANKA) - Eski DEP milletvekılleri Orhan Doğan. Leyla Zana, Hatip Dicle ve Selım Sadak'ın öncülüğünü yaptığı ve DEHAP'm da katılacağuıı açıkJadığı Demokratik Toplum Hareketı (DTH) cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eski Gaziantep Büyükşehir Beledıye Başkanı Celal Doğan, birleşme görüşmesi için bugün DTH yöneticileriyle bir araya gelecek. DTH çevTesinden edınilen bilgiye göre, bir süredir bazı çevrelerde dile getirilen "Celal Doğan hareketi DTH'ye katılacak" ıddialannın yapılacak görüşmede netleşmesi bekleniyor. Görüşmeye DEHAP Genel Başkaru Tuncer Bakırhan ve parti yetkihleri de katılacaklar. Celal Doğan'ın ise görüşmeye, birlikte hareket ettiği bir heyetk katılacağı bildirildi. Sadak'tan İJcalan' çağmsı • DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Mardin Nusaybin Belediyesi'nin Asfalt Plent Şantiyesi açılışında konuşan Demokratik Toplum Hareketı (DTH) Koordinasyon Kurulu Üyesi Selim Sadak, PKK'nin bir aylık eylemsizlik karannın banş ortamına zemin hazırlayacagmı söyledı. AbdullahÖcalan'ın "Kürt halkının hassasiyeti" olduğunu savunan Sadak, Başbakan Erdoğan'dan 4 talepleri olduğunu ifade etti. Ilk olarak "Öcalan üzerindeki tecrit'in kaldınlmasuıı isteyen Sadak, "Operasyonlann bir an önce durdurulması ve dağdakiler için yeni düzenlemeler yapılarak topluma kazandınlması, yerlerinden sürgün edilen aydınlanmız ve diğer kesimin tekrar memleketlerine geri dönmesı ve Kürtçe olan il, ilçe, belde ve köylenn ısimlennin tekrar Kürtçe olarak geri venlmesi gerekır" dedi. 'Baskı iktidarın karakteni' • ANKARA (AA)- DYP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, AKP'nin sivil toplumdan iş dünyasına, bürokrasiden medyaya kadar her alanda baskı ve dayatma peşinde olduğunu sa\ıınarak "Baskı ve dayatma, 3 yıldır bu iktidarın karakteri olmuştur" dedı. Adan, yaptığı yazılı açıklamada, AKP'nin 2002'de iktidara geldiği günden bugüne "kendilerinden olmayana savaş açarak mağdur ve mazlum konumundan zalimliğe geçtiğini" iddia etti. İP: Vatanı satıyorlar • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Birliği ile imzalanan "Ek Protokol" ile Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nın adeta ıdamının onaylandığını belirten Işçi Partisi Adana İl Başkanı Sedat Memili, "İktidan ele geçirmiş bulunan Tayyip ve Gül ikilisi, dar ekibiyle alenen bu vatanı da satışa çıkarmıştır" dedi. Sedat Memili, AKP iktidannın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürt sorunu benim sorunumdur" demesiyle terör örgütü PKK'yı de meşrulaştırdığını söyledi. Inönü Üniversitesi Rektörü Hilmioğlu: Üniversitelere saldırmak yerine terör olayını çözsünler 'Hükümet asüişini yapsın' • tnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, hükümetin üniversitelerle uğraşmaktan daha önemli işleri olduğunu vurguladı. Hilmioğlu, Başbakan Erdoğan'ın "Kürt sorunu" tanımlamasının tarihi bir yarulgı olduğunu belirtti. İLKAYATA ANKARA - Malatya Inönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğhı, AKP hükü- metinin, devletin kurumlan- nı ünr>ersitelere saldırmak için kullandığını vurguladı. Hil- mioğlu, Diyarbakır gezisinde "Kürt sorunu" ifadesini kul- lanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamayla bölücülüğü desteklediğini di- le getirdi. Hilmioğlu, Türkiye Cum- hunyeh'nin kurulması için ve- rilen Milli Mücadele'nin *top- yekûn" bir mücadele olduğu- na işaret ederek, ülkede yaşa- yan bütün insanlann, cinsiyet, ırk ya da etnik köken aynmı olmadan bu mücadelede yeral- dığını dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması mücadelesinde asla etnik bir altyapıya dayanılmadığını an- latan Hilmioğlu, "Emperyaüz- me ve sömürgecüiğe karşı ve- rikn mücadeleyk kurulan bu ulus devletin dayanağı asla bir etnik köken değüdir" dedı. Bu durumun pratik sonucu olarak Türkiye Cumhuriye- ti'nin nüfus cüzdanına sahıp tüm yurttaşlann eşit hak ve fir- satlara sahip olduğunu anım- satan Hilmioğlu, şöyle ko- nuştu: "Cumhuriyet'in kuruhışun- dan bu yana >urt topraklan üzerinde yaşayan ve farklı et- nik kökenlerden gelen insan- lar, devletin tüm kunımlann- da çalışnuş, eşit haklara sahip olmuşlarthr.Tüm buıüara rağ- men ne yazık ki ülkede bir te- rör olayı yaşannuşür. Bu terör olaymda çok kririk bir nokta var. O da şudur ki. PKK'nin yaratüğı terör olayını Kürt so- runu ile özdeşleştirmek tarih- sel bir yanılgKİır ve hatadır." Cumhuriyet'in kuruluş yıl- lannda Kürt ayaklanmalan ya- şandığına dikkat çeken Hil- mioğlu, bunlann "hâlâ Lo- zan'ı içine sindiremeyen, Sevr ve Mondros özlemi çeken dış güçlerin" etkınJıklen olduğu- nu kaydetti. 'TerörisÜer cesaretiendiriliyor' "Türkiye'de yaşanan terör olayına etnik terör olarak ba- kılamaz, etnik farkhhğı kulla- nan terör olarak bakılabinr" diyen Hilmioğlu, şöyle devam etti: "ÜIkemizdel6yılboyun- ca şiddetle süren terörolayı in- celendiğinde, topu topu 10-15 bin Kürt yurttaşımızın dağa çıknğı görülüyor. Türkrve'de Kürt kökeıüi yurttaşlanmızın sayısuıın 10 milyon civannda olduğu söyleniyor. Yani terör olayına kanşanlann sayısı top- lam sayının sadece binde biri. Geri kalan Kürt kökenü yurt- taşlanmızm, Türkiye Cumhu- riyeti ile bir sorunu yoktur, Cumhuriyetin kuruluş felse- fesi ile bir sorunu yoktur." Devlen yönetenlerin bir Kürt sorunu varmışçasına yaptık- lan açıklamalann "terörü ce- saredendireceğine'' işaret eden Hilmioğlu, "Kalkıp bir terör sorununu Kürt sorunu diye lanse etmek,"Doğru teşhis ko- yuyoruz, bunu saklamanın ne anlamı var' deyip halkı aJdat- mak, yanılrmak bu topluma yapılacak en büyük kötülük- rür. PKK'nin yapüklan kadar kötüdür. Devleti yönetenlerin bu söylemkri PKK terörünü açıkça destekler. Kürt soru- nu' söytemini kullanmak bu ülkeyi bölmeyeyönelik bir söy- lemdir. Bu üİkenin üniter dev - letve toplum yapısını bozacak bir söylemdir. Hükümet dev- ietin kurumlannL ünhersite- lere saldırmak için araç ola- rak kullanmak yerine, terör sorununu çözmek için kulan- mak" Emekçi Kadınlar Birliği, tesislerin, şiddete uğrayan kadınlara barınma evi olmasını istiyor 'Incirlık Üssü kapatdsm'ADANA/TRABZO!V (Gmıhuriyet)-ABDnın kul- landığı Incirlik Üssü'nün ka- patüması istemiyle bir grup yurttaş, Artvin'in Hopa ilçe- sinden Mersin'e yürüyüş baş- latıyor. Trabzon'da Atatürk Anıtı önünde kaüJımcı örgütler adı- na bir açıklama yapan Zeynep Ertuğrul, yürüyüşün Istan- bul ile eşzamanlı olarak 26 Ağustos'ta Hopa'dan başlaya- cağını ve 28 Ağustos"ta Mer- sin'de son bulacağını açıkla- dı. Yürüyüşüa ABD'nin Tür- kiye'den gitmesini sağlama- ya yönelik olduğunu belirten Ertuğrul, "Ülkemiztopralda- nndan,Ortadoğu'nun ve tüm dünyanmyoksulinsanian adı- na mazlum halklan selamla- mak için yürüyeceğiz'' dedi. Emekçi Kadınlar Birli- ği 'nden yapılan açıklamada da, "tncirfik Üssü kaparüsın, orada bannnıa evi açılsın" denildi. Inönü Parkı'nda bir araya gelen birlik üyeleri "Incirlik Üssü kapatüsın, bannma evi apisuT, *KaalABD,Ortado- ğu'dandefoT, "Yaşasmhalk- laruı kardeşuğT sloganlan atarken, bırlık adına açıkla- ma yapan Yasemin Tuğcu, Türkiye topraklannı, ABD'nin 50 yıldır kendi top- rağı gibi kullandığını, AKP hükümetınin de ABD'yle ış- birlıği yaptığını belirterek şunlan söyledi: "Sokak ortasuıda ölen ço- cuklan ve işsizlikten fuhuş batağuia saplanan kadınlan görmezden gelen AKP hü- kümeti, EVIF ve Dünya Ban- kası söz konusu olduğu za- man efendilerine elpençe di- van durup topraklarımızı ABD'nin hizmerine açmış- ür." Üssün kapatıldıktan son- ra yenne barınma evi açıl- masını istediklerini belirten Tuğcu. "Incirük Üssü'nün kapatılarak yerine şiddete, tacize, tecaviize uğrayan, hiç- bir sosyal güvencesi ohnayan kadmlarabannma eviaçıima- sını istivoruz" dedı. Trabzon'da Atatürk Anıü önünde yapılan basın açıklamasında İncirlik Üssü'nün kapatüması için Hopa'dan Mersin'e vürüyüş düzenleneceği duvTiruldu. (Fotoğraf: AHMET ŞEFİK) LtNÇ KAMPANYASINA TEPKİ Malatyalılar rektörlerine sahip çıktı MALATYA (Cumhuriyet) - Malatya dakı bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlan bir araya gelerek son dönemde şeriatçılar tarafindan hedef göstenlen Inönü Üni\ersitesı Rektörü Prof. Dr. Fatih Hihniogluna destek açıklaması yaptı. CHP, DSP, SHP, İP ile aralannda ADD, tşadamlan Derneği, DİSK ile Mahalle ve Köy Muhtarlan Derneği şubelerinınm de bulundugu birçok derneğın ımza attığı basın açıklamasında, "Inönü Univıersitesi'nin varhğı, kentimiz için önemli bir şansnr. Yalnızca üniversite ile doğrudan ifişldsi olanlar değü, tüm Malatya halkı bunun büincindedir" denildi. Cniversite üzerinde birtakım oyunlann oynandığına dikkat çekilen açıklamada, "Ünivçrsite vç ünrvçrsite yönetimlerine son günlerde başlaülan Knç kampanyasına ne yazık ki tnönü Üniversitesi de eklenmiştir. Malatya'nın göz bebeği ohnası gereken Inönü Üniversitesi, yülardır temel sorunlannın çözümü için bfle destek alamadığı siyasi çevTelerce hedef aunmışür" ifadelerine yer venldi. i Asû hedefleri Mabtya' Açıklamada, üniversıtelerin kısıtlı olanaklara karşın Anadolu kentlerinde başanlı olma mücadelesı \erdiğı vıırgulanarak bu kurumlann güncel siyasetın dışuıda bırakılması ıstendi. Küçük siyasi hesaplar için ünıversıtelenn saygınlığuıın zedelenmemesı çağnsı yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yülardır bilinçli politikalarla sorunlar yumağı haüne getirihp mati ve idari sorunlaıia Türkiye'de bUimsel çahşmalann önünde oluşturulan engeller bir an önce kaldınlmabdır. İnönü Ünivıersitesi üzerindeki siy asal baskı ve kısıtlamalar tüm Malatya kamuoyunun gözü önünde gerçekleşmektedir. Biz inamyoruz ki Malatya kamuoyu, bu baskı ve kısıtlamalann \alnı/ca İnönü Üniversitesi'ne değfl, doğrudan Malarva'ya yönelik olduğunu da apaçık görmektedir. 5 yıl öncesine kadar şehirde adeta huzursuzhığun ve güvensizliğin kaynağı olan tnönü ÜniversitesL, bugün bütün öğrencileri huzur içerisinde eğitim gören bir kurum haline geuniştir. Bütün bunlan akü ve gönül gözüyk değerlendireceğini bUdigimiz Malaty^ kamuoyımu, baskılara v« kıt olanaklara karşm gehşmesini sürdürmekte olan ünıversitemize' destek v«rmeye çağmyoruz." 'BUGÜNE KADAR KORUNAN HOMOJEN YAPI YİTÎRİLDİ' Alevilerden özeleştiriNEVŞEHtR(Cumhuriyet)-Ha- cı Bektaş Veli Kültür Etkinlikleri Sempozyumu'nun sonuç bildir- gesinde Alevi-Bektaşilerin dışa- ndan gelen müdahaleler sonucun- da bugüne kadar koruduklan ho- mojen yapılanm yitirdiği. parça- lanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 82 yıllık kazanımlannı yok etmek isteyen güç odaklanna farkında olmadan katkı sağladığı sa\"unul- du. Nevşehir'in Hacıbektaş ılçesin- de 16-19 Ağustos tanhleri arasın- da düzenlenen "Hacı Bektaş V'eH Kültür Etkinlikleri Sempozyu- mu"nun sonuç bildirgesi yayım- landı. Bildirgede, yeni dünya dü- zeninin aktörleri tarafindan yeni- den dizayn edilmeye çalı- şılan ve büyük bir paylaşım sa%aşına sahne olan böl- gede, tek laik ve demokra- tik Cumhuriyet olan Tür- kiye Cumhuriyeti'nin, ta- rihinde olmadığı kadar teh- likeli ve güç bir süreçten geçtiği belirtildi. Küresel- leşme mımarlannın üniter devlet yapısı ve ulus dev- letini zayıflatmayı, laik Cumhuriyet yerine ılunlı Islam modelini ikame et- meyi maçladığına dikkat çekilen bildirgede şöyle denildi: "llusal güçlerin içinde yer alan ve kendilerine umutbağlananAlevi-Bek- tasiler dışandan gelen mü- dahaleler sonucunda bu- güne kadar koruduklan homojen yapdannı yitir- mekte, parçalanarak Tür- kiye Cumhuriyeti'nin 82 vühk kazanımlannı vok et- mek isteyen güç odaklanna far- kında olmadan katkı sağlamakta- dırlar. Alevilerin içinde bulundu- ğu olunısuz koşullar. yerti ve ya- bancı güç odaklarının tahrikleri ve teşvikleri sonucu daha da ağır- laşnıakta, yapay avnuklar daha da derinleşmektedfa-." Ale\ileri de\Te dışı bu-akarak ve kendi ıçlerinde bölerek güçlerini zayıflatmaya yönelik faaliyetlenn giderek arttığı savunulan bildir- gede, "Bu faaüyetlerle Alevileri ayakta tutan ve olmazsa obnaz il- kelerini kutsal değerierini aşındır- ma, kendi içlerinden etnik aynşma yaratma ve Türkiye Cumhuriyeti ile aidiyetbağlannı kopartma ama- cı güdülmektedir" ifadelerine yer verildi. Bildirgenin son bölümünde. Di- yanet Işlen Başkanlığı'nı kuruluş amacına uygun hale getirecek dü- zenlemelerin yapılması. cemevle- rinin yasal statüye kavuşturularak resmen tanınması, din derslerinin kaldrnhnası, Atatürkçü düşünce sisteminin eğitim kurumlannda aynntıh bir şekilde öğretilmesi, Hacıbektaş'ta Hacı Bektaş Veli Enstitüsü kuruhnası. Ankara'da- ki Hacı Bektaş Veli Araştırma Mer- kezi'nin de akademi haline getiril- mesi, irticai faaliyetlere altyapı hazırlayacak söylem ve eylemle- re son verilmesi de istendi. ZEKİ SEZER: KADROLAŞMA KOLAYLAŞIYOR AIVKARA(Cumhuri>etBürosu)- DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, Ka- mu Personeli Yasası Taslağını eleş- tirerek "Taslak tümüyie AKP hükü- metinin genel olarak çaoşanlara ve özeffikle de memuıiara çarpık bala- şının bir ürünüdur" dedi. DSP Genel Başkanı Sezer, hükü- metin hazırladığı Kamu Personeli Yasası Taslağı'nın memurlann ko- numlannı zayıflatacak, hak kayıpla- nna yol açacak ve çalışma yaşamını kaosa sürekleyecek hükümler taşı- dığını kaydetti. Sezer, "İktidar, Ka- mu Personeli Yasası ile menıurun iş güvencesüıi kaldımor, kadrolaşma- yı daha da kolaylaşönyor" dedi. Se- zer, hükümetin anayasada yapılacak değişiklikle memura grev hakkı ta- nınacağı sözünü \ermesine karşın, hazırlanan taslakta grevin yasaklan- dığını söyledi. Yasa taslağının yöne- riciler hariç, memurlann sözleşmeli duruma geçirilmesini öngördüğünü ıfade eden Sezer, şunlan kaydetti: "Sozieşnıefipersorefahiçrjffgüven- cesi ounayacak; kurumu, sözleşmesi- niyenflemediği takdirdepersonel ken- disini kapının önünde bulacaktır. Bir başka ifade ile memurun kaderi ami- rinin iki dudağı arasında olacakür. Bu yolla iktidar yeni düzenlemeyle kadrolaşmayı daha da kolaylaşhr- maktadır. Devietin kurumlaruu ve kadrolannı ele geçirmek için üç vıla yakuı süredir büyük çaba gösteren hükümet, yeni düzenleme ile amaçn na çokdaha rahatvesorunsuzolarak ulasabilecektir. Avnca taslağm bazı maddelerinin kamuoyundan gizlen- diğiyolundakiiddialarçokvahimdir. Bu durum, hükümetin memura ye- ni oyunlar o> nama peşinde olduğu kuşkusunu yaratmaktadu-." PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAGIZ! Bu ülkenin geteceğini karartanlann; Yıllarca Türkiye'yi en kanlı, en karanlık yöntemterle yönetenlerin; Bir milyon insanımızı gözatü, yüz binlercesini işkence tezgâhlanndan geçirerrienn; Yüzterce insanımızıyargısız infazlarla, gözaltında kayiplarta, işkencede öiOmlerle yok edenlerin; , , 50 gencimizi asantann; Milyonlarca insanımızı tlşleyen, pasaportsuz bırakan, yurttaslıktan atanlann; On binterce işçi, memur, öğretim görevlisini işinden, öğrenciteri okullanndan atanlann; Işçi ve emekçilerin örgütierini kapatarak milyonlarca insanımizı 'köle ücreti'ne mahkûm edenlerin; MiryonJarca kitap. dergi, gazete ve frimi yasaklayanlann, imha edenlerin; BağımsaM(çı, eşitlikçi, hakkjnı arayan, toplumsal özgürtük ve adalet ruhunıı yok ederek ülkeyi karanlık bir uçuruma sürükleyenierin; PEŞLERİNDEYİZ! ; TBMM'de Gerçekleri Araştrma ve Adalet Komisyonu kurulana kadar; ?;; » ^4İ Anayasanın geçici 15. maddesi kaldınlarak darbeciler ve " ^ £ yandaşlan yargıianana kadar; *' ^ ALANLARDAYIZ! Geçmişle yüzleşmeden ve hesapteşmadan; 12 Eylül tüm kurum ve kuraflanyla ortadan kaldmlmadan; BU ÜLKEYE DEMOKRASİ GELMEZ! Demokrasi için; - :İ r J " * s Bağımsızlık için; «* Geçmişle yüzleşmek ve hesaplaşmak için; • Çağdaş ve aydınhk bir Türkiye için S kank 12 Eytüfün 25. yrfdönûmünde, 12 Eylül'ün hayatn her alamndaki butün mağduriannı; on btnteri, yüz btnleri. möyonlan, büyük buluşmaya: MİTİNGE ÇAĞIRIYORUZ! j£- TARİH r|t Eylül 2005, Pazar YER: Kadıköy Meydanı SAAT:11.00 ** ** DESTEKLEYEN KURUMLAR DİSK, KESK-lst Şb. PlaÖormu. TÖH-TİS, TTBAst. Şb TMMOS-ist Koordmasyonu. İHD, TIHV 12 Eylül Aıteten, Cumartesı Anneferi, /fydmlık İçin Vurttaş Gınşımı, BAK, Öğretim Öyeterı Demeğı, Eczaalar Odası, Veterıner Hekımlerı Odası, Dış Hekımlerı Odası Bşk., Özerk Sanat Konseyi, Türkıye Gazetecıler Sendıkası, Avrupa Alevi Birfflderi Konfederasyonu. Pır Sultan Abdal Der, Ruhı Su Vakfı. SAV Türioye Sakattar Demeğı, Tuncefi Demetden Federasyonu Munzur Çevre Der, Istanbul TunceüJer Def., Halkevlen/tst., Ye^ler EMEP, DEHAP, ÖDP. TKP, SDP. ESP, SHP İst II DSIP, Emekçi Hareket Partısı, Sosyalıst Emek Hareketı, 14 Mayıs Pteftfortnu, Toplumsal ÖzgürtükPlatformu, Devnmcı Demokrasi. PARTIZAN, Afffl Teri, Odak. Kaldıraç, Çağn (Destekleyen kurumlar devam edecek) 12 EYLÜL'ÜN 25. YILOÖNÜMÜNDE 11 EYLÜL PAZAR GÛNÜ TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA DA ALANLARDAYIZ! IZMlR'de Bornova Cumhuriyet Meydanı, Saat 11.00 MERSİN'de Metropo) Meydanı, Saat 11.00 ANKARA'da Otogar onü-Sıhhiye Meydanı, Saat 11.00 78'LİLER TÜRKİYE MECLİSİ VE 78'LİLER GİRİŞİMİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog