Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2 2 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER îstanbul, 1991 -2001 arasında verimli arazilerinin yansından fazlasını yitirdi Bitki yerinebeton bitiyor• Kentııı tanm arazılenne yayılması su Icaynaklannı da tehdıt edıyor Dunyadakı kentlenn kendı kendıne yetecek uretım yaptığını vurgulayan ZMO îstanbul Şubesı Başkanı Ahmet Atalık, Istanburun bundan çok uzakta olduğunu söyledı. GÖKÇE UYGUN TMMOB Zıraat Muhendıslen Odası (ZMO) Îs- tanbul Şube Başkanı Ahmet Atahk İstanbul'dakı ta- nm arazılennın 1991-2001 arasında yuzde 55 ora- nında azaldığına dıkkat çekerek, kentın, venmlı ta- nm arazılen uzennde, su kaynaklanm tehdıt eder- cesıne yayılmaya devam ettığı uyansında bulundu Ahmet Atalık, İstanbul'dakı \enmlı tanm arazıle- n, onnanlar ve su ha\ zalanmn yapılaşmaya açılma- sı, kentın tanmsal uretımı konusundakj sorulanmı- zı yanıtladı Istanbul'da yoğun yerleşım alanlannın büyuk bolumunun tanm alanlan uzennde bulundu- ğunu belırten Atalık, "KüçıikçekmeceGölü,havza- sının tam anlamıvla \erleşim istilasuıa uğraması so- nucu kirlilikten dolayı kullannıa suyu olarak dahi şehre verilemiyor. Yerieşim alanJan. kentin içme su- yunun yüzde 13'ünü sağlayan Büyükçekmece Gö- lü'nün çevresindeki tanm arazilerine \e havza ko- ruma sınınna dayandT dedı URETİM YETMİYOR Atalık, gelışmış ulkelenn metropol kentlennın artık kendı tuketımlen kadar tanmsal uretımde bu- lunabılme kapasıtesıne geldıklennı anımsatarak, îstanbul'un bu konuda da çok başansız ve kendıne yeterlılıkten çok uzak olduğunu, kentte 7 mılyon ton- luk urun ıhtıyacına karşın yıllık uretınunın sadece 103 bın ton olduğunu dıle getırdı Atalık, "Son yıUarda ozellikle buyıik kenderinü- zin sel baskınlanna uğradığı habeıierini sıkça du- yar oiduk. Siz kentkrin etrafindaki tanm arazileri- ni tanm dışı amaçlarla kullanırsanız, > ağan \ ağmur sulanm emerek >ıızey akışa geçmesini onleyecek toprak \e bitki ortusu bırakmazsanız o su. yuzej akı- şa geçmek sureöyle sel Idaketi olarak onumuze çı- kar" dıye konuştu îstanbul'da bırçok belde beledıyesı resmı kurum goruşlennı almadan ımar planı yaptığından, daha az masraf gerektıreceğınden tanm alanlan uzenn- de gelıştığını anlatan Ahmet Atalık, "kırsal kesimi perişan eden potitikalar devam ettiği sürece büyük kentler göç almaya devam edecek ve me\cut yerie- şim alanlan tanm alanlan uzennde ileriemeye de- vam edecekler" gonışunu dıle getırdı Ahmet Atalık, AKP'nın çıkardığı yasalan da şoyle değerlendırdı "19 Temmuz 20O5'te yürür- lüğe giren Toprak Koruma ve \razi Kullanımı \a- sası'na eklenen bir geçki madde ile 11 Ekim 2004ten önce tanm arazilerine; gerekli izinler almmadan ta- nm dışı amaçh kullanınıa açılmış ve tanmsal bii- tünlüğü bozmuyor ise söz konusu arazinin isteni- len amaçla kullanımı için. altı ay içerisinde Tanm Bakanhğı'na müracaat edilmesi ve her metre ka- resi için beş \eni Turk Lirası ödenmesi şartıv la izin verüdL Toprağm doğal ve yapa> yoDaıia kaybını ön- lemek amacryla çıkanlmış bir yasada yer alan bu hüküm, samimiyetsizlik göstergesidir." Kuraklık tehlikesi WWFTürkiyeGenel Müdürü Filiz Demirayak Türkiye'nin su kaynaklaruun etkin ve sürdürülebilir kullanımında acil önlemler alınmaması durumunda, önumuzdeki yıllarda kurakhk ve çöDeşme tehfikesiyle karşılaşılmasımn da kaçııulmaz olduğunu ifade ettL (Fotoğraf AA) Oııleııı alnııııazsa su krizi kapıtla Haber Merkezi - Dunya Doğal Hayatı Koruma Vakfi (WWF) Turkıye Genel Mu- duru Filiz Demirayak, Turkıyenın, kışı başına kullanılabılır su mıktannda 25 yıl sonra "sıkuıü çeken ülke" konumuna ge- leceğını bıldırdı Turkıye'de son 40 yılda 1 mılyon 300 bın hektar sulak alanın gerı donuşu olmayacak şekılde kaybedıldığını anlatan Demirayak, Turkıye'nın sanıldığı gıbı su zengmı bir ulke olmadığını soyledı Kı- şı başma duşen kullanılabılır su mıktan- nın, Batı Avrupa ulkelennde 5 bm, Irak'ta 2 bın 20, Asya ulkelennde 3 bın, Aihka'da 7 bın, ABD'de ıse 18 bın metrekup oldu- ğunu belırten Demirayak, bir ulkenın su zengmı sayılabılmesı ıçm kışı başma du- şen yıllık su mıktannm en az 10 bm met- rekup olması gerektığını ıfade ertı Tur- kıye'de kışı başma duşen kullanılabılır su mıktannm ıse 1430 metrekup olduğu- nu kaydeden Demirayak, "2030 yıhnda nü- fusu 80 miryona ulaşacak Türkiye, kişi başına duşen 1100 metrekup su mikta- nyla su sıkıntısı çeken bir ülke dunımu- na girecektir" dedı Bırleşmış Mılletler'm açıkladığı ven- lere gore, dünya nufusunun üçte bınnın ya- şamak ıçın gerekli suya ulaşmada buyuk sıkıntı çektığıne dıkkat çeken Demirayak, Turkıye'nm 2050 ya da 2100 yılına gelın- dığınde çok cıddı bir su knzıyle mucade- le etmek zorunda kalacağını ıfade ettı 1 Sel, tanm işçilerini yurdu: İkiölü* * YOZGAPftteE(Cumhuri>et)-Yozgat'tadun etkılı olan sağanak yağış, mercımek toplamak ıçm Şanlıurfa'dan gelen tanm ışçılennı vurdu Işçılenn kaldığı çadırlann sular altında kalma- sı sonucu 2 çocuk olurken, 1 kadm kayboldu Rı- ze ve Istanbul'da da kısa surelı yağan yağmur nedenıyle bırçok ev ve ışyennı su bastı Yozgat'ta dun sabah erken saatlerde başlayan şıddeth yağış Hacıağa Deresı'nm taşmasma ne- den oldu Dere kenanndakı tarlalarda aıleleny- le bırlıkte çalışan ışçılenn kurduklan çadırlar da taşan sel sulanna kapıldı Mercımek toplamak ıçm Şanlıurfa'dan gelen 100 tanm ışçısının bu- yuk bolumu çadırlardan çıkıp kaçarken 2 ayn ça- dırda bulunan 2 çocuk ve bır kadm sel sulann- da süruklendı 12 yaşındakı S.S. ve AD'nın ce- setlen çadırlann 150 metre uzağmda bulunur- ken 34 yaşmdakı Güneş Deniz adlı kadına ula- şılamadı Yozgat II Srvıl Savunma ekıplen De- nız'ı bulmak ıçm çahşma başlattı Rize'de Fırtına Deresi taştı Rıze'nın Çamlıhemşın ılçesmde ıse kısa su- relı yağan yağmur nedenıyle Fırtına Deresi ta- şarken, bır şelalenın de guzergâh değıştırmesı so- nucu ılçe merkezi sular altında kaldı Rıze Valısı Enver Safihoğhı 5 evm boşaltıldığını ve meydana gelen heyelanlar sonucu Çamlıhemşın-Ardeşen, Pazar-Hemşın, Çayelı-Kaptanpaşa yollannın ulaşıma kapandığını belırttı i , ar 0 Marea Liberty için çten başlayan flyatlarla. nahtar tesltm fiyatıdır • BOZÜYÛK OTOMOTtV B lecık Bozuyuk (0228) 314 15 54 • BIRMOT Bjrsa 10224 26^ 05 80 / Inegol Mağaza (0224 711 25 80 • BANOTO Bursa V Idınm 0224 364 53 50 • KASAPOĞLU Duzce 0380) 551 28 23 /Bolu Mağaza 0374)217 77 15 • ÖZAKINCI Edırne 0284 235 52 80 Kejan Mağaza (0284 712 22 33 • BlRMOTEskışenır(0222 335 24 30 Kutahya Mağaza (0274) 224 21 20 • GÖKKUŞAĞI îstanbul Yukan Dudullu (0216» 420 51 51 • ERKAY Isranbul Bagcilar 0212 447 34 34 Bahçel evler Mağaza 0212)677 8100 • BIRMOT İ5 anbu Bey «duzu 0212 852 07 00 • GÖKER OTOMOTİV Istanbu G O Paşa C212) 563 45 0 • GURSES OTO Istanbu Ese" e' 3212 429 63 73 • ORTA ANADOLU OTOMOTİV îstanbul krtellı (0212 696 13 00 • ÖRTAŞ îstanbul Kağthane t0212 294 52 36 KIRMAK îstanbul Karta 21o 451 82 22 ERYIL îstanbul Kavacık 0216 413 76 66 ORTADOĞU OTOMOT1V Istanbul Koşuyolu 0216 327 56 50 BIRMOT stanbul Kuçuk« 0216ı 587 98 70 EVSAN stanbu Mai'epe(3216 441 93 18 A1DATMAZ ıstanbd Sultanbeyt 0216) 561 30 30 FIRAT OTO Istanbu' Tonnap 0212ı 481 97 70 OS-KA Istanbul Umran ye (0216ı 365 06 65 BIRMOT Istanbul Zıncırlıkuyu (0212) 212 45 45 • LEVENT OTO Kıbns Lefkoşa (0392) 225 26 66 • BEYKAR Kocaelı Golcuk (0262) 341 22 48 Der nce Mağaza 10262ı 223 46 48 • SAMTAŞ Sakarva 02t?4 275 32 64 • ÖGE OTOMOTİV Te< dag 0282 ı 243 77 85 / Te-cırdag Mağaza (0282) 262 43 97 • KELEŞSAN Zonguldak Ereğl 0372 322 65 65 /Zonguldak Magaza 0372 252 00 61 AYDINLANMA EMRE KONGAR Burjuvazi İslamcılaştırılırken Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı ka- zandıktan sonra kafasındakı kuramsal modele gore Turkıye Cumhurıyetfnı oluştururken, elınde Cumhu- rıyet'ı kuracak çağdaş bır sermaye sınıfı (burjuva- zi) yoktu Osmanlı toplumunun kılıç artığı nufusu, esas ola- rak eşraf ve ayan (toprak ağalan), koyluler, asker ve sıvıl burokratlar gıbı sınıflardan ve ara sınıflardan oluşuyordu Osmanlı donemınde fılızlenen sermaye sınıfının (burjuvazinin) tomurcukları ıse genellıkle dış kay- naklı olduğu ıçın, yenı kurulan "mıllt devletın" ışbırlı- ğı yapabıleceğı toplumsal ve sıyasal guçler arasın- da sayılmıyor ve gorulmuyordu Nıtekım, "Devletçilik" polıtıkası esas olarak "ulusal burjuvazi" yaratma modelı olarak duşunul- du Bır yandan yabancı sermayelı ışletmelerın satın alınması, ote yandan devlet elıyle ekonomık yatırım- ların yapılması ve ozel kesımın "koruyucu bir gümrük politikası" çerçevesınde kredıler, vergı ba- ğışıklıkları ve benzerı yontemlerle desteklenmesı "milli sermaye sınrfı (burjuvazi)" yaratmaya yo- nelık etkınlıklerdı Nıtekım, başta Koç Topluluğu olmak kaydıyla, bugun onde gelen pek çok buyuk holdıng veya şır- ket bu polıtıkanın bır sonucu olarak ortaya çıktı. Bır sermaye sınrfının (burjuvazinin) yaratılması, Turkıye Cumhurıyetı açısından vazgeçılmez hedef- lerden bırıydı, çunku amaçlanan demokrasi, ancak çağdaş sınıflar olan sermaye sınıfı ve işçi sınıfı- nın, feodal kalıntılar olan toprak ağalarının ve koylulenn yenne geçmesıyle kurulabılır ve koru- nabilirdi. Tabıı sermaye sınrfının gelışmesı yavaş olduğu ıçın buna bağımlı olarak ortaya çıkan ışçı sınıfının oluşması da çok zaman aldı Çağdaş sınıflann desteğınden ve koruyuculuğun- dan yoksun olan demokrasi, çok partılı duzene ge- çıldıkten sonra, ne yazık kı Demokrat Parti'nın ha- talarıyla "çoğunluğun diktatörlüğü"ne doğru yo- lundan saparken, 1960 yıhnda ancak askerlerın mu- dahalesı ıle "Sosyal Refah Devleti" çızgısıne otur- tulabıldı Daha sonra da demokrasımızın yaşadığı so- runlar hep bu çağdaş sıntflann yetennce güçlü olmamasından kaynaklandı. Ikıbınlı yılların başında, tam Turkıye Cumhurıye- tı'nın "çağdaş sınrflaşması" yani endüstrilesme aşaması tamamlandı dıye duşunulurken, dunya, sermaye ve ışçı sınıfları yapılanmasını da aşan yenı bır doneme, "Bilişim Devrimi" aşamasına geçtı Dünya yine Turkıye'den hızlı gelışmış ve Tür- kiye tam "endüstrı devrımı" aşamasında dunyayı yakalarken, ınsanlık yenı bır doneme sıçramıştı. Bu arada üç aşağı beş yukan çağdaş sınıflaş- masını tamamlayan Turkıye'de çok partılı duzene geçışten berı yaşanan dinci eğitim ve kentsel yağma düzeni de etkısmr gosterdı ve "referanst din oian bir parti" ıktıdara geldı. Bu partı şımdı Cumhurıyet ddnemınde devlet elıyle ve desteğıyle gehştırılen sermaye sınıfını yıne devlet elıyle (daha doğru bır deyışle hükümet ve yerel yönetımler elıyle) "Islamcılaştırmaya" so- yundu Bır yandan "serbest rekabet" şarkılan okunur- ken, ote yandan "haksız rekabetin" dık âlâsı uy- gulanıyor, ozelleştırmeler, ıhaleler, kredıler, bağışık- lıklar ve benzen her turlu devlet desteğı "Islamcı" ozeilıklen ağır basanlara venlıyor. Bu gıdış hem "Islamcı" kesımlerın burjuvalaşma- sını sağlıyor, hem de burjuvazinin "Islamcılaştınl- masına" yol açıyor. "Islamcıların" burjuvalaşmaları hiç kuşkusuz kötü bır şey değıl, ama burjuvazi "Islamcılaştın- lıyorsa", bunun doğrudan doğruya bir "rejım tehdidi" oluşturduğu açık. Çünkü bu kez sadece siyasal yapı değıl, onu belirleyen ekonomık yapı da "gudumlemyor" Bu ışaret ettığım tehlıkenın ne kadar açık ve yakın olduğunu gormek ıçın lutfen AKP ıktıdara geldığın- den berı ekonomıde olup bıtenlere yakından bakınız ve Milliyet gazetesının 21 Temmuz 2005 tarıhlı nus- hasındakı şu haben de anımsayınız. "Türk Sanayıcılerı ve Işadamlan Derneğı (TÜSİ- AD) ıle Başbakan Tayyip Erdoğan'/n 76 Temmuz günu yaptığı yemeklı toplantıda, TUSİAD Başkanı Omer Sabancı'n/n, Başbakan'a, 'Gorduğunuz gıbı ekonomıde ıcraatınızı alkışlıyoruz, ama bu dın konu- lanndakı ısrarcı davranışlarınızı yadırgıyoruz' demesı uzenne, Başbakan'ın, 'Sız de boyle konuşursanız TUSlAD'a dınsız derler' dıye tepkı gösterdığı oğre- nıldı" ekongar ' cumhuriyetcom.tr www.kongar.org Ishalde bozuk ürün iddiası • DOĞUBAYAZIT (AA) - Ağn'nın Doğubayazıt ılçesınde ıshal şıkâyetıyle hastaneye başvTiranların toplam sayısının 1585'e yukseldığı bıldınldı Ishal \akalanndakı sorunun yalnızca su olmadığı- nı one suren Doğubayazıt Beledıye Başkanı Mu- kaddes Kubılay, "Zıyaret ettığım bır koyde, ılçe- nın ıçme suyu şebekesı kullanılmıyordu, ama ıkı çocuk ıshaldı Aynca ıshalden olen \atandaşlan- mızdan bın de koyde yaşıyordu" dedı Kubılay. ılçede, son kullanma tarıhı geçmış urunlerın satıldığını ıddıa ettı 50 hektar orman yandı • FETHÎ\"E (AA) - Muğla'nın Fethıye ılçesı Çenger koyu cıvannda bulunan kızılçam ormanın- da henuz belırlenemeyen bır nedenle yangın çıktı Kısa bır surede buyuyen yangın yaklaşık 50 hek- tarhk alana yayıldı Yangın, 10 helıkopter, 2 C- 130 uçak, 410 yangın ışçısı, bolgedekı beledıye- lenn ıtfaıye etaplen, koyluler ve jandarma ekıple- nnın katılımı ıle yurutuİen çahşmalar sonucunda akşam saatlennde kontrol altına alınabıldı Yangın sonucu 50 hektar ormanlık alan tahnp oldu Ailelerin kavgası kanlı bitti • İSTANBLfL (AA) - Pendık'te, çocuklan ıkı gun onceka\gaeden MahmutT \eHalısA arasında çıkan tartışma ıkı tarafin yakınlannın da gelme- sıyle ka\ gaya donuştu Bıçak ve sopaların da kul- lanıldığı kavgada goğsunden bıçaklanan Halıs A kaldınldığı hastanede yaşamını yıtırdı Kavgada Mahmut T ıse sopa darbelenyle yaralandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog