Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet îmtijaz Sahibi: CUMHURİYET YAKFI adma İLHA> SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim Yıldız # Yazuşlen Muduru Salinı A^pasfen#Sonırnlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara tstıhbarat Cengız \ ıldırım 0 Ekonomı Hasan Enş 0 Kultur Egemen Berkoz 0 Spor Ab- dulkadır \ ücelman 0 Makaleler Samı Ka- raören 0 Duzelrme Abdullah Yazıcı# B>l- gı Belge Edıbe Buğra 0 Yurt Haberlerı Meh- met Faraç 0 Avrupa Temsılcısı Gura\ Oz î]hanSelçıık(Baş- kan) Emre Kongar (Başkan Yarduncısı) Orhan Ennç, Hık- met Çefınka\a. Şukran Soncr, tbrahım Y ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. Ankara Temsıicısı \lusfafa Balba\ ^taturk Buhan \ o 125 Kat4 Bakanlıklar Tel 4195020 O hat) Faks 419^02" • Utrar Temsılcısı Serdar Kıak, H Zı>aBlv \^2 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745» \danaTeiîbilcıs! Çetın \ ığenoğlu, iııunuCıi l ı 9 S No 1 I leı <c>1 L 11 Faks 36^ 12 15 \ntaha Temsılcısı Ahmet Oruçoğlu Denız \lah. Çelıkba, l$MerkezıKa»6 Tel 0242 248005'Faks 2487 < in 0 IdameMalı tşler BûlentYener 0 Satış alet Kuza 0 Cumhumet Reklam 0 Ge Mudur Özlem Avden 0Genel \fudur\ardı cısı Nazende Pal lel (0212)25198 74- 251 98 81 82 Faks (0212) 2M 98 68 Rez \asyon (212) M2 (h 0^ Fakb 212M38463 TırtocajıCad ' 9 41 (.aaaJoglu >4 >-l ktanbul ?k * Sııkecı U 4 ^ I s Tel L ^ i ; ^ [ 1 W n Ohall F a b (0-; 12 > ^ H 8^ umhum* com tr 22 AGUSTOS 2005 Imsak 4 38 Guneş 6 14 Oğlebl4 lkındı U to tı -IA n-v \ . -ı ı 16 58 \kşm 20 0J >atsı 21 Boysan'dan sohbet toplantısı • Haber Merkea - Tanınmış mımar, mızahçı Aydın Boysan yaşamı \ e mızahçılığımn konuşulacağı bır oturumda ızleyıcılen ıle buluşuyor Yann saatl9 30'da Beyoğlu Akşam r4 , ^ ^ ^ ^ H Sefası Restoran'da JHjj^^^^H başlayacak olan I A ^ P p ^ ^ H programda Aydın Lp, I 7 \ ^ ^ H Boysan a gazetemız r - t m * ^ ^ ^ E k ] E d l t o r u Aydın Bmsan. T u r h a n G u n a y e ş h k edecek Akşam Sefası'nın Istıklal Caddesı Buyukparmakkapı Sokak, A.fhka Han, Kat 2'dekı salonunda yapılacak oturumda Boysan, Turhan Gunav "ın \e ızleyıcılenn sorulannı yarutlavacak Boysan toplantı sonunda kıtaplannı ımzalayacak (0 212 243 28 26) PTT'den özel zarf • ANKARA (AA) - PTT. " 14 Vetenner Tavoıkçuluk Kongresı \e Fuan" ıçın ozel gun zarfı hazırladı PTT Genel Mudurluğu'nden yapıJan yazılı açıklamaya gore, bugun " 14 Vetenner Tavukçuluk Kongresı ve Fuan" konulu ozel tanh damgalı ozel gun zarfı satışa sunulacak ve ozel tanh damgası kullandınlacak llgılenenler, ozel tanh damgası taleplennı îstanbul <Wrapa Yakası Sırkecı PTT Merkezı Mudurluğu nden karşılayabılecek Pul v e damgalı ozel gun zarflan tukenınceye kadar satışta kalacak Grup YorumAçıkhava'da20. yılını Jaıtladı Grup Yorum, 20. yüını Harbiye CenıU Topuzlıı Açıkhava Ti\atn)su'nda vakiaşık 7 bin dinle\kisivle bırlikte kutladL Gecede 1985'te kumJan \e 19 albumu olan Grup Yorum'un, konserierinin yasakjannıasından kasederinin toplaülmasına, müzisyenlerinin zaman zaman tutuklanmasından şarkılannın oluşma surecine dek tam tarihi anlaüJdı, barkovizyon gâsterileri yapddı. Yayiı ve nefesK çalgılardan oluşan bir orkestranın da gruba eşhk ettiği konser, Grup Yorum'un ilk albümunun admı taşıyanu Sıvnhp GeleıTle başladL Yorum'un eski soüstkrinden Efkan Şeşen'in birkaç şarkı seslendirdıği konserde şarkılann çoğunu HUıni \arayıcı soyledL F tipi cezaevkrinde tecnt uygulamasının kaldınlması için yaptığı olum orucu eyleminde >^şamını yitiren bir tutuklunun I anncsıne çiçek verilen gecede sık sık F üpı cezaevlenni protesto eden sJoganlar aükb, Lzİeyicilerin halaylaıi coştuğu konserin sonlanna doğru sahnenin ust kısmına meşalelerk "Grup Yorum 20 Yaşında" yazıldı ve maytap >akıldı. "Uğurlama", "Dağlara Gel Dağlara", "Haknyız Kazanacağjz"dan sonra Grup Yorum konserierinin geleneksel kapanış şariası olan "Cemo" ile konser sona erdl (Fotoğraf FATtH ERDOĞDU) V A •€ \*. ->*'r -V> Ailelerin yalnızca yüzde 14'ünde gerginlik yaşanmıyor, yüzde 62'lik kesim dayağı haklı görüyor KadınşiEMİNE K.4PLAN ANKARA - Dev let Bakanı Nimet Çubukçu. son 4 yılda 44 buı kadının şıddet, tecavuz \e tacıze ugradıgını ya da kaçınldığıru soyledı Çubukçu'nun verdığı bılgıye gore, çocukJann yuzde 46'sı şıddete maruz kalırken şıddetın yaşandığı aılelerde buyuyen çocuklarda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ıntıhar gınşunı ve oğrenımı yanm bırakma eğılımı doğuyor Turkıye'de aılelenn yalnızca yuzde 14'unde kavga \ e genlım yaşanmazken ev lı kadınlann yansı. eğıtımsız kadınlann ıse yuzde 62'sı "kadın hak ettiyse, erkek ddver" anlayışmı savunuyor Dev let Bakanı Nımet Çubukçu'nun, CHP Ankara MılleKelah Muzafifer Kurtubııuşoğnı nun soru onergesıne verdığı yanıt, Turkıye'de kadın \e çocuklann ıçınde bulunduğu ağır tabloyu ortaya koydu Çubukçu'nun \erdığı bılgıye gore tablo şoyle Kadın şiddet ve tecavüz m a ğ d U r U : Son 4 yılda 21 bın 268'ı aıle bıreylenne kotu muamele, 10 bın 148'ı kız-kadın kaçırma, 3 buı 800'u mustehcen hareketler, 3 bın 366'sı ırza geçme, 2 bın 279'u u^a tasaddı, 1803'u evlenme sozuyle kızlık bozma, 1371 'ı de fuhşa teşvık suçlan ohnak uzere 44 bın kadın mağdur oldu şiddet gören çocuk suça eğilimli: Çocuklann yuzde 46'sı fızıksel şıddet goruyor Şıddetın yaşandığı aılelerde yetışen kız v e erkek çocuklarda cıddı sağlık sorunlannın yanı sıra uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, ıntıhar gınşımı, yasadışı davTanış, ogrenımı yanm bırakma eğılımlen ortaya çıkıyor A i l e l e r SOriinlU: Aılelenn yalnızca yuzde 14'unde hıçbu- gergınlık-kavga yaşanmıyor Şıddete maruz kalan kadınlann yüzde 61' ı çok uzun bu" suredır şıddet gorduğunü belırhrken yuzde 80'ı şıddet karşısmda yapılacak bır şey ohnadığına manıyor Kadının şiddete bakışi: Hacettepe Uruversıtesı Nüfus Etutlen Enshtusu tarafindan yapılan "Nöfiıs ve Sağfak Araşorması" sonuçlanna gore, ev lı kadınlann yansı "Kadm hak ettryse erkek dövebflir'' dıye duşunuyor kurtıdamadı Gençlerin yeni tutkusu Son zamanlarda yukselişe geçen ruzgâr sorfû gençlerin de Ugisini çetdyor. Çanakkale'de ruzgânn kuvveûi olduğu sabah saatlerinde ruzgâr sorfû yapan gençler hem denizin hemfarklt bir spor denemenin keyfini çıkartyor. (Fotoğraf AA) JAPONYA TV'ler koku yayacak Haber Merkezi - Telev ız- yonda seyretnğınız futbol ma- çının 3 boyutlu olduğunu \ e hatta stadyumdakılere doku- nabıldığınızı, stadyumun ko- kusunu alabıldığmızı duşu- nun Japonlar, bu ha>alı 2020'ye kadar yaşama geçır- meyı planlıyor nrvmsnbc com'un haberme gore akaderru ve teknolojı şır- ketlenru bır araya geürecek bu buyuk projenın gerçekleşme- sı halınde, ekrandakı 3 bo- yutlu objelere dokunma hıs- sı duyulabılecek ve hatta prog- ramdakı ortamın kokusu alı- nabılecek Araştırmacılann, dokunma hıssı teknolojısınj gehştırmek ıçın ultrason, elektnkse) uyarma ve ruzgâr basıncı uzennde durdukJan belırtılıyor Bu tur telev ızy on. hayata geçmesı halınde bırçok amaçla kullanılabılecek Or- neğın ahşvenş programlann- da sıpanş vermeden once sa- tın alınılacak mala dokunula- rak kalıtesı hakkında fıkır sa- hıbı olunabılecek Geleceğın televTzyonunun, Japonya'nın bılgının dıl ve bolge sınırla ması olmaksızın kolayca pa> laşılabıldığı "evrensel ileti^- nü* gelıştırme hedefının bır parçası olduğu belırtıldı 206 X-DESIGN KUŞAGI! FARKI OTOMOBILI. www peugeot.com tr Peugeot Muşterı llışkılen (0216) 579 94 44 Senı yakından tan^oruz. ZevkJennı, bekienolenrtı ve hayata bakış<nı tyı bıhyoruz Sana hıç kımse ne gıyece|ını, ne dırtleyecefını soyleyanez Ama sana hangı otomobılı kullanacağını rahadıkla soyteyebılınz: Peugeoı 206 X-Desıgn' Tasanmı teknık dcmanımr, klıması, 2 hava yasoğı, ratfyo- CD çaları, elektrıkl/ on camları, oze/ kumaş koltuk doşemesı ve tum dığer ustun ozellıklerıyle tam sana gore' Peugeot 206 X-Design, 2X250 YTL'den başlayan fiyadarlaP Ayrıca. Peugeot'nun 2006 model otomobıllennı yakından gorme firsatı da tum Peugeot bayıterınde senı beklıyor1 PEUGEOT T^vsrEB» TOTAI. OTOMOBİL HER ZAMAN BOYLE KEYIF VERMEÜ. PEUGEOT /A7171 To? ASSISTANCE (M-M) &J. Peugeot Otomoov Pa2ariarna A-Ş Peugeoc btnek ve ocan araçianrnn Turioye Genei Dıstnbutoru dör Peugeot Otomotıv Pazartama A-Ş. araçlarv> tekrak ozdbk, 2 6 foran mv e fjyadsnm nerriartg» btr on bıldinmde faufunmadan d^çormç hakkıru sakJı tutar x Pejjn aUmhrâa. tavsrye edjfen Peugeot 206 X-Deagn I 4fcdtc vrtes 75 hp modd anahrar teshm fiyaocbr TL karylıjı tçin %ata (000 000) eldeyma. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN "...Zafer'den Sonra,m Şekl-i Hükümet'L" (Parantez/1 " neresınden bakılsa, Süleyman haklı 1 " Süleyman da kım'' Asıl adı başka aranızdan bna telefondadıyorkı "...iyı.tamami'Resmîtanh'in, ustaca tertıplenmış bır senaryo olduğunu soylu- yorsunuz; dediklennızı sağlam gondermelerie pe- kiştinyorsunuz; ne var kı, meraklısı aradığı zaman o kaynakJan çokluk bulamıyor!" " ornek de vermış onca Mustafa Kemal Pa- şa'nın, Erzurum Kongresisırasında MahzarMu- fit Bey'e yazdırdığı 'program', çevresındekılenn ço- ğundan 'farklı' duşundüğünün kanıtı ama, bir 'gon- derme 1 ıle tşın ıçınden çıkmışım Süleyman onca ça- basına rağmen Mahzar Müfit Bey ın Hatıralar'ını, ne kıtapçılarda bulabılmış ne de kutüphanede1 Böyle bırçok onyargıyı altüst edebılecek 'tesbıtlen', kap- samlı alıntılarla vermek, doğru olmaz mıymış 7 " " dedım ya, Süleyman haklı 1 Ustelık şıkâyetı, da- ha oncekı benzer şıkâyetlenn devamı birkaç yıl olu- yor, Gâzı'nın Rıyaset-ı Cumhur Kâtıb-ı Umûmısı Ha- san Rıza Bey ın (Soyak) 'Hatıralar'/ndan bıralıntı uze- nne, esen arayan başka bınsı, çektığı e-mail'cfe bun- dan yakınmıştı kıtabı, soyledığım yayınevıne başvu- rup, almak ıstıyor, ne cevap alsa 1yı 'Bizım yayınla- nmız arasında, böyle bir eser yoktur' Işın acıklı ya da gulunçlu yanı şu kı, aynı yayınevı, aynı esen ıkı yıl kadar once, aynı ısımle tekrar yayımladı habennız yoksa, olsun' Hâl-ı pur-melâlımızı, vann kestınn' ") ...Cayr-ı ihtlyari, kalem elimden dujtu." (Tesbrt/18 ...Mahzar Mufit Bey'ın (Kansu) ıkı cılt- lık esen tam olarak şu adı taşır "Erzurum'dan Olü- müne Kadar, Atatürk'le Beraberi", ve Tanh Kuaımu tarafından yayımlanmıştır ılkı 1968'de sofirakj 1986'da ıkı defa basılmış' Mahzar Mufit Bey, Erzurum Kong- resı ortamında Gâzı nın asıl amacını merakedıyor, sık ak da bunu kendısıne sonjyor ılk cevab-ı kat'ı, hatı- ra deftennın 7-8 Temmuz 1335 (1919) tanhlı sayfa- sında 'sabaha karşı' notuyla kayrtlı "...deftenmı gebrdığimi görünce, sigarasını bir- kaç nefes ust uste çektikten sonra: '-...Amma bu deftenn bu yaprağını kımseye göstermeyeceksin, sonuna kadar mahrem kalacak..' dedı. Sonra ılâ- ve ediyor: '-Önce tanh koy!' ve başlıyor, kafasın- daki programı açıklamaya: • Arkası 8. Sayfada e-maıltılahan ısnetnettr, http.//www bılgıyayınevı com tr/aılhan Faks 0-212/260 1988
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog