Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr 11 16. Benediktus Köln'deki ayinde, 'gerçek devrimin' Tanrı tarafından yapılabileceğini söyledi Papa 1 milyon gence seslendi• Papa'yı dınlemek ıçın dunyanın dort bır yanından yüz bınlerce genç Koln'e akın ettı. Gençler geceyı ayın alanında geçırdı Vatıkan, ayının kalabalık olması ıçın katılımcılann gunahlannın bağışlanacağını duyurmuştu Dış Haberler Servisi - Papa 16. Be- nediktus, 20 Katolık Dunya Genç- lıkGunu'nunkapanışayınınde 1 mıl- yondan fazla kışıye seslendi ve genç- len dının "bir tiiketim mata" halıne gelmesı konusunda uyardı Papa, tanhın adaletsızlıklennı ter- sıne çevırecek "gerçekdevrimin" ıse yalnızca Tann tarafından yapılabi- leceğini soyledı Almanya'nın Koln kentı yakınla- nnda Manenfeld kasabasında duzen- lenen kapanış ayınıne Cumhurbaşka- nı HorstKöhler, Başbakan Gerhard Schröder ve eskı Başbakan Hehnut Kohl de katıldı Papa 16 Benediktus vaazında, dun- yanın lyıye gıtmesının Tann "nın se\ - gısıne ınanmakla mumkun olacağı- nı soyledı 4ayndıldeyayımlananko- nuşmasında Papa, tanhın adaletsız- lıklennı tersıne çevırecek "gerçek devrimin" ıse yalnızca Tanndan ge- lebıleceğını vurguladı "İnsanlann dindarhktan uzaklaş- masmdanT> yakınan 16 Benediktus, "Günumüzde dünyanın büyük bir bölümunde garip şeldlde Tann'yı unutmuşluk var. İnsanlann büyük bir kısnunın üzünrü \e mutsuzluk Papa 16. Benediktus, ilk gezisini vatanı Almama'ya >apü. Katoliklerin ruham Bderinin konuşmasını 1 mihon civandagenç dinledi Dümanın dort bir yanından gelen gençler, geceyi ayinin yapılacağı alanda geçirdL (Fotoğraf AP) Ingiliz gazetelerine göre, gizli polisin amacı Brezilyalı genci gözaltma almaktı Menezes'i tehdît saymamışlar Dış Haberler Servisi - Ingıltere'run başkentı Londra'da 21 Temmuz'da duzenlenen ıkıncı dalga saldınlann ardından bombacı olduğu kuşkusuyla oldurulen Brezilyalı Jean Charles de Menezes'ın kendısını ızleyen polısler tara- fından "acil bir tehdit" olarak gorulmedığı or- taya çıktı Geçen hafta da Menezes'ın polısten kaçtığı ve kuşku uyandıran bır palto gıydığı ıddıalan yalanlanmıştı The Observer gazetesı, Mene- zes'ı evınden metro ıstasyonuna kadar ızle- yen gızlı pohslenn gencın acıl bır tehdıt oluş- turduğunu duşunmedıklennı, sılah ya da bom- ba taşıdığı yonunde bır ızlenım edınmedıkle- nnı yazdı Gazete, pohslenn amacının gencı gözaltma almak olduğunu, ancak trene bındıklennde operasyonu sılahlı polıs ekıbının devraldığını ve yolculann gozu onunde zaten etkısız hale getınlmış olan gencı başına kurşun yağdırarak oldurduklennı belırttı SundayMırrorıse, Me- nezes'ı \agonda yere yatınp etkısız hale getı- ren memurun da, sılahlı polıs Menezes'ı oldur- duğunde şok geçırdığını yazdı Sılahlı polıs ekıbı ıse, gızlı polıs, kımlık bıl- gısını doğruladığı ıçın gencı bombacı sanıp ol- durduklennı belırttı içindeofanasmmenbüvüknedenibu'' dedı "İnsanlann bireysel olarak ken- disine has bir din bulmasım" da eleş- tıren 16 Benediktus, şunlan soyle- dı "Bu, dinin bir tuketim mah hab- ne gehnesine yol açar. Bazılan sade- ce hoşlarma gjdeni atayor. Bazılan ise bundan kazanç elde edrvor. Ama so- nuç olarak kendimızın bulduğu din bize yanümcı olmaz. Boyle bir anla- yış belki rahat olabiür ama, bunanm donemlerüıde bizi yalnız bırakn*. Sa- dece Tann'ya olan inanç bizeyannm- aohır." "Hıristiyanhğın sevginin nefret üze- rinde, >aşanun ölum üzerinde zaferi anlamına geldiğuü" soyleyen Papa, Katolık kılısesı ıle ılgılı eleştınlecek şeyler olabıleceğını, burada da hem ıyıler hem koruler bulunduğunu be- lırttı Papa konuşmasının sonunda, gençlere farklı dıllerde "lyi yoku- hıklar" dılerken, bır sonrakı Dunya Gençlık Gunu'nun 2008'de Avust- ralya'nın Sydney kentınde yapılaca- ğını soyledı Afrikahlar çok üşüdü Koln dışındakı Kerpen koyu ya- kınlannda bulunan Manenfıeld duz- luğunde toplanan kalabalıgın buyuk bır bolumu geceyı kurduklan çadır- larda ve uyku tulumlannda geçırdı Dunyanın çeşıtlı ulkelennden gelen 700 bınden fazla Katolık genç, soğuk havaya rağmen gece boyunca ayının yapılacağı alanda bekledı En fazla uşuyen grubun Afhkalılar olduğu ve ısınmak ıçın sabaha kadar uyumaya- rak dans ettıklen kaydedıldı Ayın buyuk alanın ortasına kuru- lan sahnede gerçekleştınhrken, bun- lan goremeyecek kadar uzakta olan- lar ıçın alana 15 dev ekran kuruldu Almanya zıyaretını gorkemlı bır olaya donuşturmek ısteyen Vatıkan, Papa'nınyapacağı konuşmayı dınle- meye gelen Katolıklenn butun gu- nahlarının bağışlanacağını duyur- muştu Almanya'ya yaptığı dort gunluk zıyaretı dunku ayınle tamamlayan Alman kokenlı Papa, dun akşam sa- atlennde Roma'ya dondu Papa 16 Benedıktus'un 28-30 Kasım gunien arasında Turkıye'yı zıyaret etmesı beklenıyor SARIYER İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMAİLANI Dosya No 2004-393 Esas Satılmasına karar venlen gaynmenkulun, cınsı, kıymetı adedı, evsafı Tapu kaydı Sanyer Bahçekoy 11 pafta, 30 ada 31 parsel sayılı 515 00 m2 mıktar- lı kat ırtıfaklı arsada 70 100 arsa pa\lı bodnım+zemın+1 noraıal+2 normal katlı (2) nolu tnpleks mesken Imar durumu Parsel, Bahçekoy ıslah ımar planında 'konut" alanında kalmakta olup, ımar durumu 'Aynk ruzam, h max= 9 50 m dır Parsel uzennde 2 katlı yapı bulunmaktadır Yapıya aıt 0 02 2001 tarıh ve 2001-01 savılı ınşaat ruhsatı vardır Parselın yola, yeşıle terk ya da benzen ışlemlen yoktur Imar Kanunu hukumlennce aykın bır yapılaşma (>apı tatıl tutanagı vıkım karan) ıçın herhangı bır belge tanzım edılmemıştır Mahallı durumu Bahçekov'un orman yolu olarak bılınen ana caddesı ıle baglantılı Orkıde Sokak uzennde kalan taşınmazda 'bodrum kat^zemın kat~2 normal kat+çatı kat şeklınde betonarme karakterlı olarak yapılan \e 8 kapı sayısını alan bır bınadır Bınanın çekılmış fotoğraflan dosvasındadır Projesınde, Bodrum kat Toplam otunım alanı 166 50 m2 tamamı 2 nolu daıreye aıt olan 79 00 m2 depo-55 00 m2 kazan daıresı Zermn kat Toplam otunım alanı, 174 06 m2 bu alan ıçınde 6 00 m2 ana gıns ant- resı, bına gınşının sağuıda 1 nolu daıre ıçın aynlan bolumde 27 50 m2 salon* 12 30 m2, yatak odası^ö 10 m2, banvo+6 10 m2 mutfak \e bunun dışında bına gınşınm solunda kalan 2 nolu daıre ıçın aynlan bolumde 62 92 m2 salon ve ust kata çıkış merdıvenı ıle yalnızca 2 nolu meskene aıt olduğu gorulen asansor kovası, 1 normal kat Toplam otunım alanı 173 65 m2 olan ve tamamı 2 nolu tnpleks meskene aıt olarak gostenlen bu katta 22 50 m2 yatak odası~26 50 m2 yatak oda- sı+6 70 m2 Banyo+ 14 70 m2 yatak odası+27 50 m2, yatak odası+6 10 m2 ban- yo^47 00m2 hoî-150m2 balkon-3 50 m2 balkon, 2 normal kat Toplam otunım alanı 174 61 m2 olan \e tamamı 2 nolu tnpleks meskene aıt olarak gostenlen bu katta yukanda tanımlanan bolumlenn yer aldığı, onaylı projesuıde brut kullanım alanı 613 57 m2 olarak gostenlmesıne karşın kat ırtı- faklı 70 100 arsa paylı tasınmazın fiılı durumda "166 50 m2 alanlı bodrum katuun tamamını, 206 30 m2 alanlı zemın katuıdakı 75 00 m2 olarak göstenlen 1 nolu daıre ıçın aynlması gereken alan dışında kalan 131 30 tn2 alanm ve 173 65 m2 kullanım alanlı 1 normal katın tamamı \e son olarak da 174 61 m2 kullanım alanlı 2 normal katın tamamı' olmak uzere toplam 646 06 m2 olduğu belırlenmıştır LPG ıle çalışan merkezı sıstem kalonfer kazanı, henuz çalışrr durumda olmayan asansonı mevcuttur Salon \e odalan lamınat parke kaplı duvarlan saten yağlı boya, kartonpıver ışçılıklı, pencere doğramalan PVC ve kapı doğramalan ahşap banvosu komple seramık-favans malzemelen yapılıdır 1 normal katuıdakı daırenın henüz ta- mamlanmadığı belırlenmıştır Fıılı durum ıle ılgılı dığer hususlar dosyasmda mevcut- tur Kıymetı 13 10 2004 tanhınde 400 000 -YTL kıymet takdır edılmıştır Satış şartlan: 1- Satış, 03 10 2005 gunu saat 14 00-14 30 arasında Sanyer lcra Dauesı'nde açık arttırma suretıyle vapılacaktır Bu arttırmada tahmm edden kıymehn yuzde 60'ını ve ruçhanh aiacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflaruıı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttırarun taah- hüdu bakı kalmak şartı ıle 13 10 2005 gunu saat 14 00-14 30 arası Sanyer lcra Da- ıresı'nde ıkıncı arttrrmaya çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememış- se gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak uzere arttırma ılanında goste- nlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttrrma bedelının mahn tahmın edılen kıymetnıın yuzde 40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağuıa ruç- ham olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve paylaştırma masraflannı geçmesı lazundır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebı duşecektrr 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahrrun edılen kıymetuı yuzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temmat mektubunu veya bu mık- tar karşılığında dovız veya mıllı bır bankanın teyıdı yapılmış bloke çeknıı vermelen lazundır Satış peşın para ıledrr \lıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl ve- nlebılır Ihale pulu tapu alım harç, tahlıye ve masraflan, KDV alıcıya aıt olacaktır Tellalıye resmı buTkmış v ergıler tapu satım harcı satış bedehnden odenır 3- Ipotek sahıbı aiacaklılar la dığer ılgılılenn (ılgılıler tabmne ırtıfak hakkı sahıp- len de dahıldır) bu gaynmenkul uzenndekı haklanm hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazım- dır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakıla- caklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelmı yatırmamak suretıyle ıhalenm feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan v e dığer zararlardan ve aynca temerrut faızmden muteselsılen mesul olacak- lardrr thale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark, varsa oncelıkle terrunat bedelmden alınacaktır 5- Şartname, ılan tanhuıden ıtıbaren herkesm gorebılmesı ıçm darrede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bır orneğı gondenlecektır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnameyı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn yukanda yazılı dosya numarası ıle mudurluğumuze başvurmalan ılan olunur 19 08 2005 Basm 39865 SARIZ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞEVMAZ MALIN SATIŞ İLANI Savı 200i42TaT Bır borçtan dolayı satılmasına karar venlen gavnmenkul mahn Tapu kaydı ve yen Kavsen ılı Sanz ılçesı \ediohik koyu, kovonu mevkıınde kaın tapunun 2^ 08 1994 tanh \e '9 cılt, "»6 sahıfe ' sıra numarasında kayıtlı 2 844 00 m2 mıktarlı ana vasıflı laşuunaz uzenndekj kargır e\ kargır benzın ıstas\onu kargır lokanta \e bır katlı otelden ıbaret bmalann borçlu adına kavıtlı I 3 hıssesıPetrolOfisı AŞlehıneM 03 199iianhınde b>ılmuddetletesısedılenırfflfahakJaıleyukumluolarakbırlıktesatılacaktır Imar durumu Taşınmazın bulunduğu \ edıoluk ko>u Kovonu mevkıınde henuz Udastro çalışması yapılmamıştır Halıhazır durumu Satışa çıkanlan taşınmaz Kavsen ılı Sanz ılçesı \ edıoluk kovu. Kovonu mevluı olarak adlandmlan \rslanlar >. edıoluk Dınlenme Tesısle- n dır Taşınmazın doğusu \ usuf Çennkaya. bansı vol kuzeyı \elı Arslankava ıle çevnlı olup tamamı 2 84400 m2 dır Tesıs ıkı katlı lokanta, ıkı katlı market ve v,c ıkı katlı vaahane ıkı katlı iastık tamırhanesı ve benzm ıstasyonundan ıbarettır Satışa vikanlan taşınmaz uzenndekı bınalann konum ve ozellıklen şu >ekıldedır Kafeterva bınası HOOm \1400m IMm2 uzenneınşa edılmış olup uzennde uçkatlı kargır bına mevcuttur Toplam 462 m2 dır Bınanm zemın katıuc ve depo olarak. bınncı kaiı mescıt ve kateterya, ıkıncı kal otel olarak kullanılmaktadır Bına 2"< )il once ınşa edılmıştır Lokanta Bına 112 ^0 m2 uzenne u, katlı beionarme ve karkas olarak ınsa edılmıştır Toplam 3T ^0 m2 dır Zemın katı depo olarak kullanılmaktadır Bınncı katı lokanta olarak kullanılmakta olup muttak ve servıs kısmından ıbarettır Lokanta kısmında verler karo duvarlar fajans, doğramalar alumınyTim olup asma ta vanlıdır Marker Ikı katlı olup betonarme \e karkas olarak mşa edılmıştır Her kat 12 OOm xH ^Om - 162 00 m2 olup toplam 324 00 m2 dır Zemın katı market. 1 kat ev olarak kullanılmaktadır '»aahane 12 OOm x 14 00m= 168 00 m2 uzenne ıkı katlı olarak ınşa edılmış olup toplam 336 m2 dır Zemın kao vazıhane ve depo olarak kullanılmaktadır Bı nncı katı ıse ev olarak kullanılmaktadır Bınanın ıçı ve dışı sıvalı ve boyalıdır Benzınlık Mevcut pompalann uzen yanı 13 OOm xl5 OOm 195 00 m2 lık alan profillerle dört kolon uzen kapanlmıştır Bu alanm uzen ters tavan ıle kapanl mıştır KnTnetı Kaysen ılı Sanz ılçesı V edıoluk koyu. Kovonu mev kıınde kaın. tapunun 210S 1994 tanh \ e 39 cıit >6 sahıfe 3 sıra numarasında kajitlı 2 844 00 m2 mıktarlı arsa vasıflı taşınmaz uzenndekı kargır ev kargır benzın ıstasvonu. kargır lokanta ve bır katlı otelden ıbaret bınalann tamamına 344 946 728 000 TL 1344 946 73 YTL) borçlu adına kayıtlı 1 3 hıssesı 114 982 212 666 TL (114982 25 YTL ) kıvmetınde ohjp satış saan h 00-1^ 20 dır Sabşşartlan 1 1 Satış 03 10 200> gunu saat 1 •• OU- h 20 de San7 lcra Muduriuğu nde açık arttırma sureti) le yapılacakür Bu arttırmada tahrrun edılen kıymetın )-uzde 60 ına ve saüş ısteyenın alacagına ruçhanı olan aiacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak kavdı ıle 13 10 2005 gûnu avnı ver ve saatlerde ıkıncı artnrmava çıkanla cakur Bu arttırmada tahmm edılen kıvmenn vuzde 40 ını ve satış btevenm alacagına ruçhanı olan aiacaklılar varsa alaıakJan mecmuunu ve satış masraf lan ıle pav laştırma masraflanm geçmesı şartı ıle en çok arttırana ıhale olunur 2 Vtnrmaya ışörak edeceklenn. tahmın edılen kıymttm vuzde 20 sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcıva ıstedıemde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Damga pulu bedelı tapu alım harç ve masraflan ıle KDV alıcıya aıttır Taşınmazın avrundan dogan bınkmış vergı borçlân ıle gaynmenkul satış vergısı ve tellalıve resmı sanş bedehnden odenecektır 3- lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn l ılgılıler tabınne ırtıtak hakkı ^ahıplen de dahıldır) bu gavranenkul uzenndekı haklannı hususı ıle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dav^nağı belgelen ıle on beş eun ıçınde daıremıze bıldırmeien lazımdır \ksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- Satış bedelını hemen ve va venlen muhlet ıçınde yatırmamak suretıvle ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen tekJıf etükJen bedel ıle »on ıhale bedelı arasındakı farktan ve dıger zararlardan ve avma temerrut faızınden muteselsılen sorumlu olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avnca huk- me hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak bu fark varsa oncelıkle temmat bedelınden alınacaktır 5 Şartname ılan tanhınden ıubaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venldığı takdırde tsteven aİKiya bır omeğı gondenlebüır 6- Satışa ıştırak edenlenn >artname\ı gormuş ve munderecatını kabul etmış sayılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2001 42 Tal sayılı dosva nu marasıyla mudurluğumuze başvTjrmalan ılan olunur 0108 200^ Basın '9811 GÖNEN SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI Savı 2uO^6Satış Satılmasına karar venlen taşınmazm cmsı krvmetı evsafi 1 (Gonenılçesı Buyuksoguklarkovn Gavurvolumevku tarlacınsındekı 16^0m2 lık.tapunun222parseiındekayıtlıbuhınan tamamı \hmetSaıtadmaka- yıtlı bulunan taşınmaz Halıhazır durumu Bûyuksoguklar kovune 3 km mesafede kare şeklınde Dogusu 224 bansı 220 gunevı 223 kuzeyi 219 parsel numaralı Gavnmenkullerte çgvTilı bulunan,ova ıçınde Tabanarazısı olup herturlu kuruhububat ekımıneelvenşlı durumda SaBşsaatı 1000-10 10arasında. Takdır olunan kıvmet (KD\ hanç 16 ^ o 0 0 M l ıonaltıbmbeşviizellı YTL) 2 I Gonen ılçesı Buyuksoğuklar kovu, Ekşı Elma mevkıı tarla ıınsındekı 14300 00 m2 lık, tamamı Ahmet Sah adına kayıtlı bulunan tapunun 442 parseiınde kayıtlı bulunan, taşınmaz. Hahhanr durumu Buyuksoğuklar Golyaka ıle Çepnı kovunun uçgenınde yer almakta olup Buyuksoguklar koyune 1 km mesafede olup Bugday ekılı kuzevı dere gune\i 468 dogusu 441 parsei numaralı taşınmazlarla çevTilı buhınan. ova ıçensınde kuru tanma elvenşlı durumda (satış saan 10 00-10 10 arasında) Takdır olunan kıvmet (KD\ hanı, 21 45000YTL(vırmıbırbındortv\ızelh YTL ) Satış şartUn 1 Sanş. 0^ 10 200^ gunu saat 10 00-10İO ye kadar Gonen kra Daıresi bahçesı daıreve gınşın onundekı adreste açık artarma suretıyle vapılacaknr Bu arttır- mada tahmın edılen kıvmenn vuzde 60 ını ve ruçhanlı aiacaklılar \arsa alacaklan mecmuunu ve sanş masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur lOnar dakıka ara ıle) Bov le bır bedelie aiıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdu bakı kalmak şartıv la I" 10 200^ gunu avnı vervesaatte ıkıncı arttırmava çıkanlacakor Bu arttırma da da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet »onunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı artürma bedelmm malın tahmın edılen kıvmetının vuzde 40 ını bulması \e satış ıstevenm alacagına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çevırme ve pa\ laştımıa masraflannı geçmesı lazımdır Bov le fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2 Artnrmaya ıştırak edeceklenn, tahmın edılen kıymehn vuzde 20 ^ı nıspetınde pey akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın kesın temınat mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ıstedıgmde satış bedelı ıle KD\ sıru odemek uzere 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Ihale damga pulu. tapu alım harcı tahhveveteslım masraflan voızdel8KD\ tellalne ucretı alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedehnden odenır 3 lpoîek sahıbı ala-aklılaria dığer ılgılılenn (*)bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız »e masra/a daır olan ıddıalannı davanagı belgelen ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır AUı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını ve KD\ sını vatırmamak sureti)le ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf etnklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı tarktan ve dığer zararlardan ve avnca temerrut taızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu tark, varsa oncelıkle temınat bedehnden alınacaktır 4a Ihale bedelı ıle KDV nın yannlmaması uzenne IİK nun 133 maddesı gereğınce ıhale karan kaldınlarak, kendısınden ev^el en vuksek pev ılen suren sur duğu pev ÜK nun 129 1 maddesıne uygun bulunması halınde surduğu pev uzenne kendısıne muhtıra ıle teklıf edılecek. razı olursa ona ıhale edıleceknr Aksı tak dırde gavnmenkul yenıden ıhale)e çıkartılacak. sanş ılara ıleılılere teblığ edılmeksızın vapılacak ılanJa veünıkrek venıden ıhaleve vikartılacaktjr Bu artnrmada tek lıfin IIK 129 2 maddesıne uvması şartıv la gaynmenkul en çok arttırana ıhale olunacaktır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıcıva bır omegı gondenlebılır 5 a IİK nun 12"" maddesı gereğınce adreslen tapuca bıldınlmeven ıleılenle teblıgat çıkanlıp da teblığ edılmevenlere ışbu açık arttırma ılanı teblığ venne ka ım olmak uzere ılanen teblığ olunur 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamey ı gormuş ve munderecatını kabul etmış ^avılacaklan başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2005 4 Sanş sayıh dosya numarasıyla satjş memurluğuna başvıırmalan ılan olunur Basm 39~79 BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Süleymaniye'de Ezan Sesleri... Hocanın sesı Suleymanıye den daha ıçten, duy- gulu ve derınden gelırdı bana yenı asıstan oldu- ğum o yıllarda Iktısat Fakultesı'ndekı odam Su- leymanıye Camısı'nı yıne karşıdan gorurdu Arka planda Galata Kulesı'nın sıluetı Suleyma- nıye'nın cusselı ama zarıf goruntusunu tamam- lardı Bugun odamın penceresınden baktığımda yıne karşımda, yeriı yennde butun haşmetı ıle duruyor Ama gerısınde dev gokdelenlenn goruntusu Ga- lata Kulesı'nı ezmış ve yok etmış sankı Canavar- lar tarafından ezılen narın bır çocuk gıbı buzulup kalmış arada Suleymanıye'nın ınce, duygulu, ahenklı sesı ıle ezanını okuyan hocasının yennı ortalığı çınlatan mekanık seslı mıkrofonlar almış Insan sesının ye- nne boğucu, kulak tırmalayan, urkuten bır gurul- tu egemen olmuş Şerefelerde artık ınsan yok, hoca yok, o duy- gulu ve ahenklı ses kaybolup gıtmış Mınarenın şerefesıne dort koşe dev metal parçalan, mıkro- fonlar asılmış Adeta ınsanın ve ınsanlığın kaybo- lan ozellıklennı kaba bır uslupla ezen bır guç gos- tensı halıne donuşmuş insanın, hocanın yennı alan bu makıneler bana saldırgan, vahşı ve urkutucu gelryor Geçen gun Ortakoy sahılınde çay ıçerken tunst gezdıren bazı motoriann kulak tırmalayan mıkro- fon seslen ıle ırkıldım Mıkrofonunu sonuna kadar açmış avazı çıktığı kadar bağıran bır tunst rehbe- n, zavallı, en buyuk çevre kırlılığının gunjltu oldu- ğunun farkında bıle değıl Eskı Nazı fîlmlerındekı Fuhrer çığırtkanlan gıbı avaz avaz bağırıyor Boğaz'dakı dalgalann sesını, Boğaz vapurlan- nın o ıçımızı gıcıklayan ve bızı gençlık yıllarımıza goturen ahenklı mınldanışlannı vahşıce sılıp atan bır şamara bu Dun Boğazıçı'nde, bugun Suleymanıye'de kar- şı karşıya kaldığım bu ıkı manzara bırbıriennı ta- mamlayan goruntuler Vahşı kapıtalızmın ezıcı gucunu ortaya koyan bır gövde gosterısı sankı Çılgın ınsanlann ortalığı velveleye veren şamatalan mı'? - Insanın ınsanlığını, benlığını, duygulannı, ın- celığını yok eden bır kaba gucun gostergesı ol- muşlar - Insanı ezmeye çalışan vahşı kapıtalızmın ıçı- mızdekı oyuncaklan halıne gelmışler - Halkçılık ve ınsanlık yerıne kapıtalızmın veTan- n'nın gucunu koymaya çalışan sahtekâriann gos- tenlen mıyoksa 9 Fakultedekı odamda hâlâ zanf ve gızemlı gorun- tusu ıle karşımda duran Suleymanıye Camısı'nı seyrederken kafamdan bunlar geçıyor ve anıden sert ve yuksek tondan bır hışırtı ıle ırkılıyorum Bu defa ımamın vaazı mekanık bır tonda mıkrofonlar- dan butun Suleymanıye'ye ve Beyazıt'a yayılma- ya başlıyor Imam, Islamın kurallan doğrultusunda insanla- nn nasıl yaşaması gerekttğını anlatıyor Tam bu sı- rada Iktısat ve Hukuk fakultelerının amfilerınde öğ- retım uyelen, ıktısat ve hukuk kurallarına gore na- sıl yaşamalannın gerektığını oğrencılere oğretıyor Ama mınarelere asılmış dev hopariorlerden yuk- selen sesler o kadar guçlu kı, oğretım uyelennın nefesı yetmıyor Bu durumu daha once hıç yaşamamıştık "En hakıkı mürşıt ılımdır" sozunun bu kadar saf dışı edıl- dığını hıç gormemıştık "llımlı lslam"\n hıç de ılımlı olmayan ve gıderek yukselen sesının nerelere kadar uzandığını gorme- mız gerekıyor Mıkrofonlardan yukselen bu ses ABD ve AB'nın desteğı ıle bu noktaya gelmış bulunuyor Onlann, "ılımlılslamının" sesı bu Suleymanıye'dekı eskı ezan seslennı, eskı Bo- ğaz vapurlannın duduklerını ve Mustafa Kemal'ı daha fazla ozluyorum şımdı Iktısat Fakultesı'nde- kı odamdan karşımda duran gorkemlı ve zanf Su- leymanıye'yı seyrederken www.istanbul.edu.tr/iktisat/emanisali GERMENCİK ASLİ\T CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2000 208 Karar No 2002 49"|ek) Karar tanhı 06 06 200 ^ Gorevlı memurlara sovme ve mutecavız sarhoşluk su- çundan sanık Kemal Gokçenoğlu mahkememızın vukanda tanh ve numaralan vazılı ılamı ıle 1) Gorevlı memurlara sovme suçundan evlemıne uvan TCK 266 1 (5 kez) 647 SY maddelerı gereğınce 1 355 YTL ağır para cezası ıle cezalandınlmasına karar venlmış- tır 2)- Mutecavız sarhoşluk suçundan eylemıne uyan 5326 sayılı vasanın 35 maddesı uvannca i0 YTL ıdan para ce- zası ıle cezalandınlmasına karar venlmıştır Karar ozetının ılanından ıtıbaren 1^ gun sonra teblığ edılmış ve 7 gun sonra da hukmun kesınleşmış savılacaği ılan olunur Basın 39i48 tLANTC AKÇAABAT ASLİ>T HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2001 19 Davacı Köy Hızmetlen Gen Mud v ekılı tarafından davalılar aleyhıne açtığı tescıl davasının vapılan var- gılamasuıda venlen ara karannda davalılar AJcçaabat ılçesı Dortvol beldesı Tepegören Mah Hane 29'dan Songul Turkmen ve Selda Korkmaz a dava ve dahılı dava dılekçelen ıle dunışma gun ve saatı tum arama- lara rağmen teblığ edJemedığınden davalılann sağ ıse kendılennın, olu ıseler mırasçılan olduklannı ıddıa edenlenn mahkememızm 2001 19 Esas savılı dosya- sının duruşma gunu olan 05 10 2005 gunu saat 09 05'e kadar bızzat katılmalan veva kendılennı ve- kıllen vasıtasıyla temsıl ettırmelen aksı halde yargı- lamaya yokluklarında devamla karar venleceğı ılanen tebhğ olunur Basın 39249 BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 2004 P8 Turgav Demır tarafindan Gudum Demır ale\hıne açılan boşanma davasında, adresınde bulunamayan davalı Gudum Demır ın duruşmanın bırakıldığı 10 10 2005 gunu saat 08 30'da mahkememızde hazu" bulunması btzzat hazır bulunmadığı takdırde kendısı- nı bır vekılle temsıl ettırmesı, aksı takdrrde vokluğun- da karar venleceğı hususu ılanen teblığ olunur 16 08 2005 Basın 39677
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog