Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 22 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Türk mühendis kaçırıldı • BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Türk mühendisin kaçınldı- ğı bildirildi. Polis, Bağdat ve kuzeyindeki saldınlarda 3'ü polis 6 kişinin öldüğü- nü, aralannda bir Türk mühendisin de bulundugu 5 kişinin kaçınldığını be- lirtti. Olaya ilişkin aynntılı bilgi verilmedi. Afganistan'da 4 ABD askeri öldü • KÂBÎL (AA) - Afganis- tan'ın giineyinde düzenle- nen bombalı saldında 4 ABD askeri öldü. Ameri- kan ordusunun açıkJama- sında, Zabul bölgesindeki Deh Şopan yöresinde, yol kenanna yerleştirilen bom- bayla düzenlenen saldında 3 askerin de yaralandığı belirtildi. Böylece Afga- nistan'da bu yıl öldürülen Amerikan askerlerinin sa- yısı 74'e çıktı. Aslanlar Japon kadını öldürtlü • HARARE(AA)-Zım- babve'de arkadaşlanyla birlikte Aslan ve Çita Par- kj'nı gezmeye giden bir Japon elçilik görevlisi ka- dın, aslanlardan birinin saldınsına uğradı. Diğer aslanlar da saldınya katı- lınca, grup üyeleri hay- vanlan taş atarak uzaklaş- tırdılar. Hastaneye kaldın- lan yaralı kadın kurtanla- madı. Ahmedinecad güvenoyu istedi • TAHRAN(AA)-lran meclısi, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın geçen hafta sunduğu yeni bakanlar kurulunun üyele- ri için güvenoylaması ça- lışmalanna dün başladı. Ahmedinecad, hükümet programını anlattı, yeni kabineyi savundu ve mil- letvekillerinden bakanlara güvenoyu vermelerini is- tedi. Güvenoylaması işle- minın yarına kadar sür- mesi bekJeniyor. Washington Post, Kürtlerin Türkmenler ve diğer gruplan yıldırma faaliyetine başladığını yazdı Peşmerge terör estiriyorDış Haberler Servisi - Kuzey Irak'taki Kürt peşmergelerin ken- di bölgelerini denetim alrma ala- bilmek için Türkmenler ve diger etnik gruplara karşı yıldırma fa- aliyetine giriştiği öne sürüldü. Bugün tamamlanması gereken anayasa taslağı üzerindeki anlaş- mazlıklar dün de sürdü. Amerikan Washington Post ga- zetesi, peşmergelerin Kuzey Irak'ta, Şii milislerin de güney- de, bulunduklan bölgeleri tama- men kontrol alhna almak amacıy- la diğer etnik ve siyasi gruplar üzerinde adam kaçırma, cüıayet ve diğer yıldırma etkinliklerine gi- riştiğini yazdı. Haberini siyasi li- • Gazete, Irak ordusu kisvesi altında etkinlik gösteren peşmergelerin bölgeleri üzerinde denetimi sağlamak için adam kaçırıp cinayet işlediklerini öne sürdü. Şii milislerin de güneyde aynı şeyi yaptığı belirtildi. derler, insan haklan gruplan ve çınlarak hapsedilenlerin sayısının Irak'ta da Şii milislerin, siyasi ve yakınlan turuklananJann ifadele- rine dayandıran gazete, peşmer- gelerin, Kuzey Irak'ta Türkmen, Sünni Arap ve diğer toplumlar- dan yüzlerce ki$iyi kaçırarak böl- gedeki 5 cezaevinde topladığını belirtti. Insan haklan gruplan, kaçın- lan kişilerin Musul 'da toplandık- tan sonra Kuzey Irak'taki Erbil, Süleymaniye, Dohuk, Akra ve Şaklava kentlerindeki cezaevle- rine hapsedildiğini anlattUar. Ka- 500 civannda olduğu tahmin edi- liyor. Gazete, ashnda güvenlik güç- leri üyesi konumundaki peşmer- gelerin, Kürt çıkarlanna aykın davrandığını düşündükleri yet- kilileri ve liderleri dövdüğünü ve tehdit ettiğini de kaydetti. Verilen bir örnekte, yüzü gözü kanlar içindeki bir yetkilinin, bir kamyonetin arkasında bir kasaba- da ibret olsun diye dolaştınldığı belirtildi. VVashington Post, güney etnik rakiplerine karşı peşmerge- ler gibi davrandığını ve bazı kişi- lerin öldürüldüğünü kaydetti. '7. yüzyû anayasası' Öte yandan, anayasa üzerinde- ki anJaşmazlıklar dün de sürdü. Önceki gün ABD'nin anayasanın temel kaynağının Islam olması- na itirazını kaldırdığı bildirilmiş- ti. ABD'nin, laiklik yardısı Kürt- lere buna karşı koymamalan yö- nünde baskı yaptığı belirtildi. Görüşmelere kahlan bir kaynak şunlan söyledi: "Birgnıp21.yüz- yıla, diğer grupsa 7. yüzyıla ait bir anayasa istiyor. Ve ne yazık ki ABD her Ud gruba da aynı gözle bakryor. Tek derrkri taslağın za- manınrta haziT OİmaSL" Kaynaklar, ABD Büyükelçisi Zalmay Halilzad'ın Kürtlerden petrol gelirinden alınacak pay ve kendi kaderini tayin hakkı konu- lannda esneklik göstermelerini istediğini belirttiler. Kürt liderler önceki gün, anayasa üzerinde uz- laşmaya vanlması için kendi ka- derlerini tayin hakkı üzerindeki ısrarlanndan vazgeçebilecekle- rini söylemişlerdi. BAŞKAN BUSH YÎNE SALDIRIYI SAVUNDU ABD askeri Irak'ta 4 yıl daha kalacak Dış Haberler Servisi - Amerikan halküıın savaşa karşı tepkileri yoğun- laşırken Başkan George Bush, Irak'ta- ki ABD güçlerinın, ülkeyi 11 Eylül benzeri saldınlardan korumak ama- cıyla savaştığını söyledi. ABD ordu- sunun ise Irak için askeri planlannı 2009 sonuna kadar bölgede büyük bir güç bulundurma olasıhğı üzerine kurduğu bildirildi. ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Pfeter Shoomaker, Irak için 2007 sonuna kadarki birlik rotasyon planlannın hazır olduğunu bildire- rek "Şimdide 2007-2009 arasıdöne- min planlamasmı yapıyonız" dedi. Orgeneral Shoomaker planlarmı, 2009 yıh sonuna kadar Irak'ta 100 bı- nin üzerinde asker bulundurma ola- sıhğıru gözeterek yaptıklannj da vur- guladı. Irak savaşı boyunca 1800'den faz- la Amerikan askeri öldü ve binlerce- si de yaralandı. ABD'nin Irak'ta ha- len 138 bin askeri bulunuyor. Bush yönetimi, Irak'ta siyasi gelişmelerin yoluna girerek direnişe karşı kayda de- ğer üstünlük elde edilmesi durumun- da, bu ülkedeki asker sayısını büyük ölçüde azaltmak istediğini ifade edi- yordu. Ancak uzmanlara göre Shooma- ker'ın sözleri, kara kuvvetlerinin, he- saplannı en kötü olasılığa göre yap- tığını ortaya koyuyor. ABD'nin Irak'taki kayıplan son dönemde Amerikan halkının da Irak'ta asker bulundurmaya yönelik tepkile- rinin artmasına neden oluyor. 'Ülkeyi saldınlardan koruyoruz' Başkan Bush, önceki gün yaptığı haftalık radyo konuşmasında, Irak'ta- ki askerlerin ABD'yi 11 Eylül ben- zeri başka saldınlardan korumak ama- cıyla savaştığım söyledi. Gözlemciler, gelecek günlerde de 11 Eylül'ün yıldönümü vesilesiyle çeşitli yerlerde yapacağı konuşma- larda aynı konuyu işleyecek olan Bush'un, Amerikan halkını Irak'ta- ki savaşı destekleme yönünde yeni- den harekete geçirmeyi amaçladığı- nı belirtiyorlar. Binlerce Sünni önceki gûn Ramadi'de federaüzm karşıü bir gösteri yapü. (Fotoğraf: AP) ÇEKİLME KARŞITLARI Şaron \lan holigan suçlaması • İsrail Başbakanı, yerleşimlerin tahliyesi sırasında şiddete başvuran yerleşimcilere sert eleştiriler yöneltti. Dış Haberler Servisi - israil askerleri bir gün aradan sonra dün Gazze'deki yerleşimleri boşaltmaya yeniden başlarken Başbakan Ariel Şaron çekilmeye şiddet kullanarak direnenleri "bofigan'' olarak nitelendirdi. Şaron, Yahudi yerleşimcüerin liderlerini de siyasi çıkarlan için göçmenlerin acısından yarar sağlamakla suçladı. Bunun, Şaron'un bir zamanlar siyasi müttefikleri olan liderlere en sert saldınsı olduğu belirtiliyor. Yerleşimcilerin şemsiye örgütü Yeşa Konseyı'nın. "Gazze'den çıkanlanlann tsrail'de çadır kampı kurması" talebıne değinen Şaron, bunun "tahrik" olduğunu söyledi. Şaron, "Kendi siyasi çıkarlan için insanlann acı çekmesini isteyenler var" dedi. Hükümet, tahliye edilenJer için apartmanlar ve otellerde bannma olanağı sağlıyor ve çadır kent tekJiflerini siyasi oyun olarak nitelendiriyor. Yerleşimcileri desteklemek için Gazze'ye sızan radikalleri sert bir dille eleştiren Başbakan Şaron, -Bunlann vapüklan holiganhkür' 1 dedi. Tahliyeler yeniden başladı Öte yandan, askerler dün Bnei Atsmona ıle Katif yerleşimlerini boşalttı. Gazze Şeridi'ndeki yerleşkelerdeki ailelerin yüzde 80'i gönüllü olarak evlerinden aynldı. Bölgedeki 21 yerleşkeden 16'sı boşaltıldı. Henüz tahliyesi tamamlanmayan 3 yerleşke Netzarim, Gadıd ve Elei Sınai. Netzarim'in bugün tahliye edileceği, belirtiliyor. Batı Şeria'daki 4 yerleşimden Sanur ve Homeş'in de çarşamba günü boşaltılması bekleniyor. Ganim ve Kadim gönüllü olarak boşaltılmıştı. Sanur'da 800, Homeş'te 1500'den fazla aşın sağcının toplandığı ve bu yerleşkeleri direnış merkezi halüıe getirmek istedikleri belirtildi. tLAN TC ÜSKÜDAR 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTTIRMA SATIŞ tLANI DosyaNo:2001'2116Tal. Bir alacaktan dolayı satılmasına karar verilen gavrunenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Satılmasına karar verilen taşınmaz Istanbul ili, Ûsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi üzerinde kain 77'1 pafta, 1861 ada, 19 parsel sayılı 418.03 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edilmiş olan 3 sokak kapı nolu 5 katlı betonanne kargir binada, Birinci bodrum katta 50 1200'er arsa paylı 1 ve 2 nolu daireler ile Zemin katta 100/1200 arsa paylı 5 nolu daire Birinci katta 100ı 1200 arsa paylı 6 nolu daire ile Ikincı katta 100 1200 arsa paylı 8 nolu daire. Üçüncü katta 100'1200'er arsa paylı 10 ve 11 nolu daireler ile Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77 1 pafta, 1861 ada, 2 parsel sayıh 375.67 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 1 sokak kapı nolu 5 katlı betonarme kargir binada, birinci kat 18/140 arsa paylı 6 nolu bağımsız bölümler ihale yolu ile icraen satılarak paraya çevrile- cektır. Gayrimenkulün imar durumu: Üsküdar Belediye Başkanlığı Imar ve Planlama Müdürlüğü'nun 10 032003 tarih ve 1191 sayılı yazısından Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi 77 1 pafta, 1861 ada, 19 parsel sayıh yer 11 08 1998 TT'li 1 1000 ölçekli Bulgurlu-Kısıklı uygulama ımar planında h= 12.50 m irtifada TAKS 0.45, ön bahçe mesafesi 5.00 m. yan ve arka bahçe mesafeleri 3.00 m. şartlarında ikiz nizam tali ticaret alanında kahnakta olduğu bildirilmiştır. Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın İmar ve Planlama Müdürlüğü'nun 12 62003 tarih ve 3425-4 sayıh yazıh cevabında Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahalle- si, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77; 1 pafta, 1861 ada 2 parsel sayılı yer 118/1998 TT'li 1/1000 ölçekli Bulgurlu- Kısıklı uygulama imar planında h= 12.50 m. irtifada (4 kat) ikiz blok nizam TAKS: 0.45 talı ticaret alanında kahnakta olduğu bildirilmiştir. Gayrimenkulün evsafi ve halihazır durumu: Satılmasına karar verilen taşınmaz Istanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi üzerin- de kain 77 1 pafta, 1861 ada, 19 parsel sayılı 418.03 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 3 sokak kapı nolu 5 katlı betonarme kargir binada birinci bodrum katta 50 1200'er arsa paylı 1 ve 2 nolu daireler ile zemin katta 100,1200 arsa paylı 5 nolu daire, birinci katta 100/1200 arsa paylı 6 noij daire ile ikincı katta 100 1200 arsa paylı 8 nolu daire, üçüncü katta 100 1200'er arsa paylı 10 ve 11 nolu dairelerin tamamıdır. Binanın dış cephesi sıvalı, bina üzeri ahşap oturtma, çatı üstü kiremit ile kaphdır. Binanın bodrum katuıda depo, zemin katında dükkânlar, normal katla- ruıda ise ikişer dairesi vardır. Binada elektrik ve su tesisatı mevcut olup faaldir. Dakelerde giriş hol, koridor, mutfak, banyo, wc, salon ve üç yatak odası mevcut olup her biri 120 m2 kadardır. Dairelerde elektrik ve su tesisatı mevcut olup faaldir. Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77 1 pafta, 1861 ada 2 parsel sayılı 375.67 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 1 sokak kapı nolu 5 katlı betonarme kargir binada birinci kat 18 140 arsa paylı 6 nolu bağımsız bölümün tamamıdır. Dairede giriş holü, koridor, mutfak. banyo, wc. salon ve 3 yatak odası mevcut olup 95 m2 kadardır. Dairelerde elektrik, su ve doğalgaz ile çalışan kat ka- loriferi tesisatı mevcut olup faaldir. Gayrimenkulün kıymeti: Bulunduğu semt, mevkii ve rağbet derecesi, yoğun iskân ve mesken bölgesi olan Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mah.'nin ana trafik yolu olan Libadiye Caddesi 'nin üzerinde olması, çarşı, pazar ve ahşveriş merkezlerine olan uzaklığı ve ulaşım şekli, parselin büyüklüğü ve imar durumu, ana bina ve dairelerin yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve işçiliği ile yıpranma miktan, dairelerin büyüklüğü, bölüm ve kullanım şekli ile arsa pa- yından gelen miktarlan, Bayındu-lık ve İskân Bakanhğı rayici, yıllık getirebileceği gelir, günün civarda emsal olacak alım-satım değerleri ve rağbeti ile kıy- metme tesir edecek bilumum faktörler gözönünde tutularak Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77 1 pafta, 1861 ada, 19 parsel sayılı 418.03 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 3 sokak kapı nolu 5 katlı betonarme kargir binada: a. Birinci bodrum katta 501200 arsa payh 1 nolu dairenin tamamına 32.000. 00-YTL. b. Birinci bodrum katta 50/1200 arsa paylı 2 nolu dairenin tamamına 32.000. 00-YTL. c. Zemin katta 100 1200 arsa paylı 5 nolu dairenin tamamma 35.000.00-YTL. d. Birinci katta 100 1200 arsa paylı 6 nolu dairenin tamamma 42.000.00-YTL. e. Ikinci katta 100/1200 arsa paylı 8 nolu dairenin tamamma 46.000.00-YTL. f. Üçüncü katta 100 1200 arsa payh 10 nolu daırenin tamamma 45.000.00-YTL. g. Üçüncü katta 1001200 arsa payh 11 nolu dairenin tamamına 45.000.00-YTL. h. Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77 1 pafta, 1861 ada 2 parsel sayıh 375.67 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 1 sokak kapı nolu 5 katlı betonarme kargir binada birinci kat 18 140 arsa payh 6 nolu dairenin tamaırnna 52.000. 00.-YTL. kıymetinde olacağı bilirki- şilerce takdir edilmiştir. Tapu kaydından gelen bilgiler nazara alınarak tüm ilgililere ve hissedarlara satış ilanı tebliğe çıkartılnnş olup, bila tebliğ iade edil- mesi halinde gazete ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere üan olunur. Satış şartları: Istanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77 1 pafta, 1861 ada, 19 parsel sayılı 418.03 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 3 sokak kapı nolu 5 katlı betonarme kargir binada; a. Birinci bodrum katta 50/1200 arsa paylı 1 nolu dairenin 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 09.00- 09.15 b. Birinci bodrum katta 50/1200 arsa paylı 2 nolu dairenin 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 09.25- 09.35 c. Zemin katta 100 1200 arsa payh 5 nolu dairenin tamamımn 1. açık arttınnası 30.9.2005 günü saat 09.40- 09.55 d. Birinci katta 100/1200 arsa paylı 6 nolu dairenin tamamının 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 10.00-10.15 e. tkinci katta 100 1200 arsa paylı 8 nolu dairenin tamamının 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 10.20-10.35 f. Üçüncü katta 100 1200 arsa payh 10 nolu dairenin tamamının 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 10.40- 10.55 g. Üçüncü katta 100 1200 arsa payh 11 nolu dairenin tamamının 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 11.00- 11.15 h. Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi üzerinde kain 77 1 pafta, 1861 ada 2 parsel sayıh 375.67 m2 miktarh arsa üzerinde inşa edihniş olan 1 sokak kapı nolu 5 kath betonarme kargir binada birinci kat 18/140 arsa payh 6 nolu dairenin 1. açık arttırması 30.9.2005 günü saat 11.20- 11.35'te satışlar Üsküdar 2. lcra Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan toplamım ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 10.10.2005 günü Üsküdar 2. lcra Müdürlüğü'nde aynı saatler arasında ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağırn ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerinin yüzde 20'si oramnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazım- dır. Satış, peşüı para iledu, ahcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere süre verilebÛir. Tellaliye resmi, ihale pulu, damga vergisi, tapu harç ve masraflan alı- cıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelmden ödenir. 3- lpotek sahibi ahıcakhlarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daiı olan iddialarun dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdu". Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardu-, 4- Satış bedeli hemen ve ya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. Iki ihale arasındaki fark- tan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbu- hükme hacet kahnadan kendilerinden tahsil edılecektir. 5- Şaıtname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebihnesi için dah'ede açık olup masrafı verildiği takdh-de isteyen ahcıya bu- örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi ahnak isteyenlerin 2001 2116 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 16.8. 2005 (•) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Ömek No: 27 Tebliğ edilemeyen tapu ilgililerine gazetede yayrm tarihhıden 15 gün sonra 1İK 128 m'ye göre tebhği kaimdir. Basın: 39590 TC ZEYltNBURNU 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MENKULÜN AÇIK ARTIRMA tLANI Dosya No: 2005798 Tal. Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazıh mallar satışa çıkanlmıştır. Birinci artırma 07.09.2005 günü saat 11.00- 11.10'da AIi Ri2a Gürkan Cad. No:6 Topkapı-lstan- bul adresinde yapılacak ve o günü kıymetlerin % 60'ına istekli bulunmadığı takdırde 12.09.2005 günü aynı yer ve saarte 2. artırma yapılarak satılacağı, şu kadar ki artırma bedelüıin malın tahmin edilen kıy- metinin %40'ını buhnasınm ve satış isteyenin alaca- ğına rüçhanı olan alacakhmn toplamından fazla olma- sının ve bundan başka paraya çevinne ve paylann paylaştırma masraflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %18 oranında KDV'nin ahcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin ic- ra dosyasında görülebileceği, masrafi verildiği takdir- de şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebile- ceği, fazla bilgi ahnak isteyenlerin yukanda yazıh dosya numarasıyla dairemize başvurmalan rica olu- nur. Muhammen kıymeti (lira): 3.000 YTL Adedi: 1 Cinsi (Mahiyetı ve önemli nıtelikleri): 34 DNG 37 plakalı. 2000 model, Hyundai marka, STD HD tipi metalik okyanus renkli, kapalı kasa kamyonet. Sağ ön teker patlak, sağ orta kapı içe göçük, sag arka çamur- luk hasarlı, sol arka stop kınk, ön panel, ön tampon, ön panjur, ön cam (ön takım komple) hasarlı, aracm her yeri çizik, sol arka bagaj üstü içe göçük, araç çalı- şır durumda değil. Basın: 39504 tZMİR CUMOK VE /UMTIer ÇAâHYOR "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır..."Mustafa Kemal "TÜRKİYEİTTİFAKI" KOCATEPE BULUŞMASI 25-26 Agustos 2005 AFYONKARAHİSAR DE.MOKRATİK KtTLE KURULUŞLAR1 ve ADD GENEL MERKEZl DÜZENLEMESİ (CUMHURİYET OKLRLAR1 (CUMOK.) DESTEGlYLE) l.GÜN 25 Ağustos 2005 Perşembe Saat 18:00 Kocatepe'de buluşma. (K.KTC Kurucu Cumhurbaşkanı Sn. Rauf DENKTAŞ'ın katılımıyia) Savgı iunışu, Istıklal Marşı. "Kmay-ı Mılliye" Destanı 2. hîy "Bü>ük Zaferin 83.Yılındı Türkive'nin Bugünü" konula 4 ıvn oturum ve diğer etkinlikler. Katılımcılar Rauf DENKTAŞ U.K Kurucu Cumhıırbaşkaııı. Prof. Dr. Halim SÖZ- BİLİR .\Kl ReJnörü. A\ Erîu&ul K.AZANCI ADD Cn Bşlc -Prof Dr .Aml ÇEÇE> Anlura Cnv. Hukuk Fak Ûg Uvesı. Bırcan ,\KMLDIZ Türkıve Kamu-Sec Gn.Bşk - tbrahım VETKİN Türkıve Zıraa'tçüer Der Gn.BşL. Dr .AhmeıZekı BlltNÇ K.KTC Öne* Tûrkıve Bü>üUlçısı-DerMŞ GtTSDAV TESK GaBşk. Av Ceytan \a"MCl ADD GVK Uvesı. Prof Dr Ahmet SALT1K ADD Genel Bşk Yard.. Turgut ÖZAK- M.^ Saaatçı-Yazar. Av Namık Kemal BO> A CIMOK Tûrkıye Genel Koofdmalörâ. Mustafa BALBA\ Cumhunveı Gazeıesı AıAara Temsılcısı. Hulkı CEVİZOĞLt Ka- oal Türk T\r . Flash TY. Fenı'lLSEMR Uusal Kanal Yön. K.ur Bşk, Erol MfTER- CLMLER Haber Türk TV". Necdet SEVtNÇ Yenıça| Gazeıesı Yazan. Srvasal Pam Tem- sılcılen. 25 Ağustos Perşembe saat 09:30'da Sabancı Kiilrür Merkezi öniinden hareket Katıhm iicreti 30.YTL Rezervasvon ıçin son gün 22 Agustos Pazartesi saat 17:00'dir. Rezervasyon ve lletışim: D GÛDoâiu 0 533 "65 5:67 - G Akjel 0 532 506 14 0" - V Mamar 0 533 563 ^8 6S SEN GELMEZSEN EKSİĞİZ! e-postaızmir(Ş cumok.org »»vv.cumokorg İLAN TC LADÜC ASÜYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN AİLE MAHKEMESİ SIFATI İLE Dosya No: 2005 40 Esas '2005 51 Karar Davacı Seyit Ahmet Uzun vekili Av. Songül Soylu tarafından davalı Rabia Uzun aleyhine mahkememize açılan şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası- nın yapılan açık yargılaması sonucunda; Mahkememizin 13.07.2005 tarih ve 200540 Esas, 2005/51 Karar sayılı ilamı ile, Samsun ili, Ladik ilçe- si, Salur köyü, cilt n: 53, hane n: 66'da nüfusa kayıtlı Sefer oğlu, Hanife'den ohna, Ladik 01.07.1930 d.lu davacı Seyit Ahmet Uzun ıle, aynı yer nüfusuna kayıt- lı, Mıkheıl kızı, Tsıala'dan ohna, Kutaisı 15.09.1972 d.lu davalı Rabia Uzun'un MK. 166 1 maddesi gere- ğince boşanmalanna karar verümiş olup, Işbu hüküm adresi tüm araştırmalara rağmen tespit olunamayan davalı Rabia Uzun"a tebliğ yerine geç- mek üzere ilan olunur. 03. 08.2005 Basın: 35693 ÇANAKKALE CUMOK ÇAĞRISI "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır..." Mustafa Kemal AFYONKARAHİSAR KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ DEMOKRATİK KİTLE KURULUŞLARI VE ADD GENEL MERKEZl DÜZENLEMESİ (CUMOK DESTEGlYLE) "TÜRKİYE İTTİFAKI" KOCATEPE BULUŞMASI 25-26 Ağustos 2005 Kocatepe ve Afyon'dayız TÜM ÇANAKKALE'LİLER DAVETLİDİR. lletişim: Abuzer Inanmaz 0 286 214 13 56 - 0 544 658 81 80 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2005,488 - Karar No: 2005/549 Hâkim: Kemal Güzel 20998 Kâtip: Zarif Nalbantoğlu Mahkememize ait 2005 488 Esas 2005/549 Karar sa- yıh 10.5.2005 tarihli, ilam ile Samsun, Salıpazarı, Gü- zelvatan köyü, cilt no: 13, hane no: 54'te kayıtlı bulunan Ali ve Saniye'den ohna 1979 d. lu Sedat Altınkaynak'ın vesayet altına alınarak kendisine aynı yerde nüfusa ka- yıth annesi 1951 d.lu Halil ve Hamide'den olma Saniye Altınkaynak vasi tayin edihniştir. 10.5.2005 Basın: 39618 GERMENCİK ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1999 141 - Karar No: 2000100 (ek) Karar tarihi: 20.06.2005 Aile efradına suimuamele suçundan sanık Tahsin Kormaz mahkememizin yukarıda tarih ve numaraları yazıh ilamı ile; 5237 sayılı yasanın uygulanmasının hükümlü lehine sonuç doğurmadığmdan uygulanmasına yer olmadığına, önceki hükmün aynen infazına karar verümiştir. Karar özetinin ilamndan itibaren 15 gün sonra tebliğ edihniş ve 7 gün sonra da hükmün kesinleşmiş sayılaca- ğı ilan olunur. s Basın: 39546
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog