Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

r" Cumhuriyet L K I T A P L A R I ORTA(DAKİ)ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay Çag Pazariama A 5 Türkocagı Cad No 39 41 <2;2> 51401 96 Cumhuriyet8 2 . YIL SAYI: 29174 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ Baykal, Erdoğan'ın îmralı'ya kadar uzanacak bir süreci başlattığını belirtti Sfyasallaştırıyor Soru?. PKK terörü Türkiye'de yine gündemin başına orur- du. Doğaldır ki bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor; kafa karışıklığına yol açan yakJaşımlann yanı sıra terö- rü aklamak, hiç olmazsa 'mazur' göstermek isteyen girişimler ve çevreler de ek- sikdeğil. Önce ülkemizde bir fikir- de birleşmek durumunda- yız: 'Terörün mazereti ola- maz.' Bu konuda kim olursa ol- sun (adının başına aydın' sı- fatı yakıştırılsa da) kimseye hoşgörü gösterilmemelidir. • PKK terörü neden bitmiş- ti, niçin başladı? Bu soruya yanıt verildiği zaman kafalar aydınlana- caktır. PKK terörünün bitirilme- si için askerin bu alanda eği- timi ve donanımı gerekiyor- du. 9O'lı yıllarda bu ihtiyaca yanıt verildi. Özellikle gü- neydoğu Anadolu'da türe- yen teröre karşı devletin si- İabJı gücü gerekli yöntemle- ri geliştirdi ve uyguladı. Ancak PKK'nin kökeni ve kaynağı sınır ötesindey- di; Irak ve Suriye'de konuş- lanan terörü bitirmek için gerekli operasyonlar yerine getirildi. Güneydoğu Anadoludaki terör odakiarını besleyen Kuzey Irak'taki üslerin ku- rutulması için eylemler yeri- ne getirildikten sonra sıra Suriye'ye geldi; PKK lideri Abdullah Ocalan bu ülkede konuşlanmıştı. Çünkü Tür- kiye'nin askeri biriikleri Kuzey Irak'ta operasyon ya- pabiliyordu; bu bölge PKK lideri için güvenli değildi. Zamanın Kara Kuvvetle- ri Komutanı Ateş Paşa Şa- m'a bu konuda gerekli ülti- matomu verdi; Ocalan'a yö- nelik gerekli işlem yapıl- mazsa, asker Suriye'ye gire- cekti. Şam bunun üzerine terör liderini (1999'da) sınır dışı etmek zorunda kaldı. Terörün hem Irak'taki hem Suriye'deki üsleri etki- siz hale getirilince Güney Anadolu'daki eylemleri de durdu. • PKK lideri, Suriye'de sı- nır dışına itildikten sonra sı- ğınacak ülke bulamamıştı. Kuzey Irak Öcalan için güvenli sayılamazdı. PKK li- derinin sığınacak bir yer bulmak için ülkeden ülkeye geçiş serüveniABD'nin eline düşmekle son buldu. "Büyük Müttefıkımız" de terör lide- rini bize teslim ederek hem Türkiye'nin güvenini taze- lemiş hem de Kuzey Irak'ta Barzanı ve Talabanı'ye daha geniş bir manevra alanı sağ- lamıştı. Nitekinı daha sonra Irak'ı işgal eden VVashington bu tu- tumunun meyvelerini derle- mektedir: Talabani'ye Bağ- dat yönetiminde önemli bir rol vermiştir. PKK ise Türkiye'ye karşı Amerikan şemsiyesinin hi- mayesinde görünüyor. Çün- kü bugün Ankara, Kuzey I- rak'ta terör üslerine karşı operasyon yapmak olana- ğindan yoksundur; böyle bir girişim içinAmerikan turni- kesinden geçmek gerekiyor. • PKK terörünün niçin ye- niden başladığı sorusuna ya- nıt bir başka "nazık" soruya dayanıyor: ÂBD Ortadoğu'da Türki- ye'den ne istiyor? Cumhuriyet CANLI BOMBA UYARISI Tunceli <de çatışma: 2 terörist öldürüldü PKK'nin 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasuıda "eylemsizlik" karan almasının ardından ılk çatışma Tunceli'de çıktı. Pü- lümür ilçesindeki operasyonda 2 PKK'li öldürüldü. Trabzon'da çıkan çatışmada ise 1 polis yaralandı. Emniyet Genel Mü- dürlüğü, Fatma Geçer adlı kişinin bom- balı saldırıda bulunabileceği gerekçesiy- le il müdürlüklerini uyardı. • 4. Sayfada BAŞBAKAN ERDOĞAN: Kürt sorunu farklı PKK terörü farklı Başbakan Erdoğan, Kürt sorunu ile PKK'nin farklı olaylar olduğunu belir- terek "Bunlan ayıralım. Kürt vatandaşı benım vatandaşımdır. Bunlar birer alt kimliktir. Bu alt kimliği biz kimlikle kanştırmayacağız" dedi. Erdoğan, Kürt sorunu açıklamasını ise "farklı zemine oturan konunun çözümünü belirtmek üzere" yaptığını söyledi. • 8. Sayfada CHP lideri Baykal, yazılı bir açıklama yapa- rak Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorunuyla il- gili açıklamalannı değerlendirdi. Erdo- ğan'ın terörle mücadeleyi zaafa uğrartığını, etnisiteyi siyasallaştırdığını belirten Baykal, terörün arka planındaki siyasi projenin uy- gulamaya konulacağını ve hükümetin önem- semediği tehlikenin bu olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın 'yanlış oynadığını' belirten Bay- kal, "Terörü siyaset yöntemi olarak gören- ler ödün aldıkça teröre başvurur" dedi. Zü- beyir Aydar'm PKK'nin eylemsizlik karan- nı açıklarken "Bu, îmralı'nın talimatı" de- diğini anımsatan Baykal, "îmralı'nın Baş- bakan'ın girişimiyle kendisini otorite ola- rak kabul ettirdiğini" kaydetti. • 8. Sayfada Demirel, ABD-Türkiye ilişkilerinin Irak'taki gelişmelerle değişebileceği düşüncesinde 'Dostluk Irak'a bagh' Türkiye coğrafyasının Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortado- ğu'da çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Süleyman De- mirel, bölgedeki önemli rolü nedeniyle ABD'nin Türkiye'yi def- terden silemeyeceğini, ancak Türk-Amerikan ilişkilerinin bundan sonraki kısmmm Irak'ta ne olacağına bağlı olduğunu söyledi. 9. Cumhurbaşkanı, "Amerika bizi hep destekledi, terörde destekledi, Avrupa Birliği'nde destekledi, para bulmada destekledi, bundan sonra ne kadar destekleyecek, bunu da bilmiyoruz" diye konuştu. ABD'nin bölgedeki çıkarlan gereği Türkiye'den vazgeçmesinin ola- naksız olduğunu, ancak Irak'ta Kürtlerle bozuşmayı istemediğini söyleyen Demirel, "Gerçeği anlayalım. PKK'nin üstüne varmaya kalkarsanız, Kürtlerin nzası olmayacaktır. En nazik noktası budur, Kürtlerle bozuşmaktan korkmaktadır" dedi. Türkiye'nin Kıbns'ta- ki iddialardından vazgeçtiğini savunan ve izolasyonlann sürdüğü- nü anımsatan Süleyman Demirel, "Annan Planı'nı kabul ettin de ne oldu" diye sordu. MUSTAFA BALBAY'ın haberi • 6. Sayfada WASHINGTON POST: Peşmerge terör estiriyor Kuzey Irak'taki peşmergelerin Türkmenler ve diğer gruplan yıldırma faaliyetine başladığını yazan Washington Post gaze- tesi, peşmergelerin bölgeleri üzerinde denetimi sağlamak için adam kaçınp cinayet işle- diklerini öne sürdü. Gazete, peşmergelerin. çıkarlanna aykı- n davrandığını düşündüklen yetkililen ve hderleri dövdüğü- nü ve tehdit ettiğinı de kaydetti. Şii mılislenn güneyde aynı şeyı yaptığı belirtildı. • 70. Sayfada SONUÇ BtLDÎRGESl Alevilerden özeleştiri Hacı Bektaş Velı Kültür Etkinlikleri Sempozyumu'nun sonuç bildir- gesinde, Alevi-Bektaşilenn bugü- ne kadar koruduklan homojen yapılannı yitirdiği savunuldu. Bildirgede, Alevilerin kendi içle- rinde parçalanarak Cumhuriyetin kazanımlannı yok etmek isteyen- lere farkında olmadan katkı sağ- ladıklan vurgulandı. • 5. Sayfada McLaren Mercedes pilotu Raikkonen, İstanbul'da ilk kez düzenlenen yarışı kazanarak tarihe geçri. Dereceye giren pilotlar başarılarını şampanya patlatarak kutladılar. (VEYSEL BALKAYA REUTERS) Türkiye kazandı Formula 1 Türkiye Grand Prix'sınde bınncılıği McLaren Merce- des pilotu Kımı Raikkonen kazandı. Yaklaşık 100 bın kışının izledıği yanşta Renault takımından Fernando Alonso ikıncı, Kimı Raikkonen'ın takım arkadaşı Juan Pablo Montoya üçün- cü oldu. Ferarri'nin efsane pilotu Michael Schumacher ise yap- tığı kazanın ardından 17 tur ara verdığı yanşı tamamlayamadı. İstanbul Park Pisti ıçındeki hediyelık eşya satış noktalan ile bü- feler, günü 1 milyon Avro'luk ciroyla kapadı. Padock adı ven- len tribünde ise Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra dünyaca ünlü isimler yer aldı. Dereceye girenlere verilen ve Türkiye Grand Prix'si için özel olarak hazırlanan kupalar dikkat çekti. ARÎF KIZILYALIN ve HAKAN AKARSU'nun haberleri MSpor'da İRAN, AMERİKA İLESINIRÖTESİNDE SICAK ÇATIŞMADA BIRELI EGE'DE,BİRELİ AKDENİZ'DE, DATÇA Cumhuriyet 'le birlikte. Eşitsizlik ortaya çıktı Başarısız birincfler doğudan Çağ Dershanesi yöneticisi Hasan Uğur Ince, ÖSS'de açıkta kalan 1900 okul binncisinin batı illeri ile eşit olanaklara sahip olmayan doğu illerindeki öğrenciler oldu- ğunu söyledi. Ince, ÖSS'de yapı- lan değişikliğin ise gelecek yıl da- ha ciddi başansızlıklann yaşan- masına yol açacağım vurguladı. ÎLKAYATA Tıp Kurumu, yapılan ithalatı mercek altına aldı İlaç pazan yabancılann Tıp Kurumu Başkanı Altmok, Türkiye'nin 2004 yı- lında ithal ettiği ilk 10 ürün grubunun 9. sırasında 2.7 milyar dolar ile eczacıhk ürünlerinin geldığini belirterek "Aynı yılda eczacıhk ürünleri ıthalatımız, petrol ıthalatımızın yanya yakınını oluşturuyor" de- di. Türkiye ilaç pazannın yüzde 65'inin "yabancı tekeller"in hâkimıyetı altında olduğunu vurgulayan Altınok, 2005 yıhnda Türkiye'nin ilaç ticareti açığının 2.5 milyar dolan aşaca&ını ifade etti. ZEYNEP ŞAHlN'in haberi • 7İ. Sayfada Almanya'da sergilenen oyun mucizeler yaratıyor Ezilen kadının tiyatrosu Augusto Boal'ın sorunlara çözüm arayışı içınde olan ezılenlerin tiyatrosu, Almanya'nm Köln kentinde mucize yaratıyor. Yıllardır kadınlarla uyum çahşmasını sürdüren sosyal danışman Nurten Kum, kadınlann ilk kez kendi sorunlannı böylesine açıkyüreklılikle tartıştıklannı söy- lüyor. Essen Üniversıtesı'nde Türkçe öğretmenliği okuyan göçmen kökenlı üçüncü kuşak öğrencılerin yer aldığı oyunda kadmlar, düş kırıklıklannı, acılannı, ezilmişliklerini oynayarak ve tartışarak dile getiriyor. ZEHRA İPŞİROĞLU'nun haberi • 75. Sa: fada ANKARA - Çağ Dershanesi yöneti- cılerinden Hasan Uğur tnce. bu yıl tıp fakültelerine yönelik tercihlerin azalma- sını çok sayıda tıp fakültesı açılmasına bağladı. Ince, açıkta kalan 1900 okul bi- rincisinin batıdaki illerle eşit olanaklara sahip olmayan doğu ıllenndeki öğrenci- ler olduğunu söyledi. İnce, 2005 ÖSS'de ılk yüze giren öğ- renciler arasında sadece 13'ünün tıp fa- kültelenne yerleştınldığını \Tirgulaya- rak bunun hem maddi hem de manevi MArkasıSa.8,Sü.3'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Başbakan Sorunu! Başbakan Erdoğan nihayet ortaya çıktı. Gazete- cılerden köşe buçak kaçıyordu. öyle anlaşılıyor ki söyleyebileceğı bir şey yoktu... En son 12 Ağustos Cuma günü yaptığı Diyarbakır seferinden sonra An- kara ve İstanbul'da partısinin kuruluşunun 4. yılı kut- lamalarında uzun uzun konuşurken görülmüştü. Sonrasındakı bırkaç kaçamak görüntü sayılmazsa MArkasıSa.8,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog