Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

2 1 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA SOYLESI 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, teröre taviz vermenin daha fazla terör anlamına geleceğini vurguladı 'Askerinsesinekıüakverin'Doğrusu Kürt kökenli Türk Vatandaşi' 1993'te Kürt realitesinden söz ettiğini vurgulayan eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Türkiye'de bazı insanlar kendilerine Kürt demektedir. Onlar Kürt kökeninden gelmektedir. Onlar vatandaştır. Azınlık değildir. Kürt kökenli Türk vatandaşıdır. Bence doğrusu budur. Değildir deniyorsa, o zaman onu söyleyin" dedi. IRA terörüne İrlanda sorunu demîyorlar' Demirel terörün bir etnik grupla özdeşleştirilmesinin çok ciddi sonuçlan olacağını vurguladı. Demirel, Amerika'da 30 ırka mensup insanın olduğunu ama sadece bir Amerikan milleti bulunduğunu söyledi, "Dikkatini çekerim, IRA terörüne IRA terörü diyorlar, îrlanda sorunu demiyorlar" değerlendirmesini yaptı. KK TERORİZMİ MUSTAFABALBAY Dokuzuncu Cumhurbaşkanı SüleymanDemi- rel, teröre taviz vermenin daha fazla terör anla- mına geleceğini vurguladı. 1993'te Kürt realite- sinden söz ettiğini vurgulayan Demirel, "Tûrki- ye'de bazı insanlar kendilerine Kürt demektedir. Onlar Kürt kökeninden gelmektedir. Onlar va- tandaşor.Azınlık değildir. Kürtkökenli Türk va- tandaşıdır. Bence doğrusu budur. Değildir deni- yorsa.ozaman onu sö\1e\in" dedi Demirel'leGü- niz Sokak'taki evınde yaptığunız söyleşinin de- vamı şöyle1 - Terörle mücadelenin yanına başka hiçbir şey koymamah. bu başb başına bir sorundur diyor- sunuz. bu konuda bugün bir zaafîyet mi var? SÜLEYMAN DEMİREL - Ben herkese di- yorum kı, devletı yönetenlere ve bütün sorum- lulara dıyonım, bu yangını söndürün. Şimdi na- sıl söndürelım diyor? Sızın gazetede Aytaç Yal- man'ın bir yazısı var, Yalman'ın şıkâyetlen var. O yazı, çok enteresan. Aytaç Yahnan'ın şikâyet- leriyle Genelkurmay Başkanı 'nın şikâyetleri ay- nı paralelde. Genelkurmay Başkanı kısıtlamalar- dan bahsediyor, Yahnan ıse devletin zaafa uğra- tıldığmdan bahsediyor. Yani ona kulak verelim Avrupa Birliği sevdasına kapılarak devlet zaafa uğradı. diyor. Terör meselesinde taviz verici adımlar atarsanız, bu daha çok terör demektir. - Taviz terörü arttmr mı diyorsunuz? DEMİREL - Evet. eğer siyasi çözüm adı al- tmda veya başka adlar altında veya Kürt soru- nunu çözüyorduk dıye birtakım tavizler verilir- se, Türkiye birliğinden tavizler verilirse bu tak- dirde daha çok taviz almak içın daha çok terör beklenmelidir. Bu çok yanlışrır Onun için bunu kesip ayırmak lazım. Şimdi burada ne yapalım diye kknsenin soru sormasına gerek yok. Bu devlet işidir ve devlet karşılaştığı bir mesele kar- şısında acze düşemez, gereğıni yapacaktır. Yal- man bakın ne diyor, ulusal birlık ve beraberliği- mizı güçlendirelim. Kendı öz gücümüze güve- nerek var gücümüzle mücadele etmeliyiz. Baş- ka bır yolumuz yok. Eğer mücadeleden kaçıyor- san, başlangıçta mağlup olursunuz Mareşal Foş'un bir sözü var, biz hiç kaybetmedik diyor. çünkü kaybetmeyı hiç düşünmedik, diyor. Kullanılan kellmelere dlkkaf - Bugünkü tabJo anlatoğmızla örtüşmüyor.Baş- bakan mücadele yerine devletin hatalanndan söz edryon_ DEMİREL - Şimdi bu noktada bir iş yapaca- • ğım. çok önemli, ben geçmişte dedim ki, bu mü- cadelenin kökünde, terörle mücadelenin kökün- de Türkiye Cumhunyeti Devleti'nin topraklan- nı, halkın suurlannı korumak sorumluluğu ya- tar. Eğer Türkiye Cumhuriyeri Devletı halİon topraklannı, suıırlannı koruyamıyorsa o zaman devlet olma fonksiyonunu yitirir ve bu ülkeye ya- pılabilecek en büyuk kötülüktür. Öyleyse ne ya- pın yapın, bu terörün hakkından gelin. Şimdi bu benim mesajım. Biraz geçmişe dönüp biraz geç- mişi laf edelim. Ben demişim ki terör hadisesi- nin Kürt sorunu olarak adlandınldığına şahit ol- maktayım. Hadise bir Türk-Kürt hadisesi hali- ne getirihnek istenirken dıkkatli olunmalıdır. Herkes kullandığı kelimeye dikkat etmelidir Herkes şunu iyı bilsin ki ne devletin bölge hal- kıyla ne de bölge halkının devletle, Cumhunyet- le, demokrasiyle bir sorunu yoktur. 'Etnlk çatışmaya dönüşmemell' - Etnikbir sorun nlmathgmı düşünüyorsunuz- DEMİREL - Bölge halkı bütün uğradığı zul- me rağmen, eşkıya tarafindan kendisine yapılan zulme rağmen devletin yanında ohnuştur ve bu terör çatışması bir etnik çatışmaya dönmemiştir. Terör çatışması etnik çatışmaya döndüğü yerde bunun çözümünü bulamazsmız. Kaostur. Bizim çırpmmamız aman o istikamete kaymasın. Bu- radan şuraya gelmek istiyorum: Bu ülkenin ben Kürt'üm diyen vatandaşına, Türkiye Cumhuri- yeri olarak, Türk milleti olarak biz şükran borç- luyuz. Çünkü bu Cumhuriyeri kurarken, bu ül- keyi düşmandan kurtanrken gösterdiği sadaka- ti Cumhunyeti korurken, Türkiye birliğini korur- ken de göstermiştir. Nihayet birliktelik, beraber yaşama ister Kürt kökenli olsun, ister Çerkes kökenli olsun. ister Türk kökenli, herkesin ya- ranna; huzur, sükûn varken, huzur sükûn bata- cak mı insanlara? Bunun karşısmda kargaşa ara- maya mı gideceksiniz'1 Bu doğru mudur? Doğ- ru değilse Türkiye içinden çıkıhnaz bir sorunla karşı karşıya demektir. Terör Türkiye'de Kürt sorunu değildir, ayn bir sorundur ve zaten terö- rü yapanlar 3-5 bin kişidir, bundan ben Kürt'üm diyen sayın vatandaşlarımın çoğu da rahatsızdır. - Siz 13 yıl önceKürt reahtesi derken neyiamaç- lanuştnuz? DEMİREL - Kürt realitesi şu demektir; bu ül- kede bazı insanlar kendilerine Kürt demektedir- ler. Bu insanlar Kürt kökeninden gelmektedir- ler. Onlar vatandaştırlar, bu ülkenin sahibidirler. azınlık değildirler, Türk vatandaşıdn"lar. Bu doğ- ru mu° Bunu ben söylüyorum 5 Temmuz 1993'te. Burada istismar edilecek, yadırganacak veya yanlış yorumlanacak hiçbir şey yok. Türkiye'de terör, devletle vatandaş arasında bir olay değil- dir. Kimle kimin arasmdadn-? Teröristle Türk milleti ve Türk devleti arasındadır. Yani Türk milletiyle Türk devleti ıle terönst arasındaki me- seleyı vatandaşla devlet arasındaki mesele hali- ne getırmemelidir. Bu da eskı söylenmış bır laf: Terörü yapanlann demokratikleşme diye bir so- runu yoktur. Terörün arkasında toprak ve bayrak isteği vardır Türkiye'yı parçalaniak ve parçala- dıklan kısım üzerinde devlet kurmak, bağımsız- lık talepleri vardn-, Bunu 29 Aralık 1994'te söy- lemiştim. Türkiye'de bir Kürt meselesi vardır. bu Türkiye'nin başmeselesidir yolundaki beyanla- n kabul etmiyorum. Ben söylüyorum; türki- ye'nin terör meselesi vardır, başmesele odur. Bu- nu terör olayı olmaktan çıkanp başka şeye götü- rürseniz terörü azdmrsınız. Şana vermek istedi- ğim en önemli mesaj bu. Israrla söylüyorum ki Türk milleti dediğimiz insanlar iç içe, kardeşçe yaşamaktadn"lar. Gelin bunu bozmayın. İrlanda'dakl terör - Türkiye gibi üniter devlet olup içinde farkh kesimlerden insanfan banndıran ülkeler var_ DEMİREL - Amerika'da 30 ırka mensup in- san var. Bir de Amerikan milleti var... Şimdi İr- landa'da terör var, IRA terörü, buna adam IRA terörü diyor, trlanda sorunu demiyor, dikkatini- zi çekerim, IRA terörü diyor; Bask terörü diyor. Bask sorunu demiyor. Çünkü ne oluyor, onu de- meyişinin sebebı şu; IRA terörünü irlanda soru- nu halıne getinrseniz bütün Irlandalılan karşını- za alırsınız. O işin içinde görürsünüz. Eslt slyasal haklar -Uhıs-devletkavramınızaafa ugratmamakge- rekir~ DEMİREL - tkı uluslu bır üniter devlet ol- maz. Tek ulusludur. Eşit siyasi haklar vardn- her- kes ıçın Eşıt firsatlar vardır vebu ülkenin ınsan- lan ülkenin her köşesınde millet\'ekilini kendi- sı seçer, muhtannı kendısi seçer. Bu ülkenin ın- sanlan her istediği yerde oturur. Izmir'de de otu- rur. Bursa'da da oturur, Şımak'ta da... Eşit eko- nomık haklan vardır. Eşit firsatlar vardır. - Bu eşnükler terör örgütünü sanınm pek ügi- lendirmiyor._ DEMİREL - Üniter devlet içinde bağımsız bir Kürt devleti mi isteniyor? PKK hareketmin ar- kasındaki talep bu. 15 sene süren cidalden son- ra bunun olamayacağı görülmüş, bu defa üniter devlet içinde bır demokratik ülke ve özgür bır par- ça, ama ikı uluslu. Federasyona gitsin. Evvela fe- derasyon. daha sonra başka şeyler - Demokratikleşme kavramı öne çıkanlryor... DEMİREL - Şimdi daha çok demokrasi, da- ha çok vatandaşlık hukuku ile ve geçmişte yapı- lan hatalan da düzelterek tek millet, tek bayrak altında bu sorunu çözeceğiz, diyor. Yine gelıyo- rum. sorun nedir ki, bunlan nasıl yapacaksunz kı? Ve nasıl sorun çözülmüş olacak? Kürt soru- nu, demokratildeşme sorunudur, diyor. Yani ne demek istıyor? Türkiye'de demokrasi yoktur di- yorsa kendisini iktidara gerıren demokrasi. De- mokrasinin eksiklikleri vardn", şunlardır diyorsa o, bu ülkenin bütünvatandaşlannı ilgilendınr. çün- kü bütün vatandaşlara eşit haklar vardır, yani ül- kerun bır bölümündekı insanlara başka. bır bö- lümündeki insanlara başka hukuk tanınmamak- tadır. Aynı hukuk tanınmaktadır. Ha, uygulama- da hatalar varsa uygulamalan düzeltmek de ken- disine aittir ve söylüyorum gene. eşitlığe manı olan eğer zorluklan varsa onu düzeltmek de ken- dısuıe aittir. 'Erdoflan. hata neyse söylesln' -SorduğunuzsonılarBaşbakan açıklama yap- madığı sürece askıda kalacak gibi görünüyor- DEMİREL - Herkes kendıne göre bır şey farz ediyor. Şimdi geçmişte yapılan hatalan yoİc say- mak büyük devlete yakışmaz. diyor. Bunlann ne olduğunu söylemesi lazım. Devlet ne hatası yapmış? Çünkü devleti eğer yaptığı mücadele- de, yani insanuu, toprağını korumak ıçın yaptı- ğı mücadelede devleti suçlu buluyorsanız, o za- man bu mücadeleyi yapmakta süantıya girersi- niz. Onun için yanlış anlaşılmamak bakımından. yapılan hatalar nelerdir? Ha, diyebilirsin ki hiz- met eksik. O tarüşılır. Yani varsa eksik hızmet, onu tamamlamak da, yine sen iktıdarsın, adama sorarlar üç senedir ne yapnn diye.. Demirel içinden geçtiğimiz sürecin çok önemli olduğunu, bu bağlamda aydınlara, kasketUlere, kadnüara, herkese şu çağnda bulunduğunu söyfedi; "Bir arada banş içinde yaşamının önûne yeni engeDer koymayın, engel \"arsa kaJdırın." (Fotoğraflar: KORAY AVCI) 6 Güneydoğu'da devlet yalnız' - Sivasetin içinden geüyorsunuz. Drvarbakır niye Ugi göstermedi Erdo- ğan'a? DEMİREL - Yanlış olan şudur: Aslında yabancılar tarafindan Diyarba- kır'a bir ayncalık tarunmasından rahatsızız Diyarbaku"'ın Şamsun'dan, Edirne'den, Muğla'dan farkı yoktur Dıyarbakır'a giderken sanki bu ay- ncalığa önem verildiği gibi bir intiba kamuoyunda meydana gehniştir Keşke Diyarbakır'a giderken yalnız Diyarbakır'a değıl de Elazığ'a da. Malatya'ya da gitseydi Şimdi burada çok önemli bir şeye temas etmek ıstiyorum. Türkiye'deki haklar bıreysel haklardır. cemaat haklan yok- tur. Yani etnik grup veya dini inançlar bakımından teker teker bireysel haklannız vardn-, fakat grup hakkmız yoktur. Veya gnip hakkına girer- seniz parçalanma gelir. Bütün bunlardan şunu söylemek istiyorum: Te- rörün arkasuıdaki siyasi projeyi biliyoruz Şimdi bu telaflfuz ediliyor yine bazı yerlerde. diyor; işte e\ r vela federasyon. sonra Kürt nüfusun bulunduğu yerlerde konfederasyon. Bunlann hepsı neden rahatsız edi- ci? Bence olayın hizmetle alakâsı yoktur, olay ıdeolojiktir. Yani PKK terörünün hizmetle alakası yoktur, ideolojiktir. Şöyle bağlamak istiyo- rum sözümü, bu mesaj ımdıı aynı zamanda ve 30 sene hizmet ettiğim ülkemin en önemli sorunu telakki ediyorum. Türkler ve Kürtler. etnik olarak söylüyorum, Türkiye'nin bütün diğer insanlan müşterek bir ka- dere sahiptirler. Bir arada banş ıçınde yaşamaktadırlar. Başka hıçbır seçenekleri yoktur. 50 sene bu devlete hizmet etmiş bir adamdan bunu Türkiye duymalıdır. Başka hiçbir isteği yoktur. Herkes eğri otursun doğru konuşsun. Bunu ihlal eden her şey. herkes için yanhştır. Kim ih- lal etmeye kalkarsa bu yanlıştır. - Bunu bir temel mesaj olarak söylüyorsunuz~ DEMİREL - Evet. şimdi çağnm \ar: Bir arada banş içinde yaşamak için yeni engeller koymayalım. Ne engel varsa onu kaldıralım. Zorlaş- ürmayalun, kolaylaştıralım ve bugünkü dünyada beraberliğimizi. birli- ğimizi, kardeşliğimizi daha çok güçlendmnek varken bunu zaafa düşü- rebilecek hareketlerden kaçmalım. - Aydmlara bir çağrnuz var mı? DEMİREL - Şöyle demek istiyorum, aydın da bu ülkenin vatandaşıdır Benım çağnm aydınına, az okumuşuna, kasketlısüıe, şalvarlısına, yaz- mahsına, kravatlısına, kravatsızına, bu ülkenin bütün vatandaşlanna. Bu ülkenin insanlannnı aklına bir ayncalık koymayalun ve bunlar aynı anayasaya bağh, anayasanın verdiği haklan, sonımluluklan yerine ge- tiren ve Türkiye Cumhuriyeri Devleti'nin vatandaşlığıyla birleşmiş Türk milletinin fertlendir. Başka türlü olmaz. Siyasi partller bölgede zaaf içinde' - Bölge halkuun Erdoğan'm miringine ilgi göstermemesine siyasi bir an- lanı verdiniz mi? DEMİREL - Şudur; bu mitingleri daha çok siyasi partiler hazırlar. Bölgede siyasi partilerin tümü zaaf içindedir. Devlet yalnızdır. Halbuki siyasi parti, halkı aydınlatmak bakımından fevkalade önemli bir ku- rumdur. Siyasi parti sadece iktidara çıkan kurum değıl, halkı aydınla- tan kurum. Bugün bölge halkının bir baskı altında olduğu kesin. Çün- kü siyasi parti yok. Hıçbir siyasi parti PKK'nin oralarda yaydığı de- yimleri dışında slogan söyleyemez ve kanaatimce Diyarbakır'da da si- yasi parti yok. Yoksa halk. çok güzel halktu". Emin ol, halka ne yapıla- cağı izah edilsin. yapar. Sadece radyolardan. televizy'ondan değil, hal- kın ayağına gitmek lazım. Eskıden köylerden kamyon kamyon insan gelirdi, merak ederlerdı. ne oluyor diye. Siyasi parti kadar demokrası- nin ihtiyacı bulunan ikincı bir kuruluş yok. Devletin organlan vardır, organlar başka. Siyasi parti çok önemlidir. Kimse alınmasrn söyleyece- ğimden, vanz desinler gitsinler oraya ve söylesinler. Ben 30-40 sene söyledim, Türk vatandaşına söylesinler, arkadaş nerede oturmak isti- yorsan oturamıyor musun9 Çocuğunu istediğin okula gönderemiyor musun? Varlığın yoksa devlet okutmuyor mu çocuklannı? Şu ışık senin evuıe geldi, her yere gitti. senin evine de geldi mi 0 Evet. Ne is- tiyorsun? Ne istediğini söyle. Ama evvela banş içinde yaşamayı hep beraber gerçekleştirelim -1995 veya 96 yıbydı, bir haritanın önünde. Baü Sevr istiyor diye bir yakmmamz olmuşru. Bugün de aynı görüşte misiniz? DEMİREL - (Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı ile Irak'ın kuzeyini ve Iran'uı bir bölümünü Kürdistan olarak gösteren bir haritayı elinde tutarak) Bizi korkutan budur. Bu National Geograp- hic'te basılmıştır. Bizim Irak'taki hadiseden korkmamızui sebebi de budur. Istenen budur. Doğu'da yaşayan Kürt asıllı Türk vatandaşının istediği değil, bu arkadaki menajerlerin ıstediğidir. Ocakın'uı yakalanması sonmsmda hazuianan vapor D emirel'in. Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi- nin hemen ardından 18 Şubat 1999'da hazır- lattığı raporun tam metni: • PKK 1978'den bu yana faalıyet gösteren terörist bır örgüttür. PKK terörü 5477'si güvenlik gücü ve 5298'ı kaduı, çocuk ve bebekten müteşekkil sivil vatandaş olmak üzere yaklaşık 40 bin kişınin ölümünden so- rumludur. Terönst örgütün lideri Öcalan, Türk güven- lik güçlennın bu tür gruplara yönelık etkin mücadele- sini müteakip 1980 yılından sonra Suriye'ye sığınmış- nr. Suriye başlangıçtan ben bu terör örgütüne askeri, lojistik ve malı destek temin etmiştir Esasen Suriye. PKK terör örgütü vasıtasıyla Türkiye'ye karşı bir do- laylı saldın ifa edegelmiştir. • 20 Ekim 1998'de Türkiye ve Suriye, güvenlik me- selelenne ılişkin bir anlaşma ımzalamışlar ve bu çer- çevede Suriye, PKK terör örgütüne verdiği desteğı so- na erdirme taahhüdünde bulunmuştur Bu, ancak bi- zim dünya kamuoyuna, Suriye PKK terör örgütüne verdiği destek vasıtasıyla gerçekleştirdiği dolaylı sal- dınyı durdurmadığı takdırde BM Şartı 'run 51 mad- desi çerçevesuıde mukabelede bulunma hakkımızı saklı tuttuğumuzu beyan etmemizden sonra mümkün olabilmiştır Terorizm Insanlıfla karsı suctur i/ Terorizm insanlığa karşı bir suçtur. Temel insan haklannı ihlal ve yok etmeyı hedeflemekte ve ülkele- rin toprak bütünlüğü ile güvenliklerini tehdit etmekte- dir. Teronzm hiçbir suretle mazur gösterilemez. Hepi- mizin ulusal. bölgesel ve uluslararası düzeyde tero- rizmle mücadele ve onu yok etme yükümlülükleri ve sorumluluklan vardır. • tnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nin 3. mad- desi şöyle der: "Herkes kişisel yaşam, hürriyet ve gü- venlik hakkına sahiptir." Teronzm bu en temel hakkı ihlal etmektedir. ^ Teronzme karşı uluslararası hukuk belgelerinin ta- mamı hukuka saygılı ülkelen yakın işbırlığine davet etmektedir. Esasen PKK terör faaliyetlerine destek, hatta hoşgörü göstermek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 380 (V) sayılı karan uyannca "banş ve güvenliğe yöneük bütün suçlann en vahimTni teşkil etmektedir • Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 31 '102, 32/147.34/145,36'109, 38'130.40/61,42'159, 44/29,46'51, 8/122,45'60,49185, 50/186 sayılı ka- rarlan uyannca bütün devletler uluslararası hukuk ge- reği başka devletlerde terörist eylemlerin düzenlen- mesinden, kışkntılmasından. bu eylemlere yardım ve- ya iştirak etmekten veya başka devletlerin topraklann- da bu tür eylemlerin düzenlenmesine rıza göstermek- ten veya bu eylemlen teşvik etmekten kaçınmak yü- kümlülüğü altındadu-. Aynca bu kararlar uyannca bü- tün devletler. uluslararası hukuktan kaynaklanan yu- kümlülüklerini yerine getirmeye ve uluslararası tero- rizmin hızla ve nihai biçimde ortadan kaldınlması için etkin ve kararlı tedbu-len ahnaya ve bu amaçla bu eylemlerin faillerinin tutuklanmalan, yargı önüne çı- kanlmalan veya ıade edıknelennin teminine davet edilmektedir. Söz konusu kararlardakı taahhüt aynı ifadeyle Güvenlik Konseyi'nin 748 sayılı karannda da teyit edilmiştir Terorlzme karşı 11 adet sözlesme • Yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlan uyannca, "terorizm insan haklannın. temel hürriyetfc- rin ve demokrasinin tahribatmı; meşru yoOardan ku- ruhnuş demokratik hükümetleri istikrarsızlaşnrmayı ve çoğuku srvil tophımu yıkmayı hedef almaktadır" • AGİT, NATO, Avrupa Birliği üyesi Avnıpa ülkeleri terorizme mani olmak, onunla mücadele etmek ve onu ortadan kaldırmak için gerekli ve etkin bütün ted- birleri almakla yükümlüdürler. ^ Esasen, terorizmin her biçimiyle bir bütün olarak takbih edümesi, bütün devletleri terör eylemlerine mani olmak için önlem ahnak ve bu amaçla aralann- da işbirliği yapmak yükümlülüğü altına sokmaktadır. Terorizmle ilgili 11 adet uluslararası sözlesme bulun- maktadır. Türkiye bu belgelerin tamamma tarafhr. • Terorizmle ilgili bn- uluslararası hukuki çerçevenin mevcut olduğu aşikârdır. Bu çerçeve içinde devletle- rin belirli yükümlülük ve sorumluluklan bulunmakta- dır. ^ Yukandaki mülahazalar ışığında Türkiye, Avrupa Birliği üyelerinden PKK terorizmine karşı mücadele- de tam bir işbirliği beklemektedir. • PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan binler- ce masum sivilin katledilmesinden sorumludur ve ay- nı zamanda son derece yaygın biçimde silah ve uyuş- turucu kaçakçılığı da yapan eh kanlı bir canidir. Bu cani Roma'da iki ayı aşkın bu- süre geçirdikten sonra Italya'yı da terk etmek zorunda buakılmışûr. Bu ka- nun kaçağı sığmacak hiçbir yer bulamadan birçok ül- keyi dolaştıktan sonra Nairobi'de Türk güvenlik güç- leri tarafindan yakalanmış ve Türkiye'ye geririhniştir. Şimdi Türk adaletine hesap verecektir. Türkiye huku- kun üstünlüğüne saygı gösteren bir anayasal demok- rasidir. Terörist örgütün elebaşı Öcalan hakkında adil ve şeffaf bir yargılama sonunda bağımsız Türk yar- gısmın vereceği hükme göre işlem yapacakto. SÜRECEK...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog