Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

21AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYF/ MUZIK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK Banşarock 27-28 Ağustos'ta savaşlara, işgalcilere, dünyanın efendilerine seslenecek Muhaliflerin buluşma yeri• "Geçen ağustostan bu yana dünyada değişen pek bir şey yok. Bush vuruyor, Blair gülüyor, çocukiar ölüyor, hayatımızın her alanına sızan, evlerimizi yıkan, gözlerimizi alan, müziğimızi çalan işgal büyüdükçe büyüyor. Ama işte buradayız, sokaktayız. Daha kalabalık, daha hevesli, daha haylaz ve daha arsızız. Banşarock, bizim büyük eylemımiz, eğlencemız, yani bizim dilimizle 'eylemce'miz." HATİCE TUNCER "Dünyanın efendilerine, müziğin menajerle- rine, rockstariara, popstariara, G8'e, IMFye, bayabmızı tahakküm alüna aJan herkese ve ber şeye, savaşa, işgale, işgalciye" karşı festıval, ya- nı "Banşarock" bu yıl 27-28 Ağustos tarihle- nnde Sanyer Mehmet Akıf Ersoy Pıknık Ala- nı'ndayapılacak BulutsuzlukOzkmi, Vloğol- lar, Büient Ortaçgil, Yaşar Kurt gıbı rock mü- zığin sevılen ısımlennın de aralannda bulun- duğu 33 gnıp ve sanatçının ikı gün boyunca sah- ne alacağı festıvale bu yıl gıriş ücretı alınma- yacak. Rockseverler, festıvale CumhurivetBirgün, Evrensd,Ozgür Gündem gazetelennde ve Rofl tn, Yüksek Ses dergılennde yayımlanan ılan- lar üzenndekı kuponlarla gırecek. Banşarock, 2003 yılında Coca Cola fırma- sının Rock'n Coke adlı bır festıval düzenledı- ğını açıklamasıyla rockçı müzısyen ve savaş kar- şıtı hareketlenn tepkisınden doğdu "Rock şi- şede durmaz" sloganıyla, Rock'n Coke festı- \alıyle aynı tanhlerde düzenlenen "Banşa- rock bınlerce rockseven ve muhalıfı bır ara- ya getırdı. 2004 yılında da yıne Rock'n Coke'la aynı tanhte yapılan Banşarock'ta "EvimizDün- ya" sloganıyla çe\Te sorunlanna da dıkkat çe- kildı. Gönüllü gençlerin oluşturduğu gruplarla fes- tıvaller küçük aksaklıkJarla tamamlansa da ıki gün boyunca şarlalar banş ve özgürlük için söylendı. CöNÜLLÜLERJN EMECJ Rock müzik ve savaş karşıtlığı ortak yön- lerini bir araya getiren gönüller bu yıl da Ba- nşarock'ı gerçekleştırmek içın aylardır yoğun bir çalışma ıçerisıne girdiler: "Geçen ağus- tostan bu yana dünyada değişen pek bir şey yok. Bush vuruyor, Blaır gülüyor, çocukiarölü- yor, hayatimızuı her alanına sızan, evterimizi yıkan, gözlerimizi alan, müziğimizi çalan iş- gal büyüdükçe büyüyor. Ama işte buradayız, sokaktayız. Daha kaJabaiık. daha hevesli, da- ha haylaz ve daha arsızız. Banşarock, bizim büyük eylemimiz, egtencemiz, yani bizim di- tiniizle 'eylemce'miz.*' Banşarock gönüllülerıyle her çarşamba Karakedı Kültür Merkezı 'nde yaptıkJan top- lantı öncesınde yaptıgımız sohbette hem fes- trvalin ıçenğinı öğrendık hem de "Neden Ba- nşarock'' gönüllüsü olarak emek harcadık- lannı sorduk. Bu yıl Banşarock'ın neden Rock'ın Co- ke'la aynı tanhe getınlmedığıru tertıp komı- tesınden Ragıp İncesağu* anlattı. "Her şey gi- bi Banşarock da tepkiyle başladı ama sadece Coca Cola karşıüığryia sınırhaJgüanmamızbi- zi rahatsız ediyor. Oysa biz Coca Cola'yı bir simge olarak düşündük Biz kendimiri alter- natifküreseBeşme hareketmin,savaş karşıü ha- reketin bir parçası olarak görmek istiyoruz. Bu nedenle Karşı festıval' dedik. Coca Co- lanın nakliye işinde çalışan ve sendikalaşmak istedikleri için işten anJan işçileri destekhyo- ruz ve onlar da bizi desteküyor. Festrvaümiz uluslararası tekelkre karşıdır, bu nedenle kü- resdbirkarşı duruşu gefiştirmekistiyaruz, Ama Banşarock, siyasi bir hareket olmayacak. Eğ- leneceğiz, ama eğlenirken de kendi çapımız- da banş için bir eylem yapmış olacağız." Moğollar grubundan Taner Öngür iiçüncü yılında da Banşarock'ın gerçekleştırilmesı- ne emek harcayan gönüllülerden bin. Festı- Banşarock gönüllüleri festıvale her haita düzenledikleri toplantılaıia hazırlandılar. (Fotoğraf: FATİH ERDOGDU) azından ses çıkanyoruz ÖZCE YILDIRIM: "Banşarock'tayım, çünkü savaşlarda binlerce insanın ölmesine karşı en azından ses çıkanyoruz Arkadaşlanmla, sevdiğim insanlaria biriikte bir şeyler yapmak beni mutlu ediyor. Rock dinleyicisi değüim, dilsiz kaval çaltyorum ama savasa karşı ses çıkarmak istiyorum." ÇÎCDEM DENİZCİ: "Rock, ısyan müzığıdir, dünyayı değıştirmek için kımhğını bulmuş müzıktir. Dünyayı değıştırmeye buradan başlayacağımızı düşündüğüm için Banşamck'tayım." DİLHUN EKMEKÇİ DURAN: "Geçen yıl izleyici olarak katılmıştım ve bu yıl katkıda bulunmak istedim. Çokfarklı renklerden insanlar var. Politikayla ilgilenenler, hiç ilgisi olmayanlar, heryaştan insanla bir aradayız, Rock müzik ve banş için buradayım." FUNDA BAYSAL: "Hem savaş karşıtı bır festıval hem de 3. vılında muhalefet eden bütün kampanyaları birleştiren bır koordınasyon haline geldi. Bu işı yaparken keyif alıyorum ve ben de sözümü söylemek istiyorum " CİHAT DEMİRTAŞ: »Savaşa, işgallere, yıkımlara karşı Banşarock çok olumlu bir alan. Hem eylemimiz hem eğlencemiz olduğu için buradayım." SEÇKİN ERDİ: "Dayanışma kültürü ıçensınde büyüyen festivalde yer almak ıstedım. Müzığimız de tahakküm altında. bızı tek tıpleştirmeye çahşıyorlar Banşarock, kendı müzik festivahmız. kendi festivalimız " 1 ETKİNLİKLER • Sabnede müzik varken alanda ise tiyatro, söyleşi, belgesel ve kısa fılm gösterimleri, çeşitli sivil tophım örgütlerinin atöryeleri, masalan yer alacak. îki gün boyunca saat 12.00'den 20.00'ye kadar nükleer süahlanma karşıtlanndan "Vapunma sahip çık" kampanyasına varana kadar değişik konular dile getirilecek. \ale gınşın ücretsız olmasını çok önemsiyor. Geçen sene ses sıstemını kuran firma. bu yıl da ses ve güvenlık karşılıgında yiyecek ve ıçe- ceklen sarmayı teklif etmış. "Cep yakmaya- cak" fıyat lıstesı üzennde anlaşılıp teklif ka- bul edılınce gınşlenn de ücretsiz olması sağ- lanmış. KARACA VE KOYUNCU Öngür, gönüllülerden oluşan, herkese ka- pısının açık olduğu bu ortak çalışmada yer al- mayı çok sevıyor: "Zaman zaman çok yoru- 27 AĞUSTOS CUMARTESİ • Yalan, Djinn Stylo,Koma Berlim, Ruşen Alkar Poker, Deli, Yolgezer, Çamur, Anima, Gevende, Işığm Yansıması, thtiyaç Molası, Objektif, 6 Hr Sundae, Demirhan Baylan, Kesmeşeker, Buiutsuzluk Özlemi, Tibet Ağırtan ve KınkkaJpler... 28 AĞÜSTOS PAZAR • 5. Element, Yırtık Uçurtma, Siya Siyabend, Karagüneş, Turgas Berkes ve Karakutu, Hard And Heavy Şov: Catafalque, False in Truth, Abraxas, Soul Sacrifice, Enola, Gökalp Baykal, Banş Akarsu, Zardanadam, Yaşar Kurt, Büient Ortaçgil, Moğollar, Cem Karaca ve Kazım Koyuncu belgeselleri. l ULAŞIM • Banşarock'ın yapılacağı Mehmet Akif Ersoy Parkı'na gerek Ortaköy-Bebek-Sanyer sahil yolundan gerekse Beşiktaş^. Levent- MasJak yohmdan ulaşılabilir. ÎETT'nin Taksim/4. Levent, Bahçeköy-Taksim hattmda sefer yapan otobüsierinden yararlanüabilir. Alana halk otobüslerinin servis yapması plantenıyor. luyorum, avrümak istedigim de oluyor ama o kadar önemli bir deney ki içinde bulunmak hoşuma gidiyor. Son derece demokratik ve hi- yerarşisi ohna>an bir olay." Ses sıstemı, muzısyenlerle ıletışım gıbı ko- nularda görev alan Öngur sahne alacak mü- zik gruplannın belirlenmesı konusunda çok sıkıntı çekmış. "En az 200'e yakın gnıp ka- ülma başMirusunda bulundu. Türkiye'de bi- ne yakın çok kaliteli rock grubu var. Ne yazık ki bir çüaş yolu bulanııyoriar ve Banşarock özgür bir platform olarak çıkabilecekleri tek yer. Daha önce Banşarock'a destek olanla- rın, kendi alanuu en iyi temsil edebilenler ol- masına dikkat ertik. 2003 \ ıhndaki festhale ka- nlan kaybettiğimiz Cem Karaca veKazım Ko- yuncu'yla ügfli birer belgeselde gösterilecek." Öngür aynca Türkıye'nın çeşıtlı bölgele- nnde rockçı müzısyenlenn bır araya gelerek oluşturmaya başladıklan ınısıyatıflere kendi deneyımlennı aktaracaklannı anlattr "Her- kes kendine göre festfvailerini oluşturacak, böylece rock müzik potansiyeli kendine yol- lar bulacak, Istanbul'la suurh kalmayacak." Tatsız bir konser anısı... Ay ışığından vazgeçmek Kuruçeşme Arena'da 18 Ağustos Perşembe aicşamı halk ezgilerinin çeşitli tınılannda dolaştık Şükriye lut- kun, Sabahat Akkiraz, Züüli Lh aneti, Se- vingül Bahadır yüreklerden tufup Arda Boylan'ndan Karlı Kayuı Ormanı'na, Sı- vas ellerine gezdirdıler. Kulaklanmız ezgilerle yüklü, ay ışında bi- raz yürüyüp geceyı ıçünize sındirebilirdik. Ortaköy'e kadardenızle aramıza çeşıtlı bi- nalar girse de Boğaz'da olduğumuzu bili- yorduk. Birden kulaklanrruz davetsız, ışgal- cılerle doldu. Yolun ıkı yanındakı dıskotek- lerden, barlardan "dımtız''lı şıddetlı saldı- nlarla ırkildık. Içımızde bınktırdığımız ses- ler rahatsız oldu, yürümek de ımkânsızdı. Kaldmmlara park etmış son model otomo- bıller, cıplerden caddeye inerek kurfulsak hızla geçıp gıden araçlardan korunamıyor- duk. Barlann önüne bınkmış san boyalı kadınlar, jöleli saçlı erkekler, çevrelerinı kuşatmış gazetecı meslektaşlanmız, koru- malar. Egzoslardan yayılan koku ve parfüm kokulan, büyük uğultu. "Mutena" semtler- den Boğaz'a eğlenmeye gehnışler, tüm du- yu organlanmız ışgal altında. En lyısı ay ışı- ğından vazgeçıp, kaçmak... Doğayla Banş Şarkıları Caretta'dan mektup \ T urşenAsJanÇopuroglu veHakkıÇo- 1N puroğlu ıkılısı "Doğayia Banş" şar- kılannı carettalar ve doğanın yok edılmesi- ne karşı söylüyorlar Mimar, şaır ve ressam olan Nurşen Aslan ıle eşi jeolojı mühendisı Hakkı Çopuroğhı'nun kurduklan Doğayla Ba- nş grubunda bas gıtarda KorayGülşen, per- küsyonda HafcBütüntey, org ve klavyede Se- datŞarioğlu, saksofon, klarnet ve flütte Bö- lent Uran yer ahyor. Şarkılannı "Giobalkş- me adına bizi biz yapan kültüreJ değerlert- nûzin yo/daştıni- masma, insani ve nıanevı değerieri- mizuıtüketümesj- ne, doğanın, asün- da geleceğimizin y»kedflmesinebir başkaldm" olarak anlatan grup Do- ğayla Banş'ın ılk albümu "Denize Dönmek İstiyo- rum" 1999 yıîuı- da yayımlanmış- tı "MMM Müzik Yapım"dan çıkan ıkıncı albumlen "Doğay- la Banş Şarkılan' > 'nda "caretta caretta" la- nn ağzından ınsanlığa tüm canlılann yaşa- ma hakkına saygılı olma çağnsı yapıyorlar. "Türkiyem'' şarkısı ıçın "Atamızuı armağa- nı cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacağuu bildjgimiz Türkgenç&ğinearmağanediyoruz" dıye konuşan çe\Tecı müzısyenler, albümle- nnı "Müzikal bir isyan" olarak nıtelıyorlar. Aslan'ın üçüncü albümü Tunceli'nin Maya'sı A Inıany^'dayaşayanTuncetiligenvmü- /yzisyen Mikail Aslan'ın üçüncü solo albümü "Mira»Maya" albümü Kalan Mü- zik tarafından yayımlandı Albümüne "Ta- rihten geien o esrarh özü, yaraüya süreknti- ğini veren o köklü mirası, daima haürda tut- mak için" Zazaca Miraz, Türkçe Maya adını verdığı- nı anlatan Mikail Aslan, ta- nhle ınanç temalannı birleş- rirdıği şarlalar söylüyor. As- lan'ın kendi eserlerinın yam sıra Tunceli yöresinin gele- neksel ezgılerine de yer ver- diğı albümüne Aynur Doğan ve ZeJemele de sesleriyle ko- nuk olmuşlar. Albümde geçen nisan ayında Almanya'da bır konserde Mikail Aslan En- semble ıle Peter Cornelıus Konservatuvan Senfonı Orkestrasrnın bırlıkte yorumladı- ğı, "Connections-Remayise Munzur" adlı senfonık bir çalışmaya da yer veriliyor. Kuruçeşme Arena Konseıieri Müzikli geceler Beşiktaş Beledıyesi ile Beşiktaş Kül- tür Merkezı 'nin ışbirhğıyle düzen- lenen Kuruçeşme Arena Konserleri önümüz- dekı hafta da sürecek. Kuruçeşme Arena'da 25 Ağustos Perşembe günü Mazhar Fnat Özkan ve Şebnem Ferah, 26 Ağustos Cu- ma günü Kıraç, Eunda Arar ve Gece Yol- culan sahne alacak. Kuruçeşme Arena ak- şamlan 27 Ağustos Cumartesi günü Kar- deş Tûrküler konsenyle sürecek. (0212 236 18 18)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog