Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2005 PAZAR HABERLER ÖSS yerleştirme sonuçlanna göre 378 bin 730 aday lisans ve önlisans programlanna yerleşti 1900 okulbirincisiaçıkta ÖSS'ye başvuranlardan 751 bin 466 kız öğrencinin 266 bin 78'i, 979 bin 388 erkek öğrencinin 341 bin 916'sı bir programa yerieşmeye hak kazandı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Öğrend Seçme Sınavı (ÖSS) yerleştirme sonuçlan açıklandı. Tercih formunu dolduran 890 bin 169 adaydan 378 bin 730'u, üniversitelerin önlisans ve lisans programlanna yerleşmeye hak ka- zandı. Sınava giren 7 bin 304 okul bırincisinden 1900'ü açıkta kaldı. Sınavı kazanan ya da sınavsız ge- çış yapma hakkı bulunan adayla- nn yansı tercih formu doldurma- dı. Yaklaşık 900 bin adayın me- rakJa beklediği ÖSS yerleştirme sonuçlan açıklandı. Öğrencı Seç- me ve Yerleştirme Merkezı'nden (ÖSYM) yapılan âçıklamaya gö- re, 19 Haziran 2005'te gerçekJeş- tinlen ÖSS ile 26 Haziran 2OO5'te yapılan Yabancı Dil Sınavı sonuç- lanna. ağırlıklı ortaöğretim başa- n puanlannın katılmasıyla yerleş- tirme puanlan (Y-ÖSS) hesaplan- dı. 2005-ÖSS sonucunda, tercih yapma hakkı olan 1 mılyon 613 bin 436 adayın 890 bın 169'u ter- cih formu gönderdi. Devlet ünıversıtelerine 168 bin 182 lisans, 171 bin 326 önlisans. • Yaklaşık 900 bin adayın merakla beklediği ÖSS yerleştirme sonuçlan açıklandı. 229 bin 264 kişi açıköğretim fakülteli olurken 14 bin 244'ü önlisans olmak üzere 15 bin 554 kontenjan boş kaldı. 1050 engelli adayın 382'si bir yükseköğretim kurumuna yerleşti. vakıfüniversitelerine 20 bın 645 li- sans, 8 bin 230 önlisans, KKTC üni- versitelerine 7 bın 513 lisans, 665 önlisans, dığer ülkelerdeki üniver- sitelere ise 2 bin 169 hsans olmak üzere toplam 378 bin 730 öğrenci yerleşti. 2005 ÖSYS açıköğretim prog- ramlannda ise kontenjan sınırlama- sı olmayan bölümlerin hsans prog- ramlanna 141 bin 166, önlisans programlanna 84 bin 814, konten- janı sınırlı olan bölümlerin lisans programlanna 2 bin 784, önlisans programlanna 500 olmak üzere toplam 229 bin 264 aday yerleşti. Üniversitelerde 1310'u lisans. 14 bin 244'ü önlisans olmak üze- re 15 bin 554 kontenjan boş kaldı. Bu durum, herhangı bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans olacak. Yerleşemeyen adaylar önümüzdeki aylarda yapılacak ek yerleştırmelerde bir kez daha şans- lannı deneyecek. Sonuçlara göre, ÖSS'ye başvuran 7 bin 304 okul bırincisinin 5 bin 404'ü herhangi bir programa yerleşirken 1900 okul birincisi öğrenci açıkta kaldı. Ay- nca, sınava başvuran 1050 engel- li adayın 382'si üniversitelerin her- hangi bir programına yerleşti. Anadolu ve fen llselerl Sonuçlara göre, Anadolu ve fen liseleri geçmişte olduğu gibi bu yıl da üniversiteye yerleştirme oranı en yüksek lise türleri oldu. Düz lıse- lerden başvuran 929 bin 825 ada- yın 227 bin 12 l'i üniversiteye yer- leşirken Anadolu liselerinden baş- vuran 104 bin 209 adayın 58 bin 127 si, fen liselerinden başvuran 4 ÇOKONEMLİDUYURU 4969 ve 5020 SAYHJ KANUNLAR Anayasaya aykın 4969 ve 5020 sayılı Kanunlar ile Bankalar Kanunu'nun 15-7-a maddesi değiştirilmiş ve 9 çimento fabrikası ile birçok şirketimize hiçbir mahkeme karan olmadan, sadece TMSF idarecilerinin karan ile yönetim ve denetim kuru- lu üyeleri atanmış, iş yerlerimize el konulmuştur. Bu kanunlar yayımlandıklan ta- rihten geriye dönük geçmiş zamanlar içinde uygulanmış ve Anayasanın 2. ve 38. maddeleri ihlal edilmiştir. Olmayan bir borçtan dolayı şirketlerin malvarlıklan, mahkeme karan olmadan TMSF yöneticilerinin karan ile ortaklann iradesine ve birçok hukuk ilkesine ay- kın olarak satılmaktadır. Bu şekilde, Anayasanın 35. maddesi, "Herkes mülkiyetve miras haklarma sahiptir" hükmü ihlal edilmiştir. Bu iki kanun ile "Kanunlar Ana- yasaya aykırı olamaz" şeklindeki Anayasanın 11. maddesinin ihlal edildiği Istan- bul 3. İdare Mahkemesi'nin 9 sayfalık karannda çok aynntılı ve birbirini destek- leyen çok gerekçeli bir şekilde açıklanmıştır. 4969 ve 5020 sayılı kanunlann Anayasaya aykın olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuran îstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin 02.07.2004 tarihli ka- rannın 9. sayfasında % Anayasanın 2,6,9,10,13,15,35,36,38,41,46,47,48 ve 138. maddelerine aykınolduğu' belirtilmiştir. Bu sebeple Türkiye'de ve yurtdışmda bir- çok davalar açılmıştır. 1- İdare mahkemelerinde, TMSF'nin şirket yönetim kurullarma el koyma karar- larının İPTAL edilmesi, 2- Şirketlerin, TMSF'ye hiçbir borcu olmadığının tespiti için, menfi tespit davaları, 3-Yönetim kurullanna elkonanÇimentofabrikalanve diğerşirketlerin dağmlma- yan 2003 ve 2004 yıhna ait kâr payı kaybı davalan açılmıştır. Yönetim kurullanna el konan Çimentofabrikalanve diğerşirketlerinhisseleriha- len ortaklann mülkiyetindedir. TMSF'ye geçmiş değildir. Bu uygulamalar er geç adil kararlarla iptal edilecektir. İLGİLİLERE VE KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR. "Edirne - Ladik - Gaziantep - Trabzon - Bartın - Şanlıurfa - Ergani - Van - Standart Çimento Fabrikalan ve Yapı Ticaret - Basıntaş - Sistem Ticaret - Turizm Endüstrisi - Altmtaş" Anonim şirketlerinin bir bölüm ortaklan ve Kemal UZAN - Yavuz UZAN adnıa Vekffleri Av. İ. Hakkı ÖZGÜR Av. Neyir Ş. MUSAL bin 584 adayın 2 bin 911 'i, askeri liselerden başvuran 251 adayın 99'u, açıköğretim liselerinden baş- vuran 52 bin 885 adayın 17 bin 102 'si, öğretmen liselerinden baş- vuran 13 bin 198 adayın 7 bin 516'sı üniyersiteli oldu. ÖSS'ye imam hatip liselerinden başvuran 53 bin 52 adayın 23 bin 236'sı bir üniversiteye girerken ti- caret meslek liselerinden başvu- ran 103 bin 847 adayın 51 bin 180'i, kız meslek liselerinden başvuran 82 bin 545 adayın 23 bin 870'i her- hangi bir programa yerleşti. Öğrenim durumuna göre baş\r u- ran adaylardan son sınıf düzeyin- de başvuran 691 bin 893 adayın 193 bin 164'ü (yüzde 27.9), önceki yıl- larda yerleşememiş 831 bin 641 adayın 319 bin 18'i (yüzde 38.4), daha önce yerleşmiş 264 bın 337 adayın 76 bin 84O'ı (yüzde 29.1), bir yükseköğretim programım bi- tirmiş 63 bın 196 adayın 18 bın 927'sı (yüzde 29.9), öğrenim du- rumu belirsiz olan 551 adayın da 45'i (yüzde 8.2) herhangi bir üni- versite programına yerleşti. Şampiyonlar Bilkent, Boğazjçi ve ODTÜ'yü tercih ettiler ANKARA/MERStS (Cumhuriyet) - 2005 Öğrenci Seçme Sına- vı'nda (ÖSS) sözel, sa- yısal ve eşit ağırlıklı puan türlerinde birinci- liğı paylaşan tbrahim G. Hacıahmetoğlu Bo- ğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'ne, Ser- kan Sakar ise ODTÜ Bilgisayar Mühendisli- ği bölümüne yerleştiril- di. 2005 Yabancı Dil Sınavı'nda (YDS) en yüksek puanı alanlar- dan Ece Bayrak Boğa- ziçi Üniversitesi Siya- set Bilimi ve Uluslara- rası llişkiler, Aö Kemal Çetinkaya Sabancı Üni- versitesi Ekonomi-Yö- netim Bilimleri Progra- mı, Yıldız Dirmit ise ODTÜ Ingılızce Öğret- menliği Bölümü'nü ka- zandı. Sonuçlara göre aynca, ilk 100'e giren öğrencilerin en çok ter- cih ettiği üniversite Bil- kent Üniversitesi oldu. Öğrencilerin 32'si bu üniversiteye yerleşir- ken, 30'u Boğaziçi, 14'ü ODTÜ'yü tercih etti.tlk 100'deki 12 öğ- renci Hacettepe Üni- versitesi'nin, 6'sı Sa- bancı Üniyersitesi'nin, 3'ü Fatih Üniversite- si'nin, 2'si Koç Üniver- sitesi'nin l'i de îstan- bul Üniversitesi'nin öğ- rencisi oldu. Türkiye şampiyonu olduğunu öğrendikten sonra he- definin ODTÜ olduğu- nu açıklayan Serkan Sakar, "Hedefime ulaş- üm. Hem bilgisayar mühendistiği hem de matematik okumak is- tiyorum" dedi. Sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde 300 ham puan alarak 2 bi- rinciden biri olan Ser- kan Sakar, 380 yerleş- tirme puanı ile tek ter- cihi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği'ne yer- leştirildı. Sakar, "Yer- leştirflmemi garanti olarak gördüğüm için çok fazla şaşırmadım. Fakat herhangi bir ters- Kk ohnasmdan kor- kuyordum. Kaygüanm yersizmiş" diye konuş- tu. ODTÜveKredi Yurtlar Kurumundan burs alacağmı ifade eden Sakar, özel bir burs teklifi ahnadığını söyledi. PAZAR ORHAN BURSALI Rezjlliğe Son Vermek Dün de aileler için sevinç ve üzüntü günüydü. Za- ten ilk sınavlarda üniversiteden umudunu kesen yüz binler kahrolmuştu.. Şimdi de, yine on binlerce öğ- renci üniversitede bir yere yerleşemedi; istediği ye- re giremedi.. milyonlarca öğrenci yine kapağı ders- hanelereatacak.. Tam bir rezillik yaşanıyor. Alçakça bir sistem bu; yıl- lardır hem ailelerin iflahını kesen hem de öğrencile- rin.. Bir yakınım şimdiden oğlunu gelecek yılki LGS'ye hazırlamaya başladı. Dershane ve derken ek olarak ilave özel ders.. Çocuk zaten yetenekli ve iyi birokul- da.. Okula yılda milyarlar ödeniyor. Bu yetmiyor tabıi, çünkü yarışın sonu yok.. Her şey, "daha iyi test çözecek duruma gelmek için".. Dershaneler, özel hocalar.. Çocuğunun şansını art- tırma yanşında, herkes olanaklan çerçevesinde ye- rini alıyor.. Piyasada moda hocalar var, kendini çok iyi satan ve pazariayan.. Onlar "seçme öğrenci" alıyor. Sade- ce, kendi özel sınavını başaran öğrencileri kabul edi- yor. Fiyatı müthiş.. Ertan'lann mertanların açıkgöz dünyası! En yete- nekli çocuklar zaten istedikleri yeri kazanabilecek durumdalar.. Açıkgözler bu çocukları seçip alarak "hiç boş yok"a oynuyor. öğrenciler en iyi okullara girmiş oluyorlar.. başarılı öğrencinin sırtından hem ün, hem servet kazançları.. O dershane kepazelikleri de ne.. kazanan çocuğun sırtına dershane tişörtü gıydırmeler... Sınav kazanan çocukların, küçük servetler karşılığında dershanele- re transferleri.. sonra reklamlar.. LGS, OKS her neyse ve üniversite sınavları önce- sinde, aileler servetlerinı tüketecek raddelere geli- yor.. Bazen, öğrencinin iyi bir lise veya üniversite bo- yunca yapacağı masraf kadar paralar akıtılıyori.. Neymış? Serbest pıyasa! Bütün mılletçe bu tür bir serbest piyasanın içıne edemediğımız ve şu dersha- ne olgusunu hayatımızdan silemedığimız sürece, bu sistem insan değil, en iyi test çözen ezberci robotlar yetiştirecek.. Biz de onları en büyükler ve altın çocuk- lar şeklinde topluma örnek olarak sunacağız.. Hadi canım!.. • • • Burezilliğibitirmenin bir yolu var.. önce bu re- zilliğin bir adını koyalım: Eşıtsizliklerin ve adaletsiz- liklerin sıstemi bu.. Fırsat eşitliği sıfır olan bir sistem. Toplumsal adaletsizlığin en büyük ömeği olarak der- si okutulacak bir sistem.. Türkiye, milli eğitım denen aptal sistem, aileler, ço- cuklar, bir sülük gıbi çahşan dershane batağı ve sö- mürüsü içinde.. Peki, ne yapmalı? Mümkün olduğu kadarfırsat eşitliği ve adaletı sağ- layabilecek yeni bir toplumsal bakışla bu bataklık- tan kurtulabılinz.. Bunun için, ülkenın yoksul bölgelerini, yoksul kent- lerini, kentlerin varoşlannı bir katsayı sıstemi ile ko- rumalıyız ve onlar arasından daha çok sayıda öğren- ciye iyi lise ve üniversiteye girme şansını yaratmalı- yız.. Bir bakıyorsunuz, Güneydoğu Anadolu Bölge- si'nden lise ve üniversiteyi kazananlann oranı bazen sıfır, bazen yüzde beş.. Milli eğitim, büyük ve zengin kentlerin dışında, bu- gün teşvike muhtaç illerimizin pek çoğunda eğitim standartlan en alt düzeyde.. Aynca buralı çocuklann maddi koşullannın kötü olması nedeniyle sınavlan kazanma şansı zaten yok.. Bu durumu onlar yaratmadı! Ekonomik bataklığı, işsizlıği, yoksulluğu, kötü eği- tim ve düşük kültürel düzeyi yaratan, bu devlet, bu iktıdariar.. Ekonomi politikaları, ülkemizde sınıflar, zümreler arasındaki maddi ve kültürel uçurumlan gi- derekdennleştiriyor.. AKP de çarkı hızlı döndürüyor. • • • Bu eşrtsizliği ve adaletsizliği gidermek, anaya- sal bir haktır. Giderilmesini istemek de.. Bu bakımdan, sınavlarda, toplumsal ve maddi ba- kımdan geri kalmış bölge ve kentlere karşı pozrtif ay- nmcı bir puanlama sistemi getinlmeli. Parası en çok, bu ülke kültüründen en iyi yararian- mışların mutlak garantilerini birazzedelemeliyiz.. Bu kesimin bir kısmı zaten çocuklannı en iyi şekilde okut- ma şansına sahıpler ve çözümlerini bulacaklardır.. Arna çözümsüz olan, bu mutlu azınlığın dışında kalan milyonlardır.. Toplum ve anayasa, koruyucu ve onlara yol göstericı olmalı. iyi liselere ve üniversite- lere giımeye onlann da hakkı var. Böyiece, daha den- geli bir eğitim sistemi kurulabilir, dershane soygun- culuğunun ve yarattığı eşitsizliğin, en azından tırman- masının önü kesilir ve daha normal düzeylere iner. YÖK (Milli Eğitim Bakanlığı ilgılenir mi?) bu sorunu ciddi olarak ele almalıdır.. obursali@cumhuriyet.com.tr. Öğrencileri mağdur eden skandal Tercih formlam okıılda mmtııldu SAMSUN (AA> Samsun Namık Kemal Li- sesi'nde içinde 50 öğrencinin ÖSS tercih formlannm bulunduğu paketin unutularak Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderilmediği ortaya çıktı. Açık- lanan sonuçlan öğrenmek için ÖSYM'nin web sitesine grren öğrenciler, tercih formla- nnm işleme gırmediğini öğrendiler. Öğren- cilerin okul yetkilileriyle yaptıklan görüş- meler sonucunda formlann içinde bulundu- ğu paketin unutularak ÖSYM'ye gönderil- mediği anlaşıldı. Milli Eğitim Müdürü Cev- det Aydın. "Okul idarecileri, e\Tak arasında bir paketi unutmuş. Paket içinde 50 öğrenci- nin formu yar. Öğrencilerin mağduriyeti gi- derüecek. Oğrencilerimizin ailderi>1e de gö- rüşerek bilgi verdik. Merak etmesinler. Bu- rada idarecilerin ihmaü var" dedi. 'Soru?turma açılacak' Aydm, ÖSYM Başkanlığı ile görüştükleri- ni de belirterek "Öğrencilerin mağdumet- lerinin giderileceğini söyledikr. Okul müdü- rü ve bir idareciyi Ankara'ya çağutülar. Ay- nca, idari soruşturma başlatacağız. Soruş- tun ıa neticesinde her şey daha net ortaya çıki cak" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog