Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Recai Kırtan'dan AKFye eleştiPi • SIYAS(AA)-Saadet Partisi Genel Başkanvekili Recai Kutan, "Saadet Partisi olarak 2005 yılında bir erken seçim görmüyoruz, ancak bu hükümetin 2006 sonbahanndan öteye de dayanabıleceğine ıhtımal vermiyoruz" dedı. Genel başkan yardımcılan Temel Karamollaoğlu ve Ce\ax Ayhan ile Anadolu gezisinı sürdüren Kutan, Sıvas'ta bır restoranda düzenlediği basın toplantısında, AKP hükümetini eleştirdi. Kutan, "Hükümetin ekonomi politikası yok. Şu anda uygulanan ekonomik politikalarla millet adeta öldürüldü" dedi. Mustala flzenç anıldı • ADA.NA (Cumhuriyet Bürosu)-l2Eylül darbesinin ardından idam edilen Mustafa Özenç, ölümünün 24. yıldönümünde anıldı. Özenç'in Adana Asri Mezarlıktaki kabrinin başında düzenlenen törene 78'lıler Deraeğı üyelen, ÖDP yönetıcılen ve üyeleri, yakınlan ıle cezaevi arkadaşlan katıldı. EskiÖDPİlBaşkanıve Özenç'in cezaevi arkadaşı Mehmet Beyaztaş, •'Mustafa Özenç'in idamı 12 Eylül hukuksuzluğunun en tipik örneğidir" dedi. Iskenderun'da 4 ceset buiundu • İSKENDERUN (AA) - Hatay'ın Iskenderun ilçesinde 4 erkek cesedi buiundu. Yetkililerden alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine, ilçeye bağlı Helvalı köyü yakınlanna giden güvenlik güçleri, av tüfeğiyle vurulmuş 4 erkek cesediyle karşılaştı. Yetkililer, cesetlerin kimliklenrun tespitine çalışıldığını belirterek soruşturmanın sürdüriildüğünü bildirdiler. Gazeteciye para cezası • KADİRIİ(AA)- Osmaniye'nın Kadirli ılçesi Kaymakamı Sadettin Kalkan, bir süre önce Yeni Kadirli gazetesinde yayımlanan "Kadirli Yeşil Kart Zulmünü Konuşuyor" başlıklı haberde kendı fotoğrafının kullanılması üzenne. gazete sahibi hakkında Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 5 bın 500 YTL tutannda tazminat davası açtı. Yaklaşık 10 ay süren duruşmalar sonunda mahkeme, gazete sahibi Mustafa Uysak'ın 750 YTL para cezasına çarptınlmasına karar verdı. Karayrian Los Angeles Tımes'ta • ANKARA (ANKA) - Los Angeles Times'tan Amberin Zaman, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı konuşmaya atıfta bulunan terör örgütü PKK'nin üst düzey yöneticisı Murat Karayılan'ın "Banş için gerçek bir şans var" dediğini belirtti. Gazetenin Ankara kaynaklı haberinde, PKK'nin banş teklifine hükümetin olumlu yanıt vereceği yönünde "az" ışaret olduğu belirtıldi. Haberde aynca, muhalefetin ve ordu komutanlannın Erdoğan'ı teronzm karşısında yumuşak olmakla suçladıklan ifade edildi. Örgütün, Öcalan'ın muhatap kabul edilmesine ilişkin açıklamasma muhalefetten sert tepki 'PKK cesaretlendirildi'ANKARA (Cumhumet Bü- rosu) - Başbakan Tayyip Erdo- ğan'ın Dıyarbakır gezisindeki mesajlannı Kürt sorununun çö- zümü için olumlu olarak nıtelen- diren terör örgütü PKK KONG- RA GEL'ın, Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununun çözümünde mu- hatap kabul edilmesı çağnsı da içeren açıklamasma muhalefet partilerinden sert tepki geldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Başbakan Erdo- ğan'ın yaptığı açıklamalarla, "Türkiye'yi terörörgütüyle mu- hatap konuma düşürdüğünü" söyledı. CHP Genel Başkan Yardım- cısı Onur Oymen, Başbakan Er- doğan'ın Kürt sorununun çö- zümü için "demokratik cum- huriyet" temehndekı önerisini olumlu bulduğunu açıklayan ve Öcalan'ın "banş sürecine kat- kı sağiamasuıa izin verilmesTnı • CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen. Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla. PKK'yi cesaretlendirdiğini ve Türkiye'yi terör örgütüyle muhatap konuma düşürdüğünü' söyledi. MHP'li Şandır da Erdoğan'ın açıklamalanyla terör örgütüne nefes aldırdığmı kaydetti. ısteyen PKKTCONGRA GEL" i, hükümetin cesaretlendirdiğini söyledı. Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinde terör örgütünün Tür- kiye'nin karşısında bir taraf gi- bi algılanmasına neden olacak ıfadeler kullandığım kaydeden Öymen, "Terör örgütünün de Başbakan'ın ifadelerini benim- semesi. başh başına üzerindedu- rulması gereken önemli bir ko- nudur. Türkiye, terör örgütüy- le muhatapmış gibi bir izlenim yaraalnuşar" dedı. Erdoğan'ın. DEHAP'ın ve son olarak terör örgütünün açıklamalannın hep aynı yönde olduğuna dikkat çe- ken Oymen, bu yaklaşımın te- rörle mücaleye zarar verdiğini ifade etti. Türkiye'nın "terör örgütüyle pazarük eden, ancak beffikoşullar}%rinegetirilirse,te- rörist saldından vazgeçileceği tehdidi ile karşı karşıya bırakj- lan" bir konuma sokulduğunu belirten Öymen. şunlan söyle- di: "Başbakan, terör konusun- daçekingen davranıJdığı vegeç- mişte hata yapıldığını söyleye- rek, sanki insanlaruı silahlara sanhnasnın hakb nedenleri var- mışgibibirizfenim uyandırdı. Bu konuda. iktidar-muhakfet d de vermesi gerekirken, Başbakan muhalefeti suçlamış, örgütten çok muhalefete eleştiriler yönett- miştir." MHP Genel Başkan Yardım- cısı Mehmet Şandır, PKK KONGRA GEL tarafından va- pılan açıklamanın PKK terörü- nün nihai amacı olan siyasal- laşmamn adımı olduğunu belir- terek, buna da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açılımlannın neden olduğunu söyledi. TKK'ye nefes akhroV Bunları kabul etmelennin mümkün olmadığını kaydeden Şandır, Abdullah Öcalan'ın te- rörist olduğunu, kesinlikle mu- hatap alınamayacağını belirtti. Erdoğan'ın terörün en sıkış- tığı Kürt sorununu tanıyan açık- lamalanyla PKK'ye nefes al- dırdığını, PKK'nin siyasallaşma- sına zemin hazırladığını kayde- den Şandır, "PKKterörüneçö- züm üretmek yanhşı, Türkiye ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART NE BICİM AYDINLATTCI BUUU !.. KERAMETİ KENbİNDEN MENKUL... 6EREKİRSE 10 MILYON ÖA ŞEHİT VEftİRİZ...SARSILM*ym. BIZIM TORUN BUVÜYÜNCE PAŞA OLACAK GAİİBAJ musakart@yahoo.com Belçika'dan, Aydar'ın basın toplantısının engellenmesine ilişkin açıklama 'Avrupa mantığı çerçevesinde yasakladık' • Belçika Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK'nin yapmayı planladığı basın toplantısını engelleme karannın, AB'nin terör listesinde yer alan bir örgüt olduğu gerekçesiyle alındığı belirtildı. BRÜKSEL (AA) - Belçika Baş- bakanlığı, terör örgütü PKK KONGRA GEL'ın öncekı gün Brüksel'de yapmayı planla- dığı basın toplantısının. "Avrupa nıanüğT çerçevesinde yasaklan- dığım açıkladı. Başbakanlık sözcüsü, gazetecı- lere yaptığı açıklamada, yasakla- ma karannın Başbakanlık tarafın- dan alındığını \ e basm toplantısı- nın düzenleneceği "Residence Pa- lace" binasının Başbakanlık'a bağ- lı olduğunu belirterek Basın Mer- kezi yönetıcılenne, "AB'nin terör listesinde yer alan bir örgütün tem- silcilerini kuruma sokmamaları tatimanveriktiğmr bıldırdı "Tüm AB ülkeleri taranndan terörist ola- rak tanınmış bir örgüt, Belçika Başbakaıüığı'na bağh bir binada, AB Konseyi'nin bitişiğinde basın toplanüsı düzenleyemez" göruşüy- le hareket edıldığıni belirten söz- cü, "Karanmız, Avrupa manüğı çerçevesinde, tamamen bağımsız olarak ahnmışrjr" dedı. PKK yandaşlan ve Belçika ba- sını, Brüksel hükümetinin karan- nın, "Ankara'mn basküan" so- nucunda verildiği görüşünü savu- nuyor. Başbakanlık yetkilileri ve Basm Merkezi yönetimı, "AB'nin terörist olarak gördüğü bir örgü- tün başının.AB'nin başkenti Brük- sel'de basın toplantısı yapamaya- cağT görüşünün "ağır basüğmT belirttiler. Genelde Belçika'da yaşadığı ve banndığı bılinen Aydar'ın ise ön- cekı gece bu ülkeden aynldığı ileri sürülüyor. ve AKP iktidanna çok pahahya mal olacakür. Eğer genel bir af düşünüyorlarsa bunagüçleriyet- meyecektir. AKP bunun alun- dan kalkamaz. Hükümetin han- gi demokratik açıbmlarda bulu- nacağunileridegöreceğiz'' dedi. HÜR PARTÎ Genel Başkanı Yaşar Okuyan da terör örgütü PKK'nın "lasa süreü eylemsiz- Kk ya da ateşkes" diye tanımla- yacağı uygulamaya kesinlikle itibar edilmemesi gerektığini belirterek "Hele hele Başbakan bunu dikkatealarakoperasyon- larm durdurulmas yönünde bir tah'mat vermeye kalkışmamah- dır" dedı. 'Dışanda kurguianuV DSP Genel Sekreten Tayran Içfi ise, Türkiye'nın "Güneydo- ğu sorunu konusunda stratejik bir planın kıskacına ahnmava çahşddığuıT belirterek şunlan söyledi: "Bu planın ama- cı, terör örgütüneve onun siyasallaşnıa çabalanna meşruryet kazandırmak ve Türkiye'yi bölgesûıde acz içine düşürmektir. Plan,ta- mamen dtşandan kurgu- lanmış ve dayatılmıştır. AB'nin resmi rapoıian ve kararian incelendiğinde, bu planla Ugüi senaryonun orada çok açık olarak yer akfağıgörüimektedir. Ora- por ve kararlarda, Türki- ye'nui azınlıklarla ilgili al- gılamasuu köklü bir şekil- de geuştirmesi istennıek- tedir. Dahası. ülkemizin as- li unsurları olan Ale\iler ile Kürt kökenli kardeşle- rimiz de azmhk olarak gö- rülmcktedir. \ uıeo karar- larda, özeüikle Kürt par- tilerinden söz edilerek bu partüerin de Meclis'te söz- de etnik künfiğhie temsil edilebihnesi için seçim ba- rajuıın indirilmesi öngö- rülmektedir." 'Gaflet halkasını genişletti' Başbakan Erdoğan'ın Güneydoğu sorununa "Kürt sorunu" tarusı koy- masının büyük bir "gaf- let" olduğunu dile getiren Içli. şöyle devam etti: "Erdoğan'ın, terör ör- gütügflbi 'demokratik cum- huriyet' ifadesini kullan- tnası ise ikinci bmiik bir gaflettir. Erdoğan bunlar- la da kalmamış, Türki- ye'nin geçmişte hata >ap- bğun kabul ederek gaflet halkasuu dahada genişkt- miştir. Erdoğan'ın 'Kürt sorunu' tanımlaması; bö- tücü terörörgütünü,bu ör- güde \e onun si)asi uzan- olarrvia tüçbirilgisi bulun- mayan, dahası bölücülerin yaptıklannı hiçbir şekilde benimsemeyen Kürt kö- kenli kardeşlerimizin de temsücisi konumuna getir- miştir." Parti programında Kürt kimliğinin tanınması ve Kürt dilinin temel eğitim dili olması isteniyor DTH 'yeni anayasa' istiyorEMİNEKAPLA.N ANKAR\-Eskı DEP'lı mil- lervekilleri LeviaZana,Orhan Doğan, Hatip Dicle ve SeHm Sa- dak' m öncülüğünü yaptığı De- mokratik Toplum Hareketi'nin parti programı taslağmda, Kürt varlığı ve kimliğinin tanınma- sı, "tophımsal banş" adı altm- da genel af çıkanlması hedefi yeraldı. "Türkiye Cumhuriye- tivatandaşnğı" ilkesine dayanan yeni bir anayasa hazırlanacağı kaydedilen taslakta, yeni anaya- sa "demokratik cumhuriyet ana- yasaa" olarak nitelendirildi. Program taslağında şu hedef, proje ve vaatlere yer verildi: Kürt sorununun çözümü: Kürt sorunu. banşçıl ve demok- ratik temelde çözülecektir. Par- timiz, Kürt sorununun çözü- münde, Türk ve Kürtlerin ta- rihsel olarak birlik \e kardeşlik üişkılerini temel alan güncel bir yaklaşımın çözüm yolunu aça- cağma ınanmaktadır. Devlet n soruna bakış ve yak- laşımı k( kten değiştirilip dü- zeltilecek ve bu alanda yürütü- len politika ve uygulamalar da buna göre bir bütün olarak de- ğiştirilerek yeniden belirlene- cek, askeri çözüm yaklaşımı terk edilecektir. Hulcuksal an- lamda eşit ve aynmsız anayasal \atandaşlık gü\encesiyle, Kürt varlığı ve kimliği her düzeyde tanınarak anayasal güvenceye kavTişturulacak, yasal hak eşit- likleri için gereklı düzenleme- ler yapılacaktır. Kürtçe eğitim, radyo ve televizyon: DU ve kui- tür hakian yasal güvenceye ka- vuşrurulacak, radyo- TV ve ba- sın üzerinde hiçbir kısıtlama ol- mayacaktır. Türkçe radyo ve te- levizyonlar hangi hukuki kura- la bağlıysa Kürtçe ve diğer dil- lerdeki yayınlar da aynı prose- düre bağlı olarak faaliyet yürü- tecektir. Temel eğitimde, Kürt- çe eğitim dili olarak kullanıla- caktır. İsteyen herkesin çocuk- lannı bu okullarda ok^rtmas^ nın koşullan yaratılacaktır. Genel af: Çerçevesi, ilgili tüm çevreler \e kamuoyuyla bir- likte belirlenmek üzere "top- lumsal banş ve demokratik ka- ohnnasası" düzenlenerek, silah- lı çatışma dönemi nedeniyle tu- tuklanmış bulunanlann, yurtdı- şına çıkmak zorunda kalmış tüm sürgünlenn ve silahlı gruplann demokratik siyasal yaşama ka- tıhnalan sağlanacaktır. ~PKK, DTHTTBILE TATMINEDEMEDI ANKARA (CumhuriyetBürosu) - Demokra- tik Toplum Hareketi (DTH), PKK KONGRA GEL'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı yeni süreci dıkkate alarak "1 ayhkey- lemsiztik" karan almasına destek verdı. DTH Koordinasyon Kurulu'nun dün yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin gırişimiyle Ay- dar'ın Brüksel 'deki basın toplantısının engellen- mesi eleştirilerek Kürt sorunu konusunda hü- kümet ile "devlet kurumlan arasuıda tam bü" uzlaşma ounadığı" ifade edildi. Kamuoyunun PKK'den "süresiz eylemsizlik" karan bekledi- ği. 1 aylık sürenin bu beklentilen karşılamadı- ğı kaydedilen açıklamada, "Ancak bu kısa sü- rede de yapılacak girişün etküıükleri. eyiemsiz- lik süresinin uzanhnası, hatta süresiz kıİmması- nı sağlajabiür" görüşune yer verildi. Kürt so- rununun kısa sürede çözümünün mümkün ol- madığı. ancak insan ölümlerinin 1 gün, 1 ay bile durdurulmasının önemli ve yaşamsal olduğu kaydedilen açıklamada, 2 Ağustos 1999 ıle 1 Haziran 2004 ve 20 Ağustos 2005 tarihleri arası "çaüşmab negatif banş dönemi" olarak ifade edildi. Güneydoğu'nun geri kalmiŞİlğl: Doğu ve Güney- doğuAnadolu bölgelerinin ge- ri kahnışlığı özel bir planlamay- la ortadan kaldırılacak, gelir ve toprak dağılımında eşitsizhği giderid çözümler gehştirilecek- tir. Yeni anayasa: Türki- ye'nin özgürlükçü bir anayasa- ya ihtiyacı var. E\Tensel hukuk ölçülerine uygun. toplumsal bir sözleşme sonucu ortaya çıkan, devletin, toplumun ve siyasetin demokratikleşmesine hizmet eden, devlet karşısında bireyin haklannı garantiye alan, ülke- nin kültürel \t etnik farklılık- lannı ifade eden bir anayasa ha- zırlanacaknr. Tek ırk. tek dil, tek din, tek kül- tür mannğının yerine toplumda- ki etnik, kültürel ve inançsal farklılıklar kapsanacak biçün- de -Türkiye Cumhuriyeti Vâtan- daşlığı'' üst kimliği anayasal olarak tanımlanacaktır. Yapıla- cak yeni anayasa, "demokra- tik cumhuriyet anayasası" ola- caktır. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA GeçmişZaman Defteri... Sonsuzluğun acısıyia uyanmıştın alaca şafakta. Iç çekişmeler, hüzünler içındeydin. Ben seni mavi gecelerde tanımıştım. Yıldızlan bol olan bır gökyüzünün altında, Dicle'nin kıyısında. Içinde köleliğe düşmüş bir özlem vardı... Suskundun, hiç konuşmuyordun... Çünkü Türkçe bilmiyordun... Malabadi Köprüsü'nün taştan örülmüş parmak- lıklarına yaslanmış, Batman Çayı'nın bulanık sulan- nı seyredip düşler kuruyordun... Dün sabah hesapladım, o gün 17yaşındaydın, bu- gün ise 47'nı çoktan devirmiştin... Kepoğlu Mahmut Ağa'nın "cenan"\, yani ırgatla- nndan birisiydin... Parayı bilmezdin!.. Mercimeği, bulguru tanırdın... Kep>oğlu Mahmut Ağa, milletvekiliydi. önce Adalet Partisi'nden, 12 Eylül 1980 sonra- sı da ANAP'tan milletvekili seçilmişti... 70'li yıllardaSüleyman Demirel'in, 80'li yillardaTur- gutözal'ın dizinin dibindeydi Kepoğlu, anımsarmı- sın? "Kepoğlu Barajı" onundu, binlerce dönüm arazi de... Ağa, şeyh, şıh kıskacı altındaydın, yan tok yan aç gezerdin... Yıllar önce "Cenanlar" adlı yazı dizisini hazıriarken tanımıştım seni... Yıl 1974'tü... CHP-MSP koalisyonu dönemi... Başbakan Karaoğlan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'dı... Şimdi nerelerdesın bilmıyorum, adını da unutmu- şum. Arşıve girdim, o dizi röportajı buldum. Fotoğ- rafına baktım ve adını çıkardım: "Abdullah..." On yedi yaşındaydın... Yemyeşil gözlerin vardı... Ya- kışıklıydın... Utangaçtın... Hiç okula gitmemiştin... • • • Birkaç yıl sonra bir mart sabahı Diyarbakır'a gel- dım uçakia. Oradan Lice'ye geçtim... Temelı atılmadan yapılmış deprem evlennde konuş- tum seninle. 90 yaşındaydın. Adın Ahmetti. 12 Mart'ta örgüt kurmaktan hapıs yatmıştın... Sabaha dek konuşmuştum seninle... Yanımda arkadaşım Manısalı, eski Gençler Bırliği futbolcularından Ç«tin Baynl vardı. O yıllar Imar ve Iskân Bakanlığı'nda işçıydı... Ağalardan, şeyhlerden, şıhlardan yakınıp şöyle de- mıştin: "Ben Atatürkçüyüm, ama devlet beni komünist sa- nıp hapseattı..." Duvarda bir Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafı var- dı... Gözlerınin buğulandığını görmüştüm... Rakılarımızı ıçerken kaçak tütün sarmıştın... Çok az Türkçe biliyordun... Dışarda kar yağıyordu... Bense hüzünlüydüm o gece... Ahmed Arif'ten şi- irler okumuştum: "...Gör, nasılyenidenyaratılınm./Namuslugençel- Iehnle./Kızlanm,/Oğullanm var gelecekteJHer biri vazgeçilmez, cinan parçası./Kaç bin yıllık hasretimin koncasıJGözlerindenJGözlerindenöperim/Birumu-. dum sendeJAnlıyor musun?" Uykulann derinliğinde yeşeren umırtlartek tek yok oldu... Boşaltılan köyler, ışsızlik ve yoksulluk!.. Faıli meçhul cinayetler, devlet baskısı... Bunların hepsini kabul ediyorum... Peki, tek çözüm silahlanma mıdır? Sorun demokratikleşme midirsadece? Bunun eko- nomik boyutu yok mudur? Abdullah Öcalan insanlık suçu işleyen bir ca- nidir; öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması asla düşü- nülemez... Zanagillerin Demokratik Toplum Hareketi'nin Im- ralı'dan yönetildiğı, bu hareketin Apo tarafından yön- lendırildiği bir gerçektir... Kürt siyasi hareketi Apo'dan kurtulmadığı sürece, Güneydoğu'da yaşayan insanlanmız acılannı, hüzün- lerıni çoğaJtarak yaşayacaklardır... • • • PKKgiderekgücünü yitiriyorGüneydoğu'da... PKK dağılma sürecine girerken Apo son bir hamle yapıp güç gösterisinde bulunuyor... Bu nedenle Apo, hem kendini kurtarmak hem de PKK'yi güçlü göstermek için Kürt siyasetçilerini kullanmıştır.. Şimdi ortada bir aylık ateşkes var... Ben bu ateşkese inanmıyorum. Işin içinde bir he- sap olduğu gerçek... PKK'nin yapacağı, hiçbir koşul öne sürmeden si- lahlannı bırakmasıdır... Şiddet ve silahla hiçbir yere vanlmaz... Geçmiş zaman defterinin say- falannı çevırirken umutla umutsuz- luğu, sevinçle acıyı iç içe görü- yorum... Yıldızlan bol olan bır gökyüzü altında tanıdığım "Cenan Abdul- lah", Licelı 90 yaşındaki ihtiyarla yeniden buluşuyorum... Tam o sırada yağmur başlıyor... hikmetcetinkayaiacumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 BİR YUDUM İNSAN, MERTER ORAL Okuduğun son kitabın da adıydı. Seni kaybettiğimiz gün elemanların Töre ve Aybüke'ye" Denizde mırmır bahğı bırakmayacağım'' demiştin. Ama nasip olmadı, Birlikte geçirdiğimiz son gece gökyüzüne bakıp, "Bu akşam ne kadar güzel" dediğin ay, kabrine ışık olsun. Son yolcul.uğunda yalnız bırakmayan, Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri, görevlileri, Aisaö ye Efsad üyeleri, öğrencileri ve tüm dostlardan Allah razı olsun. Nur içinde yat diya diya. Selçuk - Töre - Aybüke (Çocukluğum, kardeşim Allahın Rahmeti üzerinde olsun) NALAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog