Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2005 PAZAR 16 J. T J I i T j V \ğ*\ 13JN cumtv(5cumhuriyet.com.tr FUNUN riLMLERI Gladvatör Polis 09.40 CINE 5 Macera ®(Gk»di»tor Cop> - Andrevv, doğaüstü güçleri olaa bır polistir. Bü>1ik Alexender'ın çok de- ğerli lalıcı. bulunduğu müzeden çalınınca olayı araş- tınna gorevi kendısine venlır Bu dosyayı araştırma- ya başladıkça barbar gjadyatörlerin dövüştürüldüğu ölümcül bır tumuvantn varlığından haberdar olur Yön: NickRotundo. Oyn: Lorenzo Lamas, George Touliatos, Nicholas Pasco (1994 ABD, 92 dk). Caüfornia 11.00 TRT 1 VVestern © (California) - Aitın aramak ıçın Californıa'ya göç eden insanlar orada Kaptan Pharaoh Cof- fın'in diktalörlüğü alcında yaşamaya başlarlar. An- cak bir asker kaçağı olan Trumbo buna bır son ver- meye çalışır Yönetmten: John Farrow Oyuncular: Ray Milland, Barbara Stanwıck. Barry Fıtzgerald. Çiftçinin Kansı 15.30 Olay Duygusal ©(The Farmer Taies a VVîfe) - Molly, Ene Ka- nalı'nda sefer yapan bır gerrude aşçılık yap- maktadır. Dan ıse hayatını çıftçılık yaparakkazanan bir gençtir. Molly ve Dan daha ilk karşılaşmalann- ra birbirlerine âşık olutrlar Fakat, iistesınden gelme- leri gereken birçok sorun vardır. Yön: Henry Levin. Oyn: Betty Grable, Dale Robertson. Thelma Ritter. John Carr'oll (1953 ABD, 81 dk) EyKik Kadar 16.00 CNBC-e Duygusal ©(L ntfl September) - Uçağını kaçırdığı için Pa- ns tatılınden dönemeyen Amerıkalı bır kadı- nın yaşadığı duygusaî ılişkı konu alınıyor. Yönet- menligıni Rıchard Marquand'ın iistlendiğı filmde, Karen Allen, Thierry Lhermıtte, Christopher Caze- nova, Hutton Cobb gifci sanatçılar oynuyor. Ne Yapüğuu Biüyorum 20.30 atv Korku (I Know WTwt You Did Last Summer) - Mezu- niyetlenni kutlayan Julıe. Helen ve Barry çok mutludur. Parti dönüşünde arabayla bınne çarpan üçlü, cesedı suya atıp bundan kımseye söz etmeme- ye karar venrler. Ancak bır süre sonra, 'Geçen yaz ne yaptıgını büıyorurn' yazılı notlar gelmeye ve es- rarengız cınayetler işlenmeye başlar... Yön: Jım Gil- lespıe. Oyn: Jennıfer Love Hewıtt, Sarah Mıchelle Gellar, Ryan Phıllıppe (1997 ABD, 100 dk). 20.30/ShovvTV/Siyah... Aynntıyanda Çügm Kızlar 20.30 M. Max Macera (The Banger Sisters) - Ellılı yaşlardakı Suzet- te, işinı kaybedince bir zamanlar beraber rock gruplannın peşinden koştuğu arkadaşı Yınrue "yı zı- yaret etmeye karar verir. Yolda karşısına çıkan so- runlu yazar Harrv ile birlikte arkadaşma ulaşan Su- zette, onun mutsuz bir ev kadınına dönüştüğünü gö- rür. Yön: Bob Dolman. Oyn: Susan Sarandon, Gol- die Hawn, Geoffrey Rush (2002 ABD, 95 dk). Kara... 22.00 Kanalturk Macera (Steel) - Çok gızli bir asken deneyde bırtakım şeyler yanlış gittnektedır ve bu durum geliştir- me takıirunın uzmanlanndan John Henry Irons ıçın çok moral bozucudur. Ordudan emekli olmaya ka- rar veren John daha önce yaşadığı Los Angeles'a ge- ri döner. Burada ıse birçok yasadışı suç örgütünün kendi yarattığı gizli sılahlarla donatıldığını fark ed- er. Uluslararası teröristlerin bu teknolojiyi kullana- maması ıçin John Henry kendıni modern bir şoval- yeye dönüştürür. Yönetmen Kenneth Johnson'un imzasını taşıyan filmde, Shaquılle O'Neal, Anna- beth Gish oynuyor (1997 ABD, 97 dk) 22.30 / atv / Yaşamın... Aynntı yanda Aşk Sflahı 01.30 Show TV Güldürü ©(Gun Shy) - Gizli Dea ajaru öldürühnekten kıl payı kuıtulmuştur. Ancak görevıne yeniden dönebilmesi içuı psikolojik tedavı görmesı gerek- mektedir. Bunun için grup terapisine katılu. Yönet- men: Eric Blakeney. Oyuncular: Liam Neeson, Olı- ver Platt, Sandra Bullock (2000 ABD, 100 dk). New> York'un kirlîyüzünü karamsargecegörünîüleriyleyansıtanfilm, izleyene tedirginlikduygusu veriyor Yaşamın kıyısındaki insanlar atv 22.30 Yaşamın Kıyısında - Bringing Out the Dead / Yönetmen: Martin Scorsese / Oyuncular: Nicolas Cage, Patricia Arquette, John Goodman, Ving Rhames/1999 ABD yapımı, 121 dakika. TV Servisi - Paul Scha- der'in, Joe ConneBynin ro- manından yaptığı uyarlama- nın aynntılı ve "klostrofobik" yapısını beyazperdeye yansı- tan Martin Scorsese, "Yaşa- mın Kıyısjnda"da (Bringing Out the Dead), hastanelerin acil servisinde ölümle yaşam arasında sıkışan insanlann ça- resizliklerini yetkin bir dille aktanyor... Frank Pierce. New York'un en belalı bölgesi olarak bili- nen Hell's Kitcherfda bir am- bulansta çalışan saglık görev- lisidir. Fiziksel ve zihinsel ola- rak tükenmişliğinin yanı sıra. 6 ay önce hayatını kurtarama- dığı kız hakkında karabasan- lar görmektedir. Işte bu du- rumdaki Frank, üç değişik partnerle beraber New York sokaklannda acil yardım çağ- nlannı yanıtlamaya çalışır. Nicolas Cage'in en iyi rolle- rinden biri olan ambulans gö- revlisi Frank Pierce karakteri, ölülerle iç içeliğin. getirdiği JTGRT 12.30J Belediyeler ve Avrupa Birliği TV Servisi - »AB Yotunda Yerel Yönetimler" programı- nı, DoğaRutkay sunuyor. Ya- pımda, yerel yönetimlerin AB yolculuğuna ne kadar hazır olduğu, herkesin AB'yi iste- yip istemediğı, halk ve belde- lerin A\Tupa Birliği'ne hazır olup olmadığı irdeleniyor. SKYTürk 21.40 Nicolas Cage'in 'hastahklf ruta haliyle dolaşan bir ambulans görevlisini canlandırdığı yapım, Martin Scorsese imzah. caddelerine, soluksuz kayıp"hastahkh" ruh haliyle dola- şırken, izleyene sürekli tedir- ginlik duygusu veriyor. Geç- mışten gelen bir ruhun taki- bıyle de boğuşan Frank' in he- zeyanlan, giderek izleyıcinin hezeyanlanna dönüşüyor. Böylece yarasalarla aynı sa- atlerde çalışan ambulans in- sanlannın "normal^liğinin olanaksızlığını da vurgulamış oluyor film. New York'un "kirli" yüzünü "karamsar" gece görüntülenyle kaynaştı- ran Scorsese. fahışelerden ev- sizlere, dındarlardan polisle- re, uyuşturucu bağımlıların- dan satıcılanna kadar "Ameri- kan rüya9n nı tersine çeviren bir görüntüler silsilesiyle kar- şı karşıya bırakıyor bizleri. Scorsese bu sefer, Robert Rkhardson ın kamerasını New York'un ışıksız, tıkalı apartmanlanna yöneltmiş. " Yaşamın Kı>Tsmda", bu çev- rede yaşayan insanlan bize an- latıyor. Film bir zamanlar ken- disi de New York acil yardım- da çalışan Joe Connelly'nin romanından uyarlanmış. Yaratıklarla savaş ) Show T\ 20.30 Izleyin Orta Değtnez Yabancı Yerli Siyah Giyen Adamlar - Men ın BlackV Yönetmen: Barry Sonnenfeld / Oyuncular: Tommy Lee Jones, Will Smitrı, Linda Fiorentino, Vıncent D'Onofrio, Rip Torn, Tony Shalhoub, SiobhanFallon/1997 ABD yapımı, 98 dakika, TV' Servisi - Makyaj da- lında Oscar kazanan "Sij'ah Ghen Adamlar". dünya dı- şı yaratıklarla mücadele e- den Ajan K ve Ajan J'nin eğlencelı serüveninı yansı- tıyor. Aksiyonla bihmkur- gu\ıı harmanlayıp, üzerıne bolca komedı sosu katan eğ- lencelı bır çalışma Dünya dışı yaratıklann gelişiyle ıl- gıli çahşmalar yapan bir or- ganizasyonun ıçınde olan Ajan K (Tommy Lee Jones), kendisine yeni bir partner bulmuştur; New Yorklu po- lis dedektifi James Edwards ya da yeni adıyla Ajan J (VVfflSmith) Bırbınnden ganp ve J'run anlamakta zorlandığı tekno- lojık sılahlan olan ekıp. dünya için kötu haberlen olan yeni bir elemanı (Vln- cent DOnofrio) ıncelemeye başlar.. Makyaj dalında Osçar alan. sanat yönetımi ve mü- zik dallannda da ödüle ada> - göstenlen "Siyah Giyen Adamlar", Tommy Lee Jo- nes ve VVill Smıth"ın uyu- munun doruğa çıktığı bir ya- pım. Bilimkurgusal ögele- rin ustaca kullanıldığı. bu- nun yanı sıra heyecan unsu- runun da hiç azalmadığı film ıçın bır tür "uzayb ya- raüklar parodisi*' de denebı- lır. Filmde K ve J' nın müca- dele ettiği kimi yaratıklan görünce, bunlara inanmakta zorlanacaksınız! O.DoğuMasası TV' Servisi - Modernleşme- nin temel konusu olarak ka- bul edilen kadın, "Ortadoğu Masası"nın bu haftakı konu- sunu oluşturuyor. Kenan Ça- murcu'nun hazırlayıp sundu- ğu yapımda, Doğu-Batı karşı- laşmasında doğulu kadının yerinin ne olduğu, doğuda ka- dın olmamn ne demek oldu- ğu gibı konulara açıklık geti- nlıyor. Programa, Yddız Ra- mazanoğlu üe Eüf Şafak ko- nuk oluyor. TRT2 23.30 Anılarla Müzik TV Servisi - Müzik ve söy- leşı prograrru "Anılarla Mü- zik"in bu haftaki bölümüne, Çınar Apay konuk oluyor. Yapımcılığını Sema Birin- ci'nin üstlendiğı programda, "Love Over and Over", "Left My Heart", "Konçer- to Pour Voh" ve "Fly To the Moon" adlı parçalara yer ve- riliyor. Tv PROGRAMLARI HIZLI, DOGRU, TARAFSIZ HABERLER KANALTURK FARKIYLA ARTIK CEBİNİZDE kanalturkT Ü R K İ Y E ' N I N T E L E V İ Z Y O N U ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS göndererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). shubüo.com 444 8 538 10.20 Guvercınım Güzel Yarım 11.00 California 13.30 Buyuteç 14.30 Natürmort 15.30 Pazar neşesı 17.00 Vahşı Yaşam Günluğu 17.30 Dızr. Donme Dolap 18.45 Beşe Beş 20.00 Haberler 20.40 Gezelim Görelım 21.25 Stadyum Özel 24.00 Tele Lıg 01.05 Gece Dürumcüsü 02.20 Film: Calrfomia (0312 490 43 00). 10.45 Bilim ve Ya- şam 11.05 Pazar Konseri 12.40 1+100 15.50 Derın Kökler 16.10 Başka Bır Ankara 17.10 Dizi: Attın Kanatlar 18.25 Okudukça 19.00 Haberler 19.10 Dılek Ağacı 20.05 Anadolu Hıkayeleri 20.40 Tehlıke Sınırlarında 21.35 Neydı O Günler 22.05 Gorev Başında 23.30 Anı- larla Muzık (0 212 259 72 75). 10.55 Studio Unı- versıade Bayan Veleybol3.lukMa- çı(Canh) 14.30 Stüdyo Universi- ade (Canlı) 15.00 Studyo Univer- sıade Erkek Basketbol Finali (Can- lı) 19.55 2005 Universıade Kapa- nış Törenı (Canlı) 00.30 Kapanış. 11.00 F1 Türkiye Yarı- şa Dogru 12.10 Yarım Elma 13.10 Iş Dunyası 14.00 F1 Türkiye Yanşa Doğru14.50F1 Türkiye Grand Prıx (Canlı) 17.00 F1 Trukı- ye Grand Prıx Özel 19.30 Haber 20.30 Sensiz Olmuyor 22.15 Aşk Oyunu 23.50 Cafe 3. Devre 02.00 Haber (0 272 478 00 88). 10.20 Ruhun Labirentlerı 11.40 Dekoraktif 13.20 ^ ^ Paparazzi 15.50 Dızı: Ca-s a i nınSağolsun 19.00 Haber 20.00 Yaz Güneşi 21.40 Ibo Show 23.50 Telegol 02.30 Gece Haber- lerı 03.10 5'te 5 04.40 Turk Sanat Muzıği (0 272 448 80 00). 14.15 Merhaba Sağhk 16.10 Sa- nat Hayatı 17.20 Kırmızı Çizgıler 18.10 Avmpa'daki Türkiye 19.00 Haber 20.00 Başbaşa 20.30 Tür- ku Pazarı 22.00 Turküler 23.00 Haberler (0 212 251 50 90). ULUSAL r C C T 12.00 Yedıgun " ^ V ! ^ I 13.15 Türk Kahve- • • • • I s ı 1 5 - i 5 Vardiya 17.15 Müzikare 18.00 Foto-Graf 20.30 Deli Dolu 22.00 Futbol Av- 10.00 Pazar Sürprızı 12.15 Dızı: Yarım El- ma 15.00 Vur Patla- sın Çal Oynasın 17.00 Dizı: Davetsiz Misafir 19.00 Haberler 20.30 Film: Siyah Gi- yen Adamlar 22.30 Pazar Keyfı 01.30 Film: Aşk Silahı 03.30 Son Haber (0 212 355 01 01). 10.30 Harıka Pazar 13.30 Dekodızayn 15.15 Dızı: Küçük Annem 16.00 New York'lu Kız 18.00 Dızı: Kadının Sessizliği 19.30 Haber 20.30 Film: Ne Yap- tığını Biliyorum 22.30 Film: Ya- şamın Kıyısında 00.30 Son Ha- ber (0 272 354 30 00). 09.25 Polo Ladıes Cup 10.50 GP 2 12.05 F1 Türkıye'de 13.05 For- mula 1 Türkiye G.P. 14.05 Damalı Bayrak 15.05 Plaj Veleybolu Bayanlar 16.10 Plaj Veleybolu Erkekler 17.05 Formu- 'la 1-Türkiye Grand Prix 20.05 Frekans 21.25 Renkler 21.50 Fut- bolmania (0 212 413 56 00). 11.00 Çocuğum ve Ben 13.30 Yaşam- dan Dakıkalar 15.30 Bolton VVandereses - Everton (Canlı) 18.00 Chelsea - Arsenal (Canlı) 20.00 Haber 21.00 Salın- cak 22.00 Flumınense - Palmeıras 24.00 Ve Gool (0 212 288 51 52). 09.40 Gladyatör Po- lıs11.10AptalınPa- rası 12.30 Joey 14.30 At Yarışı 18.55 Ispanyol Yargıçları 20.15 Film: 3 Ekim 21.45 Erdem Savaşçıları 23.30 Fantasy TV (0 212 336 15 15). 11.00 Top Ten 15.00 HıtClip 17.45 EkoPlus 18.30 Magazin Günde- mi 20.00 Haber 20.45 Dızı: Kara Şimşek 21.45 Mercenary-2 01.30 Haber (0 212 256 82 82). 10.00 Düğün Magazin 11.00 Sevgili Köpe- ğim 13.15 Katalog 13.30 Senfo- nı 15.05 Çiftçinin Karısı 17.05 Resmedelım 20.30 Hakanlar Çarpışryor (0 224 331 70 00). 18.40 Sen de Katıl 19.40 Cafe Net 20.10 Çağatay Yolda 21.40 Ortadoğu Masası 22.40 Futbol Aktif (0 272 449 07 00). CNBC-e 11.00 Dızı: Malcolm In The Mıddle 11.30 Dızr. Two & A Half Men 12.00 Ölüler Ekose Giymez 14.00 Dızı: Gılmore Girts 15.00 Dızı. Er 16.00 Eylüle Kadar 18.00 Dızı: Cold Case 20.00 Dızı: X- Fıles 21.00 Dızı: Into The West 24.00 X-Files (0 212 330 01 01). 3.30 Mukemmel Serbest Dalış 17.30 Karavan Gösterisi 18.00 Vahşı Doğa 19.00 Kesişme- ler 21.00 Hayvan Taklitçıleri 22.00 Çelik Mideler (0 212 330 00 88). 12.00PolıtikaDurağı 13.15 Aş Kendıni 14.15 Spor Aktif 16.30 Haydi Tatile 19.00 Dızı: Işte Hayat 20.00 Haber 21.00 Dızr Robin Hood 22.00 Ka- ra Şövalye 24.00 Gelibolu 01.00 Kürşat Başar'la (0 212 355 85 00). 12.15 Hollywo- od'dan Bir Son 14.25 Baskı 16.35 Korkunç Bır Film 3 18.10 Film: Üç- kağrtçılar 20.30 Film: Çılgın Kızlar 22.25 KimlikfO 272 326 00 00). 12.30 Fuar 17.15 Ko- biler Soru- yor 20.30 Borsa Bülteni 21.30 Tek- novızyon 22.30 Maestro & Eliza- beth 00.30 Haber(0 2 72 465 79 49). 08.20 Beş Çayı 09.10 Basın Özetlerı 09.20 Gerçeğın Ta Kendısı 09.35 Gece Gunduz 10.10 Herkes Bunu Konuşuyor 12.05 S- por Aktüel 13.10 Futbol Aktüel 14.10 Spor Aktuel 15.10 Dünya Futbolu Golanza 16.10 Spor Aktuel 18.10 Futbol Mundıal 19.00 Haberler 19.35 Intemational Herald Tribune 20.00 Haberler 20.05 Denizde Ha- yat 21.00 Golden League özel 23.10 Yüz- de Yüz Futbol (0 212 335 00 00). INGILTERE PREMJERÜGİ :OO Chelsea-Anenol canlı BREZİLYAÜGİ: 2 2 : 0 0 VEGOOL: SSperlig jonjnian ve anh boğkrtdar 00:00 FUTBOL AKTÜEL Süper Lig'de haftanın maçları %100 FUTBOLRıdvan Dilmen, Ahmet Çakar ve Güntekin Onay ANAMURİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇTK AKTTIRMA İLAM DosyaNo: 2005 21 Esas Bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kı^Tneti, satış gün ve saati ve önemli özellikleri ile sarış şartlan belirtilen gayrimenku- lün satışına karar verilmiştir 1) Anamur ilçesi, Köprübaşı Köyü, Çolakahmetler mevkiinde bulunan 344 sayılı parsel sayılı taşınmaz üzerinde borçlu hissesi 100 151 'dir. Ta- nm arazisı vasfinda olup belediye mücavır alan sınırlan dışındadır. 15.100 m2 yüzölçümüne sariip %5-30 arasında dalgalı eğimlidir. Küskülük ka\Tak toprak yapısına sahip 3. sınıf tanm arazisidir. Borçlu hissesinin değeri. 80. 000.00 YTLtfir Saöş şartlan: 1- Yukanda açık tapu kaydı, ımar ve halihazır dunımu ve kıymeti belirtilen gayrimenkulün birinci açık artırması 30.09. 2005 gü- nü saat 10.30'dan 10.50"ye kadar Anamur Belediye Meclis Salonu'nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazın ikinci satışı 10.10.2005 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artır- mada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin o /o40"mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu vermele- ri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı ıstedığinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, damga pulu, harç ve masrafları ile KDV, tahliye ve teslim gıderlen alıcıya aittir. Gayrimenkulün birikmiş vergileri satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibı alacaklılarla dığer ılgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak- lardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yanrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefüleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayn- ca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005 21 satış sayılı dosya numarasıyla müdürlügümüze başvurmalan ilan olunur. 11.08. 2005 (*) tlgililer tabirine irtifak hakkı sahıplen de dahildır. Basın- 39410
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog