Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 AĞUSTOS 2005 PAZAR 14 JI U J \ kultur@cumhurlyet.com.tr KAYÂÖZSEZGİN Yaz aylan, amatör girişimle- rin yoğunlaştığı dönemlerdir. Gazetelerin taşra muhabirleri, bu tür girişimler karşısında ge- nellikle duyarlı davranırlar, dü- zey aynıruıu dikkate almadan, t>u girişimcileri yüreklendirici <luyurulan gazetelerine taşır- lar. 0 nedenJe gazetelerin yaz .aylarında verdikleri "Ege" ek- lerinin ikinci sayfalan, bu çe- şit haberlerie dolup taşar. Ser- g j duyurulanndan oluşur bu ha- t>erlerin çoğu. Emeklilerin ve ev kadınlığından bunalmış hanım- lann, birkaç ay kurs gördükten sonra ya da böyle bir kursa ge- rek duymadan "çalafirça" giriş- tüderi resimlerle açtıklan ser- gilerin haberlerinı, konu-kom- şu, dost-ahbap sergi salonunda çekilmiş fotoğraflar süsler. Ar- kalannda sergilenen resimler- den çok, daha sonra aile albüm- lerinde yer alacak bu fotoğraf- lar önem taşır onlar için. Gonüllü destekleylciler Bu sergilerin sahipleri, biraz daha yüreklendirilirse, etkin- liklerini daha sonra büyük kent- lere de taşırlar. Büyük kentler- de, bu amatörleri ağırlayacak galeriler de vardır çünkü. Ama büyük çoğunluğu, Ege'nin yaz- lıklannda görücüye çıkmakla sınırlı tutarlar bu uğraşlannı; fazla "kküah" görünmezler. Ancak yaz ayla- nnda, turistik beldelerde, zaman bulup da sa- natla yüz yüze gelebilen bir kesim, sanatı, bu gördüklerinden ibaret saymak gibi bir yanılgı içindedirler genellikle. Amatörizmin bu gönül- lü destekleyicileri, ya çok beğendikleri için ya da eş-tanıdık olmanın kendilerine yükledikle- ri sorumJuJukJa, paralanna kıyıp birkaç tablo alarak da, bu amatörleri, bir başka açıdan yü- reklendirmiş olurlar. Amatörcülük her dönemin geçerli uğraşı ol- sa da, bizde, başka bir ülkede olduğundan da- ha fazla yandaş bulagelmiştir. Türkiye'de ama- tör sanatçılığın bunca yaygınlaşmasının top- lumsal, kültürel nedenlerine inildiğinde, iyi sindirilmemiş entelektüel (aydın) kavramıyla bir- likte, sosyal statüden pay kapma yanşında, ger- çek konumu ne olursa olsun, alacakaranlıktan ve "tavizkâr" polirikanın açık kapılanndan ya- rarlanma güdüsü karşımıza çıkacaktır. Her in- san, kendinde, gizli bir yetenek bulunduğu, an- A. matörcülük her dönemin geçerli uğraşı olsa da, bizde, başka bir ülkede olduğundan daha fazla yandaş bulagelmiştir. Türkiye'de amatör sanatçılığın bunca yaygınlaşmasının toplumsal, kültürel nedenlerine inildiğinde, iyi sindirilmemiş entelektüel (aydın) kavramıyla birlikte, sosyal statüden pay kapma yanşında, gerçek konumu ne olursa olsun, alacakaranlıktan ve "tavizkâr" politikanın açık kapılanndan yararlanma güdüsü karşımıza çıkacaktır. cak bunu ortaya koyacağı bir ortamı kolladığı inancındadır. Ne pahasına olursa olsun, bu or- tamı ele geçirme savaşında olmak, sanat icra et- meye olanak verecek boş zamanları yakala- malda mümkün olacağına dair yaygın bir dü- şünce, insanlanrmzda her daım mevcuttur. Do- layısıyla amatör sanat uğraşımn peşinde olan insanımıza göre sanat, bir "boş zaman" uğra- şıdır. Sanatçılık da belli insanlann tekelinde olan "ayncahklı" bir rütbe değildir. O halde neden sanat yapılmasın... 'Meta'nın 'sunum'a dönüşümü Bu görüşten yola çıkarak sanat üretmenin birtakım yollan var kuşkusuz. Ama bu yolla- nn en kestirme ve kolay(!) olanı resimdir. iyi kötü bir tuval ve birkaç boya temın ederek, so- yut ya da anlatımcı veya izlenimci türde resim üretmek, o kadar da zor bir iş değil. Ama üre- tilen bu resim, onu üreten kişinın "intim" uğ- raşı olarak, üretildiği alanla sınırlı kalmıyor, üreten kışiye "görece" bir statü -kültürel statü- kazandırmak üzere kamuoyundan olumlu bir "not" almak için, açık ya da dolaylı bir göste- rim (sergileme) ortamına da çekiliyor. Kendi koşullarını yeterli bulmayıp sanatsal bir çizgi üzerinden beğenilme ve de yargılan- ma aşamasına gelmiş olan her "meta", sergi- lenerek "sunum" özelliğıne ulaştığında, doğa- sında var olan amatörlüğü aşmak gibi bir çeliş- kiyle de karşı karşıya kalmış demektir. Bu çe- lişkinin yaygınlaşıp derinleşmesinde, çevreden alınan teşvikin büyük payı olduğu görmezlik- ten gelinemez. Türkiye'de yıldan yıla yaygın- laşan ve bir ölçüde güzel sanatlara hazırlayıcı bir işlevi de bulunan "özeT kurslar sanatın kı- sa sürede öğrenilebilir ve yapılabilir bir ugraş olduğu izlenimini yaygınlaştırmış ve bunu ne yazık ki her kesimde geçerli hale getirmiştir. Olumlu sonuçlanna zaman zaman tanık olun- sa da böyle bir pratiğin, sanatı indirgeyici -çe- kinmeden söyleyeüm, ayağa düşürücü- bir olum- suz işlevi de olmuştur, olmak- tadır. Türkıye'dekı geçerli eği- tün ve kültür politikalan, bu olumsuzluğa prim veriyor ne yazıkki... Bütün bunlann sonucunda, Türkıye, bir yapay sanat cenne- ti imajı sergilemektedir son yıl- larda. En küçük beldeye vann- caya kadar, yerel yönetimlenn, bir itibar yanşı halinde organi- ze ettikleri kültür ve sanat fes- tivalleri, amatörizmin başköşe- ye oturtulduğu etkinlıkler düze- yindedir artık. Kültür ve sana- tı destekleme amaçlı olduğu her firsatta öne sürülen bu etkin- likler, sanatın ve kültürün kan kaybetmesıne yol açmakta, dü- zeyin aşınmasında etken olmak- tadır. Oysa ekonomik azgeliş- mişlik sürecının bir uzantısıdır sanat ve kültürdekı azgelişmiş- lik. Bunu aşmanın yolu, her şeyden önce, entelektüel orta- mrn yozlaşmasına değil, değer kazanıp olgunlaşmasına yöne- lik köklü uğraşlardan geçer. Bir art-sürücülük... O nedenle, yaşamakta oldu- ğumuz başlıca sorunlardan bi- ndu* amatörizme prim vermek. Sanat üretiminı kolaylaştıncı ve hızlandıncı değil, onun ma- yalanmasına olanak verici bir çaba içinde olmadıkça, bu ya- pay teşvik furyasuun yerine, ger- çek sanata ve sanatçıya arka çıkma sorumlu- luğunu koymadıkça, somut gelişmelerden söz edilemeyeceğıni bilmeliyiz. Amatörleralınmasınlar ama, onlann ürerim- leri, doğaldır ki, kuşatıcı değil, çorbada tuzu ohna kabilinden, bir art-sürücülüktür. Profes- yonel sanatçılann yaptıklanna, bir karşı-alter- natif değil, bir "onaylama" payı çıkanr onla- nn yaptıklan. Kuşkusuz hep olacaktır amatör- ler; onlann olmadıklan bir alan, gene doğal- dır ki, düşünülemez. Ancak kendi mantığı ve oluşum koşullan çerçevesinde yorumlanma- sı gereken bir uğraş olarak amatörlük, bu çer- çeveyi aştığı ya da aşmasına fırsat tanındığı ortarnlarda, çelişkiler yaşanmasına yol açar. Amatör-profesyonel aynmı. amatörlerin hor görülmesine yönelik bir aynm değil, ama ko- numlannın bilincinde olduklan sürece, bu ko- numlanyla çelişecek çıkışlara özenmemeleri koşuluyla, sanat dünyamızdakı yerlerirün "ba- ki" kalacağından kuşku duymasınlar. Tarih Vakfı'ndan Bellek'12 girişimi... 'Korkuyorum Anne' Amerika'da Kültür Servisi-1991 yıhndan be- ri çalışmalanru sürdüren Tarih Vak- fi, 12 Eylül askeri müdahalesini fark- h yönlerden ele alan bir girişim baş- latıyor. Bu girişim 12 Eylül'ün 25. yıldönümü nedeniyle Bellek' 12 adı verilen ve bu dönemi kapsayan bir belgelik oluşturulmasını kapsıyor. Tarih Vakfi, Bellek' 12 girişimiy- le, bütün toplumsal kesimleri etkı- leyen bu sürece ilişkin her türlü bel- geyi toplamayı ve üretmeyi hedef- liyor. En az 5 yıllık emek ve maddi kaynak gerektiren bu çalışma için her türlü kurum, kuruluş ve bireylerden katkı bekleniyor. Yardımda bulunmak isteyenler, bellekl2@tarihvakfi.org.tr adresin- den e-posta yoluyla Tarih Vakfi ile bağlantı kurabilirler. KültürServKİ- YÖnetmenliğini Reha Erdem'in yap- hğı 'Korkuyorum Anne' (tnsan nedir kı..) filmi Glo- bal Film Initiative Vakfi- Global Lens 2005 programı kapsamında Amerika'da gösteriliyor. Çeşitli ülkelerden seçilmiş yedi film, araJannda New York, Chicago, Bos- ton, Seattle ve Miami'nin de bulunduğu toplam 15 eya- leri dolaşıyor. Gösterimler tamamlandıktan sonra filmler vakfin kurucu üyelerinden biri olan New York Modern Sanat Müzesi'nin (MOMA) koleksiyonuna eklenecek. Fark- lı kültürleri sinema aracılığıyla Amerikan seyircisine tanıtmayı ve bu ülkelerdeki sinema sektörünü destek- lemeyi amaçlayan Global Film Initiative - Global Lens programı aynı zamanda seçilen filmJerin Amerika da- ğıtımcılığını üstleniyor. The House of Mirth (TCeyifEvi) Yön:Teren- ce Davies Oyn: Gilli- an Andersoh, Eric Stoltz, Laura Linney 2003, renkü, 135 dakika, ANS-Palenno. EdithWharton'ınl905 tarihli romanmdan uyar- lanan film, 20. yüzyılın başında New York'taki ye- ni zenginlerin ikiyüzlü, acı- masız, nefret dolu, dar sı- nırlı dünyala- nnı çok yet- kin bir anla- tım, oyuncu yönetimi, mekân-giy- sitasanmla- nylabetim- liyor. Var- lıİdı teyze- since zen- gin bir ko- cayla evlenmesi amacıyla yetiştirilen Lily Bart, çok güzel, çekici, onurlu bir kadındır. Bu çürümüş sos- yetede koca bulmak için dolaşan Lily, mantığı ve duygulan arasında bunalıp kalmıştır. Toplumun bu ya- lanla donatılmış, tüm duy- gulann bastınldığı bölü- münde Lily bir prenses, yıldız gibidir. Onu gerçek- ten se\ en orta halli a\Tikat Lawrence Selden'in dışın- datümer- kekler on- danyarar- lanmaya kalkar, ka- dınlar da onu delice- sinekıskan- maktadır. Yeni zen- ginler yü- zeydekı uy- gar ve şık görüntüleri- nin ardında sevgisiz, acı- masızdırlar. Evli erkekler- le adı çıkınca Lily'den tey- zesi maddi desteğini çe- ker, dürüst, duygulu Lily yaşam savaşımında artık tek başınadır. Özel Bölüm- ler'de 1900'lerindünyası, başkadın karaktenn tanımı, yönetmenin çalışma me- todu, ovuncular rollerini anlatıyorlar, set görünrü- leri,fragman,yaratıcı eki- bin filmi yorumu, Gillian Anderson'la söyleşi var. Iron Javved Angels (DemırÇeneliMelekler)' Yön: Katja von Garni- er Oyn: Hilary Swank, Frances O'Connor, Ju- liaOrmond 2004, renk- li. 123 dakika Warner Bros. - Tiglon. Jennifer Riedes'in yaz- dığı, AHce Paul'ün gerçek yaşamöyküsünden aktan- lan sosyal dram, ABD ta- rihindeki en önemli olay- lardan birini ele alryor; ka- dınlara oy hakkı tanm- ması için ya- şamlannı or- taya koyan genç. güzel, gözüpekAlice Paul'le Lucy Burns'ünsava- şımını etkileyi- ci, \Tirucu bir anlatımla perdeye getiri- yor. 1912 'de Washington 'a gidip başlattıklan, öncele- ri sırurlı kalan, sonradan ulusal bir boyut kazanan yoğun çalışmalan süresin- ce Alice ve arkadaşlan, er- keklerin, demokrat partili senatörlerin, Başkan W. Wilson'ın ve hemcinsleri- nin de karşı çıkışlanna ta- nık olurlar. tlk ulusal kadın partısi NWP'yı kurup 10 Ocak 1917'de Beyaz Saray'ın önünde sürekli protesto nöbeti tutmaya başlar- lar. 1. Dünya Savaşı çıkınca ABD savaşa katilır, Alice'le arkadaşlan eylemlerini yine de sürdü- riirler. Polis düzmece suç- lardan onlan tutuklayıp ıslahevine ka- patır. Ölüm orucu tutan ka- dınlara yapılan psikolojik ve fiziksel işkenceler bası- na yansıyrnca demokrat- lar. 26 Ağustos 1920'de ka- dınlara oy hakkını anaya- saya almak zorunda kalır. 1977'de ölene dek kadın haklan için savaşan Alice Paul'ün cesur, idealıst öy- küsünü yönetmen Katja von Garnier ıle senarist Sally Robinson'ın yorum- lanyla izleme seçeneği de var. Üdenek brtti'... • Kültür Servisi - Çin Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nca 21-27 Ekim tarihleri arasında ülkenin Lu Xun Güzel Sanatlar ,-\kademisi'nde bir sergi açmak ve bu süre boviinca kalmak üzere davet edilen Yaşar ve Çiğdem Çallı, yalnızca yolculuk ve nakliye masraflannı kapsayan ödenek istekleri TC Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafindan reddedıldiği için buraya gidemiyorlar. Davet mektubunda serginin üç-dört hafta süreceği, Çin içindeki ulaşım, iaşe, konaklama ve nakliye giderlerinin ise Çin Kültür Bakanlığı tarafindan karşılanacağı, yalnızca uluslararası ulaşım \e nakliye masraflannın karşılanamayacağı belirtiliyor. Yaşar ve Çiğdem Çallı'nın başvoırusuna yanıt \ eren Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Uluslararası Orgarüzasyon ve Sergiler Şubesi yetkiliieri ise "bütçelerinde ödenekler bittiği için tahsisat yapamayacaklan" açıklamasını yapıyorlar. TC İSTANBUL 10. (TAŞEVMAZ SATIŞ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI Dos>a\o: 2002 770 Borçluya ait ve bırborçtan dolavı ipotekfi (hacizti) bulunan \e aşağıda tapukaydı, kıyTOeü, satışgün \e saati \e önemli özellıklen ıle satış şartlan belırtılen; Istanbul ili, Beşiktaş 1. Bölge ılçesı, Ortakoy Mahallesı'nde kam. 7 0 pafta. 140 ada. 91 parsel sayılı. 81 kapı numaralı Venüs Apartmam'nda zemin katta 20 200 arsa paylı 4 No'lu daırenın 1 4 çıplak mülkıyet hısselı taşınmaz tstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kalemı'nde açık arttırma suretıyle satılarak parava çeMilecektır. 1- ttK 127. Md. göre saOş Oanının tebtiği: \dreslen tapuda kayıth olmayan (mübrez tapu kaydmda belırtılen) alakadarlara. takıp borçlulanna göndenlen teblıgatlann teblığ imkânsızlıfı halinde işbu satış ılanı (eblığ yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. 2-ÜK 151,142. Mad. göre sıraşa şikâ\et \e itiraz: Lşgulamaaykınlıgı nedenıvle. alacağa mahsuben ıhalenın yapılması \eya satış bedelının ÜK 138 md. cümlesinde ıpotek alacaklısrna ödenmesi durumunda. alakadarlann satışı takip ederek 1İK. 142. md. göre şıkâyet veya ıtırazlan olanın. bu hakkını 7 gûn ıçınde kullandıklanna daır dosyamıza derkenar ıbraz etmelen 1IK 83, 100. 142. 151. MK 7 89. 7 77. md. göre a\Tica ılanen teblığ olunur. 3- Satriacak taşmmazm tapu kaydı: Dosyamızda mübrez \e mevcut, tstanbul ılı, Beşıktaş, 1. Bölge ilçesı. Ortakoy Mahallesi'nde kauı, 7 0 pafta. 140 ada, 91 parsel sayılı. 1140,00 m2 mıktanndaki 6 katlı 11 daırelı kargır apartmanda zemın kat 4 bağımsız bölüm No"lu 20 200 arsa pavlı daırenın 1 4 çıplak mülkıyet hıssesı Hafıze Türkan \etış. 1 4 çıplak mülkıyet hıssesı Tanzer Yetış, 1 4 çıplak hıssesı Tufan Yetış. 1 4 çıplak hıssesı Alı Turgay Yetiş adlanna kayıth olup, Alı Turgay Yetış'ın hıssesı üzennde muhtelıf ı. hacız. satışa arz \e hacız şerhJen me\cuttur. 4- tmar durumu: Dosyasuıda me\cut lstanbul Büyükşehır Beledıyesı Boğazıçı Imar Müdürlüğü'nün 23.09.2002 tanh 5528 sayılı yazısma göre. Beşıktaş ılçesı. Bebek Mahallesı, ^0 pafta, 140 ada, 91 parsel sayılı yer 22.07 1983 onanlı 1 lOOOölçeklı Boğazıçı öngörünüm bölgesı u>gtılama imar planında iskân alanında kalmakta, 22.11.1983 yürürlük tarihı. 2960 sayılı Boğazıçı Yasası'nın 3 (g) maddesinde Boğazıçı kıyi, sahıl şeridı ve öngörünüm bölgesınde konut yapılamaz. tevhit ve ıtıraz ışlemlen vapılmasına ızın venlmezhükmüyer almış ıkenbahsı geçen bu madde 3194 sayılı ımar yasasının 4"" madde (g) fikrası ıle "Boğaziçi öngörünüm bölgesınde parsel büyüklüğü 5000 m2'den az olmamak, ıfraz ışlemlen yapılmamak ve TAKS (taban alanı katsavısı) azamı yüzde 6 ve 2 katı geçmemek şartı ıle konut ınşaatı yapılabilir. Blok adedı serbesttır şeklmde" değıştırılmış, ancak 18.04.198" gün ve 19435 sayılı Resmı Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesrnın 1986 29 sayılı karan ıle 3194 sayılı tmar Yasası'nın 47 (g)maddesı ıptal edıldığınden yenı yasal mevzuat belırlenınceye kadar ışlem yapılamadığı belırtılmektedır. 5- Taşınmaanhalihazır durumu veosaû: Satışa konu taşınmaz, lstanbul ılı, Beşıktaş ilçesı, Bebek Mahallesı, Bebek Rumehhısan yolunda kam. "0 pafta. 140 ada, 91 parsel sayılı 81 kapı numaralı kargır Venüs Apartmanı'nda zemın katta 20 200 arsa paylı 4 no'lu daırenın 1 4 çıplak mülkıyet hıssesıdır. Mezkûr daıre: Bebek sarul yolunda yer alan parsel üzerindekj bodrum kat+zemm kat+3 normal kat+çatı katlı betonarme karkas sıstemınde aynk nızamlı olarak 2. sınıf malzeme ve ışçılıkle ınşa edılmış. bodrum katında kalonfer daıresı. kapıcı daıresı. sığınak ıle 2 daıre. zemın ve normal katlannda ıkişer daire, teras katında bir daıresi bulunan. doğalgaz yakıtlı merkezı sıstem kalonfer tesısath. asansörlü, taknbı 33 yıllık kargır apartmanda apartman gınşıne göre sağ tarafta yer alan köşe daıresı olup. Zemın kat 4 No'lu daıre: projesinde girişte antre üzennde sahıl \oluna cephelı salon. mutfak. hol üzerinde aydınlığa cephelı hızmetçı odası, ban\o. WC ıle 3 yatak odasından ibaret. ıslak hacimlen mermer. salon zemını ahşap lamınat. oda zemınlen ahşap parke döşemelı. duvarlan saten boyalı. tavanlar kar- tonpıyer kaplamalı, ıç kapılan ahşap, pencerelen P\'C doğramalı. salon pencerelen panjurlu. oda pencerelen demır parmaklıklı. bir odası alümınyum doğramah. mutfakta ahşap lake dolap. banyoda küvet. klozet, bıde. lavabo ve duş tesısatı mevcut. elektnk, su ve kalonfer tesısatı bulunan. doğalgaz tesısatı daıre kapısma kadar getınlmış dairenin salona balkon. arka bir odaya balkon ıle yan bahçeye cephelı odalara proje hılafma kapalı ılave yapılmış. proje hılafına yapılan balkon ve ılaveler dahıl daırenın net alanı taknbı 140 m2. brüt alanı taknbı 165 m2'dır. Daıre salon cephesmden genış bo|az \e denız manza- rasını haızdır 6- Tapu kavdında \arsa tnûkeOefiveden Yoktur. 7- Takdir olıuıan laymed: 1 4 hıssesi 200.000.00 YTL kıymet takdir edilmiştir. 8-SaOş şartlan: Yukanda açık tapu kaydı, ımar ve halihazır durumu ve kıymeti belırnlen taşınmazın; 1. Saûşı: 07 Ekim 2005 Cuma günü. Saat: 10.00'dan 10.15'e kadar tstanbul 10. tcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın yüzde 60'ını ve rüçhanJı alacakJılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla, 2. Sattşı 17 Ekim 2005 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10.15"e kadar ıkıncı arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektır. Şu kadar ki arttırma be- delının malın tahmin edilen kıymetınin yüzde 40'ını bulması ve satış ıste>enin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme \e paylaştırma masraflannı geçmesı lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır. a-Arttırmaya ıştırak edeceklenn, tahmin edilen kıymetın ve alacağa mahsuben ıştırak edeceklenn kendınden öncekı sırada bulunan alacaklılann alacağının. (muhammen bedelın yüzde 20'sıyle sınırlı olarak) yüzde 20 sı mspetınde pey akçesı (nakıt) veya bu miktar kadar mıllı bir bankanın "şartsız, kesın ve süresız" temınat mektubunu vermelen lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değışımler olması ve 805 sayılı kanunun 1 maddesıne göre "döviz" temınat olarak kabul edılmez. b- Satış, peşın para ıledır, alıcı istediğınde 10 günü geçmemek üzere mehıl venlebılır. Ihaleye ıtıraz vakı olması halinde dahı, (alacağına tekabül eden satış bedelmı müşten sıfatıyla ödemekte ımtına suretıyle alacaklıya ıhale yapılmamış olması şartı ıle) satış bedeh nakden ıcra veznesıne yatınlır(md. 134,4). Tellaliye resmı. ihale pulu, tapuharç\e masraflan ıle Katma Değer V'ergısı (150m2'ye kadar olan net meskenlerde yüzde 1. mesken olmasma rağmen ış\en olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda yiizde 18 olarak KDV müştenden tahsıl edilır). tahlıye ve teslım gıderlen öncelıkle müşten tarafindan ödenır Bınkmış emlak vergısı, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelınden müştenye lade edilır. c- Ihaleye ıştırak edenlenn ıcra satış dosyası. tapu kaydı, şartname. ılan ve teblıgatlan ıncelemek suretıyle ıhaleye katıldığını kabul ettığı. Satılacak taşınmazın tapu kaydmda varsa. taşınmazın bütünlevıcı parçalannın (MK md 684, 862), taşınmazın eklentılennın (MY Md. 686. 862). hukuki semerelenrun (MK. md. 879). Taşınmazın birleştirilmesı durumunun'(MK. Md. 859). 1ÎK 128. md. göre taşınmaz mükellefiyetİennm (ıntıfa hakkı MK m 794. oturma hakkı MK m. 823. üst hakkı MK m. 834. kaynak hakkı MK m. 837. ırtıfak haklan MK m. 838, kaydı hayarta ölüneeye kadar bakma akdi BK m. 507)... mükellefiyetlen nazara aldığı kabul edilır d- Uygulamada rehm bedelının ödenmesinde ve alacağa mahsuben satışta ttK 140, 151, 268. md. emredicı hükmüne rağmen sıracetveh düzenlenmemekte olduğundan; taşınmazın üzennde hacız. ıpotek, satış vaadı ve saır haklan olan ılgılılenn ıhaleyı takıp ederek satış tarihinden itibaren yedı eün ıçınde IlKmd. 100. 151 ve 268,4792 sayılı S. S. Kurumu K. md. 21, 1479 sayılı Bağ-KurK. Yasası md. P . 3065 sayılı Katma DV Kanunu'nun 55, Amme Alacağının Tahsılı Hakkındakı Kanun'unmd. 21. MK "66. 789. 7 77 2. 796 1 ttK 83 c-2. 100. 142 1, 151 maddelenne göre sıravealacağın aslına vönelık şı- kâyet ve ıtıraz da\a haklanru kullanmalan ve ıcra dosyasma dava açtıklanna daır derkenar ıbraz etmelen gerekır. e- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ilgılilenn (*) bu gayrimenkul üzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgelen ıle on beş gün ıçınde daıremıze bıldırmeien lazımdır Aksı takdirde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır. f- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelmi yatırmamak suretıyle ıhalenın feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen, teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedeh arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca satış bedelmı yatırması ıçın venlen 10. gün sonundan itibaren temerrüt faızınden müteselsılen mesul olacakJardır. thale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu fark, varsa öncelıkle temınat bedelınden alınacaktır. g- Şartname, ılan tanhınden itibaren herkesın görebılmesı ıçın daırede açık olup teblıgat pul masrafı venldıği takdirde ısteyen alıcıva bir ömeğı göndenlebılır. h- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyı görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkacabılgı almak ıstevenlenn 2002/770sajilı dosya numarası ıle müdürlüğümüze başvurmalan ılan olunur 15.08.2005 (*) llgililer tabınne irtıfak hakkı sahıplen de dahıldir. Basm: 39600
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog