Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET EKONOMt / YATIRIMCIREHBERİ Gumhuriyet AJtını (YTL.) 15Ağus. ISAğus. 17Ağus ISAğus. D o i a r (serfaest pryasa satış) EurO (serbest piyasa satış) 1.6840 1.6710 «710 1.8830 1.8630 15Ağus. 16Ağus. 17Ağus 18Ağus. | j 15Ağus. 16Ağus. . 18Ağus 19Ağus. 24 Ayar Altın onvgr.) BORSADA M M M (şrtm GEÇEN FİYATI En KifiMl mita-ı DüfSk /vbmOtr Sağift 263302 M r a Ç n a n U A 4-6441 / U n a Ç r v r b B 49'44 MSKMTCk 684,508 M r a Ç r o - K O 4486J85 ftadabBK 4**434 /tfVF*n **54ij Myon Çrvnc 4032 MuftGMl'C) 5-3213O HMM Tatt» 133,349 MMn* 24*-5202 I B S 4*8,925 M B w j 54 943 &nm Faoonrç '642536 « s g n a n-3955 Msuioit 210618 i'5 5'5 288 346 196 2175 318 735İX 082 468 İ90 580 520 2.60 İ95 •26 E» ribıt = 55 620 328 394 090 3125 346 -B0O0 086 4*2 735 690 545 308 650 136 HAFTA Hattalıı Kıpanı; î40 605 324 3İ2 087 3*X 322 770.00 094 4 74 710 6J35 540 288 640 1 1 %;oo •082 -0.61 •481 • 14 420 •417 199 233 -0.81 0.7* -0Ü2 000 6.67 240 -4 41 mAyiı 16.36 1301 1*2 •066 225 630 •93 1324 -8*0 -595 441 •3J» 157 213 1-30 •714 4* Yıllık \ 4253 6'8" 6031 13*4 2339 1*32 254 8923 1255 1382 594 3549 12 90 82- 2S5C 34 6! AtorKirâj AmaoLSçrs AratT* ' 1 «ar«.(H 5! BOKtl Ffl^ ?4 Ç BoreoYç BanMTf UvMvnanr BteJtoÇ» nS)ti 5964 1020 •356*4 132 253*655 094 38-022 525 220-819 186 5*38323 228 15062 8 133 3120329 710 305142 2-0 2.980963 1*2 S'776 1 '8 193(438 2100 472-50 10*0 19403' 795 41*9- 222 80059 3S8 352630 192 22-395 131 1-33 3-9 203 1015-28 300 139-0 3225 238.17* 2.58 2844966 2W 6249703 231 28600 3 2 903-0 2O300 2-200 208.00 2261944 202 210 207 — 515 105 ••• ' 0 * 26,404 **00 S30C *B0O 1376*73 092 09* 196 11152" 990 1030 '020 S2370 1J« 2 M 204 734546 401 428 420 921306 470 506 490 359.164 1J01 1'2 05 88.506 il'O 1460 1390 6-959 15.50 " J 0 17» 438.-1 1 3 148 142 4.049*96 2İ4 276 261 •292582 OC -5S 353 •14J33 276 308 304 440J33 5.15 590 535 l ' " 6 3 9 2SS 3 ' 6 2 * 2 -8328- 7J0 830 B05 •68.935 820 8SC 8J0 154484 28İU 32İ0 3'25 12C " 9 10J0 '200 11O0 318,5*3 2020 2100 2200 2.563*83 388 410 402 7666'40 096 10E 108 "2121 328 358 150 1102S4O5 515 570 590 "2-93 167 190 *J0 «•031 1»3 215 207 •*35605 103 101 108 8.153 564 296 324 1'4 556,10* M 2 '17 1'S 05996 '90 2H 203 153OJ54 B.*5 965 895 1087310 '640 1140 '69C 200*49 202 223 212 507225 418 5 X 486 -281535 5*5 6 - 5 605 365378 44 155 '52 285*05 -l 1-5 M 3 2'3*8 13400 -1200 106.0C 91334221 322 360 355 l*2O.*2C 1186.303 Göt^Çırîerm: Gooo-Vır a S<jorta G ım&t/O hasHcıdng bcan •srcrrsan v.ja 58900 3G899 '«568 624032 11976.090 '21364 362-13- *«» KOS 81 940 urfir* Moûrva 364S96 OnBoıKlra 233206 Kj**JtQrB 2514466 KntÇtnno 31B73 UdaSsUncDupont 298281 ftrttts 3245899 12596,551 0S* T -08 53.604494 076 081 078 6*2.555 142 -64 154 400.966 095 '05 0.99 1"29* 306 326 3'6 3.76,-61 096 05 10- OOC OC02225000 •65 149500 5"500 '5'300 46.137058 655 -'0 590 '097846 371 390 380 12334- 282 3O0 286 7724061 235 2 1 " 20' • 996000*020000 996030 2250 680X *0000 680.00 2550.311 284 304 300 9'88,622 2 36 286 2.61 140 181 160 655 680 56C 5800 5150 ö s; • oî 24 2C 2560 82C 9 90 6300 396 marZoruHottn; Ç «Hoâng «Tjızn »GMTO ırÇrıents 3vT«tl 3n*sa GMYO ı- l *2 480 520 240C 2490 032 095 5O0 525 •12 123 •MKlbo S 127 •0.74 2174 562 -426 •164 •86 231 573 3101 •092 111» •038 as '581 -1*3 •8.H •4 46 -927 •131 3 1 1226 902 1150 '173 Ö4.0C 730 7,07 535 3586 239 45 86 305' 203- - 14 15Ağus. 16Ağus. 17Ağus. 18Ağus 19Ağus. 16.34 15Ağus. 16Ağus. 17Ağus. 18Ağus. 19Ağus Kadınlar kredili tüketimi sevdi Araştırma sonuçlarına göre, 1990 'larda yüzde 30 'larda seyreden kredi kartı kullanan kadınların oranı, yüzde 49 'a kadar çıktı. Ekonomi Servisi - Banka- lararası Kart Merkezı'nın (BKM) venlerıne göre, kre- di kartı kullanımın da kadın- lann ağırhğı artıyor BKM'nın kredı kartı kulla- nım alışkanlıklanna ılışkın araştırmasına göre, kart sa- hıpliğinde kadınlann oranı yıizde 49'a kadar ulaştı. 199O'lı yılların ortalarında kredı kartı sahıplennın yüz- de 30'unu kadınlar oluşturu- yordu. Araştırma sonuçlanna gö- re, kredı kartı ıle yapüan alış- venşın aylık ortalama tutan 2003 yılında 610 YTL ıken 2005 yılının ılk yansında 521 YTL'ye geriledı Kredı kart- lanndan nakıt çekme alış- kanlıklannda hıç nakıt çekım yapmayanlann oranı yüzde 57 gıbı yüksek bır se\ıyedey- ken sık nakıt çekım yapanla- nn oranı yıizde 1, kartla çe- kılen nakıt tutann ortalama- sı ıse 172 YTL sevıyesınde gerçekleştı. Araştırma, kredı kartı borcunun tamamının ödenmesı konusunda geçmış yıllara göre aröş olduğunu da ortaya koydu. 2001 yılmda yüzde 60 olan bu oran, 2003 yılında yüzde 72 'ye, 2005 yı- lında yüzde 78'e yükseldı Bankalar ortak POS'ayonddi Kredı kartı kullanımında- kı artışa paralel olarak Satış Noktası Termınah (POS) adetlen de yükseldı. Geçen yılın ilk 6 ayında 769 bın 249 olan POS sayısı, bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 61 bıne çıktı. POS cıhazlan- nın toplam maliyetı de 250 milyon dolan geçerken artan cıhaz ve operasyon malıyet- len, bankalan da ortak POS kullanımına yöneltıyor. Geçen yılın aralık ayın- dan bu yana ortak POS kul- lanmaya başlayan Garanö ve Iş Bankasf nın 2 milyon dolar tasarruf sağlamasının ardından, Fmansbank ve HSBC de ortak POS uygu- laması ıçın ışbırhğı yaptı. 5084 sayılı yasa 2005 'te Mersin J in ticaret hacmini yüzde 30 azalttı Serbest bölgelere vergi darbesi ABtDtNYAĞMUR MERStN - Mersin Ser- best Bölgesı'nın ticaret hacmının 2003-2004 yılla- nnda 2.7 mılyar dolara çık- tığını belırten Mersin Ser- best Bölge Işletıcilen (MESBAŞ) Genel Müdürii Edvar Mum, 2004 yılında vergı uygulamasının başla- ması ıle 2005 yılının ılk 7 ayında ticaret hacmının yüzde 30 oranında azaldı- ğını söyledı. Serbest böl- gede faaliyet gösteren fir- malann 'çifte vergikndir- meye' tabı tutulduğunu be- lirten Mum, "Bu uygula- manın yürürfükte kalması halinde, ruhsat süreleri do- lan kullanıcıflrmalar,ruh- satlannı yenilemeyecekJeri gibi, bu yönde yeni ruhsat talepkri de bü\ük ihtimal- le yapüma>acak ve dota>> sı\la ülkemJzde faaliyet gös- teren 21 serbest bölgeden büyük bir bölünıü aül du- ruma gelecektir" dedı. Serbest bölgelerde fa- aliyet yürüten fırmaların vergı muafıyetinın kal- dırılmasınm ticaret hac- mını düşürdüğünü kay- deden Mum, "2004 yılı içerisinde yürürlüğe gi- ren 5084 sayıü yasa çerçe- vesinde vergi uygulama- sının etkisi ile yeni fîrma girişi önceki yıla göre azaldığından, 2005 yılının ilk 7 ayı içinde ticaret hacmi 2004 vılına göre yüzde 30 azalma gösterdi. 2004 yılının ilk 7 ayında işlem hacmi 1.7 miİyar dolar iken 2005 yüının aynı döneminde 1.2 milyar dolar oldu" diye konuşru. 22.3 milyar dolarlık ticaret 105'ıyabancı, toplam 498 firmanın faaliyet yürüttüğü Mersın Serbest Bölgesı'nın son 17 yıllık ticaret rakamlanna bakıldığında bölgede ışlem gören ürünlenn yüzde 77'sının sanayı urunlen, yüzde 23'ünün tanm ürünlen olduğu görülüyor. Faalıyete geçtiğı 1988'denbu yana 22.3 milyar dolar ticaret hacmi gerçekleştiren Mersin Serbest Bölgesı, 6 bin 500 kışıye de ış ımkânı sağlıyor Türksat 'ta Kablo TV'ye atama ANKARA(ANKA)- Kablo TV hizmetleriru Türksat'a 15 Temmuz 2005 itibanyla devreden Türk Telekom'da devir nedemyle ışlevsız kalan Kablo TV Iletım Sıstem- len Dau"e Başkanhğı'na yönetim kurulu karanyla asaleten atama yaptı. Turk Telekom Konya II Müdürlüğü Bılgı îşlem Müdürü ıken Şubat 2004'te Genel Müdürlüğe Kablo TV Iletim Sis- temleri Dan-e Başkan Yardımcısı olarak atanan ve bır süredır Daire Başkanhğı'na vekâlet eden Mesut Küçükiba geçen hafta Daıre Başkanlığı'na asaleten atandı. Öte yandan Türk Telekom, Turkcell aley- hme Mıllenı.com'la ımzaladığı uluslararası arabağlantı sözleşmesi nedeniyle zarara uğradığı gerekçesıyle 450.9 milyon YTL tutanndakı zarannm tahsili ve ihtıyati tedbn" talebiyle Ankara Aslıye 7'ncı Ticaret Mahkemesi'nde, Turkcell aleyhine dava açtı. BORSADA GEÇEN HAFTA Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ T KıytMt T-aıyjCarr T-aczorsoa Soo T1KE TDenrCöur IJBS Tjpraş T ItHın En En miktan Difik ribek Halblık Aylık Yıllık % % % Yatrm Fonu Adı Son Fıyat Yatrm Fonu Ad Sor Hafta Fıyatı Farto% Vatınm Fonu Adı Son Fryatı Hafta Yatınm Fonu Adı Son Hafta Fıyat Farkı% vasn VıKGrjr- 30520- 82JH5599 t-981624 ' 738.312 •5262i 458209 3 6S32B2 •028 556 392336* 59825* 2200257 1TS8292 969630 ••51080 t 2.069944 3551 65? r 2 (133-0 1-13543 592332 2,5*7-46 -8669- 958-2* 2 2 0 " 92 '08'-6 542838" 03 5C- 58*50 50699- 1136534 5969 526 23-228 •q - 9 8 9 5 Sa-K 5094*485 Kr 24*42- l)GWYC 249 6'9 Ot 2995502 867*43 154993- İKİNCİ "90 224 200 2.38 19- 840 530 412 2.64 "60 '08 '960 6 "5 5,55 338 404 045 22" 1*6 22- 298 2"E •7t 248 4J8 •040 '180 328 " 5 185 •92 100 49G 4 1 6 216 ' X 15' 160 6.40 515 182 37! 040 211 •-52 212 2*6 211 58 22" 6,35 093 04- 31 26,00 5'5 254 296 098 •36 396 374 "25 09- 05C •62 2825 2-2 106 •06 •48 414 740 222 20C 230 34 B30 520 128 262 "25 •02 •8*0 665 525 304 398 041 22- 160 2-3 290 2-6 •63 232 "05 996 049 •40 25 X 525 262 3X ıo- 145 136 -4 52 •935 256 1616 '60 122 56S 4 4 ' 134 206 0-6 54- 20- 153 -155 OOC 16' •a OOO 323 545 428 -63 0.OC 20C •304 09C -135 •5C 96 507 -0.46 _ -85Î" 2000 S50 360 -100 13) 2 5a 360 9-7 •36 -4J* 359 475 167 2*0 396 38 75 •5 85 5615 6S9 90 7C 83.56 •5.00 5329 •2*1 •153 2-24 2095 100 »s •545 741 56.75 •165 152 -75 DşVI Mer Qt$ A U3C C3142S4 149» 0064332 -1621 0048502 -367* C0-T392 -3*3» 6 696*65 -3 83* Cû-'33l O96*ı C 0-1*60 113» 121» 123» 0'95675 -245636 •0298624 Fraısor» A Hsse ^9- 't A Hse C366-1 •533 -0.46 754 n -4 1399 175 •480 •492 5" 11 J28 20.13 S46 52.60 -495, -V& 1404 -695 1200 475 980 8-32 '250 23*2 366 S.'l 12*8 9 S 125» 130» 133» 143» •46» 147» 52» '56» 00-5013 -433» 0021031 -446* C0242O* -331» 002"*4 136» C-62*99 40ı, 05-48- «•, C0625S4 S25765-. C02222E ıc-arr* o MBI K « DeJ v ı B CeÇ A0e$ D , | 8 2344343 C0— 45 0644472 654 **ı Z 502*8 3036334 :SE"58: 33» 284293 3 186» I543--6 20*» 5 792220 -209» TSKElA'H -«-YSA AUnıAjıis» «iIAisiE Hfise Hsse Dej ANsse '60» '33* 2Û4» 223» 239» -52» C32C388 279» 2.32» 283* 158* 3*0» 1X7586 ; E=ac«a»BiDe4 OşCerlıBOeğ *« ^YffLHe. BıDeŞ E l B > 1.02205 3 26-232 3482856 * A Sa: n prt., GannlıB tOzüc Yoı 'sanef Mer A Karrö ha)car« AKana Yao K-ça tz A Kans iner va A Kjre Frarıs yat A 662 -840 80*2 1193 Yamn Ftnans A Osg 12*8905 32538C7 2 35* 2.3=* 502 1296 PAZAR EgePrrfii IpHUaCaaota Lafcfgs Aatar Çnsri MegesBcya MattntLr y&a* Pwmto"T[fgri Söme: fannjdt Tümttts 2S'3i5 3" 172 2273*5 2S6C2J&*' 3669 332298 3 i - 0 2 0 39605 253596 89-223 164 093 145 5'5 1530 115 2 8 5600 354 360 2380 123 392 9.65 •93 056 6.85 1*60 •53 263 «•50 395 440 2'25 '30 7-5 18- 049 630 •590 •48 253 5850 364 3-1 25"5 21 096 •"6 •63 652 308 - ü •37 553 250 3 55 1262 300 236 549 3 5- •4 32 127 94 i 0,54 058 426 1404 < 6 X 258- 0 96 «83 068 1686 •S'B 23*33 636 322- ' "500 '13- •1822 i 26 9 TTSKBADe6 i 5 A Ocoa Wer Kûçtnhı 5-4 •543 2*3 •02S -1110 i 0134499 237* 3 5676C* 2 45» 3 s n 2:8% 2 78* 264* 2 9C* 101* 3 0S* 3'5* 349» 3 6!» 395* J32* J64» Baynjr Wec A <arri Da-23an< A (ürra ^ Barn Aı Kjrra *sr ECÎ3CO3Ş A, Kdrr^s *ec AKa-Ti »a m 2126579' 3143629 11225012 1*88692 3339632 3314913 0 324-91 0013573 0X3349 C139501 00-6833 C568T32 004330* Attanra v^ufcar* A Kama OarantBar AKarma A •ürrra ijKana Ttt ılj SSO Ûzs- TaCAliartcO» i£3r\ -nars A Fesai 039 566 15531 1429 22*3 •176 20*6 793 253 075 14 0' r GİZALTI PAZARI LİEC91- C0-S644 CCC*323 Mana E*ctnr*an« 42-26 Dojusr 930553 1025944 094 252 038 000 054 ooo 000 038 286 048 300 070 0» ooc 046 2*0 306 146 4'- 29-3 3" 33 '•951 H73 0-00 0 X 000 1*0 22i' 62*9 2500 3"! OOC 300 3305 5-0 OOC 300 "1'5 346 '220 3939 698 C48 2308 2-0 [ I Kojnr* A Î3- *** J30 Erc Garart Bar A J X KS8CYIAU3C S m B Av İ YEHİ EK0NOMİK 22-2İ69 251 t *2 254 4 * 5 '020 4133 324» 3.50» 351* 155» 358" : r ^ 562» 5969649 -363» 3031325 365» 3 424956 2 7 » 3 31444C :*3» 3 319063 3 B2* 3327152 183* 1 25394 032295» V a r . A U a n j 5e. 3anrt B A Vte S» iBVKFcnar YKBAY9MK 1268895* 322SS2* 3310567 3 4338S 35569C- :300641 :453TS 3-388T 3 312395 3 335804 319'684 3 33-282 3341745 239393 '415362 0İ36851 3 3315-5 0216518 T 36438 •6113156 0C£S55« 329052- 0--5853 04OS767 C 94831 C056232 C 02-34 C 01*936 3 [1954 1039508 3-41*85 T M B D e J KCC&-fiaÛz. âaht BLV 0 254» GmraSan ıBıOnğ. j «Ear» Ck Bank B M Dutas JnL a Dei d h B D ^ " K a i n B a B 0e$ Gararm B S Cî. B» Yoa 5e De§ ' 24» 414* 422* -0*!* -C f » -C »* :» Denz3an< B CeÇ 2C* 2C* 24» 32* 3** 5 ' * •58* •62* 65* 96* 246* 3 96* 118* 33'» 339* 3*8» 191* -1-4» Suca H«ı» ütt HaMartt B BeHra* Ja /afcAanfc S hemet Ju DenctarK fil LJut l ^ B»lt( S tt, Joi S U B t Tac vaı t Iş 1 Fransoarn B, DeJ 0 014055 3 8 4 * 3 85* 3 92* Fnansûar' JILT I B TadnailıSıDe} 7589601 003» 32S99T C " 4 01*1557 [••* 0012034 î-5» 001425- 001021' '308KJ 00-0965 05963O6 : s* 115» : i 5 * 315» 315* Yao Kred Yaı Ç jat Kakmv Br 6| Um SMBrBJl «tar*Aİju TSKBBÜtt 33151S2 0025309 2036*9* 50*2846 3111930 02562- 0O59654 0*T»S 0067949 0504*59 a-073 UrESt oor-3* 0019667 O3S5318 57-271 00- '469 C 0-3440 C 0-9380 0575233 2 303*05 CC-062* "C5S2O5 265*29-7 «3079 2- -ESF C68545B 1326295 cr -5- CC053S 4264620: or-34 C2964-9 :C23 6- :J581S: 3 9C5BK 3S1C229 55-3156C 3012027 332687Î 251484-4 3413397 334-21 544238) 3229473 0010536 0019530 00139*3 0018512 0020912 366*29 0014204 265482= 0014876 3059399 9*280676 007569* 182950** 5582502 163*7-8 002976* 108887726 4535194- 13*53778 3954188 2336282 30124532 3 2* 3' * 3'"* 339* 339* 138» 308* 109* 337» M7» 107* 006» 0J5* 035» 0O4» 333» 003* 032» 331» 300» 300» 000» •ÛJ1* -302» 404» 435* J3O8* 409» 410» 413» 413» 4"» J3 3» 422-4 •027* 0S3% 020* C 9» C9* C-9* 0 9* tL'9% 0 9* CS* : • ! * !'8* 318* 318* 118* 318* 318* 318* 31-» or» 0 1 1 01'» 017» 0'-* 017» 017* C-6* 0-6* C 6* C6» C16* OnısSr SLiat Sm*Mn0>g\nıia 24632569 İ ' E * 0244619 316* 0017780 116* 0'4*349 316* '827821 316* 0453650 316» 07*9509 315» 0223371 3 1 5 * CC17801 314» 41901480 3 1 1 * 0012813 0 1 4 * C 010412 '647560- *2.5'36C [099*5* C5'-S35 313* 313» 312* 311* 010» CîaFcnar Tand « Bonc Fonar 2araraBBOz.Br YânŞt Eoaıc ş Bankas p *S BJPO bsxcrri\ Zraaî 1B Bı Tanri 3 <. r so .« Kanrıra SanK B ' Ta) ^ar Ycr Ha. B TSP.TVBCP E^accaş Bı Tam-i * Bcno Vtoı Oe^ıBıTB Gsarm Bm % Irm -»YHBTsfvi Yalr»p FraTs ıBI T*v* [023949 0O9* [094523 .031* CC00-4 264» 0B24788 240» -.009029 218» :c-cc*: -34» r î OC036 65» ;oc9s [ a * 0 3» 0 2» 0-1* 011» 0O9» 008* 0O6* 006* [05* C05* [04% [04* [03* ccs* a B T yr.n *»•« ZnaBnfilTıM GaranfiB B lö. Boro Ejıtt Garec L Jtıüar» Bî Tanvi HSBC »«. »ıTB 3Î-0C-! B 3 3"234 33'938' 33'C— 3621226 l:'1285 33-0568- 3 312572 3 3'565! i ] 310*51 33-32578 0067625 0078090 002* 0013622 & R * 0020159 OOO* '3S809519 : 0 0 * 19344323 1 0 0 * 4'632624 1 3 0 * 35537537 JOC* 0010154 -01*% 32434613 J - J » 564091' 0-K HSBCBmSTaM Şw«TBn<BT8 ÎTJVİ "to; TE. tBI Tarvl ^attbar» B, Eyvjne *naçı 1B KUmuYıLeıTatı YBUKForrar •3 32» -3324 606996 -3 33* 0093362 J33* 0C-2C" -303» C243569 -333» 3 9652* -Oflrt 3.949--; ^04» 506C-6S -005* 30362*8 -006» 3.- 02- -cn 1533535 -010» 3373228 -0 6* GanmB B > « * 0206071 O023B21 3'7% 169» YORUM ÖZTÎN AKGÜÇ Mizansen mi? Aydınlar, düşünürier, Güneydoğu Meleklen ya da Cüneyt Arcayûrek ın Cumhuriyet'te 12 Ağustos2005 tanhli "Heyef-//Vas;7ia"başlıklıyazısında, "birzaman- lar PKK yandaşı, terör örgütü istihbarat uzmanı, dö- nek, entelmi dantel mi, Ermenilere beyaz bayrak sal- layan, dış vaktflardan ve AB'den parayia beslenen, Kıbns'ın satışına taraftar... biravuçyazar, çızer, roman- cı tabip falan fılan" diye nıtelendırdığı bır grup, bır yan- dan PKK'ye siiahlan bırakma çağrısında bulunurken, öte yandan Turkıye Cumhuriyetı'ne de Kurt sorununun demokratikleşme sureci ıçınde çözumunü önerıyor. Sayın RTE, bu çağn üzenne düşünür aydınlann tem- silcilerini davet ediyor, onlaria basına yansıdığı kadan ile üç saat süreyie görüşme yapıyor. TBMM'de muha- lefet partilenyle bile dıyalogdan kaçınan RTE'nin bu davranışı dikkat çekıyor, yadırganıyor. Sayın RTE, bu gönişmeden sonra Kürt sorununu kabul ediyor, de- mokratikleşme sürecı ıçınde çözuleceğı vaadınde bu- lunuyor. Ikı gün sonra da meydamızın ıfadesıyle "Di- yarbakırçıkarmasını" yapıyor. Olaylann gelışımı, bunun bir mizansen olduğu kuşkusunu, bazı kışılerın de bu- na alet edildiği düşuncesını doğuruyor. Düşünür aydınlar kımı temsil ediyorlar? Arkalarında ne ölçüde kamuoyu desteğı var? Bunlar saygın ısim- ler mi? Çoğu isim bazı soru ışaretı doğurmuyor mu? Arcayürek'in vecız ve nefis tanımından sonra bu ko- nuda fazla bır şey yazmak, söylemek de gereksiz olu- yor. Düşünür aydınlann kimlikleri, kişilikleri aynntı, önemli de değil. önemlı olan koyduklan tanı ve çözüm önerileri. önce olaya doğru tanı koymak, sonra da bu- na uygun somut önenler geliştırmek gerekir. PKK kim? Bunların arkasında hangı güçler var? Si- iahlan,finansmanınasıl sağlıyoriar? önce bu konuda bir tanı koymak gerekir. Bunlann arkasında Güneydo- ğu var, finansmanı, silahı o bölge sağlıyor demeyın, gül- dürmeyin. Gerçekten Güneydoğu silah üretecek, ağır silahlar alacak bır tur ordu besleyecek güce kavuşmuş ise ekonomık kalkınma sorununu çözmüş demektır. PKK, gerçekte emperyal güçlerin taşeronudur. Arka- lanndaki guç Ortadoğu'da petrol bölgelennde yayılma emellerı olan ABD, AB, hatta bır olçüde Rusya olabi- lır. Kullandıklan sılahları, patlayıcılan nereden sağla- dıkları kımlenn verdiğı açıktır. Bu nedenle yayılmacı güçler PKK'ye karşı söz dışında fiılı bır önlem alamaz- lar. PKK'ye terör örgütü dahı dıyemezler. Mılitan, dire- nışçı, milis vb. ısımler kullanırlar. AKP'liler de sonradan sözlennin arkasında durmasalar da zaman zaman doğ- ru tanılarda bulunurlar. Sayın Cemil Çiçek, "Her terö- rist örgütünün ardında bır dış güç vardır" demiştir. Doğrudur. Bır zamanlar PKK'nin ardında Saddam var, Sunye var, Iran var diye halk uyutuluyordu. Şımdı tüm bunlann yalan olduğu görülüyor. Etkilı önlem olarak sıv- risinekten değil, bataklığın kurutulmasından söz edilir. PKK siiahlan bıraksa ne olur? Arkalanndakı güçler, bir süre sonra daha etkili silahlaıia onlan donatıriar. Bu ne- denle silahlann bırakılması bır çözüm, bır ödün değil- dır, bır uyuşma ortamı yaratamaz. önemli olan batak- lığı kurutmak, Kürt sorunu diye ortaya atılan sorunun ardındakı destekçı guçlen görmektır. Türkıye'de haksızlık yok mu, Türkiye'de yoksulluk yok mu. Türkıye'de ınsana saygı var mı? Adaletsızlik var, haksızlık var, yoksulluk var, ınsana saygı yok. Bun- lar doğru. Ancak yalnız Kürt kökenlı vatandaşlann de- ğil, ülkenın sorunu bunlar. Türkıye'de etnik aynmcılık değil, varsıl, yoksul aynmı var. Yoksul Türk, yoksul Kürt fark etmıyor. Yalnız Kürt kökenli vatandaşlar mı ezıli- yor? Demokrası, demokratıkleşme, demokrası ıçınde çö- züm, bunlar kaypak, esnek kavramlardır. Yoruma açık- tıriar, uygulamaya bağlı farklılık göstenrler. Günümüz- de hemen her ülke kendı düzenının demokrasi oldu- ğu ıddıasındadır. Bu nedenle demokratik çözümün içi- ni doldurmak, somutlaştırmak gerekir. Özal'ın federasyonunu, konfederasyonunu tartışa- lım veTürkıye'yı eyaletlere bölme görüşünden, AKP'nın kamu yönetımı reformundan, SevrAntlaşması hüküm- lerinden yararlanarak şöyle somut bır demokratik (!) çö- züm önenlebıhr. "Güneydoğu" ozerk bır eyaiet olsun. Yalnız beş yıl ıçınde bölgede yapılacak bır halkoylama- sı ıle bölgenın, Irak'ın kuzeyınde kurulmakta olan Kürt devletine katılması olanağı da tanınsın. Boylece ABD'nin güdümündekı bir Kurt devletı Ortadoğu'ya, Avrasya'ya doğru bıraz daha yayılır hale gelsin. Ben- ce dil altındakı demokratik açılımın, çözümün özü bu. Emperyal güçler, bızdekı ışbırlıkçilere bakarak "Lo- zan bunlann nesıne, Sevr bile fazla, şu Sevr'ı bir kez gözden geçırerek demokratik (!) biçimde uygulayalım" diye düşunüyoriardır, heıtıalde. Haksızlar mı? Dogan dijrtaldeki hisselerini sata •Ekonomi Senisi - Doğan Yayın Holdıng, Dıgital Hızmetler Pazarlama"dakı yüzde 25 oranındakı hısselennı, 1 milyon 33 bın dolara Çukurova Grubu şırketlerinden Pluton Televızyon ve Yaymcılık'a de\Tettı. Söz konusu de\ir işlemi sonucunda Doğan Yayın'ın Dıgital Hızmetler Pazarlama'da herhangi bır payının kalmayacağı ıfade edıldı Turkcell Iran'da lisans aldı • X\HRAN (AA) - îran cep telefonu pıyasasında ılk özel şırket olmayı planlayan îrancell konsorsıyumuna, ıkıncı GSM operatörü olarak lisans verildığı, konsorsıyumda en fazla hısseye sahip olan Turkcell'in, payına düşen temınatı 4 Eylül'e kadar yatırması gerektıgi bıldınldı. Irancell projesındekı en yüksek hısseye sahıp olan TurkceU'in üzenne düşen yükümlülüklen yenne getırmemesı durumunda Turkcell'in, ıhalede en yüksek ikıncı fiyatı veren Güney Arrika şirketi MTN ıle değıştınleceği kaydedildi F Iln ayakkabıları YeşU'den • Ekonomi Servisi - Formula 1 Türkıye Grandpnx'ınde pist ıçensınde sportıf anlamda görev alacak tüm görevlilerin botlan, önde gelen ayakkabı fırmalanndan 'Yeşil' tarafından sağlanıyor. Sporculardan 148 bayrak hakemı, 176 müdahale hakemı, 150 kışılık yangın ekıbı, 100 kişılik tıbbi ekip Cat markalı ürünleri ile çahşmalarını yürütecekler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog