Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

21 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Irakhgenerali yaraladılar • BAĞDAT(AA)- Irak'ta kontrol noktalan- na ve kafilelere sık sık ateş açan Amerikan as- kerleri bu kez, içüıde sı- nır kuvvetleri komutanı Iraklı Tümgeneral Ali Hamadi'nin bulunduğu otomobile ateş açarak generalı yaraladı Yara- lanan Iraklı generalın, "Yeşil Bölge"dekı has- taneye sevk edildiğı be- lirtilirken Irak Içişleri Bakanlığı ile Bağdat Emniyet Müdürlüğû olayı dogruladı. Irkçı saMırılar • LONDRA(ANKA)- Ingiltere'de peş peşe ya- şadığı ırkçı saldınlardan bıkan Filipin kökenli si- yah hemşire, bebeğini de alarak ülkeyi terk etti. The Sun gazetesine gö- re, art arda uğradığı ırkçı saldınlardan bıkan 34 yaşındaki hemşire Edit- ha Vargas, 8 aylık oğlu- nu da alarak Ingiltere'yi terk etti Vargas' ın koca- sı Sichit Simon, ırkçılar tarafından defalarca ta- ciz edildıklerini belirte- rek, ölümle tehdit edil- dikleriru söyledi. Rfetmseçimleri 250cak'ta • GAZZE(AA)-Filis- tin Devlet Başkanı Mah- mud Abbas, genel se- çimlerin 25 Ocak 2006'da yapılacağıru söyledi. Abbas, "seçim- lerin Kudüs'te ve işgal altındaki diğer topraklar- da 25 Ocak 2006'da ya- pılacağını" belırtti. 17 Temmuz'da yapılması öngöriilen seçimler er- telenmişb. Abbas, Gaz- ze'nin boşaltılmasının "ilk adım" olduğunu belirterek Israil'in 2000 yılından ıtibaren işgal et- tiği Batı Şeria'daki topraklardan da çekil- mesini istedi. Washington, 'yeni' Irak'ta yasalann ana kaynağının İslam olmasına itirazını kaldırdı ABD şeriataonayverdiDışHaberlerServis-ABD'nin siyasi tak- vimin işlemesi uğruna Irak'ın yeni anaya- sanın başlıca kaynağının Islam olmasını ka- bul ettiği belirtildi. Yann meclise sunulma- sı öngöriilen anayasayı hazn-layan komite- nin üyeleri, yasalann ana kaynağının İslam olması ve meclisin çalışmalannda dini il- keleri gözetmesi konusunda anlaşmaya va- nldığını ileri sürdüler. Takvim uyannca, anayasa taslağmın 15 Ağustos'ta meclise sunulması gerekiyor- du. Ancak, tslamın rolü, petrol geürlerinin paylaşımı ve federalizm gibi üç başlıca konu üzerinde uzlaşmaya varamayan Şii, Sünni ve Kürt taraflar süreci 22 Ağustos'a kadar uzatmışlardı. Washington yönetimi, Irak'ta taraflann bir türlü anlaşamaması üzerine yasalann • Washington'ın, anayasa sürecinde daha fazla gecikme ohnaması için Şiilerin baskısına boyun eğerek tslamın rolüne ilişkin tutumunu değiştirdiği bildirildi. Ancak Kürtler Irak'ın dini yasalarla yönetilmesine kesinlikle karşı. tek kaynağının Islam olması talebine kar- şı çıkmaktan vazgeçti. Işgalci ABD, "de- mokratik. laik, insan haklanna önem ve- ren ömek bir ülke kurma" iddiasını bir yana bırakmış görünüyor. Geçen hafta da bazı ABD'li yetkililer, Irak'taki beklenti- lerinin gerçekçi olmadığını belirterek "De- mokratik bir Irak yaratacakük ama İsla- mi bir demokrasiyle karşı karşıya okhığu- muzu fark edryoruz" demişlerdi. Daha önce, îslamın yasalann "ana kay- naklanndan biri" olacağı konusunda an- laşmaya vanldıgı bildirilmişti. Komisyonun bir Kürt üyesi, Kürtlerin bu- na asla ızın vermeyeceğini söyledi. Bir Sünnı v e bir Şii yetkilı ise, Islamın tek kaynak olması konusunda anlaşmaya vanldığını söylediler. Mahkeme denetleyecek Görüşmeciler, meclisin Islama aykın bir yasa çıkaramayacağını, birmahkemenin ya- salann Islama uygun olup olmadığını de- netleyeceğini belirttiler. Sünni üyelerden SaBh el Mutiak, önceki günkü oturuma ka- tılan ABD Büyükelçisi Zalmay Halüzad'ın ısran üzerine anayasada demokrasi ilkele- rine uyulacağı, kadınlara erkeklerle eşit haklar tarnnacağı yönünde ifadelerin yer alacağını söyledi. Ancak, ABD'nin şeriata itirazını kaldır- ması bu konudaki uzlaşmazlığın çözüle- ceği anlamına gelmiyor. Kürtler ve bazı gruplar, kadın haklannı ve ülkenin laik ge- leneğini ortadan kaldrracağı gerekçesiyle Islami anayasaya karşı çıkıyor. Bir kay- nak, Halilzad'ın da katıldığı orurumda ABD'nin Islamcı gruplara boyun eğdiği- ni belirterek "tslamın rolü konusunda bü- rün taraflar hemfıkir olmadığı için >ine ge- cikme yaşanır" dedi. Kürtlerin anayasada uzlaşma sağlanabilmesi için, kendi kader- lerini tayin hakkı üzerindeki ısrarlanndan vazgeçebilecekleri de bildiriliyor. 16. Benedikt, Köln'de Müslümanlarla buluştu Papa'dan Türklerin cami davetine ret Dış Haberfcr Servisi-20. Dünya Genç- lik Günü dolayısıyla Almanya'nın Kötn kentinde bulunan Papa 16. Benedikt, aralannda Diyanet Işleri Türk Islam Birliği (DÎTlB) yöneticilerinin de bu- lunduğu Müslüman temsilcilerle bir araya geldi. 16. Benedikt, DlTlB'in davetine karşuı birliğüı camisini ziya- ret etmedi. DtTlB Başkanı Rıdvan Çakır, gö- rüşmede yaptığı konuşmada, Alman- ya'daki Müslümanlann görüşme dave- tini kabul ettiği için Papa'ya teşekkür ederek, dinler arasında geçmişte yaşa- nan düşmanlıklann ve savaşlann anıla- nnın bugün bile insanlığa acı verdiği- ni, bu acılann birdaha yaşanmaması için Ibrahimi dinlere önemli görevler düş- tüğünü vurguladı. Çakır, "Farkhdinle- rin ve kültürlerin bir arada dostça ya- şaülması konusunda Türkiye tecrübe bbikirruotoçokönernfibfför«*tir. Tür- kiye'nin AB'ye giriş süreci de bu konu- da değerlendirümesi gereken önemli bir firsatnr" dedi. Papa da konuşmasında, terorizmi "sapık ve vahşi'' olduğu ge- rekçesiyle kınadı. Tarihte Hıristiyan- larla Müslümanlar arasında yaşanan sa- vaşlara işaret eden Papa, bu nedenle bu iki din arasındaki dialoğun yoğun şe- kilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Papa, "Gelecegimiz büyükölçüde böy- lebirdiyaloğabağir dedi. Papa'ylagö- rüşen heyette DİTİB Başkanı Çakır'ın yanı sıra DlTlB Dinlerarası Diyalog ve Araştırma Koordinatörü RafetOztürk, Dinlerarası Diyalog grubundan Şeyda Can, DtTÎB Yönetim Kunüu üyeleri Işık Uğurhı ile Hayati Önd, DlTlB Kadın- lar Kolu Başkanı Müzeyyen Dressen, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Baş- kanı FevziCebe, Hınstiyan-Müslüman Cemaati'nden MuratAslanoğhı ve Al- manya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Nedim Elyas yer aldı. Papa DlTlB 'in camisini "zarrian darnğT ne- deniyle ziyaret etmedi. Süddeutsche Zeitung gazetesi, Papa'nın DliİB'in da- vetini kabul etmemesinin arkasmda Türkiye'nin AB üyeliğine sıcak bak- mamasının yattığını belirtti. Papa 16. Benedikt'in bugün yapaca- ğı ayine ise 1 milyon Katoliğin katıl- ması bekleniyor. TC ADAPAZARI1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRtMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI DosyaNo: 2002/7466 Sanbnasına karar verikn gıyTİroenkulün cinsi, krymeri. adedi, evsafl: Adapazan, Tekeler Mahallesi, Alçaklar mevkıınde kain Ada: 554, Parsel: 77 No'lu 8522 m2'lık tarla tasınmazın 13'16 hissesi satılacaktır. Tapu kaydında taşınmazın cinsı her ne kadar tarla olarak geçiyor ise de şu anda taşınmaz üzerinde un fabrika- sı ve bu fabnkaya ait kepek depolan, idari bina, lojman, biri betonarme tek katlı depo. diğeri çelik konstrüksi- yon olarak yapılmış 2. bir depo, bekci kulübesi gibi fabrikanın müştemilat binalan mevcuttur. Aynca fabrika binasının içinde bulunan makıne ve müştemilatı ile birlikte satılacaktır. 1- Fabrika binası: Bina kargır betonarme yapı türünden olup 5 katlı her kat yaklaşık 640 m2'liktir. 5 katın toplam inşaat kullanım alanı 5200 m2 olup betonarme binalarda m2 birim fiyatına göre fabrikanın m2'si (220 YTLden) 704.000,00 YTL kıymetinde. 2- Kepek depolan binası: Bu bina da fabrika binası gibi kargir betonarme yapı ve 5 katlı her kat yaklaşık 370 m2'lik olup 5 katın toplam inşaat kullanım alanı 1850 m2'dir. m2'si 220,00 YTL'den 407.000,00 YTL. 3- İdari bina: Bina betonarme olup 2 katlı her kat 110 m2 olmak üzere 220 m2'dir. m2'si 220,00 YTLden 48. 400,00 YTLdir. 4- Lojman evi: Ev prefabrike inşaat olup depremden sonra inşa edilmiş, ikamet edilmekte, elektrik ve suyu mevcut, bina tabanda yaklaşık 80 m2'Iik kullanım alanlı. m2'si 230,00 YTL'den 18.400,00 YTL. 5- Depo binası: Bina betonarme yapı olup tek katlı 465 m2'lik kullanım alanlı m2'si 200,00 YTUden 93. 000,000 YTL. 6- ÇeKk kontrûkshon depo: Etrafı açık olan depo çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiş 1000 m2'lik kapalı alan, deponun m2'si 230,00 YTL'den 230.000.00 YTL'dir 7- Bekçi kulübesi: Betonarm.e yapı olup yaklaşık 30 m2'lik olup değeri 2.500,00 YTL'dir. 8- Zemin durumu: Tapu kaydında her ne kadar tarla olarak geçiyor ise de dosyada mevcut imar duruma göre tarla vasfını kaybetmiş sanayi bolgesinde kalmakta ve (E.0.35) Hamaks 7.00 metre viikseklikle inşaat yapımına imarlı, zeminin etrafı kısmen 11 50) ve kısmen de (1 00) metre yüksekliğinde beton duvar üzeri tel örgü çevrili ön cephede 2 adet rayh demir kapı, fabrikaya ulaşım çevre yolu ve Adapazan Karakamış yollanndan sağlan- makta. zemının arsa olarak bugünku fiili konumu. imar durumu, emlak alım satım birim fiyatlan nazara alındı- ğında arsa olarak m2'si 100,00 YTL'den 100,00 x 8522 = 852.200,00 YTL kıymetinde olup taşınmaz üzerinde mevcut binalar ve zemin ile birlikte taşınmazın tüm değeri (2.355. 500,00 YTL'dir). Şirketin tapudaki 13/16 his- sesine ı.l 913.843,75 YTL) isabet etmektedir. Fabrikada bulunan makine müştemilatı: 1.16 adet vals (100 cm, 4 toplu, 550 dev' dak.+motorlan). 2 4 adet çelik elek (8 pasajlı), 3. 3 adet irmik sasöni. 4. 6 adet kepek fırçası, 5. 2 adet kabuk soyucu, 6. 2 adet hava kana- lı, 7. 3 adet toz aspiratörü, 8. 1 adet triyör, 9. 3 adet çöp sasörü. 10. 2 adet yüksek basınçlı fan. 11 8 adet hava hesici. 12. 1 adet toz ayıklayıcı. 13. 1 adet yıkama makinesi, 14. 14 adet helezonlar. 15. 8 adet elavatör, 16. 1 adet kompresor, 17. 3 adet un helezonu. 18. 1 adet 400 KW trafo, 19. 1 adet 250 KW trafo, 20. 1 adet 250 kg otomank kantar, 21. 1 adet 50 tonluk baskül, 22. 1 adet kontrol eleği, 23. 1 adet 750 çuval un silosu, 24. 1 adet 1500 çuval un silosu, 25. 40 adet çeşitli çapta siklonlar, 26. 1000 mt. çeşitli çapta hava borulan 27. 8 adet vals top yedeği. Yukanda dökumü yapılan makine ve müştemilatının toplam değeri 1.260.000,00 YTL'dir. Sanş. şartlan: 1- Birınci satış 10.10.2005 Pazartesi günü Adapazan Ankara Caddesi eski Belediye Terminal Mezat Salonu'nda saat 13.45-14.00 arasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymenn %60'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacaldılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın ta- ahhüdu baki kalmak şartıyla 20.10.2005 günü aynı yer ve aynı saatte açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu ar- tırmada da tahmin edilen kıymetin %40'ını ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılar var ise alacakla- n mecmuunu. satış masraflaroı ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartı ile en çok artırana ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde satış düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde Yeni Türk Lirası veya bu miktar kadar banka temınat mekrubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçme- mek üzere mehil verilebilir. Satış bedeli üzerinden damga resmi, %18 KDV, tapu harcı ahcıya aittir. Gayrimen- kulün aynından doğan vergi borçlan ile tellalıye resmi satış bedelinden ödenir. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas- rafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bu^Lkılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp taşınmazın kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içerisinde ihale bedelini ödemezse, namına yapılan ihale fesh olunarak ÜK'mn 133 madde hükmü tatbik olunur. thaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefilleri teklif ettÜderi bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dır. Oıale farkı ve temerrüt faazi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi için daire açık olup gideri verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneğı gonderilebilır. 6- Sanşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi al- mak isteyenlerin 2002/ 7466 esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15.08.2005 (*) llgililer tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 39428 Ük yurtdışı gezisini kendi ülkesi Almanya'ya yapan Papa, aralannda Diyanet Işleri Türk İslam Birliği (DİTİB) yö- neticilerinin de bulunduğu Müslüman temsilcilerle bir araya geldi Papa 16. Benedikt, Almanya Başbakanı Ger- hard Schröder ile bir süre görüştü. (Fotoğraf: AP) Değerli Eşim, Biricik Babamız NURETTİN KARAOCLU 16.08.2005 Salı günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acılı günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm akraba ve dostlarımız sağolsun. Eşi Refiye KARAOĞLU Çocukları; Kerime (Erinç) - Nevin - M. Zeki - Sinan KARAOĞLU Damadı: Kahraman ERİNÇ - Gelinleri: Dilek - Sema KARAOĞLU Torunlan: Onur-Uğurkan-Cihan-Derya-Melike-Melikcan-Zeynep ANAMUR İCRA MÜDÜRLLĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dos>aNo 2003 145 Talımal Bir borçtan dola>ı hacızlı bulunan \e aşağıda tapu kavdı, kıymeti, satış gün ve saatı \e önemli özellıklen ile sa- tış şartian belıiılen ga\rımenkullenn satışına karar venlmıştır Mersın ılı. -\namur ilçesı. Göktaş Mahalesı. Yılanlı mevkıı. 85 ada, 24 parse! ûzennde kayitlı B Blok, 1 No'lu bağımsız bölümdür Satışa konu olan bağımsız bölüm dublex konutlardan oluşan Ömeranlılar Sıtesı'ndedır. Sıte tamamlanmış olup çe\Te duvan çekılmış. peyzajı tamamlanmış. antma tesısı >apılmış. bloklar arasında yüzme ha- \uzu. otoparkı \e gınş kontrol kulübesi olan bir sıtedır. Sıte >aklaşık olarak Anamur şehır merkezme 2 km, denız kenanna 2 5 km uzaklıktadır. Bağımsız bölüm dubleks bir >apı olmakla birlikte zemin katta salon. mutfak ve WC, I katta 3 oda. bamo \e balkon. teras katında ise oda \e teras balkonu olarak planlanmıştır. Yer döşemesı seramık, ara merdnenı ahşap. ıçı alçı sı\a. ıç kapılar ahşap. dış kapı \e pencereler PVC olup. yaklaşık brüt alanı 120 m2 dır İnşaat kalıtesı lyı durumdadır. Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu mevkı, konumu, nıtelığı ve nıce- lığı. dosya ıçensınde bulunan imar durumu satışın ihale yoluyla şapılacak olması ve mahallı alım satım ravıçlen dıkkate alınarak 45 000.00 YTL (kırkbeşbın YTL) kıvmet takdır edılmıştır. İmar durumu: Anamur Beledıyesı tmar Işlen Mudürlüğü'nden alınan imar durumu uyannca satışa konu taşınmazın vapı nızamı aynk, saçak sevıyesi 12 50 metre. çıkma dennlıgı 1 00 metre, çatı meyılı O o33. arka bahçesı h 2. ön bahçe mesafesı 5 metre, yapı emsali 0. 25 -1.00 olup 3194 sayılı İmar Kanunu ve ılgılı yönetmelılder ile ımarplanı plan notlanna uj'ulacaktır. Satış şartlan: 1- Yukanda açık tapu kavdı. imar ve halıhazır durumu ve kıymeti belırtılen B Blok. 1 No'lu ba- ğımsız bölümün birınci açık artırması 03 10 2005 günü saat 10 40'tan 11 00'e kadar Anamur Belediyesı Meclıs Salonu'nda açık artırma suretıvle vapılacaktır Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve rüçhanlı alacaklı- lar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhudü bakı kalmak şartıv la. taşınmazlann ıkıncı satışı 13.10.2005 günü aynı yer ve saatte ıkin- cı artırmava çıkanlacaktır Bu artırmada da bu miktar elde edılmemışse ga>nmenkul en çok artıranın taahhudü saklı kalmak uzere artırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok artırana ihale edılecektır. Şu kadar ki artır- ma bedelının malın tahmin edilen kıymetınm O o40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevırme ve pa>laştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektir. 2- Artırmava iştirak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin O o20'si nisbetinde pe> akçesı veja bu miktar kadar banka temınat mekrubunu vermelen lazımdır Satış peşın para ıledır. Alıcı ıstedığmde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellalıye resmi. damga pulu. tapu harç ve mas- raflan ile KD\'. tahlıve \e teslım gıderlerı alıcıva aıttır Gaynmenkulün bınkmış vergılen satış bedelınden ödenir 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul üzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa da- ır olan ıddıalannı davanağı belgeler ile on beş gun ıçmde dairemize bıldırmelen lazımdır. Aksı takdirde haklan ta- pu sıcılı ile sabıt olmadıkça pavlaşmadan harıç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatır- mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm ahcılar ve kefillen teklif ettıklen bedel ile son ihale bedeli ara- sındaki farktan \e diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve te- merrut faızı avnca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak. bu fark temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tanhınden ıtıbaren herkesın görebilmesi ıçın daire açık olup gıden venldığı takdirde isteyen ahcıya bir örneğı gonderilebilır 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2003 145 talımat sa> liı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş\wmalan ilan olu- nur. 150820O5l*)tlgılılerlabınneırtıfakhakkısahıplendedahı]dır. ' Basın: 39379 ADANA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ M E M U R L U Ğ U ' N D A N İ L A N E N K I Y M E T T A K D İ R M N TEBLİĞl DosvaNo- 2005 r Adana'nın Sevhan ılçesı. Kurttepe Köyu'nde tapunun sayfa ^968. cılt 76. ada 6209. parsel 3'te kayıtlı 611'lik ta- şınmaz ızale-ı şü™ karanna ıstınaden satışı ıstenılmış olmakla Adana ılı. Sevhan ılçesı. Yurt Mahallesi. 265 Sokak Hılal Apartmanı \o 1 'ın kuzeyınde bulunmaktadır. Taşınmaz halen boş arsa durumunda olup üzerinde herhangı bir yapı ve ağaç yoktur Taşınmazın bulunduğu yer kullanım şeklı ve imar durumu göz önüne alındığında 1 m2'sının 7 5 00 YTL değennde olduğu. taşınmazın tamamı 45 825.00 YTL muhammen bedel ûzennden satılacağı. taşmmaz- da hıssedar olup adresien tespıt edılemeven hıssedarlardan Ömer Adıl oğlu Ismaıl Yılmaz'a ışbu kıvmet takdın ıla- nen teblığ olunur. 10.08. 2005tmar durumu: 2.40 yoğunluklu aynk serbest katlı yapı nızamı Basın: 39407 Lü MATEMATIK. 15 YH OZEL DERS DENE YIM TÜM SINIFLARA ETKİLİ MATEMATİK DERSLERİ EKREM ERTÜRK 0532 68" 57 95 Sağlık karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. AYSEL BAHTÎYAR RUM-YUNAN ATAĞI Kıbrıs için 'hukuki silah' Dış Haberler Servisi - Gûney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan'ın Avnıpa Birliği (AB) daimi temsilcilen (COREPER) \e dışişleri bakanları toplantılanna "hukuld silahlarla" katılacağı belirtıliyor. Rum Alithia gazetesi, GKRY'nin toplantılara, Türkiye'nin Kıbns Cumhuriyeti'ni tanımadığını ortaya koyduğu deklarasyonu "çürütme" amacıyla yabancı uzmanlara hazırlattığı bir bilırkişi raporuyla gideceğini bildirdi. Gazeteye göre raporda, "Türkiye'nin deklarasyonunun Gümrük Birliği Ek ProtokohVndeki pek çok maddeyi geçersiz kddığT görüşüne yer veriliyor. Atina ve Rum yönetiminin, AB toplantılannda sunmak üzere, AB Hukuk Dairesi'nden bir bilirkişi raporu daha beklediğıni belirten gazete, "COREPER toplanüsında müzakere çerçeve belgesi için büyük bir savaş verikceğini, Rum siyasi çevrelerinin, birliği bölen bu zor meseleyi ele alması için AB Konseyi'nin toplanması olasıhğuu da göz anh etmediklerini" yazdı. Fileleftheros da, hükümetin hazırlattığı raporda, Türkiye'nin Ek Protokol ile birlikte sunduğu deklarasyonun paket halinde TBMM tarafından onaylanması durumunda hukuki sonuçlar doğuracağma işaret edildiğini kaydetti. Çin'den Rum kesimine ziyaret Öte yandan, Kıbns sorunu konusunda müttefiklerinin sayısını armrmayı hedefleyen GKRY, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyesi Çin'i adaya davet etti. Rum Dışişleri Bakanı Yorgo Yakovu'nun davetini kabul eden Çin Dışişleri Bakanı Li Caoşing'ın 22- 23 Ağustos'ta Rum kesimıne resmi bir ziyarette bulunacağı bildirildi. BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbns raporunu Rusya'nın yardımıyla Konsey gündemine aldırmayan Rumlann şimdi de Çin'i kendi taraflanna çekmek için uzun bir zamandır yoğun bir diplomatik çalışma yaptığı belirtiliyor. 'SEÇtM KONUSU OLSUN 7 Merkel: Türkiye 'yi istemiyoruz Dış Haberler Servisi - Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Alman Birlik partilerinin (CDU/CSU), 18 Eylül'de yapılacak genel seçimler için kendi bünyelerinde oluşturduklan yüksek seçim kurulu, "Türkiye'ji yoğun şekilde seçim konusu" yapma karan aldı. Seçimlere Birlik partilerinin başbakan adayı olarak katılacak olan Angela Merkel. "Türkiye'ji Avrupa Birüği'nde jstemediklerini" yineledi. Birlik 90/Yeşiller Partisi Berlin eyalet meclisi milletvekili Ozcan Mutiu, Birlik partilerinin aldığı kararın açık şekilde Türkiye düşmanhğı olduğunu belirtti. Mutlu, "Bnükpartileriiçinden Türkiye'nin AB üyetiği konusunun seçim malzemesi yapümaması yönünde baa sesler jükselse de Merkel ve Stoiber (CSU Genel Başkanı) bu konuyu istismar ederek kuUanacaklardır" dedi. Yeşiller Partisi olarak Birlik partilerini Türkiye konusunu seçim malzemesi yapmamalan konusunda uyaran Mutlu, "Bu tehükeli bir o> r undur. Almama'da uMimu baltalayacakür. Dikkatii olsunlar, karşılannda bizleri bulacaklannr" diye konuştu. Merkel ise seçim kampanyası kapsamında Bavyera'nın Augsburg kentinde yaptığı konuşmada, "Evet biz Türkiye ile dost ülkeyiz, ama Türkiye'nin üyefiği Avrupa Buüği'ni zortar. Bu nedenle Türkiye'yi AB'de istemiyoruz. Biz bunun yerine inıtiyazlı ortakhk önerrsoruz" dedi. Bu arada, Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) Hessen Eyaleti Başbakanı Roland Koch'un, Türkiye'nin AB üyeliginı Almanya'da 18 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde "merkezi bir seçim konusu" haline getirmek ıstediği bildirildi. Der Spiegel dergisi, Koch'un, bazı parti yöneticileriyle hafta içinde yaptığı bir toplantıda, Türkiye'nin AB üyeliğinin seçim mücadelesinde önemli rol oynaması gerektiğini savunarak "Gelecek 2 ya da 3 hafta içinde daha yoğun şekilde ön plana çıkarabileceğimiz konulara ihth'acunız var. Bu, örneğin TürkKe'nin AB üyefiği ya da SPD, PDS ve Yeşiller koalisyonuna karşı uyan olabilir" şeklinde konuştuğunu yazdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog