Bugünden 1930'a 5,470,978 adet makaleKatalog


«
»

r^Cumhurlyet SÖYLEV I-II H.V.Velidedeoğlu Çag Pazirüma \.Ş Turtocagı Cad So 59 41 Cumhuriyet fjf Cumhuriyet L ^ K İ T A P L A R I SÖYLEV-III-BELGELER H. V. Velidedeoğlu ÇagPazariamaAS Tmkocagı Cad \ o 3 9 4 1 cı:ıs i4fli% 8 2 . YIL SAYI: 29172 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV,çmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) TT 20 AĞUSTOS 2005 CUMARTESİ IKIYERDE AYNIANDA VAR OLMANIN YOLU A y n ı anda ıkı farklı yerde mı olmanız gerekı/or? Merak etmeym bedenınızın kopyası bır çırpıda ıstedığınız yeröe olacak Hayal veya uydurma mı dedınız? Hayır dınleyın Intel'ın de destekledığı, harıka bır "kopyalama" cıhazı uzerınde çahşı/or bılım ınsanları Cebımızdekı claytronık telefon ıstedığınız br alete doruşebılır * «\ *«*.. B u g ü n Cumhuriyet birlikte. AGZIBOZUK .DIN ŞARKIL/sRI Oıden sevgılmın ar dından ağlamıyor aksıj yapıyorlar Aşkla seksı bırbırmden a>ırıW ısteklerını dıllendırıyorlar Şa'kı sozlerının arasıg de var argo da Kadın şarkıcılar da artık. belde vuruyor, muzığe pornografının kapısını aralıyorlc Yarın Cumhuriyet 'Ie birlikte. Demirel, Erdoğan'ın 'Kürt sorunu vardır' açıklamasını çıplak bıraktığını söyledi Sözünü açıtıah BRÜKSEL'DEKİ AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ Belçika'danPKK'yeyasak Ankara'nın gınşımlen üzenne terör örgütünün Brüksel'de yapma- yı planladığı basın toplantısı yasak- landı. Toplantı yapamayan örgüt dağıttığı bıldiride. üyelenne "20 Ağustos-20 Eylül arasında eylem yapmama" çağnsında bulundu. Belçika hükümetı. PKKTCONGRA GEL' ın Genel Başkanı Aydar'ın Brüksel'e gelmesı halinde tutukla- narak ıltıcacı statüsüyle yaşadığı Isviçre'ye ıadesını kararlaştırdı. Ankara, Brüksel'e yardımJan nede- nıyle teşekkür ettı. • 6. Sayfada 9. Cumhurbaşkanı Demirel, Erdoğan'ın "Kürt sorunu" sözünü giydir- mesi gerektiğıni vurgulayarak "Başbakan konuşmazsa başkalan konu- şur" dedi. Demirel, Erdoğan'ın neyi kastettığıni açıklamadan çare söyle- diğmi belırterek "Çare daha çok demokrasidir diyor. Bundan neyi bekle- diğini söylemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve Türk vatandaşı kavramlanna ne gibi yenilikler getirmektedir? Bunlan söyleme- si lazım. Bunlan söylediği zaman bu tartışma rayına oturur" dedi. Atatürk dahil bütün devlet adamlannın en sık kullandıklan kelıme- nin milli birlik ve bütünlük olduğunun altını çizen 9. Cum- hurbaşkanı, "Birliktelik her şeyden önce gelir. Bunun ze- delendiğı ihtimalinin veyahut endişesinin veyahut kaygı- larının veyahut varsayımlannın tartışıldığı zamanlarda Türkiye'de geçmişte askeri müdahaleler oldu" diye ko- nuştu. MUSTAFA BALBAY'ın söyleşisi • 9. Sayfada CHP lideri Baykal, izlenen yanlış politika nedeniyle PKK'nin meşrulaştınlmaya çalışıldığını belirtti 'Hükümet boyun eğdi' AYDINLARA AĞIR ELEŞTİRİ Tolon'dan sert veda Birinci Ordu Komutanlığı'nı Orgeneral Başbuğ'a devreden Orgeneral Tolon, "Cehennemler de kudursa, başka tür Cumhunyet sevdalılan da türese ünı- ter yapı bozdurulmayacak" dedi. İstanbul Haber Servisi - Birinci Ordu Komutanlığı'ndan emekli olan Orgeneral Hurşit Tolon, "aydınhklan" ve kerameti kendınden menkul, aydınlattıklan çevrenin de kaç lüks olduğu bılinmeyen bir grubun, bazı yandaşlan ile birlikte Cumhuriyetin bü- tünlüğünü bozmaya, temel niteliklerini de- ğiştirmeye çalıştıklannı \Tirguladı. MArkası Sa. 8, Sü.3'te BÎLGÎN GÖREVİNDEN ALINDI Tîyatroda AKP darbesi Bakanlığın müdahalelerine direnen Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Le- mi Bilgin görevinden alındı. Karar 'siyasi' bir uygulama olarak değerlen- dirilirken Bilgin'in göreve iade için mahkemeye başvuracağı öğrenildi. tLKAY ATA'nın haberi • 7. Sayfada 1(2 4 * ı Daum 'unfavorisi Schumacher Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şam- piyonasının 14. ayağı olan istanbul CPsinde sıralanıa turlan bugün başlıyor. Dünkü antrenman rurlarıyla başlayan heyecan, bugün yapı- lacak sıralama turları ve yann gerçekleştirilecek büyük yanşla doruk noktasına ulaşacak. Schumacher ile görüşen Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Daum ise "Yarışın favorisi Michael'dir" dedi. • Spor'da Baykal, ıç ve dış güçler ta- rafından PKK'nin etkinli- ğinin arttınldığını söyle- di. PKK sorununun "de- mokratik açılımla çözüle- meyeceğini" belirten Baykal, "Türkiye'deki te- rör siyasi bir projedır. Demokratikleşme adına çıkılan bu yol, şiddetle iş- birlığı yapmaktır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal, PKK ile mü- cadelede AKP hükümetınin ız- ledığı polıtıkanın yanlış oldu- ğunu belırterek PKK sorunu- nun "demokratik açılımla çözülemeyeceğini" söyledi AKP hükümetinın AB'yle mü- zakere surecını dıkkate alarak "şantaja boyun eğdiğini" sa- vunan Baykal, Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın Dı- yarbakır'da \ erdığı mesajlarla da PKKyı "meşrulaştırma- ya çalıştığını" vurguladı. CHP lideri Baykal. CNN Türk televızyonunda Başba- kan Erdoğan'ın aydınlar gö- rüşmesını, Dıyarbakır zıyare- tıni ve hükümetın terör konu- sundakı tutumunu değerlen- dırdı. Türkiye'de yenı bu" terör ortamının şekıllendığinı belir- ten Baykal. ıç ve dış güçler ta- rafından PKK'nin etkmlığının arttınldığını söyledi Songün- lerde PKK ile mücadelede at- tığı adımlar ıtıbanyla hüküme- tın yanlış ıstıkamete gıttığını MArkasıSa.8,Sü. 3'te Nadır Nadi yi anıyoruz Cumhuriyet gazetesinin başyazan, Atatürk devrimle- rinin ödünsüz savunucusu NadirNadi'yi. ölümünün 14. yıldönümünde bugün Edir- nekapı Şehitliği'ndeki meza- rı başında törenle anıyoruz. NADtR NADİ'NÎN TE VFÎK FÎKRET BAŞLIKLIYAZISI • Z Sayfada Tansaş 'ı satın aldı Migros yeniden lider oldu Koç Grubu'na aıt Migros, Do- ğuş Grubu'nun bünyesindeki pe- rakende zinciri Tansaş"ı sa- tın aldı. Doğuş Holdıng. Tansaş'ın sermayesinin yüz- de 70.77"sının Mıgros'a 387.1 mılyon dolara satışı içın hisse devır sözleşmesınin imzalandı- ğmı açıkladı. Toplam 1.9 mıl- yar YTL cıro elde eden Mig- ros, 1.1 mılyar YTL cırosu olan Tan- saş 'ı da alarak sektörünün en büyüğü oldu. Gıma'yı alan CarrefourSa'nın lıderlığı kısa sürdü. • 13. Sayfada F TİPÎNDE KANSER TEDAVİSİ U 4. Sayfada VAKİT, PROF. HİLMİOĞLUNU HEDEF GÖSTERDİ U 5. Sayfada ABD GEMİSİNE FÜZE SALDIRISI M 11. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TREK Alkışlar... Alkışlar... Tartışmalarda bır başka gerçek dıkkatlerden ka- çıyor. Şöyle özetlenebilir: Güneydoğu sorununun moto- ru konumunda olan hükümet başkanının tanımını, Kürt veya Türk aktörler kendı görüşlerı ve amaçları koşutunda kullanmaya çalışıyorlar. Çeşıt çeşıt, boy boy Kürt lıder ve Türk "aydınlar" MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de öss Yerleştirme heyecanı Öğrenci Seçme Sına%ı ve Yabancı Dıl Sına\ ı yerleş- tirme sonuçları, bugün saat 10 00'dan ıtibaren açıklanı- yor Adaylar sonuçlannı ÖSYM'nın ınternet adres- lerınden veya cep telefo- nundan kısa mesajla öğre- nebılecekler. • 3. Sayfada Yeni Şafak Sansür istifaları Yeni Şafak'ın başyazan Ahmet Taşgetıren, Erdo- ğan'uı "Kürt sorunu" ta- nımlamasınuı getıreceğı olumsuz sonuçlara ılışkın yazısınuı sansurlenmesı üzenne ıstıfa ettı. Genel Yayın Yönetmenı Sadıkoğ- lu da ayrıldı • 8. Sayfada Yeni koşullar Rumların talep listesi Rum basını, Karamanlıs ile Papadopulos'un Türkıye'nin müzakere çerçeve belgesıne eklemek içın 10 maddelık talepler listesinde anlaştığı- nı yazdı. Türkıye'nin, 2006'da lıman \c hava kori- dorunu açması içın baskı uygulanacak. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Erdoğan'ın Başlattığı Siireç... Başbakan Erdoğan'ın Dıyarbakır konuşmasının uzerınden bır hafta geçtı. Dıyarbakır'ın hemen son- rasında Ankara ve istanbul'da partısının dördüncü kuruluş yılı şenlıklerınde evlere şenlık bazı değerlen- dırmeleri dışında günlerdır susuyor. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog