Bugünden 1930'a 5,470,978 adet makaleKatalog


«
»

ITA P LA RI ENEL HAKK'IN HAKKI İlhan Selçuk ÇagPazariamaAŞ TurkocagiCad.No 39 41 (34334) Cagrüoğhı-kanbulTel (212IM40196 Cumhuriyet y'Cumhuriyet k^KlTAPLAR I SÖYLEV-III-BELGELER H.V.VeUdedeoğlu Ça| Pazariaroa \ Ş Turtocagı Cad No 39 41 (34334ıCagaloglu-lsanbul Tel (212)514 0196 82. YIL SAYI: 29154 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2 AĞUSTOS 2005 SALI Türkiye AB'den, ek protokolle birlikte yayımladığı deklarasyona misilleme gelmesinden çekiniyor Karşı atak kaygısı Ek koşullar gündemde Ankara'nın tek taraflı deklaras- yonuna karşı, Türkiye'nin üye- liğine sıcak bakmayan AB ülke- lerinin karşı bir deklarasyon yayımlanması için girişimlerini yoğunlaştıracağı ve müza- kere çerçeve belgesine yeni koşullar konul- masına ilişkin öneriler getirebileceği belirti- liyor. AB'nin tutumu, Dışişleri Bakanlan Konseyi toplantısında netleşecek.B 9. Sayfada 'Deklarasyon geçersiz' KıbnsRumYönetimilideri Pa- padopulos, Türkiye'nin ek pro- tokolü imzalamasının ardından Güney Kıbns'ı tanımadığını ilan ettiği dek- larasyonun, "hukuki geçerliliğinin bulunma- dığmı" öne sürdü. AB Dönem Başkanı Ingil- tere'den sert tepki gelmemesini eleştiren Pa- padopulos, "AB Konseyi toplantısında bu karmaşa ortadan kalkacak" dedi. • 9. Sayfada Rum uçağına izin yok Trabzonspor'la yapacağı maç için doğrudan uçuş girişimleri başlatan Kıbns Rum Kesimi fut- bol takımı Anorthosis'in hayali suya düştü. Liman ve havaalanlan konusun- da Rumlara karşı yükümlülük altına girilme- diğini belirten Dışişleri kaynaklan, "Kıbns- lı Türklere yönelik izolasyon kalkana kadar geri adım atılmayacak" dediler. • 8. Sayfada Türkiye, ABD ve Irak'tan örgütün Kerkük'teki faaliyetlerine son vermesini isteyecek: PKK bürosukapansınYVashington'da yarın Türkiye, ABD ve Irak'ın yapacağı üçlü toplantıda Türkiye, PKK'nın Kerkük'te açtığı büronun kapatılmasını ve Irak'ta ya- kalanan PKK'lilerin iadesini günde- me getirecek. Toplantıda özellikle ABD'ye, "PKK'ye terör listenizde yer veriyorsunuz. Buna karşın Ker- kük'te büro açılmasına izin verdi- niz" mesajı iletilecek. • 11. Sayfada Kursların kapısına kilit Kürtçeye ilgi yok Diyarbakır, tstanbul, Van, Kızıltepe, Adana, Şanlıurfa, Batman ve Doğu- beyazıt'taki özel Kürtçe dil kurslan kapandı. Ortak basın açıklamasında Kürtlerin Kürtçeyi zaten bildiği ve kurs yerine anadilde eğitim istediği öne sürüldü. Kurs kuruculan bu ne- denle kurslan sürdürmeyi ahlaki bul- madıklannı söylediler. • 4. Sayfada • KAÇIRILAN BAŞKAN AKYUREK SERBEST BIRAKILDI • 4. Sayfada Bombacılar sorgulandı Türk polisi Ebu Garib'de Irak'ta Ebu Garib Cezaevi'nde tutulan Istanbul bombacılan Sadettin Aktaş ve Burhan Kuş, Türk polisi tarafın- dan sorgulandı. Aktaş'ın verdiği ay- nntılı bilgiler doğrultusunda yeni gö- zaltılar olabileceği öğrenildi. Polis, örgütün ikinci lideri Gürcan Baç'ın da öldürüldüğünü kesinleştirdi. ECEVİT KILIÇ'ın haberi • 11. Sayfada YAŞ heyeti toplu olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet,Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. (AA) Yüksek Askeri Şûra toplandı TSK'de nöbet değişiminin gerçekleşeceği YAŞ başladı. Deniz ve Hava Kuvvetleri 'nin yeni komutanlarının belirleneceği toplantıda, yaklaşık 10personelin ihracı bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Sılahh Kuvvetleri'nde (TSK) nö- bet değişiminin gerçekleşeceği Yüksek Asken Şûra (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında çalış- malanna başladı. BuYAŞ 'ta Deniz Kuv- vetleri ve Hava Kuvvetleri komutanlık- lanna yeni atamalar yapılacak. Genel- kurmay 2. Başkanlığı ve Genelkurmay Genel Şekreterliği'ne de yeni isimlenn getirileceği toplantılarda bölücü ve irtı- cai faaliyetlere katıldıklan gerekçesiy- le 6 ile 10 arasında personelin kurumla ılışiğinın kesılmesı gündeme gelecek. TSK'de atama, terfı ve emeklilik ko- nulannın görüşüleceği YAŞ, dün Genel- kurmay Çakmak Salonu'nda başladı. Toplantılann yapıldığı Genelkurmay Karargâhı çevresinde ve girişlerinde sı- kı güvenlik önlemlennın alındığı dıkkat çekti. Karargâh girişlerinde Özel Kuv- vetler Komutanlığı subay ve astsubayla- ruıın görev aldığı gözlendi. Genelkur- may yerleşkesınin dışındaki kavşaklara ise çevik kuvvet polisleri ve özel hare- kâtçılar konuşlandı. Erdoğan'ın başkan- lık ettiği YAŞ heyeti toplu olarak Anıt- kabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozole- sine çelenk konulması ve saygı duruşu- nun ardından Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ne şunlan yazdı: "Ulusal güvenlik ve hu- zurumuzun teminatı olan kahraman Türk Silahb Kuvvetleri'nin görev bi- linci ve disiplini Yüksek Askeri Şû- ra'da en açık ifadesini bulmaktadır. Cumhuriyetimizin kurucusu Musta- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te Bakana direndi, gitti Gümrük Müsteşarlığı'na vekâlet eden, özellikle akaryakıt kaçakçıhğı konusunda etkin mücadeleyle öne çıkan Tuna Turagay, geçen hafta sürpriz şekılde görevinden alındı. Turagay, Gümrük Teftiş Kurulu ile birlikte harekete geçerek yurt genelinde akaryakıt depolayan antrepolann ani dene- timine başladı ve denetimlerde, nereden geldiğı belirlenemeyen akaryakıta ulaşıldı. Turagay, aynca Hazine'nin 3.5 katrilyon zarar uğradığı freeshop'ların kapatılmasını önermiş, Bakan Tüzmen karşı çıkmıştı. ILHAJN TAŞCrnın haberi • 13. Sayfada 32 MÎLYAR DOLAR SERVETBIRAKTI SuudiKralı Fahd öldü Kadın, kumar ve içki dolu bir genç- liğin ardından, parasını cami yap- tırmaya harcayan Kral Fahd, yaşa- mını yitirdi. Müslümanlann 'kut- sal topraklannda' tahta çıkan Fahd, ABD'ye ülkesinde üs verdi. Afga- nistan için milyonlarca riyal har- camaktan ve savaşa binlerce Su- udi göndermekten kaçınmayan Kral, böylece Usame bin La- din'in güçlenmesinde etkili ol- du. Fahd'ın 32 milyar dolarlık servetinin yanı sıra 7 sarayı, Fransız Rivierası'nda bir şato- su bulunuyor. • 10. Sayfada MAĞAZALARA GERÎCÎSALDIRILAR Içgiyimede dayanamadüar Once havalimanlanndaki mayo reklamlannın kaldınlmasını sağlayan dinci zihniyet, bu kez de iç giyim eşyalan satan mağazalan hedef aldı. Kocamustafapaşa ve Şehremi- ni'de bazı dükkânlann tabelalan boya ve ziftle kaplandı. Milyarlarca lirahk zarara uğrayan esnaf, köktendincilerin daha da ileri gitmesinden korkuyor. • 8. Sayfada DERS KİTABI ÎHALESİÎPTAL EDlLDl U 3. Savfada DlJlTAL İMZ.\DA GtTVTNLÎKTEHDİDİ • 7. Sayfada ÎBDATDEN 'KAİDE'DERGtSl U 8. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vatansever! Türkiye'nin kendi adına yaptığı deklarasyona bile müdahale ediliyor. Şurasını çıkar, şu konuya dokunma gibi müdaha- lelerle -RTE ile Gül'ün- dantel gibi işledikleri" dek- larasyonda yer alması gereken kimi vurgulamalar metinden çıkarıhyor. Hükümet Başkanı'nın sınırı aşan övünülerle kamu- oyunatakdim ettiği deklarasyondaki liman ve hava- M Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de 25. Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması Cumhuriyet Köroğlu'na Polonyalı karikatürcü Grzegorz Szumowskı'nın binncı olduğu yanşmada, Cumhuriyet Gazetesi Özel Ödülü Muhıttın Köroğ- lu'na verildı. • 15. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Artık Sümerbank Yok Sömürbank Var! Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a ne kadar te- şekkür etsek azdır. Hiç değilse, niyetini, amacını, yapacaklarını, yaptıklarının sonuçlannı açık açık söylüyor! Büyük bir gururla Sümerbank'ı tarihten sildikle- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog