Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SA1 otomobil@cumhurryet.com.tr ABDVLCANBAZ TURHAN SELÇUK Peugeot, 407 modelinin 1.6 litre HDi 110 Hp'lik versiyonunu Türkiye'de satışa sundu Rakiplerini kısfcandınyor P eugeot, Fransa'da 2004 yıh Ni- san ayında. Türkiye'de ise Ey- lül ayında satışa sunulan P407 ürün gamına 1.6 litre 110 Hp dıze) motoru da ekledı. 407'nın ürün gamı- na eklenen seçenekle orta - üst segment- te ilk kez 1.6 litrelik bır dizel motor satışa sunulmuş oldu. Türkjye'de satışına başJanan Peuge- ot 407 1.6 litre 110 hp'lik motoru îz- mir- Bodrum arasındakı 250 kilomet- relik yolda test etme imkânı bulduk Peugeot 407 modeli bir Coupe kadar sportifgorünümü ile rakjplerinden aynnyor. Orta sınıf otomobillenn ağırbaşlı tasarım anlayı- şını tamamen degiştıren Fransız üretıcinin 407 modeli bır coupe kadar sportif görünümlü. Görü- nümüne yakışan bir performans sergileyen 1.6 lit- relik dizel motor ise 192 kilometrelik hızıyla bu hacimdeki bir motor için oldukça başanlı.Otomo- bil, devasa büyüklüktekı ön hava girişleri ve çe- kik farlanyla avınj yakalamak üzere ağzını açan bir aslanı andınyor. 407'nin ıç mekânı dışı kadar şık tasarlanmış ve renk uyumuyla çok ıyi bir görüntü veriyor. Kulla- nılan malzeme kalitesi yüksek. Sınıf standartlan- ru aşan bır ışçilik sergilenmiş. Otomobilin orta konsolun üstüne dijital bir ek- ran ve havalandırma ızgaralan yerleştirilmiş. Mü- zik sistemi ve dijital klima kontrolleri sırasıyla al- ta konumlandınlmış ve ula- şılması oldukça rahat. Ön- de ve arkada yeterli diz me- Nafesi sunan otomobilin ar- ka bölüme doğru alçalan tavan tasanmı uzun boylu yolculan için bir sıkınü ya- ratabilır. 407'run kapurunun altın- da 1.6 litre hacminde HDi (yüksek basınçlı dizel) mo- tor görev yapıyor. Yüksek tork kapasitesi ona düşük devirlerde bıle ataklık ve çekiş gücü kazandırmış. 100 kılomerrede 5.5 litrelik karma yakıt tüketimi saye- sinde kullanımda önemli ölçüde tasamıf sağhyor. Pe- ugeot v nun orta - üst sınıf- taki ürünü konfor özellik- leri ve çekici tasanmıyla Carnoy: Peugeot büyünıeyi sürdürür bu sınıfındaki rekabeti kızışrıracağa benzıyor. Ra- kıplerinden daha büyük boyutlara sahip olması nedeniyle önemli bir avantaj elde etmiş. Sagmen- tınde tasanm, performans, ekonomı, kalıte ve fi- yat beklenrilenne en iyi cevabı verebilmek ıçın Pe- ugeot 407 Comfort 1.6 HDi "yı 44.900 YTL, 407 Execuöve 1.6 HDi versiyonunu ise 49.900 YTLden satışa sunuyor. Peugeot 407 1.6 litre HDi basın tanıtımında konuşan Peugeot Oto- motıv Genel Müdürü Yann Car- noy firmanın pazar paymda bir dü- şüş olduğunu vurgulayarak " 2004'ün ilk altı ayına oranla pa- zar payı yüzde 6'Iara kadar geri- ledi. Bu da yeterli dinami/nıin ol- maması nedeniyle oldu. Ama şim- di dizel motorlar geldi. Ürün ga- mındaki bu çeşitlilik Peugeot'nun eski pazar payını yakalamasına yardımcı olacaktır. Bu 1.6'lık di- zel motor daha şimdiden Fran- sa'da 407 satışlannın yüzde 20'si- ni, Batı Avrupa ülkelerinde ise yüzde 18'ini oluşruruyor" dedi. i GolfPlus Türkiye'de Ralli dünyasında yeni bir soluk Ford Rallye Sport Turkey tarafından organıze edilecek ve uygulanacak olan Fiesta Rallye Cup 2006, 2007 se- zonlannda motorsporlan dünyasma ye- ni bir heyecan getirecek. Başvurulan 3 Ağustos'tan irıbaren başlayan Fiesta Rall- ye Cup, TOSFED tarafindan onaylanmış ve Türkiye Ralli Şampiyonası kuralla- nnı temel alan özel bir yönetmeliğe bağ- lı olacak ve 2006 ve 2007 yıllannda Tür- kiye Şampiyonasf na puan veren 6 ya- rışın içerisinde, ayn bir organizasyon olarak işleyecek. Fiesta Rallye Cup araç- Ian, 2006 model ve sıfır kılometrede it- hal edilmiş 10 adet Fiesta ST'den oluşacak. Scania'nın her şeyi çok 'çekici' Scania ağustos ayın- da başlattığı yeni kampanyada çekici fi- yatlar, avantaj h seçe- neklervar. Çekiciözel- likler sunan Scania 4 serisi çekicilerde, kam- panya süresince 'retarder fren sistemi' standart olarak sunuluyor. Scania 4 se- risinde başlayan kampanya, 1 Ağustos- 31 Ekim 2005 tarihleri arasında sürecek. Hyundai'nin başanlı sedan modeli Sonata, Amerika'da ödüller kazan- maya devam edıyor. Tüketicıye yö- nelık bağımsız araştı rmalar yapan J.D. Power and Associal es ve Consumers Union şirketleri, Hyu ndai Sonata'yı ken- di smıfinda en başa nlı araç seçerken Hyundai de, marka olarak servis hiz- metleri de|erlendin nesinde en büyük gelişimi kaydeden U dnci firma oldu ve sekiz sıra birden yü'/cseldi. Volkswagen'in yeni modeli p Golf Plus Türkiye'de satışa sunuldu. Günümüzün gelışen ve değişen tüketici ihriyaçlanna gö- re tasarlanan Yeni Golf Plus ken- dine özgü iç vedış dizaynıyla dik- kat çekıyor. Özellikle dinamik ve kompakt formuna rağmen, geniş ıç meka- na sahip olan Golf Plus. kullanı- cısına sunduğu fazla sayıdaki eş- ya gözü ve saklama aparatlan ile birlikte oldukça değişken amaçlar için kullanıma olanak veren fonk- sıyonel katlanabilir. kayar arka kolruklanyla da smıfına yeni bır soluk getirecek. Yenı GolfPlus, tasarım ayrıntı- lan ıncelendiğinde bağımsız bir aracaişaret ediyor ve bütünüyle yeni birGolfpers- pektifi getıriyor. 1.58 metrelik yükseklığıyle Golf Plus normal Golf e göre tam 95 milimet- re daha yüksek, Touran'a göre de 54 mm daha alçak. GolfPlus*m tasanmcılan yeni modeli ta- sarlarken, aracın içini. kapılan, motor kapağını, tamponu, çamurluklan, tavaru, ön farlan ve ar- ka farlan yenıden yaratmışlar. Golfile GolfPlus arasındaki farklıhklar en çok oturma pozisyonunda belırgınleşiyor. Golf ten farklı olarak "GolfPlus" modeli nerede ofurur- sanız oturun daha dik birkonum sağlıyor. Iç yük- sekliği ise ferahhğı armnyor. Bagaj kapasitesi ar- ka koltuklann durumuna göre 305 litre ile 443 litre arasında değiştirilebiliyor. Golf Plus'ın tüm versiyonlan 6 hava yasrığı ile (ön hava yas- tıklan, yan hava yastıklan ve ka- fa yastıklan) donatılnuş. LED'B arka fariar Opsiyonel olarak sunulan ESP ve Hill Hold (Eğimde Kalkış Asistam) özelliğinin yanı sıra Golf sınıfinda ilk kez sunulan ek birgüvenlik standardı da son derece çabuktepki veren LED'li arka fariar. Geleneksel ampulle- re göre çok daha çabuk tepki ve- ren LED arkadan gelenleri daha erken uyanyor. Aynca LED'ler normal ampuliere göre çok da- ha uzun ömürlü olduğundan ol- dukça uzun bir süre kullanılabiliyor. Tavanın ke- nanndaki kanatçıkta bulunan üçüncü fren lam- bası da LED'lere sahip. Golf Plus'ta standart olarak sunulan diğer güvenlik donanımlan ara- sında, ASR, ESP, ABS, EBD, EDL ve MSR bu- lunuyor. Yeni Golf Plus 34 bin 980 YTLaen başlayan fıyatlarla satışa sunuluyor. AÇI MUMTAZ SOYSAL Akılsolık AZİZ NESİN'İN "Yüzde 60" dediği akılsızl oranı, ulusa hakaret tartışmalan bir yana bırakılı yüzde 90'a çıkanlsa bile, geriye kalan yüzde 10taı "yedimi/yon akıltıinsan" eder. Bu kadan Avrupa'dc ki birçok devletin nüfusundan fazladır ve bir ülke yi iyi yönetmeye fazlasıyla yeter de artar... Kalc ki, Aziz Nesin'in sözünü ettiği kusur bütün toplum lar için doğrudur; hiçbir ülkede büyük çoğunluğuı üstün akıl ve zekâ sahibi olduğu söylenemez. Zaten, açık konuşmak gerekirse, genellikle Tür kiye'nin derdi, halkmın değil, ülkeyi yönetmeyc kalkışanlann sık sık görülen akılsızlıkfandır. örnekler saymakla bitmez. Birini, son aylarda yaşamaktayız. "Istenmiyor- sunuz; görüşme sürecinizin ucu açık olacak; üyeliğiniz tam olmayacak; konan sınııiama veya- saklar kalıcı sayılacak" diyen ve her koşul yerine getirilince yenisini öne siiren bir Avrupa Birliği'nin kapısını sürekli çalarak ödün verip durmak akıl kâ- rı mıdır? Gümrük Birliği sonucu dış ticaret açığının ne duruma geldiği ve nasıl bir gelecege yöneldiği or- tadayken, 1995 metnini kutsal krtapmış gibi uy- gulamaya devam edip yeniden müzakere isteme- mek pek mi akıllıca bir tutumdur? Dünya Bankası'nın ve IMF'nin reçeteleriyle is- tihdamın artmadığı, gelir dağılımının ve sosyal dengelerin daha da bozulduğu bilinirken, sırf on- lar sayesinde enflasyonun aşağı çekildiğini düşü- nerek, başka türlü bir kurtuiuş modeli bulmak ye- rine yeni bir "standby"a daha gitmek akılsızlık de- ğil de nedir? Ya özelleştirmeler? Yüzlerce milyon dolarla yapılmış bir Balıkesir SEKA'sını 1.1 milyon dolar karşılığında elden çı- karmak, kat kat daha değerli stoklann satılması- na göz yummak, özelleştirme mahkeme kararla- rıyla iptal edildiği halde hukuksuzluğu sürdüren- len' kulaklanndan tutup kapı dışan etmek yerine du- ruma seyirci kalmak hangi akla sığar? Tüpraş, Petkim, Türk Telekom, Erdemir gibi her yıl altın yu- murtlayan tavukları başka kümeslere satmak, ap- tallığın dikâlâsı sayılmaz mı? Bunlar büyük ve genel akılsızlıklar. Daha küçük örneklere yurdun her köşesinde her gün rast- lanır. Muğla'nın Milas'ındaçıkan Menteşe gazetesin- de bir haber "Yatağan'da dokuz ay sonra temiz hava!" Meğer oradaki termik santralın baca gazı kükürdünü antma tesisi için 1994'te ihale açılmış, 1998'de teslim edilmesi gereken tesis bitirilmeyin- ce uzlaşmazlık çıkmış ve yabancı firma uluslara- rası tahkime gittiğinden Yatağanlılar 11 yıl boyun- cazehirsolumaya devam etmişler. Şimdi, tahkim- den usanan taraflar, aralannda uzlaşıp yeni söz- leşme imza/adıklan için, "Tesis dokuz ay sonra hazır!" haberini a/an halk bayram ediyormuş. Oysa ülkeyi yöneten "akıllı "\ar uluslararası tah- kim kapısını açan 1999 Anayasa değişikliğini tam da bu tür yabancı firmalar "çabuk" iş görebilsin diye yapmışlardı. 11 yıllık zehir, tepedeki bu akıl- sızlık yüzünden solunmuş. 2006 YILINDA SATIŞA ÇIKJYOR Civic heyecan yaratıyor Honda Motor Euro- pe, Avrupa için üretilen sekizinci nesil yeni Civic Hatchback gün ışığına çıktı. Şimdiki modele gö- re daha geniş ve daha al- çak bir yapıya sahip olan Yeni Civic, 2005 Mart ayında Cenevre otomobil fuannda gö- riicüye çıkan konsept modelin heyecan veri- ci tüm karakteristik özelliklerini korumuş. Ük olarak Frankfurt Mo- tor Show"da sergilene- cek olan yenı modelin 2006 yılı başuıda satı- şa çıkması düşünülü- yor. CenevTe otomobil fu- annda sergilen concept araç zaten Honda'nın yeni Civic için düşündü- ğü sportif. heyecan ve- rici ve kullanım zevki sunan tarzının ipuçlan- nı vermişti. Şimdiki modele gö- re 35mm daha kısa ve 35mm daha alçak olan Yeni Civic'ın daha iyi bır görünüm ve yol tu- tuşa sahip olması için genişliği 65mm arttın- lırken, ön tekerlek izi 34mm, arka tekerlek izi ise 45mm arttınlmış. 3 farklı motorseçene- ği bulunan Civic'te; 1.339cc83Hp, 1798cc 140Hp benzinli motor- lar ve 2204cc 140Hp di- zel motor bulunuyor. C- segmentinde bir ük ola- rak tüm motor seçenek- lerinde 6 ileri manuel şanzımana sahip olan Civic 'in benzinli mo- dellerinde aynca 6 ile- ri otomatikleştirilmiş manuel vites seçeneği de yer almakta. TürkiyeRalliŞampiyonası'nın dördüncü ayağı olan HititRallisiheyecanlı veçekişmeligeçti Zafer, Yazscıve Okan'ın Super 1600'de Ercan Kazaz ve Cem Bakançocuklan birinciliği elde etti. VEYSELBALKA\A ANKARA - TürkiyeRalli Şam- piyonası'nın 4. ayağı olan Hitit Rallısi dün Ankara'da tamamlan- dı. Oldukça heyecanlı ve çekişme- lı geçen yanşlar sonucunda zafere ekip Hyundai Accent ile Serkan Vazıcı ve Can Okan ikılisi oldu. Ödncıligı Mehmet Beşier ve Afşin BaydarFord Focus ile elde ederken üçüncülüğü ise Nejat Avcı, Baru- han Memişyazıcı yıne Ford Focus'la yakaladı. Super 1600'de ise Ercan Kazaz ve Cem Bakançocuklan Renualt Clio 1600'le birinciliği elde ederken Volkan Işık ve Levent Gür Fiat Punto 1600 ile ıkıncı oldular. Burak Çukurova ve Ay- ban Alakoç Opel Corsa S 1600'le üçüncülüğü yakaladı- lar. Hitit Rallisi "nde dün yapılan yanşlar- da en iyi ûdncı zamaaı yapan Serkan Ya- zıcı ve Can Okan ikilisi bırincilığı 3.35.4 ile elde ederken Mehmet Beşier ve Af- şin Baydar 04.12.0'de kaldı. Ne- jat Avcı ve Batuhan Memişyazıcı ise üçüncülüğü 05.16.4'lük dere- celeriyle elde ettiler. Süper 1600 serisinde ise Ercan Kazaz ve Cem Bakançocuklan birnıciliği 6.32.5'le, Volkan Işık ve LeventGür ikincilıği 08.05.2'yle, Burak Çukurova ve Ayhan Ala- koç da üçüncülüğü 10.19.5'le ya- kaladılar. Oldukça heyecanlı ve kıran kı- rana geçenyanşlara Ankarah motorspor- severlerin yoğun ilgı göstermesi diİdcat çektı. Pazar gününün tatil olmasıru fir- sat büen Ankaralılar parkur çevTesim' çoluk çocuk doldurarak güçlü motorla- nn bu etkileyici gösterisine yakından tanık olma fusatını kaçırmadılar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog