Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Teröristin cenazesi • AAN(AA)- Istanbul'un Zeytinbumu serntüıdekı bır apartmanda, patlayıcı madde yapımı sırasında meydana gelen patlama soaucu ölen teröristin ceaazesi, Van'da toprağa verildı. Alınan bılgiye göre, karayoluyla memleketı Van'a getirilen terör örgütü PKK üyesi Ziyaeddin Yalvaç. yaklaşık 100 kişilik Demokratik Halk PartisııDEHAP) üyesi tarafından karşılanarak, ailesi tarafından Buzhane Mahallesi"ndeki Eskişehır Mezarlığı' na getirildı. DEHAP İl Başkanı Abdurrahman Doğar, cenazenin toprağa verilmesinin ardından yaptığı konuşmada. ülkede artık kan dökülmemesinı istedi. Daha sonra "Şehitler ölmez" diye slogan atan DEHAP'lı grup, zafer ışaretı yaparak l dakikahk saygı duruşunun ardından olaysız dağıldı. Yollar asfaltlarayor • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Bayındırlık ve Iskân Bakanlığı. Genelkurmay Başkanlığı'nca Hozat- Pertek arasındaki karayolunda asfaltlama yapılması isteminin hemen karşılandığını bildirdı. Konuyla ilgili bakanlık açıldamasında, Genelkurmay Başkanlığı Lojıstık Başkanlığı'ndan 18 Temmuz'da gelen talep üzerine Hozat ve Pertek arasındaki 5-6 kilometrelık yolun asfaltlanması amacıyla harekete geçen Karayollan Genel Müdürlüğü"nün 27 Temmuz ıtıbanyla söz konusu yolda asfaltlama çahşmalanna başladığı belirtildi. Açıklamada, yolun yapımının bitmek üzere olduğu bilgisi \erildi. Meclis'in çiçekleri • ANKARA (ANKA) - Yüzölçümü 475 bin 521 metrekare olan TBMM yerleşkesınde bahçıvanlann güçlükle suladığı çimler artık otomatik olarak sulanacak. Aynca 19 bın metrekare yerleşım alaru olan TBMM'de, 10 bin 500 metrekarelik laminat parke döşenecek. Edinilen bilgiye göre TBMM Başkanlığı, •'otomatik bahçe sulama sıstemi" ıçın 19 Ağustos'ta yapılacak bir açık ihale açtı. Ihaleye sadece yerli firmalar ile Türk vatandaşları katılabilecek. thaleyi kazanan firma ya da kişinin kasım ayı sonunda otomatik bahçe sulama sistemini çalışır hale getirmesi gerekiyor. Bakırköy'de patlama: 1 yaralı • İSTANBUL (AA)- Bakırköy'de yeraltı çarşısının girişindeki patlamada 1 kişi hafif yaralandı. İstasyon Caddesi'ndeki Bakırköy Alışveriş Merkezi'nin girişinin yan kısmına, kimliğı belirsiz kişi veya kişiler tarafından bırakılan paket patladı. Patlamada olay yeri yakınındaki Nursen Çınar(27 (hafif yaralanırken alışveriş merkezinın giriş kapısının camlan da kınldı. Bakırköy Devlet Hastanesi'ne kaldınlan Çınar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, olay yerıne sevk edilen uzman ekıplerin ilk tespıtlerinde, patlamaya bir ses bombasuım neden olduğu belirlendi. Baykal, hükümetin ulusal çıkarlan gözetmeden dış baskılara boyun eğdiğini belirtti 4 Se\rcflere taviz yok'LE\T.\T GENCELLİ BLTRSA-CHP Genel Başka- nı Deniz BaykaL Başbakan Re- cepTa\^ipEnloğanın "Kürtso- runu" konusundakı tutumunu, "şiddet kuilanma stratejisini uy- gulayanlann görüşleri kabul ederek tehlikdi bir sürece girü- miştir" sözlenyle eleştirdı. Bay- kal, "Türkiye, Sevrcilere teslinı olamaz, olmayacakür" dedi. Partisinın Bursa II Kongre- si'nde konuşma yapan Baykal, Erdoğan ve AKP'nın çok teh- likeli bir süreç içine gırdığinı, ulusal çıkarlardan, laıklıkten ve ülkenin bölünmezlığinden ya- na tavır eksikliği içinde bulun- duğunu söyledi. Hükümetin ış- başına gelişinden bu yana orta- • Partisinin Bursa İl Kongresı'nde bir konuşma yapan Baykal. Başbakan Erdoğan"ın 'Kürt sorunu' konusundaki tutumunu eleştirdi. "Türkiye, Sevrcilere teslim olamaz, olmayacaktır" diyen CHP lideri Deniz Baykal, "Biz, bizden istenen her şeye 'evet' demiş olsaydık. Türkiye Lozan'ı imzalayamaz, Sevr'e mecbur, mahkûm bir ülke olurdu" dedi. ya çıkan bir başka temel zafi- yetinse din istisman konusun- da yaşandığını savunan Baykal. şöyle devam etn: "Buzafiyet, hü- kiimetin Türkiye'nin Cumhuri- yet tarihi boyunca kurulmuş te- mel dengesini değiştirme arayv- şına ginniş olmasıdır." Hükümetin temel yanlışla- nndan bırinin de Türkiye'nın huzurunu sabote edebılecek yaklaşımı olduğunu öne süren Baykal. şunlan söyledi: "Biz,bir imparatorluk dagıldıktan son- ra dünyanın değişik coğrafyala- nndan insanlann anayurda dö- nüp yerleşmeleriyie oluşmuş bir milletiz, bir devietiz. Her ırktan. her toplumdan, her kültürden yüz binlerce insanın harman ol- duğu, bir arada yaşadıgı ve bir arada oluşrurduğu bir toplu- muzbiz. TürkiyeCumhuriyetL, bir ırk devleti değildir, bir kafa- tası devleti değildir, bir kan dev- leti değildir." Türkiye'nın etnik tablosu, et- nik zenginliği ve etnik gerçeği- ne dokunulmaması çağnsında bulunan Baykal, "Çekin eünizi polhikacüar. Uğraşmayın, birbi- rine düşürmeyin, aynşörmaya kalkı^mavın onlan* dedi. İktidann dış polıtikasını da sert bir dille eleştiren Baykal, hü- kümetin ulusal çıkarlan gözet- meden dışandan gelen baskı- lara boyun eğdiğini kaydede- rek "Biz, bizden istenen her şe- ye" evet" demiş olsaydık, Tür- kiye Lozan'ı imzalayamaz, Sevr'e mecbur, mahkûm bir ül- ke olurdu. Sevr'i bize unzala- tanlar, dünyanın en güçlü ülke- leriydL Hükümet, direnemedi- ği için ne dedöerse 'evet' diye- cek anlayışı içine girmiş. Birile- ri geçmişte teslim olmadi. •Evet' demedi. O evet demeyenler çtf- gın Türkler. kendi kafasmın doğ- rultusunda giden, hakkunı aü- nnı, ben hukukuma sahip çıka- nm diyen insanlanu. O insan- lar, o çügın Türkler var olduğu için ki Se\T yırtüdı. Bu toprak- lann üzerinde yaşayan tüm in- sanlann özgür ve bağımsız bir devlet olma hakkı, bütün dün- yaya kabul ettirildi. Türkiye, SevTcilere teslim olamaz, olma- yacakür" dedi. Kongrede seçimlere tek lis- teyle gidildi. 413 delegenin oy kullandığı seçımlerde 400 ge- çerli oy alan Abdullah Özer, başkanlığa yeniden seçıldi. ETKÎNLÎKLER 6 GÜN SÜRECEK Hacı Bektaş Veli anıhyor • 16. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri, yann Belediye Meydanrnda Atatürk Anıtfna çelenk konulmasıyla başlayacak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Haber Merkezi- Ne\ - şehir'in Hacıbektaş ıl- çesinde 16-21 Ağustos tarihlerinde büyük halk düşünürü Hacı Bektaş Veü'yi anma amacıyla düzenlenen etkinlıkle- rin aynntıh programı be- lirlendi. 16. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kül- tür ve Sanat Etkinlikle- ri, yann Belediye Mey- danfnda saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlaya- cak. Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Banş Ödü- lü'nün verileceğı töre- nin ardmdan gazetemiz çizerlerınden Turhan Selçuk'un karikatür ser- gisı Hacı Bektaş Veli Kültür Sitesi Sergi Sa- lonu'nda açılacak. Ha- cıbektaş Belediye Baş- kanı Ali Rıza Selman- pakoglu tarafından açı- lış konuşması yapılacak olan Hacı Bektaş Sem- pozyumu'nun ilk konfe- ransını gazetemiz imti- yaz sahıbi ve başyazan Ihan Selçuk verecek. 'Horasan'dan Anado- lu'ya Semah Heykelle- ri'ninaçıhşı töreninden sonra Belediye Meyda- nı' nda SabahatAkkiraz, Cengiz Özkan. AB Ekber Çiçek, Hasan Yükse- Br'in de aralannda bu- lunduğu halk müziği sa- natçılan konser verecek. Etkınlıkler 17 Ağus- tos Çarşamba günü Prof. Dr. İzzettin Doğan'ın yö- neteceği "KüreseDeşme veDemokratikkşmeSü- recinde AfcviHk-Bekta- şilik" konulu panel ile devam edecek. Panele eski adalet bakanlann- dan Seyfı Oktay, Pır Sul- tan Abdal Vakifı Başka- nı Murtaza Demir. ga- zetemiz muhabırlenn- den \Iiyase Üknur ko- nuşmacı olarak katıla- cak. DSP'den otobûs Demokratik Sol Par- ti (DSP), yoksul yurttaş- lan Hacıbektaş Kültür ve Sanat Haftası etkın- liklerine götürüyor. Amasya'dan bugün Ya- vuz Selim Meyda- nı'ndaki Atatürk Anı- tı nın önünden 15 oto- büs kalkıyor. Bütün giderlerin par- ti tarafından karşılan- dığını belirten DSP Amasya İl Başkanı Ka- zım YıkJınm," 16 Ağus- tosta Hacıbektaş tören- lerine gitnıe amacımız tüm insanlann orada birlik ve beraberök ol- gusunu > aşamasını sağ- lamaktır. Hacıbektaş'ı ziyaret etme olanağı ol- mayan vatandaşlanmı- zabövie bir hizmeti sun- mavı görev bildik" de- di. Geziye yoğun ilgi ol- duğunu, olanaklar öl- çüsünde gitmek isteyen herkesi götüreceklen- nı beUrten Yıldınm, Ha- cıbektaş felsefesinin Aleviliğin de özünü, nüvesini oluşturduğu- nu, ancak AKP iktida- n döneminde de Ale- vilenn ezildiğüıi söy- ledi. Yıldınm şunlan söyledi: "AleviBği, Alevi kül- tür ve inancını yok sa- yan bir iktidar Hacı- bektaş'ı ve felsefesini de vok sa\-maktadjr" MEMLEKETISJERIM DEMORASİSÎ TAM OLSUN HERKESİN OYU GEÇERLİ OLSUN musakartigyahoo.com Konak kongresinde partililer tekme ve tokatlarla birbirine girdi Izmir'de kavgab kongre HAKANDtRÎK İZMİR- CHP İzmir ilçe kongre- leri "yumruldaşmayia" tamamlandı. Genel merkez-muhalefet aynmının yönetim lehine ortadan kalktığı kong- re süreçleri sonunda, il kongresine yö- nelik hesaplar altüst oldu. Önceki gün gerçekleştirilen Konak kongresinde eskı CHP milletvekili SabriErgülün Genel Başkan Deniz Baykal' ı eleştirmesıyle patlak veren olaylarda tekme, tokat ve yumruklar- la birbirine giren partililerden za- man zaman "Kafana sıkanm ha~" sesleri yiikseldi. îkı başkan adayı Srtkı Kürüm ve Tayfiın Emre'nın de "genel merke- zin adayı" izlenımi vererek girdiğiya- nşın sonunda, Emre 200 oy alırken kongreye başkan olarak giren Kürüm 193 oyda kaldı. Baştan beri genel merkez yönetimine karşı olan yak- laşık 50 kişilik muhalıf grubun Em- re' nin listesıne yönelmesi, sonuçta et- kili oldu. Kürüm'ün destek zinciri, Genel Sekreter Önder Sav ve ekibinden başhyordu. Kongrede dıvan başkan- lığı yapan Enver Öktem ile Abdur- rezzakErten, aktif biçimde Kürüm için çalışıyordu. CHP TBMM Grubu Başkanveki- li Kemal Anadol ve Konak Beledi- ye Başkanı Muzaffer Tunçağın da bu yapıya destek verdiği biliniyordu. Hesaplar sil baştan Emre'yi destekleyen ekip daha çok EşrefErdem kanadınrn Izmir ayağı- nı yansıtıyordu. Seçimleri kazanan Emre'yi başta Sedat l zunbav la bir- likte bır grup milletvekili destekliyor- du. MuhaliflerıseEmre'ninlistesin- de kendilerine yer bulmuştu. 600 ki- şilik il kongresine 140 delege gön- dermesi nedeniyle il kongresinde bü- yük bir ağrrhğı olan Konak kongre- sinin ardından 9 Eylül'de planlanan İzmir il kongresine yönelik hesaplar da yeni baştan ele alınmaya başladı. SarıgüPden SPD kampanyasına destek SPD'nin Türk seçmenlerle ilgili Yeni Yerler İnisiyatifi Başkanı Ozan Ceyhun, erken yerel seçimleri gerek Almanya'daki Türkler, gerek Türkiye'nin AB müzakereleri açısmdan önemli olduğunu söyledi SangüL, SPD'nin kampanyasına destek teklifıni kabul etti. (AA) Istanbul Haber Servisi - Şiş- li Belediye Başkam Mustafa Sangül, Alman Sosyal De- mokrat Partısi'nin (SPD). Al- manya'da 18 Eylül'de yapıla- cak erken genel seçimlerde kampanyalarına destek ver- mesi teklifini kabul ettiğini açıkladı. A\Tupa Parlamentosu eski millet\ekıli ve SPD'nin Türk seçmenlerle ilgili Yeni Yerler İnisiyatifi Başkanı Ozan Cey- hun ve Şişlı Belediye Başka- nı Mustafa Sangül, Dıvan Ote- li'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Ceyhun, Alman- ya'da 18 Eylül 2005 tarihın- de erken genel seçimlenn ya- pılacağını belirterek bu se- çimlerin gerek Almanyada yaşayan Türkler, gerek Türki- ye'nin Avrupa Birliği müza- kereleri açısından çok önem- li olduğunu söyledi. Seçimler- de de Türk seçmenlerin oyla- nnm büyük önem taşıdığını belirten Ceyhun, Ahnanya'da yürütülecek kampanya için SPD'nin Sangül'e resmi bir teklifte bulunduğunu, 21 Ağustos'ta Frankfurt'ta yapı- lacak ve SPD Genel Başkanı FranzMüntefering'in de ka- tılacağı toplantıya Sangül'ün da\et edildiğini anlattı. Türkiye'den Sangül, Murat Karayalçın. Fîkri Sağlar. Onur Övınen, Zeynep Damla Gürel gibı isimler arasından SPD teşkilatının en çok Mustafa Sangül"ü istedığini dile geti- ren Ceyhun, Almanya seçim- lerinde büyük bir çekişme ya- şanacağını da anlatarak Al- manya'da oy kullanacak Türk kökenli seçmenleri SPD'ye oy vermeye çağırdı. Şişli Belediye Başkanı Mus- tafa Sangül de SPD'nin seçim kampanyasına destek çağn- sını büyük bir memnuniyetle kabul ettiğini belirterek "Al- manya'da bulunan Türk kö- kenfileri SPD'ye ov \«rme>« ça- ğmyorum" dedi. SPD dışındaki partilerin Türkiye'nın AB üyeliğine kar- şı olduklarmı açıkladığmı ifa- de eden Mustafa Sarıgül, "SPD'nin iktidardan uzaklaş- ması Türkiye'nin işini zorlaş- üracak" diye konuştu. BATMAN'DA OPERASYON 4PKK%4kilo paûayıayla yakalandı • Kent merkezinde bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yürüttükleri belirtilen PKK'lilerin üzerinde 4 kilogram A-4 patlayıcı ve 10 elektrikli kapsül ele geçirildi. BATMAN (Cumhuriyet) - Batman'da düzenlenen operasyonda, kent merkezmde bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yürüttükleri belirtilen 4 PKK'lı yakalandı. Operasyonda, 4 kilogram A-4 patlayıcı ve 10 elektrikli kapsül ele geçirildi.PKK'nin Kuzey Irak'tan soktuğu patlayıcılarla kent merkezlerinde eylem girişimlen süriiyor. Örgürün bir bomba timi de Batman'da yaka- landı. Batman Valilıği'nden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda. kent merkezinde bombalı eylem hazırlığı ıçerisinde olduklan saptanan PKK mılıtanlan A.C, IVLS.C, E.Ü. ve E.Ö'nün yakalandığı bildirildı. Açıkla- mada, E.Ü'nün üzerinde yaklaşık 4 kilog- ram A-4 tipı patlayıcı madde ve 10 elektrikli kapsül, A.U'nün üzennde ıse örgütsel bel- geler ele geçınldığı bıldinldi. Yetkihler terö- ristlenn nereyı hedef ahnak ıstedıkleri ko- nusunda açıklama yapmadı. Ancak uzman- lar terönstlenn bölgedeki petrol rafinerisini hedef alabıleceğuıı iddıa etti. İRAN D1ŞİŞLERİ SÖZCOSÜ: Azınlıkları kışhrtıyorlar • İran'ınbatısındagüvenlikgüçleriyle PKK'nin İran kolu olan Pejak militanlan arasında çıkan çatışmada 1 polisle bazı militanlann öldüğü açıklandı. Dış Haberler Servisi - İran. Türkiye'yle te- rörle mücadele alanında yapılan işbirliğinin süreceğinı bildirdı. Ülkenin batısında gü- \enlik güçleriyle PKK'nin tran kolu olan Pejak militanlan arasında çatışma çıktığı bıldinldi. Iranh bır polis sözcüsü, Pejak mi- litanlanyla yaşanan çatışmalarda 1 polisle bazı militanlann öldüğünü açıkladı. Sözcü, Kürt militanlann 4 polisi kaçırması üzerine operasyon başlatıldığını söyledi. Yetkililer, rehınelenn kurtanlması amacıyla yapılan operasyon sırasında bir güvenlik göre\lisiy- le bazı militanlann öldüğünü belirttiler. Ka- çınlan 4 polis de kurtanlamadı. tran Dışiş- leri Bakanlığı sözcüsü Hanıid Rıza Asıfi, dün düzenlediği basın toplantısında, Türki- ye \e Iran'ın terörle mücadele konusunda ışbirlıği yaptıklannı ve bu işbrrliğinin de- vam edeceğini söyledi. İran ile Türkiye ara- sında terörle mücadele konusunda anlaşma- lar olduğunu. tran'ın bütün terörist gruplar- la mücadelede kararlı olduğunu kaydeden Asıfi, Türkiye ve Iran'ın kendı smırlannı korumak ve güvenliğı sağlamak için işbirli- ği yaptığını belirtti. Asıfi, "ABD'nin tran'uı kuzeybaü bölgesinde bazı işlere müdahale et- tigine iUşkin bilgUer var. İngUizler de Huzis- tan'a müdahale ediyor. Bazı kışkırtKilar, Irak'ın İngiliz denetimindeki bölgelerindeki üslerde eğMfiyor" dedi. POLÎS MÜDAHALE ETTİ IstanbuVda korsan gösteri • PKK'nin kuruluş yıldönümü nedeniyle korsan gösteriler düzenleyen gruplara polis müdahale etti. Olaylar sırasında çok sayıda kişi gözaltına almdı. Haber Merkezi- İstanbul ve İzmir'de terör örgütü PKK'nin kuruluş yıldönümü olduğu gerekçesiyle korsan göstenler düzenleyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul Kü- çükçekmece'de dün terör örgütü lehine slo- ganlanyla korsan gösteri yapan bir grup, iki polis panzerini molotofkokteyllenyle ateşe verdi. Polise taş atan grup, ortalığı sa\aş alanına çe\ irirken olayın ardından çok sayı- da kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece'de- ki Kanarya Mezarlığı'm ziyaret eden yakla- şık 300 kişilik Demokratik Halk tnısıyatifi üyesi bir grup, ziyaretten sonra PKK lehine slogan atmaya başlayınca güvenlik güçlen gösteriye müdahale etti. Grup PKK ve Ab- dullah Öcalan lehine sloganlar atarak Ka- narya'ya doğru yürüyüşe geçti. Mezarhğın yanmda Şahin Caddesi'ni molotofkokteyl- leriyle trafiğe kapatan gruba müdahale eden Çevik Kuwet ekıpleri taş yağmuruna rutuldu. Atılan mototofkokteyllen sonucu 2 polis panzeri ale\ alırken grubun dağılma- ması üzenne polis havaya ateş açtı. Polis bölgede geniş caplı operasyon başlatarak çok sayıda kışıyi gözaltına aldı. İzmir"de Konak'ın Kadifekale semtınde önceki gece PKK ve Öcalan lehine sloganlar atarak kor- san gösteri yapan gruba polis göz yaşartıcı bombalarla müdahale etti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog