Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ HABERLER Başbakan Erdoğan'dan Diyarbakır gezisini eleştiren muhalefete sert suçlama 'Ölümden oy bekliyorlar'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Endoğan, Dıyarbakır gezisini eleştıren muhalefet partilen hakkında ağır konuştu. Erdo- ğan, "Bidm üJkemizdekiIer kandan, ölümden o\ bekleye- cek kadarsiyasetteki ahlaki se- viyeyialçalüyorlar" dedi. Mu- halefete 5 yılda seçim yapıla- cağını göstereceklerinı kayde- den Erdoğan, partilı kadınlar- dan kapı kapı dolaşarak seçım- lere hazırlanmalannı ıstedı. Başbakan Erdoğan, Bılkent Otel'de AKP Kadın Kollan 2. Yerel Yönetımlerde Kadın Şû- • AKP Kadın Kollan 2. Yerel Yönetimlerde Kadın Şûrası'na katılan Erdoğan, muhalefete 5 yılda seçim yapılacağını göstereceklerini belirtirken "Erken seçim vatana ihanettir" diye konuştu. Erdoğan, kadın kotasına karşı olduğunu da vurguladı. rası'na katıldı. Türkıye'nın adaletli bir kalkınma çizgısin- de ıstikrarlı bir biçimde seyret- mesinin anahtar unsurunun de- mokrasi olduğunu kaydeden Erdoğan, ülkeyi bu ülkenuı in- sanlannın yönetemeyeceğını anlatanların "büyük ve kirii biryalan" söyledıklenni belırt- tı. Erdoğan, Türkıye'nin de- mokrası dışında bir seçeneğı- nın olmadığını vurguladı .AJCP'nın Türkıye'de ne de- ğişmesı gerekiyorsa onu de- ğiştirmek ıçın var olduğunu anlatan Erdoğan. "Burada ta- vizimiz yok. Ama bunun za- manlaması önemüdir. Mekâ- nı, yeri önemlidir. Onun için kusura bakmayın, pek dolduruşa gebneye niyetimiz de yoktur. Bin düşünüp bir uy- guluyoruz, atnğımız adımlan geri dönmeksizin atmava mec- buruz" dedi. Kadınlann siya- sette sayısal olarak daha çok yer alabilmesı içın şimdıden se- çımlerin yapılacağı zamana ha- zırlanmalan gerektığuıı kay- deden Erdoğan, sıyasette kadın kotasına ıse karşı olduğunu söyledi. Erdoğan. "Ben kota olayını kadına saygısızhk olarak gö- rüyorum. Kadının haklar ko- nusundaki eşitlik nıücadelesi- AGAR'DAN BAŞBAKAN'A: Nabza göre şerbet veriyor A>JKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar, Erdoğan'ın şehıt analan- na başka, Dıyarbakır'a başka konuştuğunu, nab- za göre şerbet verdığinı belirterek "Başbakan, Di- yarbakır'da sorun çöz- mek bir yana daha va- him sorunlara yol açmış- ür" dedi. DYP lıden Ağar dün yaptığı yazılı açıklama- da, "Başbakan'ın gün- lerce hazırlanıp kamuoyu oluşturmaya çalışöğı Di- yarbakır gezisi hangi so- runu çözme yolunda bir adım olmuştur? Teröre karşı mücadelede aşama mı kaydedilmiştir? Ülke- nin bütünJüğii yolunda bir tophımsal mutabaka- tın altı mı çizUmiştir?" sorulannı yöneltti. Bunlardan hiçbırinın olmadığını, sorun cöz- mek bir yana Erdoğan ın Dıyarbakır'da daha va- him sorunlara yol açtığı- nı vurgulayan Ağar, Er- doğan'ın, etnik kimliği- nı dayatmak ısteyenlere meşruiyet tanıyan bu ru- tumunun Türkıye adına vahim gelişmelere gebe olduğunu kaydetti. "Kim çöziim isthorsa şehit analanyla birtikte bu ülkede yaşayan her- kesin aklını ve gönlünü çözümün içine koymak zonındadır" dıyen DYP liden Ağar şu görüşleri dıle getırdi: "Türk mUleri; Anka- ra'da başka, Brüksel'de başka- Izmir'de, Dharba- lar'da bam başka konu- şan, nabza göre şerbet verdiğini zanneden bu Başbakan ve iktidannı reddetmektedir." Erdoğan, kadmlardan 2007'de yapılacak seçim için hazırhk > apmalannı istedi. (AA) ne saygısızlık olarak görüyo- rum" dedi. Türkiye'nın çok partili yaşa- ma geçtiği 1946 yılından bu- güne kadar 59 hükümet kurul- duğuna dıkkat çeken Erdoğan, "Her yıla bir hükümetdüşüyor. Böyle bir ülkede istikrar olur mu? Böyle bir ülkeyedışanda- kiler güvenle bakar mı" görü- şünü dıle getırdi. Bazı partile- nn erken seçimı gündeme ge- tırdiklerine dikkat çeken Er- doğan, halkın kendilerinı 5 yıl- lığına göreve getirdiğini söy- ledi. Kötü alışkınlan olanlann eskı alışkanlıklara dönme ıste- ği ıçinde olduklannı an- latan Erdoğan, "Biz hal- kınuza ihanet etmeyece- ğiz. Muhalefete 5 yılda bir seçim nasılyapdırmış gös- tereceğiz'' dedi. Muhalefetin örgütleri- ni canlı rutamadığı için erken seçim istediğini ifa- de eden Erdoğan, "Şim- di erken seçim istevenler, böyle bir şey olsa, bu kez de me\ danlarda'Bak yü- rütemediler, erken seçim kararı aldılar" diyecek- ler" görüşünü savundu. Diyarbakır gezısinde ver- diği mesajlan eleştiren muhalefet partilerine sert çıkan Erdoğan şu görüş- leri dile getirdi: "Ağızlannda, diDerin- de hep şu vardır, terör- den, kandan puan topla- mak. Varsa bu konuda çözümünüz, bir şe> büi- yorsanız, çözümünüzü or- taya ko>ıın. Bu ülkede te- rörle mücadele sadece AKP'nin görevi degüdir. Bütün kurumlarelek ve- rerek terörle mücadele edeceğiz. Bizim ülkemiz- deküer kandan, ölümden oy bekleyecek kadar si- vasettekiahlakiseviye>ial- çalüjorlar." 2000'Ü YILLARDA ERDAL ATABEK Kimlikler Savaşı (mı?).. Uçakla Kopenhag'dan Istanbul'a gelırken üzerinden geçtığımiz ülkele- ri düşünmüştüm. Avrupa'nın birçok ülkesı, bulutlann altında, bızden haber- siz yaşamlarını sürdürüyordu. Eğer aynı yolculuğu bir arabayla yapmış olsaydık gümrükler, pasaportlar. va- lizlerin kontrolü, vize kontrolleri kaç kez yaşanacaktı? Ama ışte uçak bü- tün bu işlemleri geçersız kılıyor, bu iş- lemlerin üstünden uçup gidiyorduk. Bu sınırlar neydi ve nedendi? Al- manya neden Almanya idi, Almanlar neden kendilerine "Biz Almanız" di- yorlardı? Hrtler, "überalles Deutsch- land" diyerek Alman halkının çoğun- luğunu arkasından nasıl sürüklemiş- ti? Almanlar, Fransızlar, Yunanlılar, Türkler, Iraklılar, iranlılar, Hintliler, Çin- liler, Japonlar, dünyanın bütün ulusla- n neden birbirinden ayn olmayı bu ka- dar önemsiyor, bunayaşamsal bırde- ğer verıyordu? "Toplumsal kimlikler", gerçekten de bu denli önemlidir, bu ölçüde ya- şamsaldır. Şımdi bız de Türklük, Tür- kiyelilik, Kürt sorunu gibi kavramlan ko- nuştuğumuzzaman kendı sınırlarımız içindeki "toplumsal kimlikleri" konu- şuyoruz. Değerli şairimiz ve düşün insanımız Ataol Behramoğlu, "KimliğimInsan" diyerek en doğru kimliğe vurgu yap- mıştır. Ama bireyler de toplumlar da neden "insan kimliğimiz"e vurgu ya- pamıyorda illede "kendisini ötekiler- den ayıran" özellikleri vurgulamayı se- çiyor? Bu sorunun yanında küreselleşme döneminde "toplumsal kimlikler ay- nmı" çok daha belirgin biçimde orta- ya çıktı, çok daha sert çatışmalara konu oldu... Bu gelişme neden? Kanımca, insanlar da toplumlar da gerek bireysel kimliklerinde gerekse toplumsal kimliklerinde "toplumsal onay"a dayalı "özsaygı "lannı kazan- maya çalışıyor. "Toplumsal onay" ka- zanılmadığı zaman, kişiler ve toplum- lar kendilerine saygı duymanın sosyal kaynağından yoksun kalıyor, bu da onlan "güvenilir toplumsal kimlikler"e yöneltiyor. "Güvenilir toplumsal kimlikler" de ulusal kimliklerdir, dinsel kimlikler, mez- hep kimlikleri, etnik köken kimlikleri, yerel kimlikler, aile, okul, spor kulübü, şırket vb. kimliklerdir. Bu kimliklerin vurgulanma derece- si de, "kimliksizlik korkusu"nun ne düzeyde duyulduğu ile ilgili görünü- yor. Birey kimliği ne denli güvenilir ise, toplumsal kimlik vurgusu o denli önem- siz oluyor. Tersine, birey yetiştireme- yen, bireyı desteklemeyen kültürierde ise "toplumsal kimlik" yaşamsaJ önem- de öncelik kazanıyor. Ortadoğulu bir mılıtan, "toplumsal onay"a yaşamsal derecede önem ver- dıği için "canlı bomba" olmayı "onur sorunu" sayıyor. Oysa "Batılı bir in- san ", birey olarak yetiştiği için özsay- gısını "toplumsal onay"a bu denli bağ- lamıyor ve bu davranışı anlayamıyor. Küreselleşmenın "toplumsal kimlik vurgusu"nu arttırışını anlamakdage- rekıyor. • Ekonomık eşitsizlik, küreselleş- me ıle hem artmış hem de daha gö- ze çarpar duruma gelmiştir. Artık in- sanlar, dünyanın neresinde oluriarsa olsunlar, durumlannı daha iyı anlama- ya başlamışlardır. Bu da gelecekten duyulan korkuyu arttırmıştır. Bu kor- ku, ınsanlan "güvenilir toplumsalkim- lıkler"e yöneltmektedır. • Üreticı olamamak, üretici olunsa da sömüriJlmekten kurtulamamak (ça- hşan yoksul olmak) da öfke ve tepkı yaratmakta, bu da açıklanamayınca dinsel ve etnik köken kimliklerine sı- ğınılmaktadır. • Bu ıki nedene bağlı olarak insa- nın gereksinmesı olan "özgüı/en"sağ- lanamamaktadır. Bu özgüven de ge- ne "güvenilir toplumsal kimlikler"de aranmaktadır. Bu durumda ulusal kimlikler "fana- tık şovenizm"e dönüşmekte, yerel kimlikler "hemşerı dayanışması"n\ sağlamakta, "etnik köken kimlikleri" aynlıkçılık rüzgârlan estirmektedir. Din- sel kimlikler, köktendıncilik akımlan- nadönüşmektedır, aynı dının mezhep ayrılıkları kanlı çatışmalara varabil- mektedır, dünya ölçeğınde güvensız- lık yaygınlaşmaktadır. Çözüm, "kimliksavaşlan"n\sürdür- mek, körüklemek değıldir. Çözüm, hepimizın ortak kimliği olan "ınsan kımlığı"ne dönmektir. Ancak bunun içın de, "ekonomik sömürü ve eşıtsızlikler"\r\ ortadan kalk- ması gerekır. "Üreterekhakkını almak ve refahtan payını almak" bunun ıçın gereklıdır. "Bireysel ve toplumsalgü- ven kazanımı" da buna bağhdır. Bütün bunlar hayal ise, bu savaş- ların önlenmesi de hayal olacaktır. e-mail:erdalatak ' superonline.com erdalatak" gmail.com Faks:02125139098 HBPİMÎZ MBRAK İÇİNDBJİZ. Üretlmdeki arkada$lara çok ama çok rica ettik tadına baktak diye. "Olmaz" dediler, "Rakımızı 30 gün dinlendirmeden kimsenin kar$i6ina çıkarmayız." ORGTİLBN HCR RAKl. SEVENİNİN DÂMÂÛINÂ DOKUNMADAN ÜNCC TAM 3 0 30 GÜN DİNLENECCK. Ç Ü N KIVAMINIBULACAKMIŞ. İşin erbobı öyPe diyorsa öjjPedir labii. URKJUkKISI Mercan rakımız güzellik uykusundan uyandı$ında kendidini i$te bu ıçinde buiacaksınız. İyi rafcı üretmek kolay i$ de$ıl. Rakının, rakueverin dilinden anlamanız, üzümü, anadcnu, &uyu iyi ieçmeniz gerek. Bunları bir araya setirecegimz, üretimde gelenekiel ycntemlerden cdün vermeyen mcdern bir İabrikanız da olmalı. Dahau, crtaya çıkacak rakının görünümüne, kokutuna, tadına iyi karar vermeli&iniz. îddianız iyi rakıy&a tüm bunları teker teker beliriemek $art. Ak&i takdirde her $i$ede aynı tadı ve aynı muhabbeti bulmak zcr. Şimdi, iyi haberi vermenin 6ira&ı geldi: Şu &aydı$ımız her adımı layıkıyla yaptık. Rengını, kckuiunu, tadını gelenek&el Türk rakısına uygun hale getirmek için gereken czenı Söiterdik. Sizden utacık bir $ey daha i&tiyoruz: Biraz iabır. Çunkü iyi rakt. uykusunu iyı atmı$, 30 gün bcyunca dınlenmif, rakıdır. 30 günün baçından icnuna kıvamını her gün daha da bulan rakıdır. Uzun latjin kı&adi, TariçTat clarak rakımızı tatmanıza az kaldıgım iize duyuralım iitedik. Ha&retımiz çck yakında bitecek. Unutmayın, &ayılı gün çabuk geçer. TARİŞtTAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog