Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1S AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Tesis çalışması, nesli tehlike altında olan caretta carettalann yuvalama alanlannı bozdu Belek'te 'çevreterörifGURSU KUNT AMALYA-Bulunduğu bolgenın doğal ozellıklen dıkkate alınmak- sızın > apılan tunstık tesıslenn çev - reye verdığı zarar devam edıyor Antalya'da kımı zaman dunyada bır benzen bulunmayan falezler tahnp edılıyor, kımı zaman asırlık ağaç- larkesılıpormanlaryokedıhvor, kı- mı zaman da kuş cennetlennın uze- nne otel dıkılıvor Son olarak Be- lek'te, TG Otelcılık'e tahsıs edılen alanda başlatılan çalışma, neslı teh- like altında olan caretta carettala- nn yırvalama alanlannın uzennı kumlarla doldurdu Hacettepe Lnıv ersıtesı Fen Ede- • Dr. Ali Fuat Canpolat, bölgede koruma altına alınan 14 yuvalama alanından 8'inin kum altında kaldığını ve 600'e yakın caretta yavrusunun öldüğünü söyledi. bıyat Fakultesı Bıyolojı Bolumu Oğretım Gorevlısı \e Ekolojık Araştumalar Demeğı Ikıncı Baş- kanı Dr Ali Fuat Canpolat'a gore de bolgede koruma altına alınan 14 yu\ alama alanından, 8' ı kum altın- da kaldı \e 600'e >akın caretta ya\ rusu da tonlarca kumun altın- da oldu Soz konusu alanın kesın tahsısı 20 Hazıran 2005'te TG Otelcılık Şırketı'ne yapıldı Şırket, yakla- şık 20 gun once ılk çahşmalannı yaptı Çevre ve Orman BakanJığı. caretta carettalann bulunduğu bol- gelerde, ya\Tulama zamanı olan mayıs-eylul aylannda, Kultur \ e Tu- nzm Bakanlığı da sezon gerekçe- sıyle aynı tanhlerde, ınşaata ya- sak getınrken TG Otelcılık soz ko- nusu vasağa rağmen çalışmaya başladı 93 donum uzenne kuru- lan \ e bın > atak kapasıtelı tesısın şantıye oluşturma \ e alan duzleş- tırme çalışmalan çerçevesınde de kamyonlar dolusu kum, sahılde ca- retta carettalann bulunduğu alana boşaltıldı Şantıye Şefı Atilla Ça- vuş. etrafi kafeslerle çevnlı olan ca- retta yu\ alannı koruma altına al- dıklannı ve ozen gosterdıklennı belırtse de bolgede 8 yıldır Belek Tunzm Yatınmcılan Bırlığı'ıyle (BETUYAB) bırhkte carettalara yonelık ortak çalışma yunıten Dr Ali Fuat Canpolat, 8 caretta yuva- sının toprak altında kaldığını be- lırttı Bu arada Belek Beledıye Baş- kanı Yiısuf Mecek de soz konusu tesısın hemen yanındakı alanda, geçen aylarda gunubırlık tesıs y ap- mak uzere on ızm aldıklannı, an- cak alanm Orman Bakanlığı kont- rolunde olduğu gerekçesıyle ça- lışmayı durdurmak zorunda kal- dıklannı soyledı Mecek. "Burada plaj çalışması yapmak istedik. Ancak 14 Tem- muz'da. söz konusu alanın Orman Bakanlığı kontrolünde olduğu be- lirtilerek izin veritanedL Biz de ça- hşmalanmızı durdurduk" dedı Mecek, TG ınşaata aıt tunstık te- sıs alanında da kontrolun Çe\te Orman Bakanlığf nda olduğunu v e bır mudahale haklannın bulun- madığını soyledı BAYINDIR lOOhektar orman yok oldu İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Izmır' ın Bayındır ıl- çesınde çıkan orman yangı- nında yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alan tahnp oldu Bayındır ılçesının Derbek- lı koyu kızılçam ormanı \e ağaçlandırma sahasında dun oğle saatlennde henuz belır- lenemeyen bır nedenle yan- gın çıktı Sıcak hava ve şıd- detlı ruzgânn etkısıyle kısa surede buyuyen yangın yak- laşık 100 hektarlık alana ya- yıldı Yangının hızla buyu- mesı uzenne bolgedekı ıtfa- ıye ekıplenne takv ıye olarak Istanbul \ e Ajıtalv a'dan yan- gın sondurme uçak ve helı- kopterlerı gonderıldı Son- durme çalışmalarına 3 uçak, 8 helıkopter, 23 arozoz. 5 do- zer. 250 kışılık yer ekıbıyle koyluler katıldı Yetkılıler, kuzey yonune doğru ılerleven yangının, kı- zılçam gençleştırme v e ağaç- landırma alanlannda etkılı ol- duğunu. DernekJı \e Osman- larkovlenvonune ılerledığı- nı belırttıler Bolgeye gıderek sondurme çahşmalannı yennde ızleyen IzmırValısı Oğuz Kağan Kök- saL ekıplenn yangını bellı bır bolgede tutup çahşmalannı sabaha kadar surdureceklen- nı kavdettı Senfoni orkestası MFÖüeçakh Mazhar Fuat Ozkan (MFÖ), onceki akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tîyatrosu'nda verdiği konserde izkykive unutulmaz bir gece yaşatu. Avea'ıun sponsoriuğunda Hitt Prodüksiyon tarafindan düzenlenen konserde MFÖ'ye Turhan Yüksder şefliğindeki 35 kişilik senfoni orkestrası eştik etti. Her biri hit olmuş Didav Didav Sufi, Mecburen gıbi şarkılannı seslendiriren MFO, sahnedeld enerjileriyle izkykiyi tamamen etküeri altına aldı. Izleyiciler verlerinde oturamayTp coşarken, MFO yıllara meydan okumaya devam edeceğini bir kez daha kanıtiadı. (Fotoğraf FATÎH ERDOGDU) SKY Türk'ün Ana Haber Spikeri Tacettinoğlu, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi asın dunyasının acı günu AYDINLANMA EMRE KONGAK Kürt Sorunu Mehnıet Tacettinoğlu. Haber Merkezi - SKY Turk Tele- v ızyonu Ana Haber Spıkerı Mehmet Tacettinoğlu Uşak' ın Pınarbaşı belde- sı v akınlarında geçırdığı trafik kaza- sı sonucu onceki gun hayatını kaybet- tı Otomobılde bulunan Tacettinoğ- lu'nun eşı Elif v e kızı Tuna Suna Ta- cettinoğlu ıse hafıf yaralandı Aılesıyle bırlıkte Bodrum'da tatıl- den Istanbul'a donen Mehmet Tacet- tınoğlu'nun kullandığı 34 YA 2530 plakalı ozel otomobıl. Uşak-Cıvrıl Dev let Karayolu'nun 22 kılometre- sınde, çalışma nedenıyle yola doku- len mıcıra gırınce, tarlaya yuvarlan- dı Yaklaşık 150 metre sunıklendığı belırtılen otomobılın on camından firlayan Mehmet Tacettinoğlu. olay ye- nnde yaşamını yıtırdı Eşı E lıf v e kı- zı Tuna Suna Tacettinoğlu ıse hafıf yaralandı 112 Acıl Serv ıs Ambulan- sı tarafindan Sı\ aslı Dev let Hastane- sı'ne kaldınlan yarahlara ayakta te- dav ı uygulandığı belırtıldı Olaylaıl- gılı soruşturma suruyor 1968 Malat- ya doğumlu olan Mehmet Tacetti- noğlu, Anadolu L nıversıtesı tktısadı veîdan Bılunler Fakultesı tktısat Bo- lumu mezunuydu Mesleğe 1992 yı- lında BRT'de başlayan Tacettinoğlu, TGRT, 8 yıl gorev' yaptığı NTV ve CNBC-e'de de bırçok başanlı yayı- na ımza atmıştı Yurt genelınde mey- dana gelen dığer trafik kazalannda da 8 kışı oldu, 66 kışı yaralandı Turkıye'nın en onemlı so- runlarından bırı çözümleyici (analitik) düşünmeyi bece- rememek Tabıı onundekı sorunlara çözümleyici açıdan yaklaşa- mayınca, ortalığa kaba basıt- leştıımeler, karmaşık soaınları tek boyutlu sloganlara ındır- gemeler egemen oluyor Bellı çevreler, Başbakan ın ıçınde teror eylemlerının de onemlı bır bolum oluşturduğu bır "sorunlar yumağına" "Kürt Sorunu" adını koyma- sını "önemli bir aşama" ola- rak nıtelıyor Erdoğan'ın "Islamcıların" yaptığı teror eylemlerıne "Is- lamcı terör" dıyemedığı du- şunulurse, PKK terorunu de kapsayan sorunlar yumağına "Kürt Sorunu" adını koyma- sı, en azından kendısı açısın- dan bır aşama olarak kabul edılebılır Tabıı tanı (teşhıs) tek boyut- lu olunca, çozum onerılen de tek boyutlu olmaktan kurtula- mıyor. Başbakan ın dıle getırdığı çozum onerısı olarak "de- mokratikleşme" sadece bu soruna mı ozgudur^ Bu kavram sadece etnık sorunlar bağlamında mı kulla- nılır? "Demokratikleşme" adı altında, çoğunluğun baskısını kurmaya çalışan bır ıktıdara ne kadar ınanılır, ne olçude guvenılır^ örneğın son zamanlarda ıktıdarla çatışan unıversıtelere ve onların yonetıcılerıne karşı gozlemlenen ve "demokratik hukuk devleti" bağlamında pek çok tartışma yaratan ey- lemler, cıddı soru ışaretı do- ğururken, ıktıdann bu terım ıle ne ıfade etmek ıstedığınden nasıl emın olabılırız"? Her neyse, "aşın basıtleş- tirmenin" sakıncalarına ışaret etmeyı burada keserek, soru- na çözümleyici (analitik) ve çok boyutlu bır bakış açısı getırmek ıstıyorum 1) Sorunun bir boyutu te- rördür. Bu açıdan olaya yerel ve uluslararası teror, kureselleş- me, kureselleşen teror, teror ıle sıyaset ıhşkılerı, PKK/Kongra-Gel etkınlıklerı bu orgutun yapısı, lıderı, ko- numu, amaçları, lojıstık des- teklerı, yerel halkın tutumu, uluslararası toplumun orgute yaklaşımı ve benzen konular çerçevesınde bakmak gere- kır 2) Sorunun bir boyutu et- nik milliyetçiliktir. Bu açıdan olaya, mıllıyetçı- lığın tarıhsel gelışımı etnık mıllıyetçılık, faşızm ve de- mokratik mıllıyetçılık arasın- dakı farklar, Turk mıllıyetçılığı ve Kurt mıllıyetçılığının gelış- melen ve karşılıklı etkıleşımle- rı, ekonomık kalkınmayla mıl- lıyetçılık arasındakı ılışkıler (herkesın sandığının aksıne, mıllıyetçılık açlık donemlenn- de değıl, kalkınma donemle- rınde gelışır), bır mıllıyetçılığın gelışmek ıçın başka bır mıllı- yetçılığın zulmune gereksın- me duyması, eğıtım, ıdeolojı, sıyasal orgutlenme, uluslara- rası destekler gıbı konular çerçevesınde bakmak gere- kır 3) Sorunun bir boyutu bölgesel dengesizliklerdir. Bu açıdan olaya, tum ulke- lerın sorunu olan, uzerınde uluslararası lıteraturde sayısız çalışma bulunan "bolgeler arası toplumsal ve ekonomık dengesızlıkler" açısından bakmak gerekır 4) Sorunun bir boyutu, Türkiye'nın laik ve demok- ratik bir sosyal hukuk dev- leti olma yolundaki eksik- liklerdir. Bu eksıklıkler sadece "de- mokratikleşme" konusuna ın- dırgenemeyecek kadar onemlıdır Hem "Laıklık" hem "Hukuk Devleti" hem "Sosyal Devlet" konusundakı eksıklıkler, "De- mokratik Devlet" konusunda- kı eksıklıkler kadar onemlıdır Bu açıdan olaya "sosyal guvenlık", 'ınsan hakları", "vıcdan ozgurluğu", "eğıtım ve sağlık olanakları" gıbı bır- bırierınden aynlamayacak ka- dar onemlı konular çerçeve- sınde bakılmalıdır 5) Sorunun bir boyutu, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet yapısı konusundaki değişme istekleridir. Bu açıdan olaya, Turkıye Cumhuriyeti'nin anayasada belırlenen unıter ozellıklerının tartışılması çerçevesınde bakmak gerekmektedır 6) Sorunun bir boyutu emperyalizmdir. Bu açıdan olaya, ABD, AB ve komşu ulkelerın, Turkıye Cumhurıyetı'ne, bolgeye ve Kurt kardeşlenmıze karşı tu- tumları açısından bakmak ge- rekır Bu bağlamda en çok onem kazanan oğelerden bın, sade- ce kureselleşmenın lıden ola- rak değıl, Kuzey Irak takı komşumuz kımlığıyle de ABD'nın tutumudur Sevgılı okurlarım gorduğu- nuz gıbı her bır madde ayrı bır yazı konusu olacak kadar onemlı ve derın, olaya ço- zumleyıcı bıçımde bakılınca, daha uzun sure bu "sorunlar yumağı" ıle bırlıkte yaşayaca- ğımız anlaşılıyor ekongar@cumhuriyetcom. tr, www.kongar.org Kaçak ilaç operasyonu • İSTÂNBUL (AA) - Yasadışı yollardan yurda 1025 adet ılaç getıren 2 kadm, Ataturk Havalı- manfnda yakalandı THY"nın tanfelı uçağıyla Frankfurt'tan tstanbul'a gelen 2 kadının bagajında. gumruk muhafaza ekıplennce arama yapıldı Arama sonucu. yurda kaçak olarak so- kulmak ıstenen v aklaşık 20 bın YTL değennde 1025 adet vıtamın ıçenklı ılaç ele geçınldı Sav- cılığa sevk edılmek uzere gozaltına alınan 2 ka- dmın, ılaçlan Istanbul'dakı ozel bır hastane ıçın getırdıklenm soyledıklen belırtıldı Düğün öncesi kazada öldü • KAYSERİ (Cumhuriyet) - Kaysen'de dun ya- pılacak duğun oncesı. gelını kuafore goturen 24 yaşmdakı damat Kazım Aydoğan. kullandığı oto- mobılın takla atması sonucu yaşamını yıtırdı Otomobılde bulunan gelın Gulçın Çulha ve 4 ak- rabası ıse yaralandı Hastaneye kaldınlarak teda- vı altına alınan Gulçm Culha. bır ay once resmı nıkâh kıydığı eşmın olum habennı alınca sınır krızlen geçırdı Damadın Yıldınm Beyazıt Ma- hallesı Sohbet Sokak"ta bulunan duğun ev ı ıse olum habenyle yas ev ıne donuştu Mersin'de vahşet • MERStN (AA) - Mersın'de, 5 yaşmdakı bır erkek çocuğunun. tecavuz edıldıkten sonra başı taşla ezı- lerek oldurulduğu bıldınldı Merkeze bağlı Musalı koyunde, 5 yaşmdakı erkek çocuğu B K, koyun ıl- koğretım okulu bahçesınde başı taşla ezılerek oldu- rulmuş halde bulundu Yetkılıler, B K'nın oldurul- meden once tecavoıze uğradığının belırlendığını, bo- ğazında da darp v e ıp ızlen bulunduğunu bıldırdıler Olavla ılgılı olarak FK'nın (16) gozaltına alındığı, soruşturmanın surduğu bıldınldı Beykoz'da orman yangını • İST\NBUL (AA) - Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın, ıtfaıye, Orman Bolge Mudurluğu ve jandarma ekıplennın mudahalesıv le kısa sure- de sonduruldu Kavacık Elmalı Barajı mevkıınde- kı ormanlık alanda akşam saatlennde henuz belır- lenemeyen bır nedenle başlayan yangına, Umra- mye ıtfaıyesı v e jandarma ekıplen ıle Orman Bol- ge Mudurluğu helıkopterlen katıldı Kısa surede kontrol altına alınan yangında, 500 metrekarelık alandakı kızılçam v e meşe ağaçlannda kuçuk çaplı tahnbat meydana geldığı belırtıldı Hayata seyırcı kalmak yerıne her anın her fırsatın tadını doya ooya v karmak stıyorsan ıçerı gır Kımı zaman kentın karmaşasırda kım zaman da doğanın kucağ nda heyecanlı renklı ve coşkulu bır dunya sana sunuluyor Daha ne bekliyorsun? Suzuki Otomobil Pazarlama ve Ticaret A Ş www suzuk com tr $SUZUKI Way of Lffe! ADANA Mıçı Otomotıv (C322 459 54 82 • ADAPAZARI Asyalı 0264i 278 34 35 • ANKARA Bekta?lar Mot Araç Gazo^vranpaşa (0312 446 20 81 • Kanguru Otomotiv Bahv ei e-. pr 0312 223 24 24 • ANTALVA Durmazlar Otomotıv 0242ı 340 55 75 • BALIKESİR Uytunlar Mot Araç LTD 0266I 373 23 68 • BURSA Nışancı Otomotıv (0224/ 211 54 55 • ÇANAKKALE A&B Otomotıv 02861 213 51 00 • DENİZLİ Varolan Otomobılcıhk 0258 251 84 84 . ESKİŞEHİR Doğanay Otomotıv 0222 224 22 22 • GAZİANTEP Aymen Motortu Araçlar (0342 338 43 00 • İÇEL / MERSİN Turgutlar Otomotıv (0324) 327 47 91 • İSTÂNBUL . Gökşenler Otomotıv Ac baden- 02161 545 8 0 1 - Nasan A Ş Avc ar C2 2 519 1 3 1 J • Ozhamurkar Otomotıv Bo^tarcı 0216 658 9 4 6C • Ö z h a m u r k a r O t o m o t ı v c ener>-olu (0216) 550 4 9 0 0 • Rallı O t o m o t ı v Gayretteoe 0212) 288 12 30 • Yapar O t o m o t ı v Kuçu<ya 0 2 1 6 367 67 3 0 • Kaya O t o m o t ı v Le.ent 0212) 280 9 8 89 • Oğuşlar O t o m o t ı v _ n r a r v » 0 2 1 6 521 21 9 4 • İZMİR Oto Işık B r ,a C232 462 80 15 • Asl Otomotıv Gazıem r 10232) 254 7070 • Çenbercı Otomotıv Narl dere 0232 239 29 0C • KAYSERİ Tekın-Şen Oto (0352ı 320 98 00 • KOCAEU Turksoy Otomotıv 10262 335 48 «0 • KONYA Danışıklar Otomotıv 10332, 238 98 84 • MUĞLA Şafak Otomotıv Manra s (0252) 412 70 91 • SAMSUN Işık Otomotıv (0362I 266 7 3' • TEKİRDAĞ Ertuğrul Otomotıv Çorlu (0282) 653 35 47 • TRABZON Işık Otomotıv I0462 221 11 04 • KDZ EREĞU Asyalı Ozdemırier Oto <C372 322 68 86
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog