Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına ÎLHAIN SELÇUK Genel Yavın Yonetmenı İbrahim Yıldız • Yazuşlen Mudunı SaKm Alpasbn • Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Istıhbarat Cengız V ıldırım • Ekonomı Hasan Erış 0 Kultur Egemen Berköz 9 Spor Ab- dulkadır Yucelman • Makaleler Samı Ka- raören # Duzeltme Abdullah V azıcı # Bıl- gı Belge Edıbe Buğra • Yurt Haberlen Meh- met Faraç 0 \\rupa Temsılcısı Gura\ OA. Yavın Kurulu tlhanSelçuk(Baş- kan), Emrc Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Ennç, Hik- met Çetinkava, Şukran Soner, tbrahım Yüdız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. •\nkara Temsılcısı Mustafa Balha\ Ataturk Buhan No 12^ Kat 4 Bakanlıklar Tel 419^020 ı" hai) Faks 4I9S02" 0 Izmır Tem-ılciM Serdar kızık. H Zı>aBl\ 1^2 S 2 ^ Tel 441122lı Faks 44HT4-I # •\dana TemsılciM Çetın \ ığenoğlu. Inonu Cd 119S \ o 1 1 Tel 363 12 11 Faks % 3 ! 2 b Antal-aTeniiikM \hmetOruçoğluDe-ı1 zMah ÇelAta, U Merkezı Kat 6 Tel 0242 248IK)N" Fakb 248">P 0 ldan\eMaht$ler Bülent\ener 0 Satıs. Fa- zılet Kuza 0 ( umhurnet Reklam 0 Genel Mudur Özlem A\den 0 Genel Mudur ^ı ardım Ubi Nazende Pal Tel (0212) 251 98 "4 - "5 2-1 98 "1 °2 Fak. (0212) 2M 98 68 Rezer- >as\on ı212)M2O^O^Fak^ 2125H8463 •mımliMn \enıG™Hate \|ansıBMH>e t J BasJa MotezGazeıeLtereıBaMm\avTnulıi,San TuıiocaaCad W41 Caialoüu 4 -V} Pk 246 Suiecı Dağrtun Me Td ı J- :uhalı Falu ı eTıc \} t umhun\ett.om tr AGLSTOS200'' Imsak428 Güneş6 0 7 05le 13 16 IkındıPO] •U.şam 20 13 \atsı 21 43 Locarno Film Festivali'nde Rodrigo Garcia'nm '9 Yaşam' isimli filmi birinci oldu Aslan'a 'Gümüş Leopar'Türkiye 24. sırada yer alıyor Internet kııllamcılan 1 mifyarayaklaştı ANKARA (AA) - " Internervvorldstats " ın, araştırma şırketı ACNıelsen'e dayanarak yayımladığı \enlere gore, dunyada yaşayan 6 mılyar 420 mılyon ınsanın yuzde 13 9"u (938 mılyon 711 bını) ıntemet kcullanıyor Turkıye'de ıse ınternet kullanıcı sayısı, son 4 5 yılda yuzde 263 ıle yuzde 160 olan dunya artalamasının uzennde artış gosterdı Son venlere göre, 7 3 mılyon ınternet kullanıcısıyla Turkıye, dunyada 24'uncu sırada yer alıyor Yaklaşık 203 mılyon ıle dunyada en fazla ınternet kullanıcısına sahıp ABDyı 103 mılyon ınternet kullanıcısıyla Çın, 78 mılyon mternet kullanıcısıyla Japonya \e 47 mılyon ınternet kullanıcısıyla Almanya ızhyor Uzümün güzel yüzü Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağh Aksalur beidesinde düzenknen Alaca Şenliğf nde Ankara Rauf Orbary Üköğretim Okulu 8. sınıf öğrencisi Özkm Ozgen, "\laca Guzefi" seçOdL \ksalurhılar Alaca Şenliği kapsammda duzenlenen yanşmada 13 yaşmdakj Özlem Özgen, 17 genç. kız arasından birinci secildL 7 kişilik komitenin seçtiği Ozgen, Aksaluriu olduklannı beürterek "Ailem ile birtikte yaz tatiümi geçirdiğinı Vksalur'da duzenlenen bir organizasyonda üzüm gıızefa' seçüdim. Benim için bıiyük bir sürpriz oldu" dedL Şenlikte konuşan Aksalur Beledhe Başkanı Mehmet Çalışkan, üzümcülüğün geüştirilmesi \e yeni cins üzüm türlerinin bağlarda vetiştirilmesi gerektiğini söyledL Festhal etkinlikkri kapsamında belediye mevdanında sanatçı Mithat Körler, $ev0en eseıierinden duşan bir konser verdl (Fotoğraf SELAHATTlN ŞAHİN) Kültür Servia - Yedıncı sanatın onemlı buluşmalanndan "58. Uluslararası Locarno Film Festi- vali"nde "Altın Leopar"ı, ABD'lı yonetmen Rodrigo Garcia'nın "NineLives/9Yaşanrıaldı "En t>i Film" dalında 18 fılmın yanş- tığı festıvalde "Gümüş Leopar" odulunu uç film paylaştı "Gü- miış Leopar" alanlardan bın, Turk asıllı Alman yonetmen Yıl- ma/Aslan ın "Fratricide/Kardeş Katili" adlı fılmı olurken, odulu alan dığer ıkı film Alman yonet- men Florian Hoflineister'ın "3 Gdar Kalter"ı ve Iranlı Bizhan Mirbakeri'nın "Ma Hameh Kho- ubim / Hepimiz tyiyiz"ı oldu "En lyi Erkek Oyuncu" odulu "La Neuvaine"dekı oyunuyla Patrick Drolet'e venlırken, "En t\i Kadın Oyımcu" odulunu Glenn Gose, Hoüy Hunter, Sissv Spacek, Robüı VVright Penn, Kathv Baker, Amv Brenneman, Elpidia Carrilo, Li'sa Gaj Hamilton ıle Armanda Se>f- red paylaştılar "Jüri Özel Ödü- Ki" Fransa Japonya ortak yapımı "Fratricide"a \ enlırken, yanşma- lı bolumde dıger ozel odul de In- gıltere/Almanya Fransa ortak ya- pımı "The Piano Tuner of the Earthquakes"ın oldu "FIBRES- O Jüri Ozel Odülü" de "A Per- fact Day" adlı ortak yapımın ol- du "lzİe>iciOdülü""Zaina,ca- valiere de rAÜas rı a gıderken, "Ekümenik Jüri Ödülü" de Ka- nada yapımı "La \euvaine rı ye venldı Vıdeo dalında "Altm Le- opar" odulunu yıne Kanada yapı- mı "Les Etats Nordiques" ıle Fıhpmler yapımı "Masahista" paylaştı Locarno Film Fes- tıvah'nınjunsınde Vıttorio Storaro, Valerio Adaml Nild Karimi, Aparna Sen, Linda Myies, Tsai Ming Liang \ e Ric- hard Schlagman yer ahyordu SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN ı ı • •• n Gâzi'nin Kutsal Sıpn'nı Kim Biliyor?... (Tesbit/11." çok rıca etsem, şu aşağıdakı sa- tırlan, dıkkatle okurmusunuz? Bence, Gazi vedo- nemı konusunda atıp tutanlar ıçın, cıddı bir 'ıbret' ıçerıyor da, onun ıçın soyluyorum "... 29 Ekim 1933 törenlerinin görkemli geç- mesi için, her türlü önlem alınıyor, çalışmalar yapılıyordu. Ankara'daki törene SSCB'den Sa- vunma Bakanı Voroşilof, Genelkurmay Başka- nı Budiennı ve Buyukelçı Karahan katlacaklar- dı. Başında, Istiklâl Marşı'nı besteleyen Zeki Üngor'un bulunduğu, Mûsıki Muallim Mektebi öğrencileri, birkaç ay önce Sovyetler'in ulusal marşı Enternasyonal'ı oğrenmeye başlamış- lardı. Zeki Bey'in işaretiyle ve ilk sözcüğü 'sta- vay'la (uyan) başlayan marş pencerelerden ta- şıyor, ritmi, iniş çıkışlanyla Cebeci'ye yayılıyor- du..." "...29 Ekim 1933 günü geçrt töreninde sıra Mû- sıki Muallim Mektebi'ne gelınce, Riyâset-i Cum- hur Bandosu 'Enternasyonal'ı çalmaya başla- dı. Öğrenciler marşı Rusça söyleyerek, Ata- türk'ün ve yabancı konuklann önünden geçti- ler..." (Kemal Anadol, 'Karşı Yaka Memleket', s 32 3 Basım Doğan Kıtap 2003) Sadece ıkı noktaya dıkkatınızı çekeceğınr 1/29 Ekim 194O'ta, yâni Ismet Inönü 'Cum- huriyeti'nde böyle bir 'mârifet' yapılsaydı, o öğ- rencilerin de, Istiklâl Marşı bestecisı Zeki Ün- gör'ün de, başına ne turlu belâlar gelırdı, düşü- nebiliyor musunuz? 2/Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıldönümütö- renlerine, acaba niye yalnız SSCB'nin önemli adamlan katılmışlardı? Acaba niye, günümüz- de cancığer kuzu sarması olduğumuz, kuyruk- lanna takıldığımız 'demokrasiler'den hiçbirinin yüksek temsilcısi yoktu? Bu sakın, Mustafa Kemal Paşa'yı kendilerin- den saymadıklan ıçın olmasın?) Nutuk1 aslında neyl anlatır? (Çağnşım/4. ' soylemıştım sanınm, ben 'Nu- tuk'uıkıncıdefa, Paris'te okudum Turbigo'aa/fl, opıslığı, kanşıklığı ve kuşkululuğu tarbşılmaz, uçun- cu sınıf bir otelde, kı bıze Pans 'ten zıyade, o dev- nn Sirkeci otellerını hatırlatırdı Isınma yerıne, oda- da bir gaz sobası, tuvalet kondorun sonunda ve pıs, yolculann kımler olduğu, nıçın geldığı belırsız, ama 'hancının kımlığı açık Monsieur Gailhac! 'dıre- nış'e katıldığı ıçın mı nedır, 'temerkuz kampların- da' haylıyatmış, Breton asıllı bir Fransız- Ona med- yûn-u şûkrânım. ıkamet ıznım olmadığı halde, ay- I Arkası 8. Sayfa 'da e-mailrtilahan- ısnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 26019 88 www vw com tr Arka park sensörü, 2006 MODELLER GELDİ On park sensörü. YANÎ PASSAT'I ELÎNÎZLE KOYUYORMUŞ GÎBİ RAHAT PARK ETME TEKNOLOjtSl. Passat, sensorlensayesındeonunuzdekıvearkanızdakımesafeazaldıkçasızıseslıolarakuyanyor Bu sayede en zor yerlere bıle kolayca park edebüıyorsunuz Passat'ın luks anlayışınızı değışürecek daha bırçok ozellığı \ar Elfrenınıbir duğmeye sıgdıran "elektronık park frenı' çıft vonlu "dual klıma" ve yokuşlarda kaymanızı engelleyen "Auto Hold" bunJardan yalnızca bırkaçı Tabu butun bunlar bir araya gelınce de ona yenı bir ozellık daha eklenıyor Passat açık arayla sınıfının lideri* Pekı onu yakından tanımaya ne dersıniz 7 Sizi Volkswagen Yetkili Satıcılanna bekliyoruz. Passat. Bu lükse çok çabuk alışacaksınız. Otomobıl aşkına 'Otomobıl Dısmbutorlen Eternegı nın Hazıran 2005 venlenne gore DOĞUŞ OTOMOTİV PASSAT OANISMA HATTI 0212 335 04 20 Volkswagen Yetkılı Satıcıları Adopaıan Otoltur (02641 291 09 52 istanbul Acariar Kavacık (02)6) S38 76 00 Dojuç Oto Kortol (0216! 377 43 90 Ganeral 4 Uv.nt 10212) 280 25 25 Bohkmr Yajcı (0266) 221 72 40 AFhjf Bokfelı«v(er (0212) 411 17 00 De£uf Oto Moılak (0212) 335 36 37 M*tal G Osmanpaşa (0212) 476 00 60 Buno Doju» Oto (0224)272 40 40 Dojuf Oto Esenyutt (0212)423 80 10 Enl Bo§d<rl CacM*sı (0216)55010 00 M.ı Flaryo (0212)468 08 08 ÇoHu ÇaUşkan (0282) 673 47 00 Do$Uf Oto Etıler (0212) 257 11 16 Erd Maltep. (0216) 458 67 67 Relcor Altımnad* (0216) 474 21 21 Tomoş Tapkopı (0212) 613 83 83 Tamaş V.lı.(<ncfi (0212) 414 00 00 lımıt Ark Oto (0262) 349 54 00 Kdz Er*$İ! Yozıcıojlu (0372) 323 14 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog