Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

^ĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Tahkimden çıkan ders Ulusal yargının denetım yetkıten daraltılıp ulusla- rarası tahkımın kabul edılmesı DSP-MHP-ANAP ko- alısyonu donemınde gerçekleşmıştı 0 sureçte neredeyse bır avuç ınsan ve kuaım bu egemenlık devnne karşı çıkarken hukumet sözcule- rı ıle sermaye çevrelen "uluslararası tahkım" kabul edılırse Turkıye'nın koşeyı doneceğını ılen surmuş- lerdı TUSİAD "tahkımle 5 yılda 15 mılyar dolar" gele- ceğını ılerı surerken donemın Enerjı Bakanı Cumhur Ersümer kendını tutamayıp "hemen" gelmesı bek- lenen yabancı seımaye mıktannı 30 mılyar dolara de- ğın yukseltme cesaretını gosterıyordu Tahkıme olanak veren anayasa değışıklığı Ağus- tos 1999'da gerçekleştırılmıştı Demek kı aradan 6 yıl geçmış Ne mı olmuş? Elektnk Muhendısı Fatih Kaymakçıoğlu, "Kamu Yonetımınde Uluslararası Tahkım ve Enerjı Polıtıka- lan" adlı kıtabında, ne olduğunu rakamlara dayana- rak açıklamış "2002 yılında ızın venlen yabancı ser- rnaye tutan 2 mılyar 243 mılyon dolar olmuştur Bu mıktar2001 yılında 2 mılyar 725 mılyon dolar, 2000 yılında ıse 3 mılyar 477 mılyon dolardır TC Merkez Bankası tarafından yayımlanan öde- melerdengesı ıstatıstıklenne gore, 2003yılında 546 mılyon ABD Dolan olan sermaye (gınş), 2004 yılın- da yuzde 94 13 artarak 1 mılyar 60 mıtyon dolar ol- muştur " Kaymakçıoğlu'nun vardığı sonuç bellıdır "Turkıye'de enerjı açığı olduğu, bunun ancakge- niş çaplı yatınmlaha karşılanabıleceğı, bu nedenle yabancı sermayeye ve şırketlere gereksınım oldu- ğu ıddıası ılen sürvlmekteydı Ancak uluslararası tahkım düzenlemelennden sonra, enerjı sektörü de dahıl olmak uzere yabancı yatınmlann artmadığı gö- rülmüştur" Pekı, ne gorulmuştur'? Beyaz Enerjı Operasyonu gorulmuştur, yap-ışlet- devret ve yap-ışlet santrallarının kamuya olan zara- nnın 2 3 mılyar dolara ulaştığını belırleyen Sayıştay raporları gorulmuştur Kısacası, bınlen gotururken Turkıye ulusal yargı yet- kısını devretmekle kalmıştır 1 ISIK KANSU Çocuklarımızın çığlığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı, eğı- tımcıler "Kız öğrencıler okumalı" dıye çır- pınıyor Bu alanda epey adım atıldı, ama yetmez Sosyolog Aygül Fazlıoğlu ıle ekono- mıst Nilüfer Dersan'ın GAP Bolgesf nde yoksul çocuklann eğıtıme kazandırılma- sı ıle ılgılı raporlarını okuyunca yureğımız- de duyduğumuz ınce sızı da yetmez Rapordan uç ornek - Dıyarbakır Benusen mahallesındeya- pılan bır hane zıyaretınde 9 çocuklu bır aı- lenın en buyuk çocuğu olan 9 yaşındakı kız çocuğu okula yoksul oldukları ıçın gonderılmedığını, Çok Amaçlı Toplum Merkezı'nde açılan okuma-yazma kur- suna devam edebıldığı ıçın "çok mutlu ve şanslı" olduğunu ıfade etmış, ancak ça- paya gıdeceğınden dolayı okuma-yaz- ma kursunu bırakmaktan duyduğu uzun- tuyu dıle getırmıştır - Dıyarbakır 75 Yıl Çocuk ve Gençlık Merkezı'ne devam eden çocuklarla yapı- lan soyleşıde, çocuklardan bın "Ben ba- bam çalışmadığı ıçın çalışmak zorunda- yım Çalışmasam harçlık bulamayaca- ğım, çalıştığımdan derslere zaman bula- mıyonım" demış, bır dığer çocuk ıse "Fab- nkalaraçsınlar, babalanmıza ış sağlasın- lar Onlar çalışırsa bız çalışmak zorunda kalmayız, daha çok ders çalışırız" dıye- rek duşuncelennı rfade etmışlerdır - Ortasu koyunde yatılı ılkoğretım bol- ge okulunda (YİBO) okuyan 5 sınıf oğ- rencısı bır kız çocuğu "Köyde çok dedı- kodu oluyor Pantolon gıymeme bıle ka- SfiiYIM m rışıyortar Okuyup hemşıre olmak ıstıyo- rum, hastalan lyıleştırmekıstıyorum "demış- tır Benzer şekılde Gulyazı koyunde YlBO'yu bıtırmış bır genç kız, "Burada yapacak bır ış yok Okuyup hemşıre ya da polıs olmak ıstıyorum Ama lıseye gıdemıyorum, köy- de açılan kılım kursuna devam edıyorum" dıyerek uzuntusunu dıle getırmıştır Rapordakı en çarpıcı saptamayı da ak- tarmadan geçmeyelım "YİBO 'da okuyan bır çocuğun aıleye ay- lık malıyetı ayda 10-15 mılyon TL'yı bulmak- ta, bu nedenle aıleler çocuklannı YİBO'da okutmakta zorianmaktadırtar " Okuyamayan çocuklann, onlann anne ve babalannınçığlığıdırbu Duymak ısteyen du- yar Cumhupiyetin efesi Emeklı cumhunyet savcısı, yazar Berin Taşan, "Bır Tanığım Kalsın" kıtabında Cumhurıyetın devrımcı Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'a ılışkın şu bılgıye yer vermış "Rıvayet ederler kı, Mahmut Esat Bozkurt'un Adalet Bakanlığı sırasında Ege'de bır cumhunyet savcısı, ılçesındekı cezaevını gezerken vergı borcunu odeyemedığınden dolayı kaymakamın emnyle haksız yere cezaevıne konulan bıryurttaşa rastlar O gunku yasaya gore ceza ve tutukevlennın yönetım ve denetımı ılçelerde kaymakama, ıllerde valılere aıt olduğundan haksız yere tutuklanan yurttaşı cezaevınden çıkaramaz Durumu Adalet Bakanı'na bıldınr Mahmut Esat Bozkurt'un telgrafla yanıtı şudur 'Cumhurıyetın efesı, tabancanı al, cezaevındekı o yurttaşı çıkar, ben de gelıyorum ' Gerçekten telgrafın peşınden Mahmut Esat Bozkurt da gelır Sonra çıkanlan bıryasa ıle cezaevlennın yönetım ve denetımı cumhunyet savcılanna venlır Bu, Ataturk Cumhunyet'nde bır adalet bakanının cumhunyet savcısı hakkındakı guvenı ve haksızlığa karşı olan tutumudur " Bır zamanlar bu ulkede savcılara "Cumhunyetın efesı" denıyormuş Bugun aynı ulkede Cumhunyete efelenenler ensemızde boza pışırebılıyorlar... ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILMAZ ŞlPAL SSK'nin40Yıh(l):Mart 1965-Şubat 1969 Dönemi 1965 yılında 506 sayıh Sosyal Sıgortalar Yasası'nın yu- rurluğe gırmesıyle, 4792 sayıh kanunla kurulmuş bulunan (Işçı Sıgortalan Kurumu) adı (Sosyal Sıgortalar Kurumu) olarak değıştınlmıştır "Bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren ta- rafuıdan çauşünlanlar" sıgortalı sayılmış ve Sosyal Sıgor- talar Yasası kapsamına alınmıştır Sosyal Sıgortalar Yasası'nın amacı, kapsamına aldığı sı- gortalılara "tş kazalanyla meslek hastahklan, hastalık, anahk, malullük, vaşlıhk ve ölüm haDerinde" sosyal sıgorta yardımlarını sağlamaktır Bu yardımları saglayabılmek ıçın, sıgortalılar ıle ışverenlennden sıgorta koluna gore alı- nacak prım oranlan belırlenmıştır Yasanın yururluğe gırdı- ğı 1 Mart 1965'te sıgorta pnmıne esas alınacak kazancın alt sınm ayda 240 TL (eskı TL), ust sının ıse ayda 3 000 TL (eskı TL) olarak saptanmıştır 1 Mart 1965'te sıgorta kollanna gore alınan pnm oranla- n A) tş Kazalanyla Meslek Hastalıklan Sıgortası pnm ora- ,ıı, ışyennın tehlıke sınıfına gore en az % 0 5, en çok %6 olmuş ve pnmın tumunun de işveren tarafından odenmesı ongorulmuştur (Bugun bu pnm en az % 15, en çok % 7'dır) B) Hastahk Sıgortası pnmı, sıgortalının kazancınm % 4'u, ışveren payı da % 4 olarak toplam % 8 oranında belır- lenmıştı (Bugun bu oran % 5 sıgortalı, % 6 işveren payı olarak toplam % 11 'dır) C) Analık Sıgortası pnmı, bugun de sıgortalının kazancı- nm % l'ıdır Bu pnmı vermekle yalnız işveren yukumlu- dûr D) Malûlluk, Yaşlılık ve Olum Sıgortalan pnmı, 1 Mart 1965'te sıgortalı kazancınm, % 5'ı sıgortalı, % 6'sı da işve- ren payı olarak toplam % 11 'dı Boylece, 506 sayıh Sosyal Sıgortalar Yasası'nın yururlu- ğe gırdığı 1 Mart 1965'te normal ışler toplam sıgorta pnm- len oranı, pnme esas alınan kazancın % 20,5'ı olarak sap- tanmıştı Bugun normal ışlerde sıgortalı ve işveren payı % 33 5'tır Ağır, yıpratıcı \e tehlıkelı ışlerde ıse bu oran % 41'e ulaş- mıştır SSK (Normal Işler) Sıgorta Kollan 1) Iş Kaza ve Meslek Hastalık 2)Hastahk 3) Analık 4) Malullük, Yaşlılık \e ölüm Toplam Pnm Oranı Pnm Oranlan 1 Mart 1965 % 0,50 % 8,00 %l,00 % 11,00 % 20,50 lTemmuz2005 % 1,50 % 11,00 % 1,00 % 20,00 % 33,50 1 Mart 1965'te sıgortalılann yaşlılık ayhğından yararla- nabılmesı ıçın sıgortalılann "a) Kadın ise 55, erkek ise 60 vaşını doldurmuş obnası, b) En az 25 yüdan beri sigortalı bulunması, c) En az beş bin gün malullük, yaşlılık ve ölüm sıgortalan primi ödemiş olması" gerekmekteydı Sosyal Sıgortalar Yasası'nın en çok değışen maddelennden bı- n de "Yaşlılık Avtgmın Hesaplanması" başlıklı 61 maddesıdır Yaşlılık a>lığı bağlanması ıçın gereken koşullan "yerine getirerek yaşlılık avlığı bağtanmasına hak kazanan sigortab- ya, işten aynldığı tarihten önce malullük, yaşhhk ve ölüm si- gortalan primi ödenmiş son on takvhn yıhnın prim hesabı- oa esas tutulan kazanç tutarlan toplamı en yüksek olan yedi ukvim yıhna göre bulunacak ortalama yıllık kazancınm % 50'si oranmda ydlık vaşhhk gefiri" bağlanmakta ve sıgorta- hlık suresının 34 yıldan eksık her tam yılı ıçm belırlenen °o 50 orandan % 0,50 ındırme yapılmak suretıyle yıllık \aşlılık gelın bağlanmaktaydı "60'tan yukan yaşta ayhk bağianan sigortahnın yühk yaşhnk geüri" aynca "60 yaşın- dan sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 arö- riarak'' hesaplanmaktaydı 1 Mart 1969'da yururluğe gıren 1186 sayıh yasa ıle Sos- \a\ Sıgortalar Yasası'nda yapılan bır değışıklıkle îş Kaza- lanyla Meslek Hastalıklan Sıgortası ıle Malulluk, Yaşlılık ve Olum Sıgortalanndan aylık bağlanmasına ılışkın koşul- lar ıle ayhkların hesaplama yontemı de değışıklığe uğ- mnıştır KİM KtME DUM DUMA BEHIÇ AK behıcakı yahoo.com. tr HARBl SEMÎH POROY semihporoy < ı yahoo.com OTOBÜSTEKİLER k_urgenc<a yahoo.com TARİHTE BUGÜN MLVTAZARIKA* 15 Ağustos tnctc.mumtaz-arikan.com KOVBOY MİZAHÇI WILL ROGSRS.. | Anna Lehr ıle. bır 13S5'TE BUGU*l,AMERtKALI MızAHÇI, ŞOVMSN l/e £IAl£Mı4 OYUN- CUSÜ u/ıu eoGees(t//L gocr/eş) BIR UÇAK KAZASINOA ĞLOU. KIZIL&SRIU 8M 8A8AMIH ÇlFTUKTE Y£T/ŞMIŞ OĞUJ OtAH RO&ERS, lYl 8lü 8W/C/ VE İCEMEMTUSTTKfYt» W/LL R YÜZYtL 8AŞlMt>A,ONOE BUFFALJO BlLL'lN 'VAHŞl BAn NE,ABDINOAN DA ZlBSFBLT'lfJ fS£VÛSUNE/K/fnLMIfTt. BUM- LAdJ, S/AJEMA OYUfJCULİIĞO ıZiSPf TVH4F, BECERlKSlZ Ve CJNSEL ÇZKıClUĞı BULUUMAYAU SlR OYUUCUYDU AMA SE- YlRCl 7ASAF/AJOAAJ ÇOK TUTVLUUÇTU. HERÇEY GUÇUl YAUI kAIZAHÇtUĞIYOl. BlHÇOtLK/mP YA2AN IU ESPfttLEIS.ı BÛYUK glR. ZEKÂUIU ÜRUfJUYOÛ IŞTE BAZI O&fJEKJJER • "AIL£ PAPA§AMINIZI ICENnN OSP/KOPUOJSUAJA SA7X8lLEOEK TAIS.ZDA MI YAÇtYO/ZSUMUZf* Hz ISA'NIN yAÇA- MINI ANLATAAJ BlR FILH4 /ÇlN D£, "8UNDAAJ BÛYUK FH-M YAPI- LAUAZ, ÇUUKU DAHA BÛYÛK BllS KONU ICALMADt " PEMIŞTt.. KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLANEN TEBLİGAT Dosya No 200> 496 E <\lacaklı Akbank TAŞ \ ekılı <\\ Derv a R. Galatalı Borçlul lar) Vlurat \nk Be\ dur Feha Teks San Ltd Akıncılar Mah. Öğreöcı Sokak No 23 D 6 Gungoren Istanbul Borç Mıklan ' ~'Ç P n \TL(Faızvemasraflarhanç) BorcunSebebı Kredıkartı kullanımından dogan banka alacağı DosyamızaolanborcunuzdandolavıjTikanda^azılıadresınızeOr nek 49 No lu odeme etnn teblığe gondenlmış olup bu adresınıa teık etngınızden odeme emn büa teblıg lade edılmışür Zabıtava yaalan araşnnna sonucunda adresuıız bulunama dığından ışbu odemeemrmın normal surelere b gun ılave^ı ıle ılanen teblığıne karar \enlmışar Yukanda jazüı borcu \etaljp mastaflannı ışbu ılanm gazetede neşn tanhınden ıtı baren 22 gun ıçınde odemenız borcunuzun tamamına \e\a bır kısmma \e)a alacaklınm takıbat ıcrası hakkında dahü bır ıtırazımz \arsa. senet altındakı ımza sıze aıt değılse \ıne bu 22 gun ıçınde avnca ve açtkça bıldırmenız aks>ı halde bu senedın sızden sadır olmuş sa\ılaca|ı ımzayı reddetûğınız takdırde mercı onunde vapılacak dumşmada hazır bulunmanız buna uymazsanız \akı ıtırazınızın mu%akkaten kaldınlacagı senet \e>a borca ıtırazınızı >azılı \e\a sozlu olarak ıcra mudurlugune 22 gun ıçınde bıldırmenız bıldırmedığınız tak dırde borcun kesınleşmış savılacagı yıne a\™ muddet ıçınde mal besanında bulunmanız şayet bulunmazsanız \e>a hakıkate aykın be>anda bulunursanız. hapısle cezalandınlaca ğınız, borç odenmez \eya ıüraz edılmezse cebn ıcra>ade\amedıleceğı ışbu odeme emnnın vukanda yazıb borçluya teblığı kaım olmak uzere ılan olunur Basın 18^52 SAĞNAK NtLGÜN CERRAHOĞLU halya'nın "Korku Yazf ROMA - Avrupa'nın "Islamcı teror" korkusu o du- zeye ulaştı kı, "tesettur" ya da "çarşafh" uç kadın "fe- rorpanığt" estırmeye yetıyor Venedık te bır 'şehır hatları vapuruna" guvenlık bu yuzden geçen hafta el koydu Yolcuların yureğını ağ- zınagetıren kadınlardan bırının "tesetturlu", dığerlen- nın çarşaflı' olması, şuphe çekmelenne yettı Ağustos sıcağında "Canal Grande'de "çarşaflany- la" turızm yapan kadınlan garıpseyen bır gorevlı, ış- guzarlıkedıp 'alarm" vennce ortalık bırbınne gırdı Ve- nedık'ın en luks otellennde kaldıklan anlaşılan petro- dolar zengını Kuveytlı tunstler Italyan makamlanna "Ne bombacısı^ Bız tunstız1 " dıye meram anlatmaya çalışadursun polıs "her ıhtımale karşı" koca vapuru boşalttı Polıslerın yanı sıra yolculara da hesap vermek durumunda kalan Kuveytlı kadın tunstler, "çarşaflı tu- nzme" yuzlennı gozlennı açıp kımlık kontrolunden geç- tıkten sonra devam edebıldıler Orta sınıf tatile çıkamıyor Bu "trajıkomık" olay bu yaz Çızme'dekı havayı ozet- lıyor 2005 yazı bır korkuyazı" Tek korku Islamcı teror"değıl "Avro"ıletavanyapanfiyatlar ışsızlık, eko- nomık daralma buyuk bır guvensızlık, belırsızlık ve gelecek korkusu yaratıyor Orta sınıfı bulaşıcı bır vırus gıbı saran bu "korku", yaz tatılını zehırledı Altı mılyon ttalyan, vazgeçılmez say- dıkları "tatıl duşunden" bu yıl feragat etmek zorunda kaldı Adnyatık kıyılan, Lıgurya nvıerası Toskana koy- len yan yanya boş "Egzotık kıyılarda ucuz tatıl" se- çeneğı Şarm el Şeyh bombalanndan sonra cazıbesı- nı yıtırdı Iç tunzmı de "Avro pahalılığı' bıtırdı "Messaggero" gazetesı kalem kalem dokum çıkar- mış Dort kışılık bır aılenın 'uç gunluk hafta sonu tatı- lı" ıçın, 1000 (bın1 ) Avro yu gozden çıkarmalan gerekı- yor Benzın parası otel- yemek-ıçmek plaj gınşı ga- zete dergı falan derken fatura goz açıp kapayana dek 1000 Avro yu buluyor Bu fiyatlar karşısında yanlız ev sahıbı italyanlar de- ğıl, her yaz Çızme ye akın eden zengın Kuzeylı tunst- ler de pes ertı Rımını sahıllerınden el ayak çeken Al- manlarmesela toplucaHırvatıstan'agoçettıler "Ital- yan fiyatlannı" ancak "petrol zengını Araplar" kaldı- rabılıyor Onlardan da italyanlar urkuyor "Kamaval mevsımı" dışında Venedık'te "çarşaflı kadın" gorme- ye alışık olmadıklarından panık oluvenyorlar Ve 'Billionaire'dekiler... Çızme'dekı bu gorulmemış bereketsızlığın tek ıstıs- nası, 'SardınyaAdası" Fılm yıldızlan mankenler, fut- bolcular, finans dunyası kodamanlan borsa spekula- torlen, bankacılar Arap emırlen, "global düzenın" sı- yasetçılen, Berlusconı Berlusconrnın arkadaşı (Ispan- ya eskı başbakanı) Aznar Aznar'ın "finans patronu, sıyasetçıdamadı" Agag korumalar paparazzıler, ye- nı zengınler dunya yıkılsa Sardınya dan caymıyor "Medenıyetlersavaşı" teror, ekonomık knzfalan dın- lemeyen bu ekıp muhteşem "Costa Smeralda" sa- hıllerınde, o koy senın bu koy benım yattan yata "mı- safırcılık" oynamaya devam edıyor Gecesı 2 bın Av- ro'luk "Cala dı Volpe" ve "Porto Cervo" otellennde, aperıtıf saatı buluşuyor akşam yemeğınde "Bıllıona- ıre"\r\ yanlız unlulere" açılan ozel bolumlennde tek- rar randevulaşıyorlar "Bıllıonaıre" -Turkçesıyle "Mılyarder"- bırgece klu- bu, dıskotek ve restoran Global duzenın ış ve sıya- set bağlantılan bu klubun duvarları arasında kurulu- yor Klubun kır saçlı patronu unlu "playboy" Flavıo Bnatore'nın çevresı Naomı Campbell gıbı manken- lerden, Ispanya eskı başbakanı Aznar ve Beriusconı'ye dek uzanıyor "Formula 1" dunyasının da ıçınde olan ve 7 5 mıl- yon Avro'luk "yenı Ferrarı "sı ıle ovunen Bnatore, "Bıl- lıonaıre"ın yalnız VlP'lerı ağırlayan "kapalı devre" bo- lumlennde, ış-sıyaset dunyası arasında aracılık edıyor, yatlar vıllalar ve dıskoteğı arasındakı trafiğı yonetıyor Brıatore bu yaz yalnız "televolecılenn" değıl, buyuk medyanın da gozdesı Çunku ulkenın en buyuk gaze- tesı 'Comere della Sera"nın el değıştırme olasılığı ıle gundeme gelen ve sıyaset dunyası ıle buyuk medya- yı sallayan bır depremın "merkez ussünde" bulunu- yor Bertusconı'denAznar'a "Çızme'nın en buyukga- zetesının" el değıştırme oykusunun arka planında adı geçen ısımlenn hepsının Bnatore bağlantısı var Serdınya bır "mıkro kozmos" "Yenı Dunya Duze- nı 'nın" bır kuçuk portresı gerçekte Bu gırrft hıkâyenın aynntılan bır başka yazıya B U L M A C A SEDAT YAŞAYAt» 1 2 3 4 5 6 7 8SOLDAN SAĞA: 1/Argodakaba saba \ e gorgu- suzkımse\e\e- nlenad 2Aer- \iizu parçası Şıfalı sularla \ a da çamurla te- davrvı amaçla- >an kuruluşla- ra venlen ad 3/ Kopek\eınek- lere vedınlmek ıçın un \ e kepekle ha- zırlanan\ı\ecek Bır nota \ıla\et 4/ Bır evın vabancılann gır- mesıne ızın \ enlme) en bolumu 5/ Bo)!!!^ Utanç du\Tna 6/ 'Can vermev ınce — bulun- maz" fYunus Emre) Eskı dılde ruzgâr 7/tl- 8 kel benlık Çorba gı- 9 bı \ n eceklere lezzet kazandırmak ıçın un \ e \ ağla > a- pılan sos 8/ Turk muzığınde bır makarn 9/ Olaylann bırbınardıncasıravla\azıldığıtanh '—'yealrnak" Bınvle \a da bır şeyle ala> etmek YUKARIDAN \ŞÂĞHA: l/"Beda\acı beleşçı anlamında argo sozcuk 2/Ka- rakter A> ı \ avrusu 3/ Sarp dık Roman> a nın pla- ka ışaretı 4/ Ender se\Tek Kazak başkanlanna ven- len ad 5/ Zarara uğrama tehlıkesı Kıtap getırmemış pe\ gamber 6/ Bır pe\ gamber Tıbet ya> lalannda > a- şa\an bır sığır turu II Kat kat çakıl \e kumdan oluş- mus>erkıvnrru ÇolAraplan 8/Bır tarıkat ya da sa- nahn ılk kurucusu Tarlalar arasında sınır çızgısı ola- rak kullanılan ekılmemış bolum 9/ Halk edebı> atında aruz olçusuyle >azılan şıır turlennden bın -r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog