Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA j \ _ LJ Li M. U M\ kultur(5 cumhuriyet.com.tr 15 HAYATIN ÖTE YAKASI FERİDinV AINDAÇ Yakın duruş, ölçülüyolculuk Semiha Berksoy anılıyor • Kültür Servisi - Atatürk ödülü sahıbi, ilk kadın opera sanatçımız. yüksek dramatık soprano ve ressam Semiha Berksoy. bugün, ölümünün 1. yıldönümünde Çengelköy'deki mezan başında anılıyor. Saat 13.00'teki anma törenıne kızı Zeliha Berksoy. tonınu Oğul Aktuna, Semiha Berksoy Opera Vakfı yöneticılen ıle sanatçının yakın dostları da katılacaklar. Törenden sonra Çengelköy K.erıme Hatun Camii'nde sanatçı içın Mevlit okutulacak. Geçen yıl kaybettığimiz sanatçı, 2O05 yılı ıçinde bu kez resımleriyle dünyanın sayılı sanat etkinliklerinden birinde yer aldı: Davet almasıyla buraya gönderilen Semiha Berksoy'un yapıtlanndan özel bir seçki, halen sürmekte olan '51. Venedik Bıenali'nde ana sergı alanlanndan Arsenal Binası'nda "Hep Daha Önde" başlığıyla sergilenmekte. Red Mercupy Montreal'de • LONDRA (BBC) - İngıltere doğumlu üç Islamcı militanın bır lokantaya yaptığı saldınyı konu alan "Red Mercury' adlı filmin, çekıldiğı ülke tngiltere'de gösterıme girmesinden az zaman önce yaşanan bombalama eylemleri nedenıyle tepkı de alsa, Montreal Dünya Film Festhalı'nde göstenleceği açıklandı. Yönetmenlığini Roy Bartersby'nin yaptığı, Pete Postlewaite'in başrollerden birini canlandırdığı film. tüm dünyada ilk kez 27 Agustos"ta bu festival çerçevesınde gösterilmiş olacak. Öyküsünü Farrukh Dhondy'nin kaleme aldığı filmde. ıkincı kuşak Müslüman göçmenlerin hangi nedenlerle uç noktalara kaydığı ırdeleniyor. Ron Silver. Juliet Stevenson. Stockard Channing ve Navin Chowdhry. filmde rol alan dığer oyunculardan. Filmin. bu yılın sonlanna doğnı gösterime gireceği açıklandı. 'Zeugma'da kazı çalışmalan' • GAZİA.NTEP (AA) - Zeugma antık kentı kazı çalışmalarına başkanlık eden Doç. Dr. Kutalmış Görkay, 35 kişilik kazı ekibiyle kültürel varlıklan ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Görkay. Zeugma'da acil kazı ve kurtarma çalışmalarının Birecık Barajf nın yapımıyla gündeme geldığıni hatırlattı. Eylül 2005 tarihınde, yabancı kazı ekiplerinın de Zeugma'da çalışma yapacağını söyleyen Görkay, kazılann ne zaman tamamlanacağı konusunda bir tanh vermenin miimkün olamayacağını da bildırdı. Zeugma"dan çıkarılan kültürel zengınlikler, Gaziantep Müzesi'nde sergılenıyor. Francy Boland öldü • CENEVRE (AFP) - Belçıkalı caz piyanısti ve bestecı Francy Boland, 75 yaşında öldü. 6 Kasım 1929'da Namur'da doğan sanatçı, sekiz yaşında piyano çalmaya başladı ve Liege Konservatuvan'nda okudu ABD'ye yerleşmesıyle birlikte, Count Basıe, Benny Goodman ve Chet Baker orkestralannda müzik yapma olanağı buldu. Bestelenyle de adını duyuran sanatçı. 1962'de Avrupa'ya döndü ve Kenny Clarke'la birlikte bır topluluk oluşturarak müzik yaşamını sürdürdü. Boland, "Sax no End" gibi caz standartlanyla da müzik tarihıne geçti. Sıklıkla olmasa da, arada bir, dönüp Si- nıone de Beauvoir'ı okumayı severim. Benı ona götüren duygunun başlangıçta yalnızca Sartre olduğunu sanırdım! Hatta onun yazdıklarından Sartre'a doğ- ru yürümeyi, yaşamını düşün dünyasını ta- nımayı seçerken; Beauvoir. benim gözüm- de Sartre'ın yalnızca yol arkadaşıydı. Pyrrhus ile Cineas'ın ardından okudu- ğum Sessiz Bir Ölüm, sonra Mandarinler romanı Beauvoir'ı gözümde bambaşka bir yere taşımıştı. Sessiz Bır Ölüm'ü benim gözümde ben- zersiz kılan; yazarın yakaladığı içses ile birlikte. insana dogru yürürkenki bakı- şı/duyarlığıdır. Sartre'ın yol arkadaşı olmasının ötesin- de çağdaşı bır yazarla yüz yüzeydim. Beauvoir'da beni kendine çeken yan. ya- zışında "kadınca" bır bakışı gölgeleme- den duruşu, oradan insana doğru yürürken, "ben" ve "öteki" demeden, kadın-erkek gerçekliğini kavrayıcı bilinç ışığında ele almasıydı. Oradan kendinize bakınca, yazarın gös- terdıkleri kadar, önünüzde açtığı bilinç uf- ku da önem kazanıyordu. ötekiyle bütünleşme serüvenl... Kendimce, ıyıden ıyıye, şunu söylemeye başlamıştım, Beauvoır'ın Konuk Kız'ını okuduktan sonra: Bır kadını bir erkeğe, bir erkeğı de bır kadına bağımlı kılan yalnız- ca duygudaşlık değildır. Bu ikili duruşta tümleyicı bir yan vardır... Yanı bırının ara- yışı... Ötekiyle bütünleşme serüvenı. Ara- da yaşananları adlandırırken gidilen uç noktaların getirdiklerının algılanma dü- zeyi... Kıskançlık, sevgi, aşk kavramla- rının neleri içerdiğini gösteren bir bakı- şı onda bulmak bambaşka bır açılım ge- tirıyordu ıkili ilişkilerin anlamını kavra- maya yönelik... tşte Beauvoir. bize asıl bunu gösterip anlattı. Sartre'la yaşadığı hayat da bunun bir göstergesidir. Yazarak, okuyarak, düşünerek ve ya- şayarak Beauvoir'ı karşımıza alıp baktı- ğımızda; ondan bıze yansıyan duyguların serpintisınde kadının adlandırılabılen ta- rihinde, erkekle aldığı yolun ne anlama gelebildiğini, kendi özgürleşme serüve- ninin de tanıklığını görürüz. Ucu açık bir yolculuktur bu. Beauvoir ıçin çok büyük zorluklarla ol- masa da, gene de karşı duramadığı ıstenç- lerini, düşüncelerini gölgeleyen bir or- tamda yaşamaktadır. 1929'da Sartre'la tanışması onun için açılımdır. keşif için ilk adımdır, yazı yo- lunu seçmedir bir bakıma. Buna. "bağ- lanma ve özgürlük" de diyebiliriz. Sartre'la onun yakınlığını tanımlayan bu iki kavram önemlıdır. Bırbırlerine doğru yürürlerken ortak noktalannın ne ler olduğunu da keşfeder- ler. Claudine MonteiPın kaleme aldığı Öz- OKUMA ÖNERILERI BELLEK KUTUSU* Jean-Paul Sartre: Edebiyat Nedir?, Çev. Bertan Onaran, 2005, Can Yay., 173 s.; Sözcükler, Çev.: Selahattin Hilav, 1997, Can Yav, 188s.; YaynsalDenemeler, ' Çev: Bertan Onaran, 1984, Pavel Yav., 140s.; Aydınlar Üzerine, Çev: AyselBora, 1997, Can Yay., 98 s. * Simone de Beauvoir: Sessiz Bir Ölüm, Çev.: Bilge Karasu, 1989, tletişim Yav., 83 s.; Bir Genç Kızın Anıları. Çev: Seçkin Cılızoğlu, 1976, Pavel Yay., 507 s; Mandarinler, Çev: Lizi Behmoaras-İlkay Durak. 1991, Afa Yay, 752 s.: Denemeler/"Pyrrhus ile Cineas", Çev: Asım Bezirci, 1976, Pavel Yav, 139 s. : Konuk Kız,_Çev: Bertan Onaran, 1991, Payel Yay, 477s. * Özgürlük Âşıklan Claudine Monteil. çev: ElifGöktepe, 2005, Can Yav, 296s, Sarter Yıllanm GeorgesMichell, çev.ZihniKüçümen, 1985, Adam Yay, 181 sy. "Bir şeylerin sonu bu. Bir çağtn sonu. Sartre 'lı yıllar artık arkamızda. Bu kayıpla herkes bir başka türlü yara alntış gibi. Hangi kromozom karışımı, i bir daha, bu eşsiz inceliğe, engin ! kültüre, düşünceyle edimler arasındaki \ bu yetkin uyuma hayat verebilecek? " | Georges Michel gürlük Âşıklan adlı yapıt, bu iki yakın duruşun ölçülü yolculuğunu anlatıyor biz- lere. İki hayatın yüzlesmesi Yazarın çıkış noktası Beauvoir ile Sartre ilışkisidir. Ama o, gidip yakınında durdu- ğu Beauvoir'la yol alırken dinlediklerı. ora- da gözlediklerinden yola çıkarak bir Sart- re portresi de çizmektedir. Buradaki yazın düşün insanı Sartre'ın duruşundan bize yansıyanlar. Beauvoir'ın gözündeki Sart- re'dır bir bakıma. Ikı hayatın yüzleşmesi, bir arada yan yana yürümenin getirdiğı zenginlik. tanık olunan dönemin gerçeklen bır düşün yolculuğunda çapraz anlatımla dile getırilir. Sartre'a bakmak, onu anlamak için Beauvo- ir'la içselleşen hayatının uzak-yakın duruşlan- nı da okumak gerekir diye düşünüyorum. Elimizdeki kıtabın böylesi bır anlamı var. Zaman zaman çağının tanıklığının diliyle ko- nuşan bir yazarın, düşün insanı bır aydının bu yolculuğunda sesını yükselten bır başka yaza- nn, Beauvoir'ın dünyasını anlamak da bir o kadar önemlı. YEDITEPE UNIVERSITESI ATATURK ILKELERI VE INKILAP TARIHI ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2005-2006 Eğrbm Oğreüm yılında Enstrtumuze tezlı ve tezsız Yuksek Lısans Programı ıçın oğrencı alınacaktır. Ataturkçu Duşunce Sıstemı. oluştuğu ortam, hedefleri ve temel felsefesı bakımından güncellığını koruyan ve her geçen gün onemı daha da artan bır akademik araştırma ve çalışma konusudur. Programın amacı, bu sistemı ve onun uygulamadakırfadesıolan Ataturk ilke ve inkılaplanmn anlamı ile gunümuzdekı değerierını kavramış uzman kadrolar yetştrmektır Çalışanlann da yararianabılmelen için ders saatlen akşam ve hatta sonlanna planlanmaktadır Program içın başvurular; 22 Ağustos - 02 Eylül 2005 tanhlen arasında, Enstıtu Müdurlüğumuze kışısel olarak yapılacaktır. Başvuracaklarda aranacak koşullar: • Dort yıllık bir yüksek eğrtım kurumundan mezun olmak • Son iki yıl içinde eşrt ağıhık veya sözel alanda alınmış en az 45 LES puanına sahip olmak • Yabancı uyruklu öğrencıler. Universrtelerarası Kurulca denkliğı kabul edilmiş bır unıversıteden lısans dıplomasına sahıp, GMAT ve benzeri sınav notu almış oimalıdır. Kayrt için gereken belgeler: Başvuru dılekçesi, Lisans diploması veya yerine verilmış belge. Lisans not çızelgesi (transkript), LES sonuç belgesı, Nloter'den onaylı nufus cüzdanı sureti, ikametgah belgesı. Kısa ozgeçmış (CV), Askertık durum belgesı ve 4 adet vesikalık fotoğraf getırmelerı gerekmektedir. Adres: Yedıtepe Unıversıtesı Ataturk ilkeleri ve inkılap Tanhı Ensötusu Rektorlük Bınası 3 Kat. 26 Ağustos Yerteşımı, Kayışdağı Caddesi 34755 Kayışdağı - istanbul Tel: (0216) 578 02 48 Faks : (0216) 578 00 32 e-mail: ndemirci@yeditepe.edu.tr Üç ayda bir yayımlanan Collection dergisinin yeni sayısı çıktı 5 yılı geride bıraktı Kültür Servisi - 'Geçmişin değerlerini geleceğe taşıyanların dergisi' ilkesıyle yola çıkan Collection, geçen günlerde yayımlanan 20. sayısıyla beşıncı yılını geride bıraktı. Koleksiyon kültürünü yaygınlaştırmak, kapalı kapılar arasında kalmış koleksiyonları gün ışığına çıkartmak amacıyla kurulan derginın bu sayısında Şerif Ântepli, Sertaç Kayserilioğlu, Erol Akkaya, Sener Köksümer, Turgay Tuna, Turhan Tandoğmuş gibi isımlerin yazılan yer alıyor. Uç ayda bir okurla buluşan dergide bu ay okunacaklar arasında; eski tstanbul'daki vapur keyifleri, Ataürk'ün seryaveri Rusuhi Bey, John Mayor Smith seramikleri, Osmanlı mangırlarının yanı sıra ilaç kutuları, banknotlar. anahtarlık, gözlük, broş gibi koleksiyon türlerinin tanıtımlarıyla ilgili yazılar bulunuyor. Sevgi Cönül Hatıra Sayısı' Dergınin süreklı ana bölümleri arasında bulunan pulculuk konusunda yine çeşitli makaleler yer alıyor. Collection'da ayrıca 'Modern Kalemlerin Dünyası Italya', 'Bir Dünya Kenti Mardin', 'Mazi Keİebekleri\ 'Banknotların Üzerindeki Görsel Mesajlar', 'Türk Filatesinde 500. Makale', 'Kayzer II. YVilhelm', m 'Boğaziçi'nin Gizemi', 'Tevfık Fikret'in Oğlundan Haber Var' başhklanyla keyifle okunacak yazılar bulunuyor. Dergide Türk Nümizmatik Derneğinin 2003 yılında yaşamını yitıren eski başkanları Sevgi Gönül'ün hatırasını yad etmek için çıkardıkları 'Sevgi Gönül Hatıra Sayısı' başhklı kitapla ılgilı geniş kapsamlı bir yazı da yer alıyor. Haluk Perk ve Hüsnü Öztürk tarafından kaleme alınan kitapta, çeşitli yazar ve koleksiyonerlerin nümizmatik konulu koleksiyon tammlamaları yer alıyor. # YAPIT 11 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR Vivaldi 'nin yeni bulunan yapıtı seslendirildi MELBOURNE (AFP) - KlasikBatı müziğinin tanınmış isimlerinden Antonio Vival- di'nin bestelendikten 250 yıl sonra bulunan 35 dakikalık ya- pıtının kısa da olsa bir bölümü geçen hafta ilk kez seslendiril- di. 11 bölümden ohışan eseri, Melbourne Üniversitesi araş- tırma görevlisi Janice Stoc- kight Dresden Üniversite- si'nde Saksonya 18. yy Kato- lik kilisesi müzik arşrvi üzeri- ne araştırma yaparken ortaya çıkarmıştı. Vivaldi uzmanlan, bu yapı- tın keşfınin son 75 yılda bulu- nanlar içinde çok önemli bır yere sahip olduğunu ve büyük olasılıkla yapıtın 250 yıldan sonra ilk kez seslendirildiğini belirttiler. Stockight. karşısına çıkan belgelerde Baldassare Galupi imzasını taşıyan bu ya- pıtın Vivaldi'nin tarzında ve o dönemde müzik parçalannı te- nıize çekme işiyle uğraşan Ve- nedıklı Iseppo Baldan'ın el yazısıyla kaleme alınmış oldu- ğu fark etmiş, böylece yapıtın büyük besteciye ait olabilece- ği düşüncesi ortaya atılmıştı. 1741'de Vivaldi'nın öldüğü yıl- larda kuzenlerinin Baldan'la çalışıyor olmalan, bestecinin ölümüyle de onun tüm eşyala- nnı Venedikli yetkililerden ön- ce alıp götürme ve yapıtlan ço- ğaltma olasılığı bu görüşü güç- lendıriyor. Stockight, koro ve orkestra için yazılan yapıtın Gallupi im- zasıyla temize çekilmesini de Vivaldi'nin son yıllannda çok zor dumuda olmasına bağlıyor. Yapıtın tamamı, önümüzdeki yıl Otesden'de seslendirilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog