Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 14 KULTUR kultur(g cumhuriyet.com.tr Piyano sanatçısı Emre Elivar, yeni konser sezonuna 16 Eylül'de Viyana'da vereceği konserle başlıyor İdealist ve başanlı bir sanatçı Emre Elivar, hedefinin kişiliğindeki farklılığı ikna edi- ci bir formatta ortaya koyup ilgi çekerek piyasada ken- disine bir yol bulmak olduğunu söylüyor. AYÇA TEZER Yurtiçinde ve yurtdışında önemli konser sa- lonlannda birçok konser veren, dünya çapın- da birçok önemli yanşma kazanan, kendıni kla- sik müziğe adamış, başanlı bir piyano virfü- ozu Emre Elivar... Müzik yaşamına 5 yaşın- da başlayan Elivar, dünya çapında tanınan bir- çok virtüozun da hocası olan Kamuran Gün- demir'in öğrencisi olmuş. Başlangıçta iyi bir hocayla çalışmarun gelecek açısından yaşam- sal önemi olduğunun altını çizen sanatçı, "Kü- çük bir çocukla ilgilenmek. onu piyanoya başlatmak çok zor bir şey. Ben bu konuda çok şanslıydım. Kamuran hocayla başla- mak benim için büyük bir şanstı" diye dü- şüncelenni açıklıyor. Akademlk kariyer yapmak istiyor Hacettepe Ünıversitesı Ankara Devlet Kon- senaruvan'nı smıf atlayarak bıtırdıkten son- ra 1996'da DAAD bursuyla Dresden 'Carl Maria von Weber' Müzik Akademisi'nde yüksek lısans yapan Emre Elivar, geçen şubat ayında da aynı akademının doktora sınıfını bı- tırdı. Konser sanatçılığının yaru sıra akademık kanyer de yapmak istediğini söyleyen Elivar. eylül ayından beri Dresden 'Carl Maria von Weber' Müzik Akademisi'nde ders venyor. Hayatını yalmzca konser vererek kazanan pi- yano sanatçılannın çok azınlıkta olduğunu be- lırten Elivar. "Bütün sanatçılar konser pi- yanistliğinin dışında bir sosyal güvenceye sa- hip olnıak istivorlar. Çünkü klasik müziğin dünya piyasasındaki yeri gün geçtikçe da- ralıyor" diyor. Şimdiye kadar Uluslararası Bremen KJavi- envettbewerb Piyano Yanşması, Steinvvay Ödülü, Vendome-Prize Piyano Yanşması gı- bi birçok yanşma kazanan Emre Elivar, yanş- malann müziğin karaktenyle pek bağdaşma- dığına ınaruyor. Yanşmanın sanatçıyı kısıtla- düşüncelerini açıklıyor. Klasik müzik alanın- da fazla sayıda iyı pıyanıst olduğunu vurgu- layan sanatçırun şu andakı hedefi. kişılığınde- ki farklılığı ikna edıci bir formatta ortaya ko- yup ılgi çekerek piyasada kendine bir yol bul- mak. Berlıner-Sınfonıe-Orchester, Nordwestde- utsche Philarmome, Orquestra Nacional do Porto, Lırvanya Oda Orkestrası gibı orkestra- lar eşliğinde konser veren sanatçı, 2003 yılın- da Istanbul De\ let Senfonı Orkestrası'nın so- • Emre Elivar. "Günümüzde klasik müziğin gittiği yer çok hoş değil. Bütün dünyada klasik müziği popülerleştirme kaygısı var. Bu durumda ya sürüye katılmanız ya da tam uç noktasını yaparak bir tepki vermeniz gerekiyor. Biz de Bach'ın bu çok fazla çalınmayan yapıtını seslendirerek müziğin bu gidişatına bir tepki vermek istedik" diyor. dığını dile getiren Elivar. "Her jüri üyesinin kendisine göre bir müzikal anlayışı var. Herkese yaptığımız müziği beğendirmemiz zaten mümkün değil. Sonuç olarak müzik bir yarış değildir. Yarışmaya girdiğim za- man hep yapabildiğimin en iyisini yapnıa- ya çalışınm. O zaman sonuç ne olursa ol- sun içim rahat olur. Diğerleri ne > apmış, da- ha mı iyi, daha mı kötü diye düşünmem. Ya- rışmaya girmek çok hoşuma giden bir şey değil ama.. ne yazık ki kendinizi tanıtmak için önemli bir araç" diye yanşmayla ıJgılı listi olarak çıktığı Japonya Turnesi'nde Asya Orkestralan Festıvali'nin açılış konsennı ger- çekleştınrıiştı. Japonya da çok büyük ılgı gör- düklenni \ urgulayan sanatçı, "Konserde sa- lon tıkabasa doluydu nerdeyse. Çok iyi kar- şılandık. Belli ki Japonlar Türkleri Avru- paülar kadar önyargıyla karşdamıyorlar. İn- sanlar son derece açık" diye sözlerine devam ediyor. Bu yıl '33. Uluslararası Müzik Festivali' kapsamında Bach"ınöğrencılennı\eoğulla- nnı eğıtebılmek için yazdığı 24 prelüd ve 24 fügden oluşan 'İyi Düzenlenmiş Klavye' ad- lı yapıtı Özgür Aydın'la birlikte seslendiren Emre Elivar, çalışmanın çıkış noktasmı şöyle anlatıyor: Aralıkta Türkiye'de konser verecek "Bütün füg ve preiüdleri çalmak çok ya- pılan bir çalışma değil. Bu, herkesin elini altıııa koymaya çekindiği bir kaya. Bir yıl önce Özgür Aydın bana böyle bir çalışma yapmak istediğini ve bunu da birlikte yap- mamızın gönlünden geçtiğini söyledi. Benim de çok hoşuma gitti ve kabul ettim. Günümüzde klasik müziğin gittiği yer çok hoş değil. Bütün dünyada klasik müziği po- pülerleştirme kaygısı var. Bu durumda ya sürüye katılmanız ya da tam uç noktasını yaparak bir tepki vermeniz gerekiyor. Biz de Bach'ın bu çok fazla çalınmayan yapıtı- nı seslendirerek müziğin bu gidişatına bir tepki vermek istedik. Ayrıca bu yüın Bach'ın 220. doğum yılı olması da önemliydi bizim için." Bu konseri gelecek yıl başka yerlerde yıne tekrarlamayı düşündüklerine değınen Eli- var, Özgür Aydın'la daha farklı çalışmalarda da bir araya gelmeyı düşündüklennı dıle ge- tınyor. Yenı konser sezonuna 16 Eylül'de Viyana'da vereceği konserle "merhaba 1 dıyeceğinı be- lirten Elivar, kasım ayında Belçika'da, aralık avında Almanva ve Türkive'de konser verecek. HAFTANIN SANAT ÇİZELGESÎ ENKA Açıkhava Tijatrosu'ndaki film gösterimleri kapsamında perşembe 21.15'te bir başka ilgi çeken yapım 'Sidevvays' var. (0 212 276 22 14) • ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda yann saat 21.15'te "Star Wars Epısode 3-Revenge of the Sıth' (Yıldız Sa\aşları Bölüm3-Sith"ın Intikamı). perşembe günü saat 21.15 *te "Sidevvays' adlı filmler gösterilecek (0 212 276 22 14-15 209) • Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde bugun, yann, çarşamba, perşembe \e cuma günü saat 21.15'te 'Sarhoş Atlar Zamanı' adlı film gösterilecek. • Başka Kültürevinde cuma günü saat 20 00'de 'Yurttaş Kane'. pazar gunu saat 20.00'de -Votka- Lımon* adlı filmler göstenlecek. (0 212 256 82 68) SOYLEŞI tfTİYATROİ • Kulis Sanat Evi'nde perijembe gunu ^aaı 20 30'da \ e pazar gunu saat 18 30 'da 'Yaşar Ne Ya^ar Ne Yaşamaz'. cumarte 1 ;! gunû saa! 20 İO'da 'Hayroia kar>ola' adlı o\unlar sahnelenecek (11216 556 (A iHh • Sultanahmet Meydanı'nda 'II Uluslararası Istanbul- Mekân-Tı\atro Festnalı' kapsamında bugun saat 19 00'daCorpus Theatre'ın 'Lçanlar Sürüsü' adlı oyunu ucrelsız olarak sahnelenecek • Galata Köprüsü'nde II Uluslararası Istanbul- Mekân- Tıyatro Festısalı' kapsamında bugun saat 21 ÛO'de Irak Devlet Tı\atrosu'nun 'Gıile Güle Godot'. vann saat 21 00'de t'esmal kapanışı ucretsız olarak ızlenebılır • Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda bueun saat 21 00'de Işın K.araca&Sefarad. varın saat 21 00'de Sıbel Can&Nesnn Topkapı. çarşamba \e perşembe gunu saat 21 00'de senfonı orkestrası eşlıgınde tbrahım Tatlıses. cuma gunu saat 21 00'de Rafethl Nur ^ engı. cumartesı saat 20 00'de Grup Yorum. pazar eunu saat 20 Wda •He>"Oıdı Karadenız' kûnserlerı dınlenebılır Ki 216 556 ys (Mi) • Rumelihisan nda bugun saat 21 00'de Gökhan Kırdar-Gürol Agırbaş. \arın saat 21 00'de Ahmet Özhan se Sema Topluluğu. çarşamba gunu saat 21 00'de Yaşar. perşembe \e cuma gunu saat 21 00'de fifMÜZIK Mahsun Kırmızıgul- Ya\uz Bıngöl. cumartesı \e pazar gunü saat 21 00'de Hande Yener konser \erecek ıl) 216 5Î6 VX (Mlı • Kunjçeşme Arena da perşembe gunu saat 21 00'de ZülfiıLnanelı- Sabahat \kkıraz-Şükrı>e Tutkun. cumartesı günü saat 21 00'de Mercan Dede- Natacha- Mısırlı Mımet dınlenebılır (0 216 556 9X1)0) I Sortie de cuma günü saat 22 00'de Armın V'an Buuren konser \ erecek (1)216 $56 9S IIO) • Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Üniversitesi nde 'KahvaltıdaCaz' kapsamında pazar aunu viat I1 00'de K.ent Mete-Rıcardo Mo\ano dınlenebılır (O 216 556 <M' llllı Harbiye Açıkhava Tiyatrosu. cumartesı 20.00'de başlayacak olan konseriyle Grup Yorum'u dinleyicisiyle buluşturacak. (0216556 98 00) • Fikret Muallâ - resım - 'retrospektıf - Istanbul Modern. • Cemal Tollu, Hakkı Anlı, Zühtü Müridoğlu, Sabri Berkel, Abidin Dino, Adnan Varınca, Nejad Devrim, Mürşide Içmeli, Ömer Uluç, Ömer Kaleşi, Alecos Fassianos, Güngör Iblikçi, Nevin Işlek, Muhsin Kut, Oktay Anılanmert, Yuri Kuper, Seyyit Bozdoğan, Mehmet Güler, Zeki Fındıkoğlu, Hüseyin Ertunç, Fevzi Karakoç, Abdülkadir Öztürk, Fuat Acaroğlu, Gülden Artun, Doron Elia, Talat Enlil, Yüksel Özen, Selim Altan, Selma Gürbüz, Günhan Yücel, Bilgehan Uzuner - "karma resım \e heykel' - 3 Eylül'e dek - TEM Sanat Galerısi (0 212 247 08 99) • Cengiz Akduman, Arif Aşçı, Ibrahim Ayşıl, Cemal Emden, Sinan Koçaslan, Selim Seval, Cem Turgay - fotoğraf - Cıtyrama" - 28 Agustos'a dek - Istanbul Modern'de (0 212 334 73 00) • Işıl Özışık, Funda Gülay Günaydın, Ceylan Mutlu, Nüzhet Kutluğ, Güven Zeyrek, Sait SERGİİ Günel, Hülya Günel, Ceylan Insel - Yaz Karması" - Karsu Tekstıl Sanat Galerısi - 19 Agustos'a dek (0 212 2HH 33 99) • Mehmet Pesen, Salih Acar, Süleyman Saim Tekcan, Devrim Erbil, Reha Yalnızcık, Remzi Iren, Artin Demirci, Hikmet Çetinkaya - yaz karması - Urun Sanat Galerısi' (0 216 363 12 80) • Murat Sezer, Sezin Eker, Ipek F. Ertan, Nurdan Sezer, Elçin Ekinci, Ender Gelgeç, Merve Şendil, Nazım Ünal Yılmaz - 'Yeni Oneriler/Yeni Önermeler- XIV- 7 Eylül'e dek. (0 212 292 06 55) • Suat Akdemir, Zeki Arslan, Ferruh Başağa, Bedri Baykam, Ismet Değirmenci, Sinan Demirtaş, Devrim Erbil, lclal Erentürk, Mehmet Güler, Devabil Kara, Fazilet Karaca Kendirci, Şükrü Karakuş, Mustafa Karyağdı, Levent Morgök, Deniz Orkuş, Zekai Ormancı, Hale Ozansoy, Gülay Semercioğlu, Nevin Tollu - Yaz Buluşması VI' - 1 Ekım'e dek - Galeri Binyıl. (0 212 244 91 41) FİLMİN DÜNYA İLK GÖSTERİMİ19 AĞUSTOS'TA WillFerrell 'Tatlı Cadı'dasihir arıyor ağustos cumartesi saat: 20.00 #ıdıl İletişim Tel: 0212 245 OO 70 harbiyeaçıkhavatiyatrosu Bilet Sahş Noktaları H 5 i i j 3 .com Beyoglu: IdilKültürMerkezi•İmrenKitabeviıMetropolMüzik 0216 556 98 oo Şişli; KeleptrKitabevi•Avcılar: SedirKafeıKadıköy:SeyhanMüzik Karîal: ConverseMaçazası*Beşiktaş:MeydonFofokopi „„ „.„! Şirinevler;AnatolioKafe•Bafcırköy:^eyazAdomKitabevi Kültür Servisi - Komedyen VV'ill Ferrell 19 Ağustos'ta dünya ilkgöste- nmı yapılacak 'Tatlı Cadı' (Bevvitc- hed) adlı fılmde Nicole Kidman ıle baş- rollen paylaşıyor. Ferrell 10mıl\ondo- lara filmde oynamayı kabul etmiştı ve şu anda komedinin kralı olarak göste- rilıyor. 10 yıl öncesıne kadar tele\ ızyon efsanesi 'Saturday \ight Lh e'ın en kö- tüsü seçilen Ferrell, iz bırakmadan te- peye ulaşması başardı. Wıll Ferrell ısminı d^aırduğu 'Satur- day Night Live' günlerinde pek çok ağır eleştirı aldı. Ünlü oyuncu Tom Hanks konuk sunucu olarak katıldığı programda Ferrell'ın yazdığı homosek- süel bir astronotun yer aldığı skeci be- ğenmemış ve skeçte oynamamayı ter- cih etmişti. Programın yazarlan da "Bul- duğum şeyler hiçbir zaman kâğıt üze- rinde komik olmuyor, onları bir şe- kilde komik bir hale sokmanı gere- kiyor" diyen Ferrell'ı haklı çıkanyor- lar \e onun yazdığı skeçlere hep şüp- heyle baktıklannı ıtiraf ediyorlar. Ama Ferrell yedı senelık 'Saturday Night Li- ve' macerasından en sevılen komed- yenlerden biri olarak çıkmayı başardı. Tek kışılık gösterilerden. kendıni bir türlü rahat hıssedemedığı ıçm uzak du- ran komedyen, yarattığı karakterlerle şov dünyasında sağlam bir yer edindi. 'Saturday Night Live'da beraber ça- lıştığı Mike Myers'ın 1997 ve 1999 yapımı 'Ajanlar Krah' filmlennde rol alarak sınema kanyerine başlayan Fer- rell, Ben Stiller'ın senar>osunu yazdı- ğı ve yönettıği 2001 yapımı 'Zırtapoz' adlı filmde de ana karakterlerden biri- ni canlandırdı "Olajlann bu kadar ça- buk gelişmesi beni çok şaşırttı. Bir an- da her şeyin durabilme ihtimalini ak- bma büe getirmek istemiyorum" dı- yen Ferrell. 10 yıldan kısa bir sürede en fazla gişe gelıri sağlayan oyunculardan brn haline geldi. İlk gösterilerine para almadan çıkan komedyenin rol aldığı filmler geçen sene 172 milyon dolar, toplamda ıse 864 milyon dolar gişe ge- lıri sağladı. En çok gişe gelın sağlayan oyuncular listesinde Tom Cruise başı çekerken. Ferrell'ın önünde sadece Mel Gibson ve Johnny Depp gibi ulusla- rarası yıldızlar bulunuyor. 'Tatlı Cadı' filmi Ferrell için büyük bir adım ve onu sadece Amenka'da değil tüm dünyada tanınan bir yıldız yapabilir. Nora Ephron'ın yazdığı ve yönetti- ği filmde fıhn içinde film sunuluyor. Wıll Ferrell, ınışe geçen kariyerini kur- tarmaya çalışan ve televızyon dizisi "Tath Cadı'nın sinema derlemesınde 'Darrin' rolünü kapan bir Hollyuood o\uncusunu canlandınyor. Nicole Kid- man da iyi huylu, doğaüstü güçlerini kul- lanmamaya özen gösteren ve filmde de 'Tath Cadı' rolünü alan bir cadıyı oy- nuyor. (The Sunday Times / Culture)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog