Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 10 DIŞHABERLER dishab« cumhuriyet.com.tr ABD'de azınlıklar egemen olacak • Dış Haberier Servisi - ABD nufüs sayım burosuna gore ulkede azınlığı oluşturan gruplann toplam nufusu 2050 ıtıbanyla beyaz Amenkalılan geçecek Uzmanlar, nufüs dengesının değışımındekı en etkılı ıkı unsuru, Latın Amerıkalılann yoğun goçu ve ulkedekı hıspanık kadınlann doğurganlık oranlannın yukseklığı olarak açıklıyor Kalıfornıya, azınlıklann çoğunluğu oluşturduğu ılk eyalet oldu 'B Kaide yeni saldırı planlıyor' • Dış Haberier Servisi - Ingılız Tımes gazetesı El Kaıde mılıtanlannın onumuzdekı haftalarda Londra Los Angeles Ne\v \ork v e Chıcago kentlennde yakıt tankerlerını bomba yuklu araçlar olarak kullanarak benzın ıstasvonlanna saldınlar duzenlemeyı plandıklannı yazdı Gazetenın habenne dayanak olarak gosterdığı ıstıhbarat yetkıhlenne gore El Kaıde mılıtanlan 19 Eylul'den once herhangı bır tanhte duzenleme> ı planladıklan saldınlarda can kaybının mumkun olduğunca çok olmasını hedeflı\or İstıhbarat raporunda teror hucrelennın bu tûr saldınlar duzenlemek ıçın emır bekledığı \e El Kaıde nın ıkı numaralı ısmı Eymen El Zevahın nın geçen hafta ortaya çıkan v ıdeo bandında bu tur saldınlara yeşıl ışık yakmış olabıleceğı belırtıldı Paris resmen 'Müzakere Belgesi'ne Türkiye için kısıtlamalar eklenmesini istedi Fransa yolukapatiyorMAHMÜTGURER ANKARA - Turkıye'nın Avrupa Bırhğı (AB) uyelığı- ne karşı çıkan ulkelerden Fransa, 3 Ekım sonrasını be- lırleyecekolan 'Çerçeve Mu- zakere Belgesi'nde değışık- lık yapılması ıçın donem baş- kanı Ingıltere'ye resmı yol- dan başvuruda bulundu Pans yonetımı tarafından sunulan teklıfte muzakereler oncesı Kıbns'ın tanınmasına ılışkın bır onen yer almazken "Turkı\e'\e uvelik dışında bır alternaüfın de gosterilme- sT, "açık uçhı muzakere kav- ramının guçtendirilmesi" v e • Fransa, uyelık dışında seçenek göstenlmesı, açık uçlu muzakere kavramının guçlendınlmesı ve uyelerden bınnın ıstememesı durumunda Turkıye'nın bırlığe uye olamaması ıstemlennde bulundu. "Turkive tum şartian yerine getirse bile u> e ulkelerden bi- rinin ıstememesı durumun- da birtiğe üye olamaması'' ıs- temlennde bulunuldu 'Muzakere Çerçeve Belge- si'ndekı ıfadelerın sertleştınl- mesı ıçın uğraşan Pans, bel- gede şu ıfadelen ıstıyor • Çerçev e belgede bulunan ve muzakerelenn açık uçlu olduğuna ılışkın ıbareler da- ha da guçlendınlerek Turkı- >e nın goruşmeler sırasında ortaya koyacağı tutuma dık- kat etmesı sağlanmalı • Belgede uyelık dışında seçeneklenn de olduğu viırgu- lanmalı Çerçeve belgedekı bu ıfadeye avncalıklı ortak- lık adı konulabılır • Turkıye nın, uyelık ıçın tum koşullan yenne getırse bıle AB ulkelennden bınnın ıstememesı durumunda uye olamavacağı belgeye gırmelı Teklıfın kabul edılebılme- sı ıçın oybırlığıne gereksuıım olduğu, buturmaddelennda- ha önce hıçbır ulkenm çerçe- \ e metnmde yer almadığı be- lrrtılıyor Fransa'nın teklıfte bulun- madan once Danımarka ve Avusturya ıle de fıkırbırlığı- ne vardığı ortaya çıktı Edı- nılen bılgıye gore, değışıklık ıstemını değerlendıren ıkı ul- ke, Fransa'ya 24 Ağustos'ta yapılacakCOREPERve 1-2 Eylul'de gerçekleştınlecek \B Dışışlen Bakanlan top- lantısmda destek olma sozu- nu verdıler Fransa yı bu ul- kelenn yanı sıra Guney Kıb- ns Rum Yonetımı de destek- lıyor Donem başkanı Ingıl- tere'nın ıse toplantılarda or- ta yol bulmaya çalışacağı an- cak Fransa'nın onensme sı- cak bakmadığı belırtılıyor GKRY'nın COREPER top- lantısmda Turkıye'nın mu- zakereler surecınde, "Kıbns Cumhurryeti'nin adamn tu- munu temsil ettiğnü" beyan ermesını ıçeren bır teklıfve- receğı de kaydedılıyor Bu teklıfın de başta Fransa'nın ıstemlennın arasında yer al- masının ongorulduğu, ancak tngıltere'nın devreye gırme- sıyle ayn venlmesırun karar- laştınldığı belırtılıyor Irak'ta anayasa için süre doldu Kürtlerden gövde gösterîsi Dış Haberier Servisi- Irak'ın geleceğıru belırlevecek anaya- sa taslağının bugun meclıse sunulması beklenırken yuz- lerce Kurt Kerkuk ve kendı geleceğını belırleme hakkı ıçın gostenler vaptı Meclıs Başkanı Hacim el Hasani, hazırlanmasında son aşamaya gelınen anayasayı goruşmek ıçın mıllerv ekılle- nnı bugun saat 18 00 de (TSİ 17 00) ozel oturuma davet ettı Anayasa komıtesının uyelen ıse oturumun bugun tamamlanması gereken yenı anayasanın taslağını ılk kez gozden geçırmesıne olanak sağlayacağını behrttı Anayasanın hazırlanması ıçın tanınan sure dun geceya- nsı dolarken en buyuk tartış- malar Şıılenn ozerklık talebıy- le dın-dev let ıhşkısı uzennde yaşandı Kerkuk ve Hanna- kınde Kurtler Kerkuk'un "Kurt kimliğinin" anayasada belırtılmesı ıçın gosten yap- tı Kerkuk'te 1500 gostencı Turkmen v e Araplann da ya- şadıgı kentın Kurt kenh ol- duğunu one surduler v e "ken- di kaderlerini tayin hakkı n ıs- tedıler Yenı dev letın laık ol- masını v e kadınlara venı ana- yasada haklar venlmesını de ısteyen gostencıler "Kerkuk Kurttur" sloganlan attı Irak ta son ıkı gunde duzen- lenen saldınlarda 6 ABD as- kerı olduruldu Mahmudı- ye de bır bombanın patlama- sı sonucu bır sıv ıl oldu Ker- kuk te 1 polıs olduruldu 'KERKUK KURT'TUR'- Kuze) Irak'takı Hanakın kentinde büıden fazla Kurt, Sincar \e Kerkuk gıbı kendenn ozerk Kurt bolgesine dahil edilmesi için gosten vapü. Gostericiler 'Kerkuk Kurt'rur" sloganlan atü. Gosteriyı duzenlevenlerden Settar Mustafa, hukumeti, "Kurt isteklerinı goz ardı etmek" ile suçladı. (Fotoğrai AFP) REFORMCU BAKAN YOK Ahmedinecadhn 'ser?kabinesi Dış Haberier Servisi - tran ın>enıCumhurbaş- kanı Mahmud \hmedi- necad, dun hukumet programını ve yenı ka- bırıe hstesını meclıse sun- du Yenı bakanlar, sertlık yanlısı muhafazakâr ısımlerden oluşuyor 21 bakandan oluşan lıstede bır tek reform yanlısı bı- le bulunmuyor Lıstede kamuoyunun fazla tanımadığı ısımler ağırlıklı olarak yer alır- ken, daha once bakanlık yapmış sadece ıkı ısım var Yargı erkı sozcusu Cemal Kenmirad Adalet Bakanı, Tahran Beledıye Başkanvekılı \li Saidlu da petrol bakanı olarak yenıkabınevegırdı Eskı ılımlı Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'nın son hukumetınde ulaştır- ma bakanı olarak gorev yapan Muhammed Rah- meti, aynı gorev le bır on- cekı hukumet uyelerın- den yenı kabıneve gıren tek ısım olurken 1986- 1989 yıllan arasında Tur- kıye de buvukelçılık ya- pan Manuçehr Mutteki dışışlen bakanı oldu Ah- medınecad ın lıstesınde, eskı hukumetlere oranla dm adamı sav ısının az ol- duğu gozlenırken kabıne- de oncekı hukumetlerde olduğu gıbı kadınlara yer venlmedı Hatemı nın 8 yıllık cumhurbaşkanhğı sırasında, 3 cumhurbaş- kanı yardımcısıdan bın kadındı \tn\ bakanlann ulkenın dını lıden Aye- tullah Xh Hamanev 'e çok yakın ısunler olduğu be- lırtılıyor Bakanlann ço- ğunun eskı Cumhurıyet Muhafızlan uyesı olduğu ya da bu kurumla v e gu- v enlık serv ıslenv le ışbır- lığı ıçmde olduklan be- lırtılıyor Kabrnenın onaylanma- sı durumunda, Tahran' ın ozellıkle nukleer program konusunda Avrupa yave ABD'ye karşı çok daha sert bır çızgı ızleyeceğı sanılıyor Dışışlen Bakan- lığı'na getınlen Mutteki, îran ın AB ıle nukleer go- ruşmeler yapmasına kar- şı çıkıyor îran'dan ABD'ye yanıt Tahran ABD'nın îran'a karşı guç kullanmasının buyuk bır hata olacağını bıldırdı Başkan George Bush'un "Îran'a askeri mudahale de seçeneklerimiz arasında" şeklındekı sozlennı değerlendıren Dışışlen Bakanlığı Sozcusu Hanüd Rıza Asıfi, "Bizim de kendi seçeneklerimiz var. Hatta bizim seçeneklerimiz ABD*\e gore daha fazla" dedı Îran'a karşı asken bır mudahaleyı olası gormedığını belırten Asıfı, bu yondekı ıfadelen "Îran'a karşı yurutulen psikolojik savaşın taktıkleri" olarak degerlendırdı HARl\ KARADENİZ'l ETKİMJKLERİ TOPRAĞK \ ERİLİŞİMN 30 YILIND* 68 OĞRENCİ KLŞAĞIMN SONLl \E UĞITONDERİ HARIN KARADENİZ I AŞ\ĞID\Kİ ETkİNLİKIERLE AMYORLZ 1 ETMNLlfc. MEZARBAŞI V\MA TOPLANTIS1 1> \4ustos 00^ Pazanesı Saat 11 00 karat-aahmet Mezari iı kadıkov L skudar CaddeM U2a nnde vlda du\ar Jıbı taralırvda 2 ETklNLlK Ruht Su dan Turkuler • Ceren TLGEN • Vas \kan AR.AS • Nevzal Alı FlKİRStNDl P\NEL - H \ R L N K A R A D E N İ Z \ E 6 8 M J Ş \ Ğ I - \çıs konujması Sonmez T \RG \N 68 hler Bırlıiı V akfl Başkanı Olurum Ba^kanı Merdan \RSLAN I BÖLLM konu5 macılar Prof Dr Eren OMA\ 1TL ÖgrehmLvesı Mete AKALIN K(O lst $b Eskı Başkanı Gokalp EREN tTLÖBNe68 ıler Bırl f V akl E^kı Başkanı II BOLLVI koouk konu)macılar V er e Tanh Turkive Gazetecıler Cemı>etı (CaöaloĞîu Burtıan Felek konteran^ Salonu I^\6ustos200 Pazanesı Saat 18 I 0 OGt\LERET4\lKLIkEDE\ KE\Dİ\IBL KLŞ4GIS \f/K4SÇISISAY4\ HERKESO\LR KOMGLMLZDLR llelışım 0 M2 281 s4 M 0 ^ 2 ^2> 8^ 90 KADIKÖY 7. İCRA MÜDÜRLÜĞC'NDEN İLANEN TEBLİGAT DosyaNo 2004 1960 E Alacaklı AkbankTAŞ Vekıh Av Derya R Galatalı Borçlu(lar) Alı Goç, Deoğlu Inş Tah Tıc Ltd Ştı Soğutluçeşme Cad No 96 1 Kadıkoy Borç Mıktan 3 053,40 YTL (Faız ve masraflar hanç) Borcun Sebebı kredı kartı kullanımından doğan banka alacağı Dosyamıza olan borcunuzdan dolayı vukanda yazılı adresınıze Ornek 49 No lu odeme emn teblığe gondenlmış olup, bu adresınızı terk ettığınızden odeme emn bıla teblığ ıade edılmışttr Zabıtaya vazılan araştınna sonucunda adresuuz bulunamadığın- dan ışbu odeme emnnın normal surelere 15 gun ılavesı ıle ılanen teblığıne karar venl- mıştır Yukanda vazılı borcu ve takıp masraflannı ışbu ılanın gazetede neşn tanhınden ıtı- baren 22 gun ıçınde odemenız borcunuzun tamamına veva bır kısmına veva alacaklı- nın takıbat ıcrası hakkında dahıl bır ıtırazınız varsa senet altındakı ımza sıze aıt de- ğüse yıne bu 22 gun ıçınde avrıca ve açıkça bıldınnenız aksı halde bu senedın sızden sadır olmuş sa>ılacağı unzayı reddettıgınız takdırde mercı onunde vapılacak duruş- mada hazır bulunmanız buna uvmazsanız vakı ıtırazınızın muvakkaten kaldınlacağı senet veva borca ıtırazınızı vazılı veva sozlu olarak ıcra mudurluğune 22 gun ıçınde bıldırmenız bıldırmedığınız takdırde borcun kesınleşmış savılacağı vıne aynı mud- det ıçınde mal bevanuıda bulunmanız, şavet bulunmazsanız veva hakıkate avkın be- vanda bulunursanız hapısle cezalandınlacağınız borç odenmez veva ıtu^z edılmezse cebn ıcrava devam edılecegı ışbu odeme emnnın vukanda vazılı borçluva teblığı ka- un olmak uzere ılan olunur Basın 38750 Nufus cuzdanımı v e ehlıyetımı kaybettım Hukumsuzdur YASİNDtLAVER ÇATALCAİCR4MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL AÇIK AKTIRMA İLANI Dos\a\o 2002 ''îeEsas Bır borç nedenısle satılmasına karar \enlen taşınmazın ılc,esı ko\u me\kıı parsel no su m2 mıktarı tahmm edılen muhammen bedelı satıi) saatı llçesı Belde Parsel No Nıtelıgı M2 Mık Hıssesı Tah Ed Bed Satış Saatı Çatalca Duru^u 1 ^rsa 1^00 m2 12 30 44^ 30 U L 1100-1110 Çatalca Durusu 4 Arsa 1^00 m2 136 1^00 ^19176NTL 11201130 Çatalca Durusu 1 \rsa 100 ml ~>2 1007 I78 7SVTL 114011^0 127 \da, 3 Parsel Sa\ılı Taşınmaz Duniiu Beldesı \erleşık alanı kenarında kalmaktadır Lzennde H\9 merre ebatlarında toplam 1 P m2 kullanım alanlı tek katlı dı^tan \e ı^ten sı\alı dış kapısı demır doğrama pem.ere doğramalan onde Pımapen arkada ahşap bovalı çatı ustu beton ıkıncı kat ıçın beton kolonlan me\cut ıçten çatı\a (2 kat merdnenı olan konut olarak kullanıldıgı tespıt edılen evde oturan olmadıgı ıçın ıç dızavnı tam olarak tespıt edıleme\en betonarme bına me\ı.uttur Bmanın etrafında, dogu \e gunevınde 1 m vukseklıgınde batısında ıse 40 cm ıle 80 cm arasında değışen tuğla duvar me\cuttur Parsel uzennde avnca 4 ^ Mİlık ^ adet çam 1 adet şeftalı 2 adet kıraz 8 10 vıllık 1 adet erık 1 adet armut 1 adet elma 1 adet çam İ3 20 \ıllık 1 adet enk \e 1 adet dut ağacı ıle 8 kok gul \e 4 asma koku tespıt edılmıştır Taşınmazın kuzes sının asfalt \ola cephe dıger sınırlan şahı^ parsellenvle çevnlıdır \akın mesafesındekı taşınmazlar uzennde de konut amaçlı kullanılan bınalar mevcuttur Taşınmaz kovde bulunan elektnk su. kanalızas\on telefon çoptoplamavs hızmetlennden \ararlanmaktadır Dosvada me\cut Durusu ılk kademe Bele dı\e Başkanlıgı nın 09 03 200^ tanh ve 200ı 386 Im 200^ 197 savılı vazılarında Durusu 127 ada 3 \e 4 no lu parsellerın Durusu 1 Etap ımar planı sahasında aelışme konut alanında kaldıklan belırtılmıştır Taşınmaz arsa \asfındadır 127 Ada, 4 Parsel Sa\ılı Taşınmaz Durusu beldesı \erleşık alanı kenannda kalmaktadır Lzennde ekonomık oneme sahıp az gelışmış 10 12 vıllık 6 adet ka\ak 3 asma koku 1 dut 1 elma 2 çam 3 a\\a 1 armut 2 s,eftalı 2 ıncır 1 enk 1 kavısı 3 enk 4 kıraz agacı tespıt edılmıştır Avnca kendılıgınden buvuven 4 adet 18 20 \ilhk enk agaçlan mevcuttur Taşınmaz uzennde ekonomık onemı olmavan vığma brıket kulube mevcuttur Başka bır >apılaşma voktur Parsel mevıut durumda kan şık me\ve bahçesı gorunumdedır Taşınmazın kuze\ sınırı asfalt vola cephe dıger sınırlan şahıs parsellenvle çevnlıdır ^ akın mesafesındekı taşınmaz uzennde de konut amaçlı kullanılan bınalar mevcuttur Taşınmaz kovde bulunan elektnk su kanalızasvon telefon çoptoplamavs hızmetlennden vararlanmaktadır Dosvada mevcut Durusu ılk kademe Bele drve Başkanlıgı nın 09 0> 200*^ tanh ve 2005 ^86 tm 200^ 191 savılı vazılarında Durusu 12"1 ada 3 ve 4 no lu parsellenn Durusu 1 Etap ımar planı sahasında ge hşme konut alanında kaldıklan belırtılmıştır Taşınmaz arsa v asfındadır 163 \da, 1 Parsel Savılı Taşınmaz Durusu beldesı verleşık alanı kenannda kalmaktadır Mevcut durumunda boş olduğu tespıt edılmıştır 3 tarafı vol 1 tarafı şa hıs parselı ıle çevnlıdır v. akın mesafelenndekı taşınmazlar uzennde konut amaçlı kullanılan bınalar mevcuttur Taşınmaz kovde bulunan elektnk su kanalızasvon teleton çoptoplamavs hızmetlennden vararlanmaktadır Dosvada mevcut Durusu ılk kademe Beledıve Baş kanlıgı nın 09 05 2005 tanh ve 20(h 586 Im 20(h 19" savılı vazılannda Durusu 163 ada 1 no lu parsellenn Durusu 1 Etap ımar planı sahaMnda gelışme konut alanında kaldıklan belırtılmıştır Taşınmaz arsa v asfındadır Satış şartları 1 Gaynmenkulun 1 açık artırması 26 09 2005 Pazartesı gunu parsellenn hızalarında gostenlen saatlerde Ozel Idare Iş Merkezı Kat 2 Çatalca Icra Mudurlugu nde açık artırma suretı ıle vapılacaktır Bu artırmada taşınmaza takdır edılen değenn o o60 mı bulması ve satış ıstevenm alaı_agına ruçhanı olan dıger ala caklılar varsa alacaklan toplamı avrıca satış ve pavlaştırma masraflannı geçmesı şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmadıgı takdırde en çok artıranın taah hudu saklı kalmak kavdı ıle gavrımenkulun 2 açık artırması 06 10 2005 Perşembe gunu vıne a\nı saatlerde Ozel tdare İş Merkezı 2 Kat Çatalca Icra Mudurlugu nde vapılacaktır Bu açık artırmada da takdır edılen degenn 0 o40 ını ve satış ıstevenın alacagına ruvh2nı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını satış ve pavlaştırma masraflannı geçmesı şartıv la en çok artırana ıhale olunur 2 Açık artırmava katılmak ıste>enlerın takdır edılen kıvmetın o o20 sı nıspetınde nakıt pev akçesı va da bu mıktar kadar mıllı bır bankava aıt kesın ve suresız temı nat mektubu vermesı gerekmektedır Satış peşın para ıledır Alıcı ıstedıgı takdırde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlır "" Katma Deger \ ergısı ıhale damga pulu alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana aıt olacaktır Tellalıve resmı ve bırıkmıs emlak veraı borçları satış be delınden odenır 4 Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılerın lırtıfak hakkı sahıplerı dahıldır) bu gavnmenkul uzenndekı haklarını hususıvle taız ve masrata daır olan ıddıalannı da vanagı belgeler ıle on beş gun ıçınde Mudurlugumuze bıldırmelerı lazımdır Aksı takdırde hakiarı tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır ^ Satış bedelı verılen muhlet ıçınde odenmedıgı takdırde ItK nun 131 maddesı gereğınce ıhale feshedılır Taşınmaz a\nı vasa hukmunte venıden satışa çıkarıla rak IIK nun 192 2 maddesı hukmunce en çok fivat verene ıhale olunur \ ar ıse ıkı ıhale arasındakı farktan dıger zararlardan ve a\nca temerrut faızınden satışın bo zulmasına neden olanlar ve kefıllen mesul tutulacak ve bu bedel vasal faızı ıle bırlıkte hukme hacet kalmadan kendılerınden ıcra daıresınce tahsıl olunacaktır 6 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesi ı«,ın ıcra daıresınde açık olup masrafı venldığı takdırde ısteven alıuva bır nushası gondtrılebılır "" Satış ılanı ılgılılenn tapu kavdında vazılı adıeslenne teblıee gondenlmış olup adreste teblıgat vapılmaması halınde veva adreslerı bılınmevenler ıçın de ışbu satış ılanının ılanen teblıgat verıne kaım olacagı ılan olunur 8 Satışa iştırak edenlenn şartnamevı gormuş ıçerığını ve şartlarını kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlerın Çatalca Lra Mudurlugu nun 2002 716 esas savılı dos>asına başvurmaları ılan olunur 10 08 200^ Basın 38436 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NDE> A.şağıda anabılım dalı ıtıbarıvla unvan ve şartian belırtılen Enstıtumuz bınmlerınde açık bulunan kadrolara 2">4^ savılı Vuksekoğre tım Kanunu ıle Oğretım LvelıSıne V. ukseltılme ve Atanma Yonetmelığı nın ılgılı maddelen uvannta oğretım elemanı ahnacaktır 1- lstenen Belgeler a) Profesor ve docent kadrolan daımı statude olup 254" 1 savılı Kanun da belırtılen şanlara haız adavlann dılekçe ış talep formu oz geçmış 2 adet fotoğraf doçentlık belgesı vavın lıstelen ıle bılımsel çalışma ve vavınlannı kapsavan dosvavı profesorler 6 nusha do çentler 4 nusha olarak hazırlav arak b) Yardımcı Doçent kadrosuna ba^vuracak adavlann dılekçe ış talep formu ozgeçmiş 2 adet fotoğraf doktora dıploması ıle (varsa Merkezı Doçentlık Yabancı Dıl Sınavı Ba^an Belgesı KPDS başarı belgesi veva l DS sonuç asgan 65 puan belgesı) bılımsel çalışma ve vavınlannı kapsavan dosvavı 4 nuşha olarak hazırlavarak Rektorluk Personel Daıresı Başkanlığı'na (Gulbahçe Kövü Kampus Alanı l rla-lzmır) müracaat etmelerı gerekmektedır 2- Adavlann 657 savılı Kanun un 48 maddesındekı şartlar ıle kadronun derece^ı bakımından atanabılme şartlannı taşımalan gerek mektedır 3- Ba^vuracaklann 254 7 savılı Kanun ıle aranan şartian ve vabancı dılde (Ingılızce) egıtım oğretım vapan \ uksekogretım Kurumla nnda gorev alacak oğretım elemanlan ıçın ongorulen atanma şartlannı ve Izmır ^ uksek Teknolojı Enstıtusu Oğretım Lvelığıne \ uksel tılme ve Atanma knterlennı sağlamalan gerekmekte olup soz konusu knterler http //»»» ıvte edu fr sitesınden temın edılebılır 4- v. urtdışından alınmış dıplomaların Lnıversıtelerarası Kurulca denklıgının onav lanmış olması şarttır 5- Başvuru >uresı ılanın vavın tanhınden ıtıbaren 1 •> (onbeş) gundur Posta ıle vapılan başvurular kabul edılmevecektır Bırımı \nabılım Dalı Lnvan Adet Vçıklaına Mımarlık Fak Mımarlık ^ ardımcı Doçent Mımarlık Fak Mımarlık ^ ardımcı Doçent Mımarlık Fak Şehır ve Bolge Planlama Vardımcı Doçent Mımarlık Fak Endustn Lrunlen Tasarımı Prote^r Mımarlık Fak Endustn Lrunlen Tasanmı Doçent Mımarlık Fak Endustn Lrunlerı Tasanmı \ ardımcı Doçent Mımarlık Fak Restoras,von Protesor Muhendıslık Fak Bılgısavar Muhendislıgı Profesor Muhendıslık Fak Bılgısayar Muhendıslığı Doçent Muhendıslık Fak Bılaısavar Muhendıslığı \ ardımcı Doçent Muhend^lık Fak Bılgısavar Muhendıslığı \ ardımcı Doçent Muhendıslık Fak Makıne Muhendıslığı Profesor Muhendıslık Fak Makıne Muhendıslığı \ ardımcı Doçent Muhendıslık Fak tn^aat \!uhendislıgı \ ardımcı Doçent Muhendıslık Fak Elektnk Elektronık Muh Profesor Muhendıslık Fak Elektnk Elektronık Muh Doçent Muhendı>lık Fak Muhendıslık Fak Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Fen Fakultesi Kımva Muhendıslığı Kımva Muhendıslığı Bıvolojı Bıvolojı Bıyolojı Fızık Fızık Fızık Matematık Matematık Matematık Doçent \ ardımcı Doçent Profesor Doçent V. ardımcı Doçent Profesor Doçent \ ardımcı Doçent Profesor Doçent V, ardımcı Doçent \ apı veva Bına Bılgısı alanında çalişmalan ve uluslararası duzev de v av ınlan olmak Bına Bılgısı alanında çalişmalan ve uluslararası duzevde va v ınlan olmak Planlama Teonlen konusunda doktora eğıtımı ve uluslarara sı duzevde vavınlan olmak Endustn Lrunlen Tasanmı ve Lvgulama alanında teonk ça lışnıalan ve doçentlık sonrası vTiruttugu veva vonlendırdığı ozgun araştırmalardan kavnaklanan uluslararası duzevde va v ınlan olmak Endustn Lrunlen Tasanmı ve Lvgulama alanında teonk ça lışmalan ve uluslararasi duzevde vavınlan olmak tletışımTasanm alanında teonk çalışmalan ve uluslararası duzevde vavınlan olmak Mıman Restorasvon konusunda vuksek lısans ve doktora eğıtımı vapmış \e doçentlık sonrası vuruttugu veva vonlen dırdığı ozgun araştırmalardan kavnaklanan uluslararası du zevde vavınlan olmak Bılgısavar donanım ogelen sistem vapısı ve bılışım aglan konularında çalışmaları \e doçentlık sonrası vtıruttuğu veva vonlendırdıâı ozsun araştırmalardan kavnaklanan uluslara rasi duzev de v av ınlan olmak Bılgısavar donanım ogelen sistem vapısı ve bılışım ağlan konulannda çalışmaları ve uluslararası duzevde >avınlan ol mak Paralel dagıtık sı^temler konusunda çalişmalan ve uluslara rası duzevde vavınlan olmak Bılgısavar agları veva bılgısavar teonsı konulannda çalışma lan ve uluslararası duzevde vavınlan olmak Konstruksıvon\1akıne elemanlan tasanmı konulannda arastırmalan ve doçentlık sonrası vuruttugu veva vonlendır dıgı ozgun araştırmalardan kaynaklanan uluslararası duzev de vavınları olmak Savısal Akişkanlar Dınamığı uzennde çalışmaları ve ulusia raraM duzevde vavınlan olmak \ apı ve vapisal kararlılık konulannda çalışmaları ve ulusia rarası duzevde vavınları olmak Elektnk Makınelen ve Guç Elektronıgı alanında çalişmalan ve doçentlık sonraM vııruttugu veva vonlendırdığı ozgun araştırmalardan kav naklanan uluslararası duzev de v av ınlan olmak Mıkroelektronık ve>a elektronık devre elemanlan ve sistem len konulannda çalışmalan ve uluslararası duzev/de vayınla n olmak Kımvasal Reaksıvon Muhendıslıgı konusunda araştırma ve uluslararası duzevde vavınlan olmak Bıvomuhendıslık konulannda çalişmalan ve uluslararası du zevde vavınlan olmak Molekuler Bıvolojı veGenetık alanında çalışmalan vedo çentlık sonrasi vtjruttugu veva vonlendırdıeı ozgun araştır malardan kavnaklanan uluslarara^ı duzevde vavınlan olmak Bıvoıntormatık alanında çalışmalan ve uluslararası duzevde vavınlan olmak Molekuler Bıvolojı veva Bıvoınformatık alanında çalışmala rı ve ulusararası duzevde vavınlan olmak Katıhal Fızıaı alanında çalışmalan ve doçentlık sonrası yu ruttueu veva vonlendırdıaı ozgun araştırmalardan kavnakla nan uluılararası duzevde vavınlan olmak Supenletkenlık veva organık ınce tılmler konulannda çalış maları ve uluslararası duzevde vavınlan olmak Malzeme sımulasvonlan konusunda çalışmalan ve uluilararası duzevde vavınları olmak Lvgulamalı Matematık konusunda çalışmalan ve doçentlık sonrası vuruttugu veva vonlendırdığı ozgun araştırmalardan kavnaklanan uluslararası duzevde vavınlan olmak L v aulamalı Matematık konusunda çalışmalan ve ulus lararası duzevde vavınlan olmak Operator Teonsı konusunda çalışmalan ve uluslararası duzev de v av ınları olmak Ba^ın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog