Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

f^Cumhuriyet L ^ K İ T A P L A R I KUVAYIMÎLLIYE'NIN KLRULUŞU Ale\ Coşkun (,ai Pazarlama \ Ş Turka.aSı Cad. No '9 4i (-434 Ca4ak.Su IstanbüTd ı2 :)M-»Q1 % Cumhuriyet Cum YAĞMURLARLATO (Tütün Zarnahı Necati Cumalı __ Çag Pazarlama \ Ş Tuıfaxa4ı Cad No 39 41 ( 4IJ4 Cagaloilu IstanbulTel ı:i:ı M401 96 82. YILSAYI 29167 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 15 AĞUSTOS 2005 PAZARTESİ 1 erorıın Ardındaki? PKK terörü Anado- lu'da 30 bin can paha- sına da olsa venilghe uğratılmıştı; bu sonuç elberte Kuzev Irak'ta da geçerlivdi. BilindiğigibiPKKte- rörünün merkez üssü Kuze\ Irak'tadır. Ancak bölge ABD'nin denetimine geçmiştir ve terör veniden başla- mıştır. IVe var ki bu kez uj- gulanan terörün vön- tenıleri ve araçları ba- kımından daha profes- yonel ve gelişmiş nite- likte olduğunu uznıan- lar dile getirivorlar. Bu konuda denevimli bir dış destek kuşkusu gündeme giriyor. • PKK terörünün za- manlaması da dikkati çekijor. Beklenmedik bir terslik olmazsa Türki- ve3 Ekim'deABile mü- zakerelere başlavacak. Tam bu süreçte PKK terörünün gündeme girmesinin elbette ken- dine göre bir gerekçesi bulunmaktadır. Uzun vadeli ve geniş ufuklu bir bakışla.Tiir- kive'nin iç hukukunu AB koşullarında dü- zenlemcsi. Kürt soru- nunun çözümünde en etkili vöntem savılma- lıdır. Ulusal devletin AB birlikteliğinde demok- ratik vapıva kavuşması Anadolu'daki etnik so- runu aşacak çağdaş hu- kuku da içermektedir. PKK'nin -va da PKK've etkili üst gü- cün- zamanlaması bu sürecin engellenmesini mi öngörüvor? Yoksa Ortadoğu'da Türkiye'den beklenen- leri hayata geçirmek için PKK bir araç ola- rak mı kullanılıyor? Soru işaretlerini ço- ğaltabiliriz, gündemde- ki sorun tek yönlü de- Terör valnız Türki- ve'nin başında özel bir dert gibi görülemez; dünvada insanlığın baş belası düzeyine tırman- mıştır. Ancak ABD ve AB'de, Türkive'ye saldıran te- rör canavarının özel bir değerlendirmeyle tartılması eğilimlerini de görmezlikten gele- mev iz. Bu vaklaşım Türki- ve'yi Batı'v a karşı Ulu- sal Kurtuluş Sava- şı'ndaki konuşlanmava itecek kadar tehlikeli- dir. Ülkemiz terörden çok çekti; Anadolu halkının geçmişten gereken dersleri çıkardığını ve her sorunumuzu barış içinde elbirliğivle çö- zümlevebilecek bilince eriştiğimizi düşünüyo- ruz. Cumhuriyet Paris, 'Müzakere Belgesi'ne Türkiye için kısıtlamalar eklenmesini resmen istedi Fransa'dançelmeAB Dönem Başkanı Ingıltere'ye başvuran Fransa, Türkıye'ye üyelık dışında seçenek göstenlmesı, açık uçlu müzakere kavramı- nın güçlendırılmesı ve üyelerden bırının ıs- tememesı durumunda Türkıye'nın bırlığe üye olamaması gıbı koşullann müzakere belgesinde \ urgulanması isteminde bulun- du. Fransa'nın başvurusunda üyelik dışın- da "ayrıcalıklı ortakiık" gıbi seçeneklerin de bulunduğunun belirtilmesi ıstendı. Fransa'nın teklıften önce bırlığın önemli ülkelennden Danımarka ve Avusturya ıle görüş bırlığıne \ardığı ortaya çıktı. İkı ül- ke. Fransa'ya AB toplantılannda destek ol- ma sözü verdı. Fransa'yı bu ülkelenn yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de des- teklıyor. îngiltere'nın toplantılarda orta y- ol bulmaya çalışacağı, ancak Fransa'nın getırdıği öneriye sıcak bakmadığı belırtılı- yor. MAHMUT GÜRER'in haberi • 10. Sayfada DÜŞENRUMUÇAĞINDA 121KÎŞÎÖLDÜ Yimpaş'a gözaltı Islami holdingin İsviçre'deki kuruluşu hakkında kara para aklama ve dolandıncılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı AYKUT KUÇUKKA\A Isvıçre Federal Sa\cılığı, Islami holdingin bu ulkedekı kuruluşu "Yimpaş Group AG" yonetıcılerı hakkında "kara para aklanması" ve "dolandıncılık gerekçesıyle so- ruşturma açtı Soruşturmayı onu- muzdekı sonbaharda tamamla>aca- ğını açıklayan Federal Savcılık, bu sureçte yeşıl sermayenın Avrupa'da topladığı paralann nerede-nasıl kul- lanıldığını araştıracağmı \e Yimpaş yonetıcılerını bu gerekçeyle yenıden sorgulayacağını bıldırdı ls\ıçre Federal Savcısı Th. VVvser'ın ımzasını taşıyan "8 Ağus- tos 2005" tanhlı resmı yazıya gore, Yimpaş Group AG Yonetım Kurulu Başkanı Dursun Uyar ıle dığer yo- netıcıler Dieter Kraus, Abdurrah- man Çiğdem, Hüsevin Özbek \ e ts- mail Can hakkındakı soruşturmanın dennleştınlmesınekararvenldı Soz konusu ısımlenn ılk sorgusu savcı- MArkası Sa. 8, Su. 1 'de PİLOTLAR BAYILDI - Kıbrıs Rum Kesimi'nden kalkan uçakla bağlanhnın kesil- mesi üzerine.Yunan Hava Kut \etlerı'ne bağ- lı iki F-16 uçağı görev lendirildi. Uçağı \tina yakınlarında uçarken bulan jetler, uçağa eş- lik etmeye başladılar. Jetlerin pilotları. kule- ye "pilotlann koltuklannda yığıldıklarını, hiç hareket etmediklerini" ve "pilot kabinindeki durumun normal görünmediğini" so> lediler. Kıbrıs Rum Kesımı LARNAKA 'Elveda kuzen donuyoruzl'Kıbns Rum Kesımrnden kalkan \e 4Tı çocuk 121 kışıyı taşıyan uçak, Atına'nın kuzeydoğusunda dağa çakıldı Kabın basıncının duşmesı ve- ya havalandırma anzası nedenıyle duştuğu belırtılen uçaktakı yolcula- nn son anJannı dehşet ıçınde geçırdıkien anlaşıldı Uçağın duşmesın- den önce kuzenıne cep telefonu mesajı gonderen bir yolcunun "donduk- lanru" yazdığı kaydedıldı Yolcunun mesajında, "Pılotlar mosmor, ken- dılennden geçtıler Elveda kuzen, burada donuyoruz" yazdığı oğrenıldı Izmirli, Atatürk'e sahip çıktı23. Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nın açılış tören- lerinde 'x\tatürk'veTürkiye Cumhuriyeti'nin 'yoksa- yılmasf, sorumlu organizasyon görevlileri ve Izmir- lileri harekete geçirdi. Ovunlarda görev alan sorumlu kişiler, oyunların icra komitesi başkanıTaha Aksov ve AKP'yi hedef alan bir bÜdiri hazırlarken İzmirliler kapanış törenlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrak- larıyla gidecek. Ovunlarda nıücadele eden l lusal Ba\an VoleybolTakımı, Kanada'vı 3-0 yendi. MSpor'da Dış Haberler Servisi - Kıbns Rum Kesımf neaıt 121 kışı taşıyan bir yol- cu uçağı Yunanıstan'ın başkentı Atı- na'nın kuzeydoğusundakı dağlık bol- gede duştu Kazanın kabın basıncın- dakı anı duşuş ya da ha\alandırma sıstemındekı arıza sonucu meydana geldığı açıklanırken kurtulan olmadı L çağın sahıbı olan ozel Helıos Hav a- yollan'nın daha oncekı uçuşlannda çıkan sorunlar nedenıyle çok sayıda şıkâyet aldığı \e duşen uçağın geçen yıl yaptığı bir uçuş sırasında da aynı sorunlann yaşandığı bıldınldı Atına uzennden Çek Cumhunye- tı'nın başkentı Prag'a gıtmek uzere Rum Kesımı'nın Larnaka kentınden havalanan Boeıng 737 tıpı uçak Atı- na yakınlarında duştu 41' ı çocuk 115 yolcu ıle 6 kışılık murettebat bulunan \esabahsaat 10 45'teAtına'yaınme- sı beklenen uçağın kuleyle bağlantısı Yunan ha^ a sahasına gırdıkten sonra kesıldı Pılotun Yunan ha\a sahasına gırmeden kısa sure once Rum Hava Trafık Kontrol Merkezı ıle temasa ge- çerek ha\ alandırma sıstemınde anza olduğunu haber v erdığı ve daha son- ra uçakla bağlantının kesıldığı belır- tıldı Bağlantının kesılmesı uzenne, M4rkasıSa.8,Sü.3'te Toplu görüşme masasına oturan sendikalar istemlerini kabul ettirmeye çalışacak Hükümetle çetin görüşmeYaklaşık 2 5 mılyon memuru ılgılendıren toplu görüşmeler bugün başlı- yor Hükümetle masaya oturacak olan Turkıye Kamu-Sen \e Memur- Sen, en duşuk memur maaşının 880YTL olmasını, KESK de 950YTL'ye çıkarılmasını ıstıyor Hukumet kanadı ıse yuzde 7 4 oranında zam on- goruyor Konfederasyonlann ısteklen arasında "Toplusozleşme hakkı, eşıt ışe eşıt ucret, koşullann ıyıleştınlmesı. sendıkal çahşmalann onun- dekı engellenn kaldınlması ve Kamu Personel Rejımı Yasa Tasarısf nın gen çekılmesı" bulunuyor FIRAT KOZOK'un haberi • 13. Sayfada Memur sendıkalan. hükümetle yapılacak toplu goruşmelenn başlamasıy- la bırlıkte bugunden ıtıbaren eylemlennı de başlatacaklar KESK uyesı çalışanlar. ağustos ayı boyunca hemen her gun farklı bir noktada topla- narak bıldın dağıtacaklar KESK. 8 Eylul'de Çankaya Beledıyesı'nden Zıya Gokalp Caddesı'ne kadar duzenleyeceğı yuruyuşle eylemlennı so- na erdırecek Kamu-Sen ıse toplu goruşmeler sırasında Abdı Ipekçı Par- kı'nda"TopluGoruşmeTakıpÇadın"kuracak Kamu-Senuyelen, "Her Şeyı Goze Aldık" adı altında çeşıtlı eylemler yapacak • 13. Sayfada AKP ? YE YÜKLENDÎ Baykal: Huzuru sabote ediyorlar f CHP hden Baykal, AKP'nın tehlıkeh bir surece gırdığını belırte- rek ulkenın bolunmezlığınden yana tavır eksıklığı olduğunu soyledı Hukumetın temel zafıyetının dın ıstısman konusunda ya- şandığını savunan Baykal, "Bu zafıyet, hukumetın, Turkıye'nın temel dengesını değıştırme arayışına gırmış olmasıdır" dedı • 5. Sayfada MUMTAZ SOYSAL'IN KOŞESl -AÇF • '. Savfada MEDY\ DUNYASININ ACI KAYBI • 3. Savfada PKK'NlN BOMBA TİMİYAKALANDI • 5. Savfada ÜÇ PUANLA TANIŞTILAR Beşiktaş, seyircisinin önünde rahat kazandı Süper Lıg'ın 2 haftası dun yapılanmaç- larla tamamlandı Ilk kez seyırcısının onune çıkan Beşiktaş, Denızlıspor'u 2-0 yenerek ılk gahbıyetını aldı Trabzons- por ıse Konyaspor ıle 0-0 berabere kaldı Dığer maçlarda ıse şu sonuçlar alındı B B Ankara-Gençlerbırhğı 0-0, Kay- sen-Kayserı Ercıyes 1-2 MSpor'da İRAN'DAN SERT SUÇLAMA: ABD ve îngiltere azınhldan kışhrtıyor İran'ın batısında PKK'nin Iran kolu Pe- jak ıle guvenlık kuvvetlen arasında çı- kan çatışmalarda 1 polıs ıle 4 mılıtan oldu tran Dışışlen Bakanlığı Sozcusu Asıfı. ABD'vı Kurtlen. lngıltere'\ı de Huzıstan'dakı Araplan kışkırtmakla suçladı Asıfı, "Bazı kışkırtıcılar Ingılız uslennde eğıtılıy or" dedı • 5 Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ekonomik Durum ya da Türk'ün Türk'e Sansürü!Ulusal gururumuzu okşayıcı durumlar one çıkarıl- dığında kımı kesımler hemen çıkışır. Bu, Turk'un Turk'e propagandasından başka bir şey değıldır! Benzetmeyı tersıne çevırmek gerekırse, ekono- mıde Turk'un Turk'e sansuru yaşanıyor 1 Benzer du- MArkasıSa. 8, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog