Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 AĞUSTOS 2005 PAZAR 8 HABERLERÎN DEVAMI TURKİYE Istanbul Cdirne Kocaeli Canakkale İzmir Manısa .Aydın Denızli Zonguldak PB Y B B B B B PB B 33 34 33 35 36 39 41 37 30 Sinop B 30 Adana B 37 Samsun B 29 Mersın B 35 Trabzon PB 29 Diyarbakır B 41 Giresun PB 28 Şanlıurfa B 42 B 38Ankara B 33 Mardin Eskişehir B 35 Sıirt B 39 Konya B 34 Hakkân B 32 Sıvas B 30 Van B 27 Antalya B 37 Kars Y 28 Yürdun kuzey ke- sımlerı parçaJı bulırt- lu, Artıvın, Kars. Ar- ciahan ıle Edırne ve Kırklarelı çevrelen sa- ğanak ve gok gurul- tülu sağanak yağışlı, diğer yerler az bulul- lu ve açık geçecek Hava sıcaklığı tum yurtta artmaya de- vam edecek. DIS MERKEZLER Oslo Helsınki Stockholm Londra Amsterdam Brüksel Parıs Bonn Y Y Y Y Y Y B Y 21 20 21 21 19 21 25 21 Münıb B 22 Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına Zünh Y B B B Y Y Y B R 19 26 35 26 24 25 27 35 ?3 Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıfhs Kahıre Şam B B B B B B Y B B 2b 36 27 34 31 29 14 36 4Ü T a ? k e n t bülutlu Sıslı , Bulutlu ^ Çok bulutlu , Yağmurlu Su'u kar ı GoK gunjltulu CrUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK H Baştarafi 1. Sayfada ratik Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde çözüm) ifa- desini kullandırmak onurunu yakaladıktan sonra Diyarbakır'ın yüzde 90'ının yollara döküleceğini sandılar. 12'lerden RTE'nin "muhteşem Diyarbakır sefe- rine" katılanlar, (örneğin Oral Ça/ışlar), sokakla- rı boş, RTE'nin konuştuğu alanı ancak 500-600 kişinin doldurduğunu görünce kuşkusuz hayal kı- rıklığına uğradılar. • • • Başbakan'ın konuşması bu sefer "farktı" mesaj- lar içeriyormuş. Dehasından söz etmedikleri kaldı. Geçmişi ıs- ka geçmeseler, hatta Demirel in, hatta Mesut Yılmaz'ın Güneydoğu'ya kalkınma planları, prog- ramlarvaatettiklerigibi, "Kürtgerçeğinden", ana- yasanın her vatandaşa tanıdığı eşit haklardan fa- lanlardan filanlardan söz ettiklerini anımsarlardı. Demirel bildiklerinin, yaşadıklarının küçücük bir bölümünü anımsatıyor. özal'la yaptığı görüşme- leri, rahmetlinin Demirel'e "Gel bu sorunu -tabii onun istediği yönde, belki Kuzey Irak Kürtleriyle federasyon kurarak- birlikte çözelim" önerisine yanıtını açıklamıyor. Geçmiş yönetimler de benzer açıklamalar yap- tı; ama ne Kürt milliyetçiliği hız kesti ne de PKK terörü durdu. Hazret, "Daha çok demokrasi üreteceğiz. Tek devlet, tekbayrak, tek millet" demiş, alkışlanıyor! Yahu, ya ne diyecekti? Kürt aydınları gibi iki mil- let, özerk bır bölge, ulusal bayrağın yanında bir de Kürt bayrağı mı diyecekti? • • • Yavaş yavaş ısındırılmaya çalışılan konu; RTE'nin "Sözü olan herkesi dinlemeye hazınz" cümlesinden kaynaklanıyor. AB ülkeleri Diyarbakır üzerine gelişmeleri ve çe- şitlemeleri özenle izliyor. Daha önceki ve son ha- berler AB'nin Kürt sorununa doğrudan karışma- ya hazırlandığının işaretlerini veriyor. Anımsana- caktır; çok tartışıldı, hükümet yalanladı: AB Dö- nem Başkanı ülke olan Hollanda'nın Ankara Bü- yükelçisi Gosses, RTE'nin yüzüne "Asker nihai çözüm değildir. Sizin bu konudaki görüşlehnizi, problemin başedilmez hale gelmeyeceği umu- duyla 'bizimle' paylaşmanızı istiyoruz" dedi. RTE'nin Güneydoğu Melekleriyle yaptığı görüş- meden, hafta içindekı açıklamalarından sonra AB'nin; "sorunlann çözümünü hızlandıracak ve bölgenin refah seviyesini arttıracak AB, IMF ve Dünya Bankası temsilcilerinden 'bir komisyon' ku- rulmasını" önermeye hazırlandığını dün Cumhu- riyet'te Mahmut Gürer'ın haberinden öğrendik. Perşembenin gelişi çarşambadan belli; AB, bu komite veya komisyon aracılığıyla kabul edeme- yeceğimiztürlü dayatmalan gerçekleştirmeye ça- lışacak, AB üyeliği şantajıyla öyle oyunlartezgâh- layacak ki, eli verdik ya, kolu (Güneydoğu'yu da) kurtaramayacağız! RTE, Gosses aracılığıyla AB'den gelen, haziran- da yalanladığı "komite" önerisıni temmuz ayında "komisyon" adıyla kabul etmeye karar verdi de; acaba bu nedenle mi Diyarbakır'da "sözü olan herkesi dinlemeye (görüşmeye)" hazır olduğunu söyledi? Ne dersiniz; RTE, aradığı muhatabı buldu mu? AL GOZÜM SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Hodi bir don muhabbetiyapalım M BaştarafiArka Sayfada dı. Sonra güzelimsahilplajlan, bunlarınıçındeben en çok Süreyyapaşa Plajfnı severdim. Evet. bun- lar muhteşem rantlar ıçin teker teker yok edıldı ve sahil yolu açıldı. Iş merkezleri kuruldu, bu ış mer- kezlerini kimler aldı? Ekmek parası ya da can gü- venliği için Istanbul'a göç edenler mi? Yoksa bü- yük çoğunluğu kara para aklayan ama denız ada- bıru bılen, mayolan Dior ya da Versace olanlar mı? On metre boyunda uzay gemilerine benzeyen yatlarda her an değışık tarz bır partı düzenlemek içın akıl yoranlar mı? Şimdı bana denız üstünde, o yatlarda yapılan partılerın hikâyelennı anlattır- mayın. Dudağınız uçukJar. Ama üşenmeyip he- men şuracıkta denıze, hem de kapalı koylarda lök diye bıraktıklan çöp mıktannı hep birlikte tahmın edebilınz. Kılolarca yemek artığı, yüzlerce kınl- mış ya da pet şişe ve kusmuk. Peki şu güruh dıye nitelendinlenler, donlanyla, elbiseleriyle denıze girenler denizi ne kadar kırle- tiyor? Diyorlar ki, evimizin önüne boklannı yapı- yorlar. ne yapsınlar. az tuvalet yaparsanız bu iş böyle olur. Hayatında bozkırlann ve dağların di- luıi bılenleri, hiçbir güvencesiz, hiçbir eğıtimsiz büyük kente salarsanız işte böyle olur... Sonra da onlan eleştirirsiniz ama önce büyük rantlar ıçin bu kentin havasını denızsız kılanlardan başlayın. Yok- sa ha boxer don ha mayo, pek bır şey fark etmiyor. Aynca Türkler sayesinde bütün dünyada mangal kültürü şiddetle yayılırken, bundan da tıksıntiyle söz etmek ne oluyor? Biraz insaf. Yıllar önce Do- ğu'nun Idil kasabasına gıttığımde delıye dönmüş- tüm. Oralarda ne kadar elektrık harcanırsa har- cansm üç mılyon \ enldiğınden, eskı somyalardan yapılan rezıstanslarla ahırlann, kuyu suyunun ısı- tıldığını gördüm. Ilk anda delıye dönmüştüm ya, sonra kendı kendıme gülümseyıp şöyle düşündüm: Türkiye'nın son yırmı yılını karartan, milyonlar- ca dolan ceplerine ındırenlerin yanında bu iş ne kadar da masumdu. Ah elbette halkımız asla masum değildir ama her zaman açıyı farklı kurmak gerekir. Yoksa sapla sa- man birbirine kanşıyor. Bilıyorum Bodrum hikâ- yelerini merak ediyorsunuz, merak etmeye devam edin. Kolay gelsin. isilozgenturk@superonline.com Valiye mayın tıızağı Terörülanetlememitingi negidenElazığValisiKoçdemir,PKK 'lilerin mayınlısaldırısına uğradı. Paîlamada can kaybıyaşanmazken koruma araçlarında hasar meydana geldi Yurt Haberleri Servisi- Elazığ Valisi Ka- dir Koçdemir, Alacakaya ilçesindeki "terö- rü lanetleme mitingi"ne giderken makam aracı PKK'lilerin mayınlı saldınsına uğradı. Patlamada can kaybı olmazken, valinin ve korumalann araçlannda zarar meydana gel- dı. Hakkâri'de yola mayın yerleştirmeye ça- hşan teröristlerden bin öldürüldü. Mersin'de önceki gece seyir halindeyken polisevine 100 metre mesafede patlayan otoda parçalanarak ölen kişinin PKK'li olduğu belirlendi. Muş'ta ise teröristler bir köy korucusunu öldürdü. PKK, Tunceli Valisi Mustafa Erkal ile Bingöl ValisiVehbi Avuç'tan sonra dün de Elazığ Valisi Kadir Koçdemir'i hedef aldı. Koçdemir'in aracı, Alacakaya ilçesi yakın- lanna geldiğinde, asfalt yolun kenanna yer- leştirilen mayın patladı. Patlamanın etkisiy- le Koçdemir'in içınde bulunduğu aracın ön camlan kırıldı. Vali Koçdemir olaydan yara almazken korumalann aracında da hasar meydana geldi. Bölgede geniş çaplı operas- yon başlatıldı. Koçdemir, saldın sonrasında, ayru araçla yoluna devam ederek, Halkalı köyünde, 13 Ağustos 1994'te 10 kişinin terönstler tara- findan öldürülmesinin yıldönümü nedeniy- le Alacakaya da düzenlenen "terörü lanet- leme" mitingine katıldı. Mitingden sonra helikopterle Alacakaya ilçesınden dönen Koçdemir, konutunda gazetecilere, saldıny- la ilgili açıklama yaptı. Koçdemir, Alacaka- ya'ya Maden ilçesi üzerinden gittiklerini be- lirterek, "tlçe merkezine 6-7 kilometrelik mesafede, teröristlerce yola döşenen ma- yının patlamasıyla, içinde bulunduğumuz konvoydaki araçlarda maddi hasar mey- dana gelmiştir. Onun dışında kayda değer bir şey yoktur. Orada terörü telin mitingi vardı. Alacakaya'daki vatandaşlarımızla birlikte miting yapılmıştır" dedi. PKK mayıncısı öldürüldü Bir mayınlı eylem tehlikesi de son anda önlendi. Hakkâri Valiliğı'nden yapılan ya- zılı açıklamaya göre, gü\ enlik güçleri, mer- kez Kavaklı Köyü, Çeltik Mahallesi chann- da, asken bırliklerin kullandığı yola patla- yıcı madde yerleştiren 3 PKK'liye dur ıhta- nnda bulundu. Dıtara ateşle karşılık verilme- si üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist öldü- rüldü. Açıklamada, ölen teröristin üzerinde 1.5 kilo C-4 patlayıcı ile fıinye, yüz metre kablo, çok mıktarda pıl ve bol miktarda Ka- laşnikof marka otomatik silah mermisi bu- lunduğu kaydedildi. Mersin'deki patlama Mersin'de önceki gece seyir halindeyken polisevine 100 metre mesafede patlayan 34 AC 9605 plakalı araçta parçalanarak ölen ki- şinin PKK'li Şeyhmus Sarı, yaralanan kişi- nin de amcasının oğlu Cihan Sarı olduğu açıklandı. Terör örgütü PKK adına turistik bölgelerde eylem yapmayı hedefleyen saldır- ganlann, kendilerine ait otoyla Antalya'dan geldıkJen öğrenildi. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Koğuktaş köyünde gönüllü köy koruculuğu yapan Muhyettin Şengül, PKK'lılertarafından öl- dürüldü. Muş Valisi Ibrahim Özçimen, Hasköy'ye 30 kılometre uzaklıkta bulunan Koğuktaş köyünde, gönüllü köy koruculuğu yapan Şengül'ün, evinin bahçesinde bulun- duğu sırada, sılahh saldınya uğradığını, köy çevresınde güvenlık güçlennce operasyon başlatıldığını söyledi. Izmir'de gözaltı PKK'nın sözde siyasi kanadında görev yaptığı iddia edilen kişi ise Izmır'de yakalan- dı. Alınan bilgiye göre. bir istihbaratı değer- lendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplen, Karabağlar semtinde oruran İ.B 'nin (45) evine baskın düzenledi. Operasyonda, terör örgütü PKK'nin sözde siyasi kanadın- da görev yaptığı ileri sürülen H.A. (25) ya- kalandı. Ev sahibi İ.B. de gözaltına alındı. AFP, KUZEY IRAKTAKl KAMPAGÎRDİ Hakurk'ta terörist eğitimi Dış Haberler Servisi - Fransız haber ajansı AFP, te- rör örgütü PKK'nin Kuzey Irak'taki kampma girdi. Ha- kurk Dağı'ndaki teröristle- rin fotoğraflannı tüm dün- yaya geçen ajans, ABD'nin bu kamplara yönelik hiçbir harekât yapmayarak Türki- ye'yi hayal kınklığına uğ- rattığım yazdı. AFP'rrin ya- yımladığı fotoğraflarda ka- dın ve erkeklerden oluşan teröristler atış talimi yapar- ken terör örgütü yöneticile- nnden Murat Karayılan, terör örgütü lıderi Abdullah Öcalan'm resmi önünde poz %erdi. AFP'nin 11 Ağustos'ta girdiği kampta silahlı eğitim görüntüleri yer alırken AB- D'nin PKK kamplanna yö- nelik hiçbir askeri operas- yon düzenlemediği ve NA- TO'daki müttefiki Türki- ye'yi hayal kınklığına uğ- rattığı vurgulandı. Habere göre, PKK. silah bırakmak için askeri operasyonlann sona ermesiyle birlikte terö- ristler için genel af istiyor. AFP, terör örgütü lideri Ab- dullah Öcalan'm sağ kolu olarak tanımladığı Murat Karayılan'la da Kuzey Irak'ın Sinena Dağı'ndaki PKK kampında bir görüşme yaptı. Karayılan, yaz mevsi- minde turistik beldelerde düzenlenen ve bırçok can kaybının meydana geldiği bombalı saldınlann sorum- luluğunu reddetti. Karayı- lan'a göre saldınlan kendi- lerinden kopan ve artık kontrollerinden çıkan Kürt Özgürlük Şahinleri (TAK) adlı grup düzenledi. Terör örgütü yönetıcisi Karayılan, silahı bırakmak için iki şart öne sürdü. Önce Türk ordu- sunun sürdürdüğü operas- yonlann durdurulmasmı is- teyen Karayılan, kendi de- yimiyle "Kürt halkının haklan" için de Ankara'dan garanti talebinde bulundu. Akbal aileSİnin mutlU günü GazetemizyazarlanndanOk- tay Akbal'ın torunu Övgü Doğangün. Burak îçten ile önceki gün Yeşilyurt'taki Çınar Otel'de düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğüne Övgü Doğangün'ün anne ve babası Oya Akbal-Adnan Do- ğagül. damat Burak Içten'in anne ve babası Olcay ve Erbil tçten ile yakın aile dostları katıldı. (Fotoğraf: FATlH ERDOĞDU) MEB'in eğitimcilerin yükselme esaslannı belirlediği yönetmelik yürürlüğe girdi Öğretmenlere 'kariyer' smavı PARTÎNÎN 4. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ AKP kadrolarındaki değişim 'sorgutanıyor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Adalet ve Kalkınma Partısi (AKP) bu- gün 4. kuruluş yıldönümü- nü kutluyor. Milli Görüş si- yasetinden koptuktan sonra u muhafazakâr demokra- si" kimliğini oturtmaya ça- hşan AKP, bir yandan siya- sette merkeze oturma iddi- asını sürdürmeye çabalar- ken diğer yandan rejımı zor- layan girişimleriyle "göm- lek değişiminin sorgulan- masına" neden oluyor. AKP, Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Milli Görüş siyasetinden aynlan 59 mılletvekili ile 14 Ağustos 2001 tarihinde ku- ruldu. AKP, kuruluşundan 15 ay sonra yapılan 3 Kasım seçiminde yüzde 34.4 oy oramyla 364 sandalye ka- zandı. Oy kuUanan seçme- nin yüzde 45'inin iradesi- nin parlamentoya yansıma- dığı seçim, AKP'ye yüzde 65 oranında temsil sağladı. AKP grubunda Milli Görüş ve diğer Islami kesimlerden gelen ısımler ağırlığını koy- du. AKP, yeni bir kimlik oluşturmak amacıyla "Mu- hafazakâr demokrasi" ta- nımını getırdı. Partinin ya- yın organlannda bu yeni kimlik "Ortayolcu, mute- dil. İdeoloji değil, kimlik siyaseti" diye tanımlandı. Yeni tanım parti içinde ve dışında tartışma yarattı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Milli Eğitim Bakanlığı 'nin (MEB) öğretmenlikte kariyer ba- samaklannda yükselme esaslannı belirlediği yönetmeliğe göre öğ- rermenler, uzman öğretmen ve ba- şöğretmen olabihnek için yılda bir defa düzenlenecek merkezi sınava girecekler. Uzman öğretmenlik için lisans mezunlanndan öğret- menlikte 7 yıl, başöğretmenlik için uzman öğ- ^ _ ^ _ _ ^ _ ^ _ retmenlikte 6 yıl çalışmış ol- ma şartı arana- cak. MEB'in ha- zırladığı "Öğ- retmenlik Ka- riyer Basa- ^ ^ ^ — ^ ^ - ^ - ^ maklanndaYükselme Yönetme- liği". dün Resmi Gazete'de >ayım- lanarak yürürlüğe girdi. Buna gö- re, öğretmenlik, adaylık dönemin- den sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere 3 kariyer basamağı- na aynlacak. Yönetmeliğe göre, MEB eğitim-öğretim hizmetleri smıfmdaki toplam serbest öğret- men kadro sayısı içinde uzman öğ- • Kariyer smavı, yılda bir kez ÖSYM tarafından yapılacak. Sınavda 100 puan üzerinden 60 puan alan öğretmenler başarıh sayılacak. retmen oranı yüzde 20, başöğret- men oranı yüzde 10 olacak. Kari- yer basamaklannda yükselme sı- na\ından muaf olanlann kariyer basamaklannda yükselmelerinde de kıdem şartı aranacak.Yönetme- liğe göre. eğitim-öğretim hizmet- len sımfı kadrolannda bulunan öğretmenlerden adaylık dönemi hariç başvııru süresinin son günü itibanyla alanında \ eya eğitim bi- _ ^ ^ _ _ ^ ^ _ _ hmlen alanında tezli vüksek li- sans öğrenimini tamamlayanlar- dan, uzman öğ- retmenlik ıçin öğretmenlikte 7 yıl, doktora öğre- nimini tamamla- yanlardan başöğretmenlik için öğ- rennenlıkte 7 yıl kıdem şartı ara- nacak. Öğretmenlik kariyer basamak- lannda yükselme sınavı, yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafın- dan yapılacak. Sınav, uzman öğ- retmenlik ve başöğretmenlik için ayn ayn düzenlenecek. Sınavda, 100 puan üzerinden 60 ve üzen puan alanlar başanlı sayılacak. GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Baştarafi 1. Sayfada karmayan. Başbakan isterim... Dış politikasını AB'ye, ekonomisini IMF'ye, ge- leceğini ABD'ye, geçmişini Arap çöllerine teslim etmeyen. Başbakan isterim... Ülkesini yabancı devlet adamlarına şikâyet et- meyen, yabancı televizyonlar önünde ülkesinden yakınmayan. Başbakan isterim... Iktidara gelişinin üzerinden üç yıla yakın süre geçmesine karşın, hâlâ geçmişten dem vurmayan. Başbakan isterim... Devlet kurumlarına, bir an önce ele geçirilmesi gereken, başkalarına ait yerlermiş gibi bakmayan. • • • Başbakan isterim... Demokrasi deyince, mangalda kül, tespihte püskül, edebiyattafasikül, kimyada molekül bırak- masın; ama, iş demokrasinin tarifine gelince aklı- na tramvaydan başka bir şeyler de gelsin. Başbakan isterim... Kadınlarımıza oy deposu gözüyle bakmasın. Onlan toplumdan koparmayı özgürlük diye sun- masın. Başbakan isterim... Medyaya kendisini övme özgürlüğü verip en kü- çük bir eleştiriyi hazmetmekte zorlanmasın. Başbakan isterim... Meclis'i, kararlarını onaylayan, Halkı, kararlarına uyan, Yabancıyı, emirleri veren, Makam gözüyle görmesin. Başbakan isterim... Ülkesiyle nefes alıp versin. Attığı her adımın hesabını versin. • • • Başbakan isterim... Dış borcumuz artınca, itibarımız artıyor deme- sin. Yabancılara ödün verince, ileri bir adım attık, demesin. Ülke insanlarının tırnaklarıyla kazıyarak inşa et- tiği kurumları yok pahasına satınca, dünyaya açı- lıyoruz, demesin. Amerika'nın istekler listesine bakıp stratejik önemimiz artıyor, demesin. Başbakan isterim... ^ Nabza göre şiir okumasın. Başbakan isterim... önce şiir okuyup, sonra meydan okumasın. Bildiğini okumasın. Memleketin canına okumasın... Başbakan isterim... önce ülkesini, sonra yabancılan sevsin! Başbakan isterim... Dışanya dolu, içeriye 'boş bakan' olmasın! ankcum(5 cumhuriyet.com.tr Hamdi iddiaları yalanladı • Haber Merkezi - Irak'ın Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan Tank Hamdi, terör örgütü Eİ Kaide ile bağlantısı olduğu iddialannı reddetti. Edinilen bilgiye göre, Iraklı diplomat, Türk Dışişleri Bakanlığı'na da, hakkındaki iddialann doğru olmadığı bilgisini verdi. Hamdi 'nin eşinin de, Filistin kökenli ABD yurttaşı olduğu öğrenildi. Amerikan Neusvveek dergisi Hamdi hakkında Eİ Kaide ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2001 yılında soruşturma açıldığını ve istihbarat birimlerince izlendiğini yazmışh. CHP kongrelerinde kavga • tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - CHP Aydın II Kongresi ıle fzmir Konak ilçe kongrelerinde kavga çıktı. CHP Izmir MilleUekili Enver Öktem'in divan başkanlığını yaptığı Konak ilçe kongresinde eski millervekillerinden Sabri ErgüPün, konuşmasmda Deniz Baykal'ı eleştirmesi üzerine kavga çıktı. Yumruklaşmalann yaşandığı kavgada Öktem polis çağırdı. Ancak delegeler polisin müdahalesine gerek olmadan sakınleşti. Seçimlerde Tayfun Emre, yeni ilçe başkanı seçildi. Aydın II Kongresi'nde ise il başkanlığı için CHP Aydm İl Başkanı Bülent Tezcan ile CHP Aydm Kadın Kollan Başkam Nilüfer Ünüvar yanştı. Kongrede adaylann taraftarlan arasında gerginlik yaşanırken partinin önde gelenlerinin araya girmesiyle gerginlik yatıştı. Havalap bunaltacak • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde se>Teden hava sıcaklıldannın biraz daha artacağını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre. önümüzdeki günlerde yurt genelinde kaydedilmesi tahmin edilen en yüksek hava sıcaklığı değerlerinin uzun yıllar ağustos ayı ortalamalannın 4-6 derece üzerinde olmasına karşın ağustos ekstrem sıcaklık değerlerinin altmda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, bugün ve yann hava sıcaklıklannın artacağı belirtildi. ADSL tarifeleri belirlendi • tstanbul Haber Servisi - Internet ser\is sağlayıcılanna yönelik ADSL veri akış erişiminde yeni tarifeler belirlendi. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, 256-64 hızı ıçın ayhk ücret 34.61 YTL. 512-128 içın 70.04 YTL, 1024-256 ıçin 116.30 YTL, 2048- 512 için ise aylık ücret 176.03 YTL oldu. Tarifelere KDV ve yüzde 15 Özel lletişim Vergısi dahıl olurken hizmetlere ilişkin başvurulann Türk Telekom Pazarlama Dairesi Başkanlığf na yapılabileceği kaydedildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog