Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

14 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA MUZIK ABDÜLCANBAZ TURHAN SELÇUK 2?/r otomobüreklamında insanlann kanını kaynatan 'GuleguleBandare'şarhsıRebelMovesgrubunun Sahnedeki Asi HareketlerHATtCE TUNCER "Rebel Moves"... Adı üstünde "Asi Hareket- ler"... Sahnelerin, davul, bas, gitar ve klavye ile müzikte dağılan. koşan. nereden başlayıp nereye gideceklerinı kendıleri bile bilmeyen grubu. Rebel Moves, 2000 yılında hersektö- rü etkileyen ekonomik krizde reklam müziğı yerine kendi müziklenni yapmaya başlayan mü- zisyen-reklamcılardan oluşuyor. Albüm çı- karmadan bir otomobıl firması ıçın yaptıkla- n "Gule Gıüe Bandare" şarkılanyla üne ka- vuşan Rebel Moves. Latın havalı etnık-elekt- ronik çalışmalarını "Are You Satisfîed" adlı bir albümde topladı. Hakan Özer, Cem Özkan, Oğuz Kaplangı ve Erol Çay'la Özer'in Arnavutköy'dekı evinde bir araya geldik. Ömer Ahunbay ve Kerem Eye'nin işlen nedenıyle katılamadığı söyleşi- mızde, önce Rebel Moves müzısyenlerini tanı- mak istedik. FîLM MÜZİKLERI Grubun tüm elektronik altyapılannı hazırla- yan Hakan Özer, 1988 yılında Omer Ahunbay, Cem Özkan ve başka müzisyen arkadaşlanyla "China Band"i kurdu ve bu grupla sınırlı sa- yıda basılan "yeni daJga-new wave" tarzından "Bir Hayal Bu" adında bir albüm çıkardı. Ömer Ahunbay'la, Jmgle House'da 10 yıldan uzun bir süredir reklam müzikleri hazırlayan Hakan Özer, "Kanşık Pizza" ve "O Şimdi Asker" filmlerinin müziklennı yaptı. Müzikle lise çağlannda ilgilenmeye başlayan Oğuz Kaplangf nın profesyonel olarak gitar çalmaya başlaması ODTÜ zamanlanna denk ge- liyor. ODTÜ Radyosu'nun kuruculan arasın- da yer alan Kaplangı, daha sonra konserlerde tonmaysterliğe adım atmış. Istanbul'a yerleş- tikten sonra müzikle daha yakından ılgilenen Oğuz Kaplangı, Ömer Ahunbay'la kurduğu Elec-Trip Record şirketiyle "tstanbul CalHng" gibı ernik-elektronik yapunlara ımza attı. Kap- langı, gitaristlık tarzını, müzığe bakışını \ e öz- gür düşüncesini 5 yıldır birlikte çaldığı Rebel Moves'da geliştirmiş. KAZAYLA MÜZİK... Bir arkadaşının "zorla" basgitar satmasıyla "kazayla" müziğe başlayan Cem Özkan, daha sonra basgitara âşık olmuş. China Band'in kad- rosunda yer alan Özkan, daha sonra 10 yü Ame- rika'da kalmış. Müzik aletleri satan büyük bir mağazada çalışırken müzik aletlerini de yakın- dan tanıma fırsatı buhnuş. On-Air adlı bir ya- pım şirketi kuran Özkan, Rebel Moves'un ya- nı sıra yapımcılık ve reklamcılık çalışmalarını sürdürüyor. Annesinin tencerelerini "döverek" müziğe baş- layan Erol Çay, 10 yaşında ailesiyle birlikte Al- manya'ya gıtmiş. Hindistan'a uzanan Erol Çay, tar hocalanndan dersler almış. Türkiye "de stüd- yo kurma macerası yürünıeyen Çay, Rebel Mo- ves'un çalışmalannda vokal yapıyor. Söyleşıde bulunmayan Ömer Ahunbay, üni- versitede sıyasal bügıler ve gazetecilik eğitim- lerini bırakarak müzik ve iş hayatını tercih et- miş. China Band' ın kuruculanndan olan Ahun- bay, yıllardır reklam müzikleri yapıyor. Kerem Eye ise Rebel Moves'da da\-ullann ya- • Hakan Özer, Cem Öz- kan, Oğuz Kaplangı, Erol Çay, Ömer Ahunbay ve Kerem Eye 'nin oluş- turduğu Rebel Moves reklam müzikleriyle bir anda üne kavuştıı. Mü- zisyen-reklamcılardan oluşan grubun Latin lıavalı etnik-elektro- nik çalışmalarını top- ladığı u Are Yoıı Satisfi- ed" albümüne adım ve- ren şarkıyine bir otomo- bil tnarkasının reklam müziği olarak dünya ça- pındu kullanıhyor. "Jaın sessioıt kimsenin öne çı- kıp daha çok bağırması, çalması değil, toplam bir ses çıkmasınayar- dımcı olmak. Yani her- kes birparça oluşması- na hep birlikte katkıda bulunmak, o anda olu- şan sound'a hizmet et- mek derdinde." Bütün dünya insanına söyleyelim Albümde İngilizce ve sözlerini Fransa 'da doğupbüyüyen Kerem Eye'nin yazdığı "Car- los Montana" gibi Fransızca, "Pompala" adlı Türkceparçalann yani sıra Rebeke de- diklerianlamsız sözlerdesıksık kuUanılmıs. u ['anda \andaKomandantesattıngari"gi- bi ne olduğu anlaşılmayan sö'zlerjamsessi- on 'lan sırasında ortaya çıktyor. Vokalisüer de duygulannı ifade ederierken müziğe uy- gun gelen anlamsız sözcükler de kullamyor- lar. Erol Çay, Rebeke adım verdikleribu uy- duruk sözcüklerin ortaya çıhşını söyle an- lattyor: "Pratikgeliştirdim, bazen vokalyaparken gelişigüzel bir lafüretmiş oluyorum, buna Rebeke diyoruz." Sözlerin ağırlıkla İngilizce olmasının ne- deninin,yalnızca Türkiye 'de değil, dünyada dinlenebilecek bir müzikyapmak olduğunu söylüyoriar. Cem Özkan, biraz daha aynn- tıyagiriyor: "Oanda müzikyaparken İngi- lizce, Fransızcaya da Rebel, hangisiuyuyor- sa onu kullanıyoruz. Sadece Türkiye 'ye de- ğil, bütün dünya insanına söyleyim. nı sıra vokallerde de yer alıyor. Reklam müzikleri yapan Özer. Özkan, Ahun- bay ve Kaplangı. ekonomik kriz nedenıyle "Za- nıan çok, iş yok" durumuyla karşı karşıya kal- malan üzenne birlikte müzik yapmaya karar ve- rirler. Öncelen srüdyoda kendi aralannda ça- larlarken sahneye de adım atarlar ve ilk albüm- leri "Inhouse Sessions"ı yalnızca 399 adet ba- sarak arkadaşlanna armağan ederler. 2001 yı- lında Çay ve Eye'nin katılımıyla bugünkü kad- rosu kurulan Rebel Moves, 2003 yılına kadar yalnızca sahnelerdejamsession'lar yapan, "do- ğaçlama taJolan" bır gruptu: "Yani sahneye çık- madan ne çalacağımızı bilmeden, ama sahneye çıkınca ne gelirse orada bulunan insanlann da hissiyatıvia performanslanmız başladb. Gitar, davuL bas. keyboard'lar, Hakan'm çeşitii elekt- ronik sound'lan. Erol'un bağlanıasL Jamsessi- on yaparken neyimizvarsa sahneye koynyorduk. Kimin ne çalacağı belü olmadığı için içimizden gelen her şeyi çahyorduk. Ama tçimden Yıl- dızlann Altında geldi, çalalım' değiL 45 daki- kahkjamsession'ımızda biri gitannı ya da saa- nı ahp da 5 dakika solo yapmıyor. Kimsenin öne çıkıp daha çok hağırnıasL çalması değiL toplam bir ses çıkmasına yardımcı olmak. Yani berkes bir parça oluşmasına hep birlikte kadada bu- lunmak, o anda oluşan sound'a hizmet etmek derdinde." Çeşitii kulüp ve festivallerde konserler \ eren Rebel Moves. yerli ve yabancı bırçok müzis- yene eşlik etti. Grup 2003 yılında "FrenchFri- es Ala lurca" şarkısuıın adını taşıyan ve "She- ep", "Sheep Ozinga Latin" adlı 3 parçanın yer aldığı albümü Elec-Trip Record'dan çıkardı: "Sahne performanslanmız sonunda, önceleri hiçbir parça yoktu. Sahnede iki saat çahyor- duk, ama hiçbir belirti parça yoktu. Zamanla izleyki melodi nunldanarak istekyapmaya baş- ladL 2003'te menajerimiz Duygu Altuğ, Bun- lan neden toparlamıyorsunuz' deyince bu yön- de çausmaya başladık. Önce ' Sheep'i tamam- ladık. Dk albümden sonra 10. lluslararası İs- tanbul Caz Festhali'nde konser verdik Önce- den 12-13 parça hazuiamıştık, böylece konulu parçalan çalan bir grup haline gelmiş olduk." îstanbul Callıng albümünde bulunan "Ban- dare" adh parçanın bir reklam şirketi tarafın- dan beğenılip otomobıl reklamında kullanıl- masıyla Rebel Mo\es'un şansı açıldı. ARE YOU SATİSFİED Albümleri "Are You Satisfied"a adını \ eren şarkı da yine başka bir otomobil markasının rek- lam müziği olarak dünya çapında kullanıhyor: Albüme adrnı veren parçanrn arasında 15. yüz- yılda yaşayan Eşrefoğlu Rumi'den alınan gaze- li Hüseyin Bitmez okuyor. "Hold Your Mot- her" adîı şarkı ise CahitSıtkıTarancı'nın "Gü- neşe ÂşıkÇocuk" şiinrun çe\Tnsi. Adile Yadırgı'dan geleneksel ezgiler Halk müziğinin genç seslerinden Adile Yadırgı'nın ilk al- bümü "Seyr-iÂlem* Be- yoğlu Müzik tarafından yayırnlandı. tstanbul Tek- iıik Ünıversitesi Türk Mu- sıkisi Devlet Konserva- tuvan mezunu olan Adi- le Yadırgı, Orient Exp- ressions'ın "Divan" albü- münde elektronik altya- pılarla okuduğu "Kerkük Di\ r am"yla dikkat çek- mişti. Güçlü ve güzel se- siyle gelecek vaat eden Adile Yadırgı. albümün- de Orta Anadolu, Rume- li ve Karadeniz'den ge- leneksel ezgileri. değişik enstrümanlar eşliğinde seslendiriyor. Albümün- de sözleri ve müzikleri kendisine ait parçalara da yer veren Yadırgı, önü- müzdeki günlerde çeşit- ii festhallerde konserler verecek. Livaneli, Akkiraz ve Tutkun bir arada Güvercin Müzik'ten üç yeni albüm Beşiktaş Kültür \ Merkezi'nin düzenlediği Kuruçeşme-Arena Konserleri kapsatmnda 18 Ağustos Perşembe günü halk müriğini kaynak alarak çeşitii tarzlarda müzik yapan Ziilfü Lhaneli. Sabahat Akkiraz ve Şükriye Tutkun konser verecek. Üç önemli ses, yanm saat sürecek solo programlanndan sonra birlikte sahne alacak. (0 212 227 54 92) Güvercin Müzik. halk müziği ve sanat müziği sevenlerine üç yeni albüm sundu. Tü- lay Eren'in "Sunam" adıyla yayımlanan albü- münün sanat yönetmen- hğını Erdal Erzincan üst- lenmiş. Tülay Eren, al- bümde Şah Hatayi de- yişlerinden Neşet Ertaş türkülerıne uzanarak Anadolu'da bir gezintiye çıkıyor. Sanz yöresinin otantik geleneğinin son temsilcilerinden Hacı BayTak'ın "EsrawHak" albümü Alevi folkloru- na özgün bir katkı sağ- lıyor. Güvercin Müzik "Türk Musikinin Usta- lan" dızisinin üçüncü- sünde Muammer Kara- bey'in arşivinden gazel- ler, taksünler, şarkılar ve türkülerin kayıtlarmı ya- yımladı. Yorum'un 20. yılı RuhiSu'ya, PirSultan'a, Jara'yaselam Grup Yorum, 20. kuruluş yılını 20 Ağustos Cumartesı akşamı Harbıye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserle kutlayacak. Konser Grup Yorum'un müziklerine ve mücadelelerine kaynaklık eden Pir Sultan'a, Ruhi Su'ya, Victor Jara'ya selam gönderirken aynı zamanda grubun tanhının kısa bir özetı nıteliğınde olacak. Konserınde Hilmi \aracıyı Efkan Şeşen gıbı Yorum müzığınde önemli katkılan olan müzisyenler de Grup Yorum'la birlikte sahne alacak. Istanbul'da 1985 yıluıda Metin Kahraman, Aü Dağlar \ e Orhan Emek tarafından. gençlığın o dönemdekı ısyancı sesı olarak kurulan Grup Yorum, Kemal Sahir Gürel, Tuncay Akdoğan. Gülbahar, İlkay Akkaya gıbi müzısyenlenn katılımıyla müzik yaşamını sürdürdü. İlk albümlerinı 1987 yılında çıkaran Grup Yorum, kadrosu sürekli yenilense de 19 albüm ve sayısız konserle yüz binlerce dınle>icıye ulaştı. 20. albümleriru hazırlamakta olan Grup Yorum'un günümüzdekı müzısyenlennden Ercan Şeker. Selma Kıl, Özgür Turan, Cihan Keşkek ve Inan Alon'la Idıl Kültür Merkezı'nde Yorum'un 20. yılını konuştuk. ANADOLU TOPRAKLARI Yorum elemanlan, 20. yılında grubun müzıkal olarak belırlı ritim ve melodi kahplanyla kendını hapsetmeyen daha özgurleşmiş bir tarza ulaştığuıı anlattıiar. "Bugün tüm müzik türleri bizfan de zengiııligımizdir" sözleriyle müzıkal anla>ışlannı özetleyen Yorum elemanlan, temel olarak ayaklanmızın bastığı yerin Anadolu topraklan olduğunu vurguluyorlar: "Anadohı topraklannın ortaya çıkardığı değerler üzerinden müzik yapmaya çahşıyoruz. Acdan, gerçekleri, sıkmülan. SCTİnçleri... Diy ar diyar gezip halkm acılaruu dile getiren Pir Sultan'ı örnek alryoruz. Ama aynı zamanda emperyalizmüı sömürüsüne karşı halklann direnişüıden söz ediyoruz." 20. yılında Grup Yorum'un biçımsel bir tarzı oluştuğunu anlatan Yorum elemanlan, şöyle devam ediyor: "İçerik anlamında da kendimize özgü bir çizgi yaratabüdik. Bu çizgiyi oturtmuş olmamızı bundan sonraki 20 yüın da garantisi olarak görüyoruz. \brum'un kendi kültürünü oluşturabiunesi, elemanlann bireysel betirleyiciliğuıden çok kurumsal yapuun oluşmasuıa bağhdır." TARÎHE BIBER BELCE Yorum albümlerinin birbirleriyle kıyaslanması yerine dönemleri içerisinde değerlendirilmesı gerektiğıni anlatan Yorum elemanlan, yaşadıklan dönemin müziğıni yaptıklannın altını şu ifadelerle çiziyorlar: "Albümlerimiz taribe birer belge olarak düşüyor. Resmi ağızlann yok say dığını. albümierimizde anlatıyonız." Grubun "tamamen siyasallaştiğuıa" ılişkin eleştinlen "Hayaûn her alanında siyaset \ardır. Herkes gibi biz de siyaset yapıyoruz. Önemli olan, neyin siy asetini nasıl yaptığını/dır. Sanatçı neyi yaşıyorsa onu anlaor. Bu ülkede büyük adaletsiztik. haksızhklar ve bunun düzeltümesi talebünizi müziğüniz ve pratiğimizle de dile getiriyomz. Müzik bufiİdrleridile getümekte bir araç oluyor ama müziği asla ikinci plana itmiyoruz" sözleriyle yarutlıyorlar. 2 0 . YIL KONSERİ Yorum elemanlan dışında Yorum'a ka\Tiaklık eden Yorum Korosu da bir yandan eğıtımini sürdürüyor. Yorum 20. yılına yalnızca müzisyenlerle değil dinleyıcıleriyle bır bütün oluşturarak ulaşmış. Müziklerinı "protest" yenne "devrimci" sözcüğüyle nitelemek isteyen Yorum elemanlan, 20. yıl konserinin anlamını şu ıfadelerle anlattıiar: "Konserde Yorum'un 20 yıihk tarihini anlamak istiyonız. Bizim açımızdan sanat vılı kudaması değiL 20. yıL, dinleyicikrinin sahiplenmesi sonucu bunca yasaklamalara, baskılara, cezaevlerine. sansüre karşın grubumuzun susturulamamasını ifade ediyor. Bunun için konser yalnızca bir şölen ounayacak. Bütün bedellerini ödeyerek ayakta olabiunemizin coşkusunu dinleyiciierimizle pa\laşmak istiyoruz." Hilmi YaravıCL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog