Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

14- AĞUSTOS 2O05 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bakan Şahin ralıatsızlanflı • Haber Merkezi - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahın'in, UNIVERSIADE 2005 organizasyonu nedenıyle bulunduğu Izmir'de böbreklennden rahatsızlandığı, tedavisinin ardından kaldığı otelde dinlenmeye çekildiği bıldinldi. Özel Ege Sağlık Hastanesi yetkilileri, Mehmet Alı Şahin'ın "şıddetlı böbrek ağnsı" sikâyetiyle hastanelerine geldiğinı ve gerekli müdahalenin kısa sürede yapıldığını bıldirdi. Yetkilıler, Şahin'in böbrekJennde taş olduğunun belırlendiğinı söyledi. Boş konutu 3 polis bekliyor • SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ılçesinde kaymakamlık îojmanı olarak yaptınlan, daha sonra valilerin yazlık konut olarak kullanması için II özel Idare Müdürlüğü'ne tahsıs edilen yazlık konağın kapısında 24 saat polis bekletiliyor. AKP Samsun Milletvekili Suat Kılıç, zaman raman vali rardımcılaruıa ve ilçeye jelen devlet jörevlilerine tahsis :dilen yapının çok az vullanılmasına ragmen capısında 24 saat görevli jolis bulundurulmasını ;leştirdi. Kılıç, konağın iurduğu yerde ;iirüdüğünü saMinarak ,atılması gerektiğini ;öyledi. fotııklamalara tepki • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Adana'da jeçen günlerde .nierinden ahnarak gözaltında tutulan ve ;onra da çıkanldıklan nahkemece tutuklanan 10 kişinin haksız yere Tituklandığı îelırtılırken, konuyu tamuoyunu yanütıcı şekılde yansıtan haber yapan bazı ajans ve jazeteler hakkında suç juyurusunda ouİunulacağı açıklandı. ^alannda IHD, KESK, ÖDP. DEHAP. EMEP. ESP. DHP, Genel-tş, Tuhay-Der gibi parti, sendika ve demokratik kıtle örgütlerınin de destek verdiği açıklamayı İHD'li Ethem Açıkalın yaptı. Açıkalın, "Evlerinden alrnan 10 arkadaşımız. çalarsaatlerinın bile 'bomba' gibi gösterildiği sahte ve yalan beyanlarla yargı önüne çıkanlmış, ardından rutuklanmıştır. Polısın bu oyununu, "Adana'yı kana bulayacaklardf şeklinde duyuran ajans ve gazetelerle ilgili yasal işlem başlatacağız" dedı. Uyuşturucu openasyonu • ANTALYA(AA)- Antalya ve Alanya'da dûzenlenen 3 ayn operasyonda, çeşith mktarlarda eroin ve esrarla ruhsatsız silahlar cLe geçirildi. 6 kişi jjözaltına alındı. Oözaltına alınan 6 kişının sorgulannın sürdüğü bıîdirildi. Bahçeli, Erdoğan'ın 'terörün ödüllendirilmesini amaçlayan hain yaklaşımı desteklediğini' söyledi Muhalefetten ağır suçlamaANKARA (CumhuriyetBü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır'da yap- tığı açıklamalara muhalefetten sert tepkı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezin- de düzerîlediği basın toplantı- sında, terörle mücadelenin Tür- kiye'nin en önemli \ e öncelik- lı meselesi olduğunu vurgula- yarak hükümetın terörle müca- delede büyük acz ıçınde ve ira- deden yoksun olduğunu ifade ettı. Türkiye'de çok tehlikelı bir oyun sahnelenmek istendi- ğinı kaydeden Bahçeli, terö- rün tırmandığı bir ortamda Tür- kiye'nın gündemine "siyasiçö- zünT tartışmalannın taşınma- sını endişe vericı olarak nıte- lendirdi. Devletın terörle mü- cadelesını şıddet politikası ola- rak gören bu yaklaşımın dev- let ıle terör örgütünü aynı ke- feye koyduğunu kaydeden Bah- çeli. "Amaç. aynİıkçı emeDer besleyen odaklar muhatap ab- narak diyatog ve demokratik tarnşmazemini adı alönda Tür- BAŞBAKAN ERDOĞAN MUHALEFETE SERT ÇIKTI Terörsadece benim meselem değil' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümeti terörle mücadelede yetersiz kalmakla suçlayan muhalefet partilenne Diyarbakır gezisinden dönerken tepki gösterdi. Uçakta gazetecilerin terörle mücadele konusunda sorulannı yanıtlayan Erdoğan, "Baykal ne derece katkı sağlayacaksa onu yapsın, engei oimak için elinden geleni yapmasuT dedi. Terörle mücadelede başannın amaçlandığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Baykal gölge etnıesin. başka ihsan istemem. Terör sadece benim meselem değil, hepimizin meselesidir. BaykaTın da Ağar'ın da Bahçeirnin de olmaü. Bunlann ö>1e bir derdi yok ki! Sa>in Erdoğan batar mı? Batarsa bize ne geiir düşüncesindeler'' dıye konuştu. Affin gündemlennde olmadığını dıle getiren Erdoğan, topluma kazandırma yasasından da istenen sonucun alınamadığını belırterek "Çağnmız cevapsız kaldı, aileler çocuklannı ikna edemedi" dedi. L kiye'nin bir pazarhk ortanuna çekünıesidir. Bu girişimin ön- cülüğünü bir grup sözde aydın yapmıştır. Bu grupla son gö- rüşmesinde bu sakat yaklaşı- nıa destek veren Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan, tarihin ve milletin affermeyeceği çok ağır bir vebal alüna gü-miştir" gö- rüşünü savundu. Bahçeli şu gö- rüşlen dile getirdi. "PKK'nin silah bırakmasım dahi istemeyen bu aydınlar, bu- na karşıbk Türkrye'nin önüne şu taleplerle çıknuşlardır: Dev- lete karşı silahlı tehdit sürecek, teröristler teslim olmayacak, devlet terörle mücadeleyi bıra- kacak ve terörün hain emelle- rine ulaşmasına hizmet edecek siyasi açıtamlan yapacak Tür- khe Cumhuriveri Başbakanı terörün ödüllendirUnıesini ve devleti teslim almasım amaç- layan işte bu hain yaklaşımı des- teklemiştir." DYP Genel Başkanı Mehmet Ağar parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısın- da Erdoğan'ın Diyarbakır ge- zisinı değerlendirdi. Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinin "adeta yurtdışına gider gibi takdim 'CEP DELÎK' DYPde birşiir önerdi ANKARA (ANKA)- Buluştuğu aydınlardan yazar Adalet Ağaoğlu' nun isteğı üzenne, gıttiğı Dıyarbakır'da Cahit Sıtkı Tarancf mn "Memleket tsterinT şiırinı okuyan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a, bir şiır önerisı de DYP'den geldi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Saffet AnkanBedük Erdoğan"a, "Ulusa Sesleniş" programında şair OrhanVeliKanık'ın "Cep delik cepken delik" şiirinı okumasını önerdi. Bedük. "Mesajlar şiirle verildiği zaman daha kahcı oluyor. Sayuı Başbakan Orhan Veu'nin bu şürini duyunca halkın durumunu haûrlar" dedi. ErdoğanJCoşuyolu Kalp Eğitim ve Araşörnıa Hastanesi'nin yeni binasının açıhşuu yapü. (Fotoğraf: AA) Erdoğan: Kazları bulduk tüyleriyolalım havasındalar Ozel hastanelere pahalılık eleştirisi tstanbul Haber Servisi - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin taşındığı Kartal'daki yeni binasının açı- lışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan. sağlık sek- töründe bugün devletin, özel sektörün ve vakıfların rekabet içinde olduğunu ifade ederek Türkiye'de yıllarca ayru kurumdan desteklenen. ancak bunu ku- rum millıyetçılıği ile halkının aleyhıne kullanan bir zıhniyetin hâkım olduğunu söyledi. Kendi hükü- metlerinin bunu aştığını iddia eden Erdoğan. "Ama hâlâ bürokratik oügarşi devam ediyor. Daçta, sevk- lerde devam ediyor. Biz bunun farkmdayız. Konu>u iyi büiyoruz. Bu oügarşhi \ikmak zorundayız" dedı. "Yurttaşlann hastane kuyruklannda bekletileme- yeceğini'' söyleyen Erdoğan, özel sektörün de bu dayanışma içinde yenni alması gerektiğini ifade et- ti. Özel hastanelerin boş durmak yerine devletle an- laşma yapıp kazanmasını isteyen Erdoğan. "Amama- alesef özel sektörde ö\1e bir mannk var ki bazı teda- vilerde akıl aunaz rakamlaria vatandaşa yükleniyor- lar. Özel sektörün 'Kazlan bulduk, tüyleri yolalım' havasına girmemesi gerekir'' diye konuştu. edfldigini* kaydeden Ağar, Baş- bakan'ın yılda 4-5 kez yurdun her yanına gihnesi gerektiğini söyledi. Ağar. Erdoğan'ın Di- yarbakır gezisinden somut pro- jeler yerine. Cahit Sıtkı Taran- cı'nın şiirinin akılda kaldığını söyledi. Ağar şunlan söyledi: "Kan ve gözyaşı üzerinden hiçbir zaman siyaset yapma- dık. Bu ancakmüfterilerin kul- lanacağı lisandır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Terör- le mücadelenin hiçbir yerinden nasip ahnamış insanlann Tür- kiye'nin yönetiminde şaşırdık- lan ortadadır. Acının. gözvaşı- nın. ananın. babanın yarasuun ne demek olduğunu ben bih- rim. Orada Kürt kökenli \a- tandaşlannu/Ja bizim kurduğu- muz diyaloglan kurmak için ordann 30 finn ekmek yemesi laam." CHP Genel Başkan Yardım- cısı Mustafa Öz\ürek ise Er- doğan'ın muhalefete yönelik eleştirılerine dikkat çekerek "Terörü iç politika malzemesi haline dönüşrüren muhalefet değil bir halkla ilişkiler faahyerine, AKP propa- gandasma dönüşrüren Başbakanchr'' dedı. Erdo- ğan'ın Diyarbakır'daki açıklamalaruun boş laf- tan ibaret olduğunu kay- deden Özyürek, "Başba- kan'm iki gündürsöyledik- leri, içi boş vaatler. Sade- ce bazı medya mensupla- nna Oginç «ebniş olacak ki basmda,televizyonda çok geniş yer ahvor. Ama halk Başbakan 1 ! dinlemeye bi- le gelmiyor, çünkü bu \a- atiere karnı tok" dedı. DSP Genel Başkanı Ze- ki Sezer de yaptığı yazılı açıklamada. Erdoğan'ın Güneydoğu sorununa ba- kış açısındaki çarpıklığı ortaya koyduğunu ve yurtsever herkes için bü- yük hayal kınkhğı yarat- tığuıı söyledi. Erdoğan'ın "Kürt sorunu" tanımla- masının terör örgütünün ve onun siyası uzantıla- nnın söylemleriyle örtüş- tüğüne işaret eden Sezer. şu görüşleri dile getirdi: "Bu tanunlama baa ül- kderin ve kesimlerin. Kıb- rıs'tan sonra dayattığı ikinci ev ödevinin yerine getirilmesidir. Bu tanım- lama, terörle ve bölücü- lükle hiçbir ilgisi bulun- mav-an Kürt kökenli yurt- taşlanmızı rencide etmek- tedir." Başbakan'ın demokratikleşme sözü dışmda kahcı bir proje sunmaması düş kınklığı yarattı C^ezi beklenen sonucu vermedi ANKARA(Cumhurivet Bü- rosu) - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük beklenti oluşturarak çıktığı Diyarbakır gezisi düş kınkhğıyla sonuçlan- dı. Kürt sorununu adlandınp "daha fazla demokratikleşme vegeçmişkyüzkşme'' sözü % e- ren Erdoğan, kahcı bir proje sunmadı. Ankara'da aydınlarla görüşe- rek hazırlandığı Diyarbakır ge- zisini halkla ilişkiler kampan- yasma dönüşrüren Başbakan Erdoğan, bölgede beklediği il- giyı göremedi. Bölge halkırun sorunlannın çözümüne dönük somut proje açıklamayan Erdo- ğan, daha çok siyasi mesajlar verdi. "Kürtsorununu" bu ad- la kabul ettiğıni ifade eden Baş- • Başbakan Erdoğan halkla ilişkiler kampanyasına dönüştürdüğü Diyarbakır'da beklediği ilgiyi bulamadı. Erdoğan'ın gezisini "protesto etmeyeceğini" açıklayan terör örgütü ise eylemlerine geri döndü. bakan, tt demokrasiden dönüş ounayacağuu, sonınlan daha çok demokratikleşme sağlaya- rak aşmava çahşacaldarmı, geç- mişte yapılan hatalarla yüz- leşmeve hazır okluldanru" söy- ledi. Erdoğan, ekonomik so- runlar konusunda ise işadam- lanna "Kıhçlan bile>erek böl- geye VBtmm yapın. Terörü hep beraberyenmemizlazını" çağ- nsında bulunmakla yetindi. İktıdar yetkilileri, günlerdır yapılan hazırlığa karşın Diyar- bakır halkından beklediği il- giyi bulamadı. Erdoğan'ın 700- 800 kişilik topluluğa konuş- ması Başbakanlık heyetinin moralini bozarken. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Bay- demir "Özlemini duyduğumuz Türkiye'vi kuracağumza dö- nük mesajlar olsaydı. ben bu- raya 1 milyon kişhi toplardım" sözleriyle, genel bir tavır ser- gılendığı izlenimı verdi. Bazı AKP'li belediye baş- kanlan da. DEHAP'lı 57 be- lediye başkanının "Boykot >T)k" açıklamasına karşın "DE- HAP halka mesaj gönderdi, gizli boykot v-ar" iddıasını gün- deme getirdi. "Hükümetin yeni açıhmı ne- deniyie terör örgütünün şidde- ti durduracağı'' beklentısı bo- şa çıktı. Elazığ Valısi Kadir Koçdemir'in konvoyuna dü- zenlenen mayınlı saldın, böl- gedeki terör eylemlerinin şid- detini sürdüreceğini gösterdi. Muş'ta bir gönüllü köy koru- cusu öldürülürken, Başba- kan "ın gezisi sürerken Mer- sın'de polisevinin yakınında bir otomobildeki patlamanın da bombadan kaynaklandığı belirlendı. Mersin Valisi Atil- Ia Osmançelebioğiu "Kuca- ğmda bomba olan bir insanın i>i nivetK bir hareket yapaca- ğnıı söylemek mümkün değil" sözleny le terör kuşkusunu di- le getirdi. Hakkâri'de de dün yola mayın döşemeye çalışan terönstlerle güvenlık güçleri arasında çatışma çıktı. Çatış- mada 1 terörist öldürüldü. Terör örgütünün dağ kad- rosunca dün yapılan çağrı. Başbakan'm verdiği mesaj la- nn örgütün lider kadrosunda kabul görmediğini gösterdi. Terör örgütünün yayın organ- lan aracılığıyla "inkâr, imha vetecritpoütikasının devam et- tiği'" ileri sürülerek "meşru direnme savaşına devam edi- leceği" mesaj lan yayımlandı. Dış basında, Erdoğan'ın çıkışınm AB tarafmdan memnuniyetle karşılanabileceği belirtildi ' Kürt sorununu kabul eden ilk lider' Dış Haberler Servisi - Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan ın Diyarbakır zi- yareti dış basmda da yer aldı. Los An- geles Times gazetesınde Amberin Za- man imzasıyla yayımlanan haberde, Erdoğan'ın Diyarbakır "dakı konuşma- sında, u hükümetlerin Kürtlere karşı hatalar yapöğuu" belirttiği aktanldı. Haberde, Erdoğan'ın bu çıkışınm AB tarafmdan memnuniyetle karşıla- nabıleceği, ancak ordu ve Türkiye'de- kı milliyetçı cephe arasında kızgınlık yaratabileceği belirtildi. Başbakan Er- doğan tarafmdan dile getirilen bu ka- bulün Türk liderler tarafmdan ilk kez dile getirildiğı vurgulanan haberde, ko- nuşmanın yapıldığı Diyarbakır için, "Güneydoğu'da sorunlu Kürt bölgesi- nin en büyük şehri ve Kürt milliv etçiB- ğhıin yatağı" tanımlaması yapıldı. Er- doğan ın "Kürt sorunu benim soru- numdur. hepimizin sorunudur" sözle- rinin mıtınge katılanlar tarafınan "çü- gmca alkışlandığı" belirtildi. İngüiz The Guardian gazetesi ise Baş- bakan Erdoğan'ın "Kürt sorununun" varlığını kabul eden ilk Türk lıder ol- duğunu yazdı. Gazete, Erdoğan'ın, "Kürt azmhkla yaşanılan sıkınrılı ilişki- ye banşçıl bu* çözüm aravışuıda" oldu- ğu yorumunu yaptı. The Guardian'da- ki yazıda Türkıye'in Kürt milliyetçili- ği ıle olan güvenlık sorununun. "artan aynhkçı şiddetle" birlikte tekrar gün ışığına çıktığı belirtildi ve "PKK'li ay- nükçılann" 5 yıllık bir aradan sonra tekrar silahlara sanldığı voırgulandı. Er- doğan'ın ziyareti sırasmda Kürt soru- nu ıle ılgıli gelecekteki politikalanna değınmedıği belirtilen haberde, Başba- kan'ın ziyaretinin bölgede yıne de olum- lu karşılandığı ifade edıldı. Gazetede yer alan haberde. "Uz- manlara göre, Güneydoğu'da demok- rasi ve sKil toplumun güçlenmesi, acı- lı Kürtlere isyandan başka alternatif- lerin de olduğunu gösterecek en kesin çözümdür" denildi. POLflİKA GÜNLÜĞÜ HÎKMET ÇETtNKAYA Başbakan BirazdaLoise Bogan'dan Okusa... Ne zaman sevgtyi, aşkı, banşı, kardeşliği, umu- du, umutsuzluğu yazmaya kalkışsam Lajos Kas- sak'ın dizeleri gelir aklıma: "Yaşamak ve güneş belleksiz I İç içe gökle, uzak hasret artığına sürgün; I Yaşamak bize kal- kandır hâlâ I Parmaklarımız çoktan buza tutuklu." Gökyüzüne doğru uzanan ağaçlann üzerinde ay. Homeros'un ışıksahili çoktan uykuyayattı... Ay ışığı çınar, kavak, akağaçlann üzerinden ön- ce akasyaların üzerine süzülüp denizle buluştu... Fıstık çamlan bu harika görüntüyü kıskandı... Ida Dağı (Kaz Dağı) tüm görkemiyle karşımda duruyordu... Pelınlerle, zeytinliklerle çevrili Odisseus'un kü- çük yeşil denızin kıyısında, eskı fenerin dibinde düş- lerimle başbaşaydım... Başbakan Erdoğan'ın Ziya Gökalp ten Meh- met Akif'e. Necip Fazıl'dan Cahit Sıtkı Taran- cı'ya dek uzanan "şairlerantolojisi"m bir gecede okuyup ezberlediğinden hiç kuşkum yoktu... Izmir'de şehit ailelerini ziyaretinde Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitleri" şürini, Diyarbakır'da da Ada- let Ağaoğlu nun "ricas/"yada "dileği" üzerine Ca- hit Sıtkı Tarancfnın "Memleket Isterim" şürini ez- bere okumuştu... Sıra belki de Nâzım Hikmet e. Fazıl Hüsnü Dağlarca ya. Hasan Hüseyin e, Ahmed Arrfe, Ataol Behramoğlu na. Murathan Mungan a, küçük Iskender e gelecektı... Başbakan, Bergama Ovacık'taki altın madeni- nin yanı başındaki Çamköy'de ölü doğan çift baş- lı buzağının sahibine de yarın Nâzım Hikmet'in o güzelim "Kurtuluş Savaşı" şiiriyle seslenirse çok mutlu olurum... • • • Başbakan'ın yolu Ida Dağı eteklerine, Kaçkar- lar'a, Tunceli Ovacık'a düşerse mutlaka Dağlar- ca'nın, Ahmed Arif'in, Hasan Hüseyin'in şiirieriy- le başlamalı konuşmasına... Ardından da şöyle demeli: "Bazıları fukaralık üzerinden, yoksulluk üzerin- den politika yapıyohar. Dünyanın her yerinde al- tın üretiliyor. Eşme'de, Bergama'da ve Tunceli Ovacık'ta da üretilecek. Kimse bağınp çağırma- sın." Aslında bugün ben Güneydoğu yu yazacak- tım. Oradaki yoksulluğu . Oralara 60 yıldır dev- let elinin uzatılmadığını Eğitimin altının oyul- duğunu... Ağa, şeyh, şıh baskısına devletin bas- kısının da eklendiğini... insanlann tedirginliği- ni... Yoksulluğu. işsizliği, kaderciliği, dinciliği, tari- katçılığı. faili meçhul cinayetieri... İnsanlann uykuya yatıp ayın denize vurduğu sa- atlerde notlarıma bakıyorum... Başbakan Diyarbakır'da ne demişti: "Tek millet, tek devlet, tek bayrak..." Aynı söz- leri geçmışte Tansu Çiller'den Devlet Bahçeli'ye dek pek çok lider, başbakan ve başbakan yardım- cıları söylemedi mi? Peki "Kürt sorunu"ndan bölge halkı ne anlıyor, DEHAP'lılar bunu nasıl algılıyor? Ankara ile Diyar- bakır "Kürt sorunu"nu "demokratik çözüm" olarak değeriendirirken arada önemli bir farklılık yok mu? Dün Fikret Bila'nın önemle altını çizdiği PKK'nin "demokratik Cumhuriyet" tezi, Abdullah Öca- lan'ın imralı'da ürertiğı "Demokratik ülke, özgür anayurt; demokratik Ortadoğu, birteşik anayurt" sloganıyla örtüşüyor. Nedense bu konuyu kimse gündeme taşımı- yor... • • • Neyse şiiri seven bir Başbakanımız var... Her yerde şiir okuyor!.. Yarın AB ülkelerini gezerken de şiir okur. Inşal- lah Loise Bogan'ı da ezberler. Edgar Allan Poe'yu da, Edmond Jabes'i de. Binlerce yıllık tarih, kültür Allianoi antik kenti Yortanlı Barajı'nın altında kalırken AKP hükümeti nedense susuyor... Peki tarihini, kültürünü yok sayan bir düşünce bir ülkeye çağdaşlığı nasıl getirecek, demokra- tikleşmeyi, özgüriüğü nasıl sağlayacak? Başbakan şiir okuyacak!.. Başbakan Metin Attıok'u tanır mı bilmem ama.. sanınm Sıvas katliamını unutmamıştır. Metin onlarca aydınımız ve sanatçımızla diri di- ri yakıldı yobazlar tarafmdan... Metin'in bir şiiri geldi aklıma Homeros'un ışıksa- hilinde bir gece yarısı tek başıma otururken: "Işıkta üç güvercin alın yazımızı çiziyortar ışık- ta renkleriyle davranışlanmızla sevdiğimiz kişile- rin." Madımak Oteli kebapçı oldu... Orası "utanç müzesi" olmalıydı. Demokrasi ve özgürlük salt şiir okumadan geç- mıyor... Medyanın pompalanmasın- dan da!.. Aydınlann, sanatçıların diri diri yakıldığı, faili meçhul ci- nayetlerin işlendiği, tarih ve kültürümüzün yok edildiği, ki- taplann yasaklandığı toplum- larda "demokrasi" yaşam bi- çimi olabilir mi? hikmet.cetinkaya; cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 İstanbulEmniyetinin telefonlan kapandı İSTANBUL(AA)-Is- tanbul Emniyet Müdür- lüğü'nün bazı telefonla- n, Türk Telekom AŞ'ye olan borcu nedeniyle kapandı. Türk Telekom AŞ. is- tanbul Emniyet Müdür- lüğü'nün Vatan Cadde- si'ndekı yerleşkesinin 635 00 00 ile başlayan ve 70 hattan oluşan te- lefonlann büyük bir bö- lümü ile Atarürk Hava- lımanı, Özel Harekât, Deniz Limanı, Çevik Kuvvet ve Bakım Ona- rım Şube Müdürlü- ğü'nün de aralannda bu- lunduğu bazı şubelerin telefonlanndan dışany- la görüşmeyi durdurdu. tstanbul Emniyet Mü- dürlüğü yetkilileri, te- lefonlann ödenek ye- tersizliğinden faturala- rın ödenmemesi nede- niyle dışanyla görüş- meye kapatıldığını doğ- ruladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog