Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 AĞUSTOS 2005 PAZAR 14 KULTUR kulturfo cumhuriyet.com.tr Birol Güven ilk sinema filmi 'Sınavdan Sonra'nın çekimlerine hazırlanıyor ırıavlaertelenenyaşamlarNENAÇALİDİS "Anne, arkadaşlanmla si- nemaya gidebilir mİAİm", "Baba bugün arkatlaşım bizde kalabilir mi", ""Baba hafta sonu arkadaşlanmla fiıtbol oynayabüir miyTm"... Bu sorular uzar da uzar... Fakat 13-14 yaşındaki ço- cuklann ailelerine sorduk- ları bu sorulann cevabı net "Evet, ama sınavdan son- ra". . Yani hayat bu çocuk- lar için bir yılhğına duru- yor. 'Çocuklar Duymasın', 'En Son Babalar Duyar', 'Kadın tsterse' dızılerinin senansti Birol Güven, bu kez uzun metrajh filmi 'Sı- navdan Sonra'yla çıkcmaya hazırlanıyor karşımıza. Pslkolojlk erozyon Senaryonun bıttiğini söy- leyen Güven, fılminın 2006 yılında psikologların vere- ceğı tarihte gösterime gi- receğini söylüyor. 'Sınav- dan Sonra' fılminın yönet- meni ise Yüksel Aksu. Hül- ya Avşar'ın da rol aldığı fıl- min küçük kahramanları cocukovuncu(gjsinavdan- sonra.com adresine yapı- lan başvuruların sonucun- da belirlenecek. Baş\~urula- n değerlendırecek olan Gü- ven, seçtiğı çocuk oynncu- lan özel bir egitımden ge- çirecek. Dizi senaryolanndan ta- nıdığımız Güven, neden si- nema filmine yöneldığini şu sözlerle açıkhyor: "Bc- nim için sinema Ue tele\iz- yon arasında hiçbir fark yok. İkisini de çok iyi yap- maya çahşıyorum. Televiz- yonun, kitlelere ulaşmas» açısından önemli bir alan olduğunu düşünsem de si- nenıanın bendeki yeri baş- ka. Farkh bir izle\ici kitlesi xw. Televizyon zamana kar- şı yapılan bir şey. Sinema n Son Babalar Duyar', 'Çocuklar Duymasın', 'Kadın îsterse' dizilerinin senaristi Birol Güven, bu kez uzun metrajh filmi 'Sınavdan Sonra 'yla çıkmaya hazırlanıyor karşımıza. Senatyonun biîtiğini söyleyen Güven, fılminin 2006 yılında psikologların vereceği tarihte gösterime gireceğini söylüyor. 'Sınavdan Sonra 'fılminin yönetmeni ise Yüksel Aksu. Hülya Avşar 'ın da rol aldığı fılmin küçük kahramanları, yapılan başvurulann sonucunda belirlenecek. uzun ve detayu çalışıp daha iyi sonuç alabildiğiniz bir alan. Dizide şöyle bir şey var; hatalaruıızı görüp te- lafi edebiliyorsunuz, sine- ma öyle degil. Sinema, an- latmak istediğiniz şeyi daha rahatanlatmaolanağısunu- yor." Sinema filminde daha öz- gür olduğunu düşünen Gü- ven, bunun nedenini de se- yircının sinemaya daha faz- la emek verişine bağhyor. Aılelerin ve gençliğin ya- şadığı sınav stresini ve on- ların uğradığı psikolojik erozyonu anlatacak olan Güven'in bu fılminin se- naryo öncesi çalışmalan 1.5 yıl sürmüş. Türkiye'nin ön- de gelen eğitimcileri, psiki- yatrlan, kişisel gelişim uz- manları, öğretmen, özel okul ve dershane sahipleri- nin yanı sıra öğrenci, anne ve babalarla da görüşmüş. "Ben baş ağrıtan şeyler yapmayı seviyorum" diyen Güven'e göre filmin ama- cı eğitim ve sınav sistemi- nin tartışılmasını ve müm- künse yıkılmasını sağla- mak. Film için yaptığı araştır- ma sürecinde ailelenn ço- cuklar üstünde oluşturduk- lan maddi baskının öne çık- tığını belirten Güven, "13- 14 yaşındaki çocuklann ba- baİan dershanelere milyar- lar veriyor ve bunu çocuk- lann yüzüne vuruyor; ba- ban senin için çok büyük fedakârlık yaptı. Bu yaşta- ki çocuklarda, baba, anne \e çocukarasında alacak-vere- cek hesabı oluyor. Çocuklar bir borçlandırma içinegiri- yor. Bu da çocuklann sağ- hklannı bozuyor" dıyor. Birol Güven yaptığı ko- nuşmalann sonucunda her- kesin kendine göre haklı nedenleri olduğunu söylü- yor ve ekliyor: "Herkesin tartışmasız hemfıkir oldu- ğu tek nokta var, o da bu sürecin, çocuklann psiko- lojisini bozduğu... Ben de fihnimde çocuklann psiko- lojilerinin nasıl bo/ulduğu- nu ele aldım." "Sadece film yapnıak is- teseydim çok güzel bir fîlm yapar ve ülkeyi depresyona sokabilirdim" dıyen Gü- ven, fihni umutlu bir son- la bitirme karan almış. "As- hnda umutlu olacak bir ne- den yok. Bu filmi çocuklar ve aileleri birlikte seyrede- cek. Onun için körü bir tab- lo çizmekistemedim" dıyor senarist Birol Güven. Hem düşündürecek, hem güldürecek Filmin düşündürdüğu ka- dar izleyenlerı güldürece- ğinın de altını çızen Gü- ven, "Aileler bufilmisey- rettikten sonra kendilerine 'Biz çocuklanmıza ne ya- pıyoruz' sorusunu soracak- İarını düşünüyorum" dı- yor. Filminin başanlı olması- nı ve büyük kitlelere ulaş- masını isteyen Güven'in en büyük ısteğı, 10 yıl sonra bu filmin okullarda göste- rilmesi. Fılmıni 'doküdra- ma' olarak tanımlayan Gü- ven, bu filmin 10 yıl son- ra sosyologlar tarafından izlendiğınde 2005 yılı Tür- kıye"sının eğıtını ve aıle ya- pısı hakkında fıkır edıne- bileceklerını belirtıyor. 13-14 yaşındakı çocukla- nn sınav stresı yüzünden yaşamlarını erteledıklerı- ni söyleyen Gü\ en. çocuk- lann o yaşta oyun oynama- ları. âşık olmalan gerekti- ğını vurgulayarak fılmde çocuklann bırbırlerıne âşık olduklarını ve netlerinin düştüğünü. bu yüzden aile- lenn birbirine gırdiğını an- latıyor. "Bizim her anlamda kay- gımız var, bir meseleyi an- latmaya çahşıyoruz. Filmin izlenmesini ve sorunun çö- zülmesine vesile olmasım istiyonım, bunun için de ça- ba harcıyoruz" dıyor Güven. HALAF DÖNEMİ'NE AİT tZLERE RASTLANDI Bienalde Phil Collins projesi \ Gaziantep Kaiesi'nde | Külrür Senisi - 9. Uluslararası Istanbul Bienali kapsa- mında yer alan özgün ve ilgi çekici projelerden biri. ün- • lü Ingiliz rock grubu 'The Smiths' hayranlarını yakın- I dan ilgilendiriyor. j Bienal sanatçılanndan Phil Collins, 'Dünja Dinfcmhor / I The VV'orid VVon't Iisten' adlı tasansı kapsamında İstan- bullu The Smiths sevenlerini bir araya getınyor. Ingiliz sanatçı. The Smiths'in 'The \Vorkl VVon't Listen' albü- ! mündeld şarkılardan oluşan bir karaoke tasansıyla mü- j zik se\erleri şarkı sövlemeye davet ediyor. i 18-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek projede | tasanya katılmak isteyenler albümden istedikleri şarkı> ı İ seçip karaoke eşliğinde söyle\ebılecekler. j Phil Collins ise bu şarkılan filme kaydederek 16 Ey- lül'de açılacak olan 9. Uluslararası İstanbul Bienali'nde sergileyecek. Katılmak isteyenler 'thesmithskaraokeİya- hoo.com.tr' 1 adresine \a da 0538 459 30 64 numaralı te- lefona başviırabilirler. Sanatçı, projeye katılmak isteyen kişilerle önceden rande\-ulaşarak onlan projeyi gerçek- leştireceği mekâna dav et edecek. Collins, 'The VVorld VV'on't Listen' adlı projesini geçriğimiz \ıl Kolombiya'da da gerçekleştirdi \e büyük ilgi topladı. Bogota'daki The Smiths hayranlarının bu- luştuğu karaoke projesine 100"e yakın katılım olmuştu. Collins a\nca, bienal küratörlerinden \asıf Kortun ile 2002 yılında küratörlüğünü \ıne \ r asıf Korrun'un üst- lendiği Apexart'taki Undesire sergisinde de beraber ça- hşmıştı. L~^ kazı çalışmalan sürüyor GAZİANTEP (AA) - Ankara Üniversitesi Öğretım Üyesı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, 2003 yılında başlanan Gaziantep Kalesı'ndeki ka- zı çalışmalanrun sürdüğünü behrttı. Kazılara başlamadan önce yü- zey araştınnası yaptıklannı ve çalışma sırasında MÖ 56OO-57OO"lü "Halaf Dönemi'ne aıt ızlere rastladıklannı ifade eden Prof. Dr. Ku- lakoğlu, hedeflerinin, bir Gazianteplı veya bir turistin kaleye çıktı- ğında kentin tarihıni adım adım gezebilmesı olduğunu söyledı. Geçen yıl yapılan kazı çalışmalannda 3 mezar bulduğunu ve içın- de kendilerine o dönemle ilgili bilgi veren buluntulara ulaştıklannı bildiren Prof. Dr. Kulakoğlu. amaçlannın Ubeyd ve Halaf dönemleri denılen tarihi MÖ 5600-5700'lere kadar giden tabakalara inmek ve bu yıl çalışmayı tamamlamak olduğunu söyledi. The Football Fac- tory (Futbol AŞ)/Yön: Nick Love / Oyn: Danny Dyer, Frank Harper, Dudley Sut- ton/2004, renkli,90 dakika / PRA Films- Tiglon. John King'in çok sa- tışh 'The Football Fac- tor>' romanından akta- rılan film, îngıltere'de- kı futbol ho- liganizmini, erkek kültü- rünü ve so- kaktakı şid- detı yan bel- gesel bir an- lattmla ser- gileyen sıra dışı, ilginç bir sosyal dram. Kül- türel değerlerın yıtışı, uyuşturucu kullanımı- nın artmasıyla iyice yükselen futbol holiga- nizmının. adam öldür- me boyuruna \aran ta- kım yandaşhğının, va- roluş koşullan futbola odaklı alt sınıfın vuru- cu bir portresı. Boş za- manlannı pub'larda bir- bırlerıne küfür ederek, ka\ga ederek, sokaklar- da öldüresıye adam dö- verek. öl- mecesıne i dayak yı- yerek ge- çiren ken- tin \-arosla- rındaki bu alt sınıfın tüm dünya- sı şiddetten, kaba ku\- \etten, yıkı- cılıktan, zor- balıktan. al- kolden, uyuştıırucudan kurulu- dur. Özel Bölümler'de alternatifbaşlangıç sah- nesı, fragman, çıkanl- mış sahneler, müzik klı- bı bulunuyor. Yer yer hüzünlü. dokunaklı, yer yer komık bu film, gü- cünü ve etkısını, yarı belgesel anlatımından. argonun bol olduğu il- grnç sokak lehçesinden. futbol hohganızmı de- yimının dünyada ılk kez çıktığı Chelsea ve Mill- waU'dekı gerçek mekân- lardakı çekimlerinden alıvor. D.E.B.S.(ÇıtırAjan- lar)/Yön:AngelaRo- binson / Oyn: Sara Foster, Jordana Brevvster, Meagan Good, Jill Ritchie / 2005, renkli, 88 dakika / Destination Films- Sony. Çizgi romanından 1999'dabsafilmleştırdi- ği, ardından bukısafil- minden uzun met- raj yapan senarist- yönetmen- kurgucu Angela Ro- binson. ılk çalışmasın- da adaylan yalan söyle- me, hile yap- ma, savaşma ve öldürme yeteneklerini sınayarak gızli askeri aka- demiye alan, ulusal casus yetiştiren D. E. B.S'nin iç- yüzünü komik. hıcveden bir yaklaşımla irdeliyor. Açıbmı disiplin-enerji- gü- zellık olan akademinin en gözde casuslanndan Max psikopat. Domımque seks bağımlısı. Amy olağanüs- tü bir yalancı, Janet ise yankesıcilıkten gelmedir. Tam puanla okula giren Amy ile ABD'ninbir numaralı suçlusu, si- lah-elmas hırsızı, katil Lucy birbir- lenne yıldı- nm aşkı ile bağlanınca işler sarpa sarar. Giz- li ajan filmleriyle, yerleşık değer- lerle dalga geçen bu yer- gisel komedının Özel Bö- lûmler'ınde projenin geç- mişı, çizgı romandan kısa filme, kısa filmden uzun metraja, set görüntüleri, oyuncu seçimi, yaraOcı eki- bin yorumlan, karakterle- rin özellıkleri, çekim anı- lan, yönetmenın çalışma metodu, tehlıkelı sahnele- nn hazırhğı, çıkanlmış sah- neler, D. E. B. S.'ın çizgi romanı-çızgı filmi, yapım fotoğraflan, yönetmen ve oyunculann açıklamala- nyla filmi izleme seçene- ği var. Tarihi Safranbolu evleri onarılıyor • SAFRANBOLU (AA) - Karabük'ün Safranbolu ılçesındekı, Tanhi Safranbolu Evleri'nin 100 tanesinin cephe restorasyonu yapılacak. UNESCO'nun Dünya Miras Kentleri Lıstesi'nde bulunan Safranbolu'da, herhangı mimarı plana dayanmaksızın inşa edilmesine karşın bırbırinin görüşünü engellemeyen tarihi evlerden, kötü görünümlü olanlar Safranbolu Beledıyesı'nce hazrrlanan proje kapsamında restore edilecek. Proje için Başbakanlüc Tanıtma Fonu"ndan 500 bin YTL ödenek gönderilecek. KÜLTUK • S*H*T »021 3) 293 «9 7S ağustos cumartesi saat: 20.00 \ YAZUK KARMA SERGİ DEVAM EDİYOR. D 1 NIŞVNTAŞI 1STA,SB(JL T^L O212İ43 2I 54 İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklom@perareklam com tr perareklam@superonlme com www perareklam com tr Muak Serpıl GÜNSELİ • MLZIK Dırektoa Selim ATAKAN • D*orTasanmı Banş DİNÇEL • Kostûm Tasanmı Nihal KAPUHGI Korecgrafı Selçuk BORAK • iş* T 2safimı Cengız ÖZDEMİR • Efek* Tasanrrı Hidayet ÖZTİIRK • Şarkı Soa Yazar Zeynep TALU JsKLda- Musanıpzaae Cela> Sarnesı 0216 553 03 97 ı Kadıkoj Haldıın Tıier Sanrssı 0216 349 3463 totıve a-ık Hava T yatıosu 02*2 246 D6 28 - 29 140 Faı ti ^eşai Nur Sahnesı 0212 526 53 80 Haraye Mjrsın Ertujnjl Sahnesı 0212 240 77 20 30-31 Saat: 21:00 Genel Sanat Yonetmenı Mazlum KİPER Biletler 15 Ağustos'tan İtibaren Gişelerde İletişimTel:0212 245 0O70 Bilet Satış Noktaları C Ü E İ 3 .com Beyoğlu: İdilKüttiirMerkezi•İmrenKltabevi*MetropoiMüzik 0216 556 98 oo Şişli 1 . KeiepirKUûbevi«Avcılar; SedirKafeıKadıköy; SsyhanMiizik Kartal: ConverseMoşazosıtBeşiktaş: MeydcnFotokopi y Şirineyler: AnotolioKofeıBakıritöy: BeyazÂdom Kitabevi TC tSTANBUL 1. AİLE MAHKEMESİ İLANDIR 2004 972 Davacı Lyutfıya (Lütfıye) .-Vkçabuğa \ekılı tarafından davalı Ece\it Akçabuğa hakkında mahketnemizde açılan bo- şanma davasında venlen ara karan uyarınca. E\lı!ık bırlığının temelınden sarsılmış olması \e ortak hayatm tekrar ku- rulamayacak olması nedenı>le taraflann boşanmalanna karar \enlmesı talep edılış. da\a dılekçesi davalı Ecevit Ak- çabuğa'nın adresı meçhul olması sebebı ile teblığ edılemedığınden da\a dılekçesının davalıya ılanen teblığıne karar \enlrruş olup. ışbu ılanın neşır tarıhınden ıtıbaren 10 gun ıçerısınde da\aya cevap vermenız gerektigı 27.09 2005 saat: 10 35'te mahkememızde hazır bulunmanız veya kendınızı bir \ekıl ile temsıl ertırmenız, aksı takdırde HL'MK'nun 213 ve 377. maddesı aeregınce }argılamaya yoklugunuzda de\am edıleceğı ve hüküm venleceğı ılanen teblıĞ olunur " ' Basm- 38558
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog