Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

-14. AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET EKONOMI / YATIRIMCIREHBERI Cumhuriyet /Utını (VTL.) 124.00 125X0 124J0 124^0 126.00 r 0 8 Ağus. 09Ağus. lOAğus. 11 Ağus. 12Ağus. D o l a r (serbest ptyasa satış) 09Aâus. 10Ağus. 11 Ağus. 12 Ağus. 1.6700 1.6360 1.6340 1.6340 1.6480 08 Ağus. 09 Ağus. 10 Ağus. 11 Ağus. 12 Ağus. 24 Ayar Altın cnvgr.) 16.10 16.15 16.28 08Ağus. 09 Ağus, 10 Ağus. 11 Ağus. 12 Ağus. O»lej*eı**ta BûfSa (KAğus. 09 Ağus. 10 Ağus. 11 Ağus. 12 Ağus. BOBSADA GEÇEN HAFTA Menkul Kıymet «fMFim AatoJ-eG.M YO 4vaıe. Tpeaş AKD 3MYG Ccgar G a z r a c * rjojan <avT Ho. Ecocraj'ap pTarfagı yatrr- £*k* EgtGOo-e EgeSea-m Era>.B«* &tosan Egtoesl Eserı Soa G-VIT - Crt KLyuı (ner Gooö-Year -arjreoar Retraner Hctren:''S O". nsre ş •c Şarkas 'K --« brs *si cxan LogoYazıim ra;Ya Or. -Zcru Hcemg T Ç OanTeısBI S\*v 0 Ptfaş PrarSu ÇSS Pnrtas Pefra-Ofe Rîf Sorta Saterc hcıo ŞawFnKjr Sörerez Fiarrer TSKBtaOr Taç^aî Ort Işlem En En Haftalık Aylık Yıllık mikiarı Düşük Yüksek Kapanış \ % % 31'169 453306 86.397 •306522 : 058.091 491300 252-31? l'.B72 :346.36e •35.133 6C.690 !454,613 •35.314 £90 764 7E9JU 234C3105 •3589 T.TİCMC 4 09Ö 4*4 224 333 3507.257 7216.S39 •934 380 -.591325 B2S"3' i.315 732 • " 3 4 7 9 1,757.745 796191 241647 S2.442 BJCJOS EMrtjanTeKSti SwT<*sn 9O9D1 fTjı Selene: BobÇrıerto Bonjsan Vamesnm Bousar Yat P gao ÇJ-ıenlc - y a Denta-«no-ıaı Oertvcc DesaDer CMHaOrç Oştar» Oera ' » •>• 421,366 3S3İ79 İ C 6.845 3.CC7 5-6 4 906 «72 3İ--3-9 496 0C6 64433'! 9C4SS9 S8C716 '»•a: 1562,89' 59.77S 304.838 404.361 'OO.Me • 539,812 2.205 063 246.-4J •057792 103 00 330 663.877 «7.8*3 6,966.570 903.307 3.566 MC İ31.38» 3 -06.377 24İ25İ5Û 7"! C22.271 361âtXJ 1 60 • 75 1 63 1C0 • "C IX' 3-6 3.SE 3-22 •02 -20 133 7.00 t X 2225CJC •57:D0 ı 6850O 1573X 6.95 7£0 535 170 3.96 338 691 2.88 3,'C 2 9! 552 2.13 2.3! 214 13 -O-OSS.DO 10.235.CC 'Qİ3S.X 4 538 59C0O 74C.CC. 690 X 266 4' 014,786 54S8.'75 g T Etonom Bani 332' '32 9 «79.238 396.297 •36375 27- '37 418.16' 606.442 25 350998 '34 516 665.562 25536 285 387 556396 4.-20189 5669" 3-3,330 6C-4348 19.9M.X4 6.3-8.173 E7S7.866 48 770.342 3 667.E2- 573,102 383,525 259.C85 5001,627 162.095 12 751 4192.330 238'2'5 4 516.438 13,674.139 1.668.346 26.73741! 45.490 552 •JC37S7 29525 3,697159 93,322 • 501 1C4 546,353 437,744 307 364 25,813,160 •6971,941 414,96' 221460 1513.S-1 411204 3314.794 1236.-05 1 376.339 266.293 31-99 2.57595' '3,950.346 3,534 "04 29'342 2İ62389 E. 667 753 4 544 3ı B •721.78C 5,795,13' 2395544 34922! •5 475,622 596,'96 56', 73- İ734.3C- 2 353,374 4 597.7DS •2.39CÜS: 2.571,557 738,157 436216 36.715 437 367 811 47* 415,688 2.30-.3-4 114,584 1,535,006 336,9C- 12,324 'CS 33C.264 3 55 4 79 ,'4:;. -•Ç6E -'9.25 :.oc 98.37 '593 'H4C 32 •" 1364 -359 132C 3.3 •3.68 •15.34 -154 -9.32 •6 30 -726 Yoksulluk suıırı 886 YTL ANKAR\ (AA) - Türkıye Kamu- Sen, temmuz ayında yoksulluk sınınnı tek kişi için 886, 4 kişilik bir aile için ise 1801 YTL olarak açıkladı. Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre DİE'den alınan Temmuz 2005 fiyatlanna göre yapılan araştırmada, çalışan tek kişınin yoksulluk sının 886 YTL. Açıklamada, dört kişilik bir aile için yoksulluk sınınnın 1801 YTL olduğuna dikkat çekilerek bunun 650 YTL'sının gıda ve bannma harcamalannı kapsadığı belirtıldi. Dört kişilik bir aile için gıda harcamalannın 390 YTL olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun toplam tüketim harcamalannın yüzde 21.68'ini oluşturduğu kaydedildi. AçıkJamaya göre, ortalama 754 YTL maaş alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması maaşının yüzde 5l'ine, konut gideri ise yüzde 34'üne denk düşüyor. Buna göre bir memur ortalama maaşının yüzde 86'sını yalnızca gıda ve bannma harcamalan için ayırmak zorunda kalıyor. ^Taleplerimiz karşılaııınazsa sokaklar ısınır Sendikalar toplugörüşmeler için taleplerini açıklıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - KESK Genel Başkanı Is- mail Hakkı TombuL memur ma- aşlan ıle ılgılı taleplennın "ger- çekçi" olduğunu vurgulayarak "Eğer taleplerimiz yerine getiril- mezse sonbaharda sokaklar ıst- nacak" dedı. Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKyıkhz ıle ortak bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Aksu da "Başbakan'dan sözünün arka- sında durmasını talep ediyonız" diye konuştu. KESK Genel Başkanı Tom- bul, dün Mülkıyelıler Bırlığı'nde düzenlediği basın toplantısında, yann ^ IT... .. yapılacak toplugö- • Hukumetten malıdır. Bu, 450 VTL se\>^nen zam anlamına gelmektedir. Bu 400 \TL'lik se>^ anen aröş için gerekli ka> nak 5 mih ar 674 bin YTEdir. Sadece haziran ayı faiz dışı fadasının 2 mih^r 950 YTL olduğu düşünülürse bütçe de bu- na uygundur. Eşit işe eşit ücret kararnamesi riinı kamu çalışan- lanna uygulanmalıdır. Şu anda verilen çocuk >ardımı günlük 30 Ykrdir. Bu komedi düzeltümeli- dir. KESK'i kimse suıamaya kalkmamahdır." Kamu-Sen Ge- nel Başkanı Bircan .\kyıldız ve Memur-Sen Genel Başkanı Ah- met .\ksu da dün toplugörüşmelerde bulunacaklan talep- Üç yıllıkMemur-Sen Genel Baş- kanı Ahmet Aksu kamuda ücret adaletsizliğinin giderilmesi gerektiğini sövledi. Kamuda baskıcı bir anlavışın söz konusu olduğunu savunan Aksu, taraflann göriişleri alın- madan "reform " adı altmda düzenlemeler A I I M A hi##i vapıldığım kavdetti. S U r C DIIU Aksu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın göreve başlarken 3yıllıksüre istediğine dik- kat çekerek bu sürenin dolduğunu ve Baş- bakan dan sözünün arkasında durmasını talep ettiklerini söyledi. rüşmelerdekı talep- konfederasyonlarla ıe n anlattıklan bir lerinı açıkladı. Hü- yaptığı mutabakata basın toplantısı dü- uymasını isteyen KESK Genel Başkanı Ismail Hakkı Tombul. "Sonsözhakkını Bakanlar Kurulu'na bırakan görüşme sistemi wnce alûna alan. ça- iflas etmiştir" dedi. ardı etmemelidir hşanlann ortak ör dedi. Akyıldız, ka- kümetin. anayasanın gereğini yerine geti- rerek kamu çalışan- lannın toplusözleş- me ve grev hakkını uygulaması gerekti- ğini belirten Tombul. "toplusözleşmeli groli sendikal hak ve özgürlükleri gü- zenledı. Grevli ve toplusözleşmelı sen- dıka hakkının önce- likli talepleri olduğu- nu belirten Kamu- Sen Genel Başkanı Akyıldız, "Siyasiira- de bu konunun ol- mazsa olmaz koşulu- muz olduğunu göz gütlenmesine oianaktamyan" bir düzenleme yapılması gerektiği- ni kaydetti. Çalışanların sosyal haklarının günün şartlarına göre yeniden belirlenmesı gerektığını de dıle getiren Tombul, şöyle ko- nuştu: "Temel ücret 950 YTL oJ- muda ücretler arasında da adalet- sizlik bulunduğunu, "Eşit işe eşit ücret" uygulaması gerektığını belirtti. Akyıldız. "Bıçak kemi- ğe dayanmışnr. Adil bir ücret sis- tenünin gerçekleştirilmesini isti- voruz" dedi. Kokteylyem geldi, et lezzetlendi Israil'de, daha yumuşak kas yapısı ve lezzeth' ete sahip büyükbaş hay>'an yetiştiriİebilmesi yolundaki çaltşmalarda başanh sonuçlar elde edilmesi üzerine, portakal kabuğu w malt posası kuüandarak hazuianan özel yemie besieme uygulaması, Türki\ede de yaşama gecirildL Türkrve'nin en büyük besi çiföikkrinden, Adana'da 90 bin dönüm arazi üzerine kuruhı Saray Çiftüği Adana Işletmeieri'ndeki 3 bin 500 büyükbaş ha>>-ana günde 2-2.5 kilogram portakal kabuğu verttiyor. Hayvan başma 5 küo malt posası, 5 küo mısır silajı. 5 kilo hububat silaju 3.5 kilo mineraL vitamin gibi kanşımlar. 1 kilo malt çüepeti vcrildiğini anlatan yetkilikr, etkrin çok daha kzzetti okhığumı vurguhıy ı or. (Fotoğraf: AA) İŞ BANKASI'NA KREDİ Türkiye Iş Bankası 'nın uluslarara- sı malipiyasalardan sendikasyon yo- ,,, luyla temin ettiği 750 milyon Avro luk ' ikredinin imza töreni Istanbulda yapıl- t jdı. Biryıl vadeli, libor artı yüzde 0.40 ff 'faizle verilen krediye, 2 7 ülkeden toplam ' 68uhıslaramsıbankakatüdı.Kredi, bu- giine değin bir seferde temin ettiği en \niksek tutarlı yurtdışı borçlanma. COMMERZBANK'TA BİR SKANDAL DAHA Almanya 'dakiyolsuzluk, rüşvet ve karapara aklama olaylannın ardı arkası kesilmiyor. Şim- di de ülkenin en büvük bankalarından Com- merzbank'm Yönetim Kurulu Başkanı Klaus- Peter Müller hakkında, adı Rusva merkezli ka- rapara aklama olavlarına kanştığı gerekçesiv- le soruşturma açıİdı. (OSMAN ÇUTSAY) FINDIK FİYATI AÇIKLANIYOR „, 7.5 milyardolann üzerinde tüm zaman- ların en büyükdışsatımımn gerçekleştiril- diği fındıkta bazı çıkar kesimlerifıyatı " •* aşağı düşürmek için rekolteyi yüksek göstermeye çahşırken Fiskobirlik Yö- netim Kurulu Başkanı Salih Erdem "Üreticinin yüzünü güldürecek iyi birfivatta karar kılacağız " dedi. (AHMET ŞEFİK) BORSADA GEÇEN HAFTA FİYATI Y A T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? tytm E» En miton Oü£t Yöksak Haftalık Kapanış % Aylık Yıllık % % i Yaünm FonuAd Son Hafta Yfflrm Fıyatı Farkı% Fonu Adı Sofı Hsfts Yatnm Fıyad Farta% Fonu Adı Son Hafta Yatrm Fıyatı Farta% Fonı Adı Son Hafta Fıyatj Farkı% j 1 TreKutsan i T. KataımBirt. i Tarsas To*- ıDlc FsC Tcçra-.Fi' *j Facttcn Fakıcrrç 7ı.r~»t Pelrol i Tfacayıspor Sport* i TSK.B : T.DerrOötm lte'Maw-a :a"it Fr «:r 1.3T3563 1,326.376 Y»«reoYaL0n Yinsa ZortuEfen 2CI7C3-4 265,594 163.554 4 4-7 4-4 1737,53- 6'98.453 6f-9" !.'Be.Bce 5.40C.563 1255.86C. 2.317,976 ' 725,-9= 3.67C.L54 2.6C3.6-2 3248 905 '23CJ25 7-5'7O5 67 3S0 8.VJ52 534 7 S 5,'76.4-4 S'TTSİ-O 2'7 74- 49 5'4 543 49C306 : S38.E30 4S':449 •.S7S.-36 3TC09 124 2S.50 194 '•35 ' 8 ' 820 490 426 2.52 725 101 '910 655 545 230 333 2 " 164 216 238 248 '60 226 432 1370 3.58 3-50 •195 343 ' 6 ' 2675 550 266 230 ' X "24 438 • 54 35X 625 2'C 8.45 1.96 2'3 2'7 '36 iî 468 265 77ü 1 'C 21.00 6.9C 6.00 J-e [.45 2JS 179 336 245 5 35 12 '0 4-8 6.95. 2S50 6C0 2.S6 745 •91 775 '86 •95 •98 •87 320 4.30 256 760 555 236 392 0.43 221 166 219 232 254 '36 232 436 1100 374 6İ5 096 050 1S1 27 75 550 266 3.06 IX -3.33 -8-59 •5.91 -6.06 •2.11 -8.02 -8.33 0.00 -120 -3İ3 •529 -6İ7 030 -6.48 •254 -4.35 •6.72 •6.52 134 -726 -3.52 •3.32 -3 7! -235 -6 37 -4 62 •6.7! -2.SC -1.76 -4X •136 -242 -309 •6.99 -14 53 3.DC '6.67 12602 26.04 687 76 •629 -629 •C.52 --949 2C'6 £7 03 2.76 -5.39 Tikairı...-.:«; •3.6' 380 6.49 E.47 2.40 10.14 16.25 ••795 34 69 3955 180 4561 -•650 92.53 tevıçre4 -LB8 --S6S •2.04 5860 -222 " 5 7 4.72 CES GlooaUerıAıCeÇ 0,»'nHj lA,DeJ Z'raaî Ya A. De5- Oer^rj-riK \K "jeç. t k c a «er •:*; De4. F flers -22" 39.s; 444 r 4i •22 -13 3' 3.30 000 125 22 96 •75 -2 75 280 3644 941 5734 3.67 44] 175 -4 62 5278 25.50 565 4177 000 -41S2 -1525 5137 7971 2372 SaştentMe-İA'Dİis. Gar^ıt. S * Û2- B». Yön Şb De«. Fnans V 3î- IAI Deç). Messa <at ıAj DeJ. G>raTt « a - İA] Cet} AoankıAjDoS. M n s t o * , A j ^ _ i r r c Baı. iA) De$ Sar*c Men.ıAj DeÇ. =inans6-r« M Dej tczaocası A L)e^. •4-3 753 34 34 367 J.35 -12 56 İKİMCİ HLUSIL PAZAR VaofcarK 'A Dt^. Yaörm ^Vıar^ ^j Değ. ÎLrtjstı Y«. İA) DeJ. Tet'nrYön. Hü'ADeJ, ZJrasiBar AlDeğ. MeçesEcya Turtec Yaîm Fr VK •:>•.. 4oana Etenırcmeıantı 2,172230 24,663, 1,607 727 2Iİ35- 1.3C2.C92 77.CCC 79C.V 7.962.36; 67.695 332,122 1.765,165 548,61! 24.6C7 044 650 14 30 140 2 31 60 00 350 394 "5ÛÜ 7-C 16.SC 1E7 2-24 6 6 1 3.76 5'C 1 4C 3.9e 1,36 9X '34 04S 650 '573 •46 428 25 03 227 -213 222 -7BC -2 44 228 2.39 •4.5' -2.15 5000 •366 •'0.96 0.64 2570 26.90 •078 -52' -•C26 164 71 •133 •19 33 -2346 M.53 •179B 132 X 3660 74.04 14457 ' " 8 6 -24 « •4417 4191 •3313 i DoğLsan i EGSG.Wf.O i Gcrecrlşı i Wato-£-*rr : Rae Beirtrrjnı i RaeB. *<#«• i Transtûn; HoB BâZALTI 1637246 1666.32C 3413133 13S7569 2.62 0.38 0.00 046 C.OS C.X C.37 PAZARI ?x H/1 0.1 062 O.JU 11JU 044 2 74 039 2.'0 C57 :.79 57C C4" 458 -1522 asss 18 75 000 ox 1081 '£48 S.OO C.K 357- C.X 2.30 2424 j 12276 ı -2909 ! 0.00 i '79 •33.05 i -•9.15 ! •4.65 ; Anaoouuat» A De8. TSKBıAıDei <oç Yj. ıAı Dıa Ptrtöy »o- CeÇ Ntrtıl Men iij -Jej 2Jrax Bar ;*ı DeO Başa* ş 9an* ıA.1 Tecc "nansû Do# J, ıst, ?] A 3a Yat. 'rjaraft) Bar [Aj ^3C Dend>anHAji.irx ZjraalBan («ı İMKS 3C Ero HS8C »at ıK o3C ş3an»IA)ü-Ma< 0.171217 O/J-4054 00'1B94 0.043827 0580097 0162815 0 C Î 1 8 50"19S6 0137266 17 47239- 0564'03 01*147 005464- 01325* 0.144439 Î5811«ı 16838420 0 310960 0C11913 0.K3258 130967i 0.025210 0.336968 1.580395 21İ30316 0.027846 O.r.7'214 0.Ü334AJ •1.545443 0,217922 0,-37754 •0,437124 1.B20450 0.017265 5.916023 0.259928 0.025Ö73 0.019134 '9'95459 28.968060 0.01-3-3 0 0153 73 0156306 YEHİ ENONOMİK PAZAR S.380883 2 64 2 66 - 5 » -3.9! -4C.8S YapKnctY*t(AjLI30 AJtank [Aj L30 OyaUant M Ü30 '.'afcıitank 1A1LOO Koçbat* (Aj Ûz. Bat. L30 End. Ma IAJUSO Kx«^anlı iAi J3C. GöaMerıAjLtDO OşYal Mer DeJ.n; J30 OC63105 0.033496 0.Û4-8CS 055-366 0.010996 0 307589 7 •15570 0.S12016 0 52-649 0.01 J432 0.332512 0.022017 0.114999 0318562 O:i9320 0C23232 D.13CO79 0.329236 0OK3885 0395745 0014628 0-0-5699 •029* -0.54% J]53% -0 67% -0.61* 47f)% 4 79% 4.B2% HD.91% -l.K% -0 98* -ua% -1.D8* •110* -119* •1.21% •128% -133% -134% •'39% •142% -1 44% -114% •145* •15!» •1.58% -162% •167% •170% -1.71% -174% -180% •187% -2 05% -2.05% -215% -2.21% •222% •229% •2 31% -233% •255% •2 66% •2.57* •2 73% -3.03% •3 44% -2 53% -295% -2.98* -3.02* •3 04% -3 09% -3.09% -3.13% -3.1» -3.17% -3.17% •3.19% •3.24% -3.25* -333% -334» -344% -376* l;8MılA)IM-Uak. HsstFcnor kMYatjAIHisse | FransMrtıAJHrae HSeC'alıA)*» T 4| AktartAHese CVakbartılAIHEse ^aa*l*)HEse YKB(*)Hisse O M D 0165-03 0.024283 0.02269G D-0636O9 'İ35411 0.O24324 3322075 0262446 0A18O66 0503773 15S475S6 IKH8423 0.014877 Ak Yaı .Aı Hsse •ştrA Fcrtar to Y h \ YKBIAIKann Ganrt Bar 'A Karra HnarsYaijAIKarna IjBrtlAlKamnKur. AK) AUsrklAIKama ZraatBar: AjKama Ecactaşı (A) Karma Tacirier Mer ıAj Kama VUofcank iA) «jrna Evşr Mer (Al Kjma BayrorM«nlAj'(ama ÎBBFoıte <£AattC» TebjAlGSOÖzH OyakYatlA)* "tiM ıAj Resa-&el A * r i ö ^ | | SeMİFmar AWar»lA)T*rc 53ı AkbartclAIUaiKıı.Selı. Garanu Ban ı», Ma» 3«* AttartılAİHı. S YBMIFaıan YKBIAtrBMK BTÎHrONLAfl 4a SocıFfı» Frt FranebartıUzuıV.IElDat} A U b k j e i D S Koçban* H (at Bar*. Deg. Ya FiHrate* |Bı FJet) G S B r 0271273 0.022873 0-119108 0031206 11020159 0.012236 0226028 0JO3282 0.-08222 0.158206 0.-94O12 0.010582 •6.386614 •3.655384 0.039270 1225523 0.037736 7517729 0.037437 0.032123 0.042271 0.029134 0.434820 0220074 0297848 0.036238 0411534 0.178606 0282096 0200369 0.057845 0.187831 0.O22OC3 0.04-116 0.046717 0.O2CSS 0.012355 Hafta Fark 031096? 0.015132 0.O1O202 0.014236 0770305 0.019845 -0.86* -119* -126* -1.57% •1.66* •208% •2.08* •2,21* -221% -254% -2.77% -196% -237% -3.14% -122% -3.78% -3.92% -0.71% -2.89% -3J2% -0.48% 455S •0.74% 4.7S% •0.61% •0.96% -096% •1.02% -104% •115% •115% •1,16% •1.32% -1.46% -154% -154% -162% -166% -1.96% -11.68% -0.86% -C.96% -116% -1.9-:% -2.22% -31-% -1,04% -2.09% -23' % -2.58% -2,89% 025% 025% 0.24% 023% 022% 022% Z r a j Ya. ıBl De§. HS8C Yaı. ıB Dei. Nur>Men.K.HDa3. TeUBnbankpOeS. Tab'atıBlDet). HaHjar.E.jet MngtatıkflDeç}. 0.010230 0 2 2 * 2JCB488 021% 20/J64110 0.2C* 3.039206 019% 0JO4312 0.19* 1111812 0.19* 0.010665 0.19% 7295340 0.19% 0J25278 0.19* 0.585456 0.18* 0.011765 0.18* 5367106 0.1!% 0288471 0.17% Î330727 B.17>» 38/J62365 0.17% 0.057933 0.17% 0358600 017% 00114(4 0.17% 2' 173873 0.16* 0 575114 0 1 5 * 0256041 016% 26373955 0.16* 0.088642 0.14* 0312016 0.14* 0.027119 0 1 4 * 0.171267 0.13* 42,689807 0 1 2 * 0.595755 0.11* Sv-ç-e Hay, âg. Bl r*4- 0.015436 0.11* TebVafYSfüfefflDej. 0.3851O8 0 1 0 * kıKrYaLiBlOeg. 0.023206 0.09* DenstaikBDeO. 0296863 0.06% KoçY«.(BOâlP«l»«Y4n Değ 0230788 0 0 4 * E k r o e r B ı D ^ 1570559 SO3t Koçiar» B; '5âl aar». Eto Am. Dej. Yaı 0.010627 0.01% ŞeteYal.Men.B]Değ. 0.011148 0.00* GararüBan-BCMBr Y5n.Şutj.DeJ.0Oı1511 -0.06S Y K B f f l D * 52.360437 -026* KamraSarBıDee -0.929459 -032* " " - - • - 0.019375 -•. 13ü 0.015262 0.07% KınKrtlBL*» YapKiBdYaılBILidt YKBBüki Şefcarbanlt Ei Ldut •üçia î ı J a ABYalBL*» TasBLJul KSBCBartJSlJol AttartlEtUU Isv-t-ı-e Sîg. İBı ükjt Sarantı Bar, ^ Jdt KatmtaBanıBlLJtit TjtBrta» B M Telttenöar» IB) Udt AaYatlKD^. TebY-tfflDeJ Sarart>San.pDeO. Vak*ar»IBIL*ı EknieriaLJot AcarlBtDeç). FayrtrlürlBi jıt 0075467 0.636643 106.517744 0152943 0.019*96 0147117 0 012X4 1.B24964 18264048 10.935807 0.017752 0223042 43.841905 00297'! 0.017776 0.012586 0.778356 72.426604 16.454574 0.0896GO 0323327 0.511134 119% 0 '9% i 119% i 119* i 119% i 118% i 118% i 0.18% ' 0.18% i 118% ! 0.18% i 118% i 0-17% i e.17% \ 0.16% i C.15% i 3.15% : C.15% ; 3.15% l 0.1!% i 349% i -036% I 0.094814 -0.09% ! İ5Y-1.1BD05. Vaulta-* = J?-: Denebank S'ı Tarıvü HaManklBıTTivıl r>şYaı.Mw.D85.ıBıT.'B YKBpîM 7SKBIB)Tahvıl şi $» Tahvi n ÖOK 0.009499 0.024207 0008836 C 247272 19341210 : 0-4277 32.439823 70.687673 0.013621 3.197904 0.010762 5642128 123% i 0.56% ! 0-51* i 032% i Oİ7% [ 022% ! 021* I 021* I 020* i 020% [ 020% i 0'9* : Gara*B.3Ûz.Br.Yx.Ş6.FJ»xi™o.010'630'8* : •5 Barm /Bi Karra LMFortar Global Men 1B1ÜM DşYat-Mer.De5.-BiJıil RayJam « LM. "et Var Yon.tfe.fl TahvlBono HS8CY».B)T.B FnansYatfflıUkit ttak v aLıBı [M VacMııbar* 1E1 LJM VaUbankCınemaLU Eczactaş |B Lıkit DçterkeılM Bar*&/opa Bı ütat Iş Bank fffı &A1Jİ- B.sö Ygt. Lkil Z n a B a ı B l ü k » Yanr Rnar». (B) İM TSKS0LU OyaM-aıtlBIUkit T-cfkrMen.|B|Ud 0.026825 0.013372 0.047532 25.100847 0.014179 0.010209 0.018479 0.020675 0.058298 0.014850 5.432402 2232490 2.630219 55,605773 97,113224 0229056 0.013945 0.0105!7 5.573164 1264319 15277333 0244231 0352626 24.59316? 0.010428 30275536 024* 023* 023* 022* 022* 022* 021* 021* 021* 021* 021* 021* 021* 020* 020* 520* 020* 020* 0 2 » 020* 5.19* CI9* 0.19* 019* 019* 0.19* Tırta«ı«r*IB)TB HSSCBankflTaM B B) ? Kabıra Yat IB) TaM ve Bono Koçban» a 1aM G t M n T H i 0067606 3066J032 0419363 0.144S03 93.766496 35.537509 0478077 0412566 136.807213 8460378 0410278 0473348 1*07302 Aıa v ai'B,*ar»ı KoçYat.|B)TaM Y K d Y t l B T BantfunjpaıBli'ahv* îe6IB)T,B 41632495 0320158 30220315 0336298 0243654 0620873 030969! 3033567 001565! Ş ^ Bankaa R Tfl (USO Bmöctıdl YBMKFcrtan Oyatter* :6:-BMK GaranüBar O'.YSUK 0412015 0411222 04O97S6 1198777 0423425 ' 8 * : 0.18* : 0.18* i 0.17* i 0.17* : 0,17* i 0,17* i 0.17* '•• O.!6* I 0.16% : 0.16% i 0.15% I 0.14% '• 0.14% ; 0.14% I 0.14% i 0.13% i 0.13% j 0.12* : 0.12% : 0 . 1 2 * '•• 0 12* i 012* i 0.11* i 0.09* i 049* ! -0.16* I 0*5* i 033% i YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Tanı ve Kuşku Kişi yaşamı boyunca karşılaştığı olaylara, ilişki- lere doğru tanı koyabilmek için herhalde "niçin, ne- den" soaılannın yanıtını araması, zaman zaman da olaylardan, ilişkilerden kimlerin çıkar sağladığını ya da çıkar sağlama peşinde olduğunu düşünme- si gerekir. Kurumların, kuruluşların, devletlerin iz- ledikleri politikalarda da "Niçin, neden kime çıkar sağlıyor" sorularının irdelenmesi gerekir. Yanlış ta- nılar, bazen devletlerin, kurumların, kuruluşlann, hatta kişilerin, gelecekte gideremeyecekleri, tela- fi edemeyecekleri kayıplara, zarariı sonuçlara yol açabilir. Yabancı bir devlet, yabancı bir kurum, hatta bir sivil toplum örgütü (STÖ), yabancı bir ülkede niçin, bazı kişileri, kuruluşlan, oluşumlan üstü açık ya da kapalı biçimde destekler? Maddi yardımlaryapar? Belirli isimleri, STÖ'leri lanse eder, ortaya atar, ile- ri sürer? Amaç salt insancıl mıdır? O ülkeye bir destek, bir yardım mıdır? Yoksa ardında gizli ya da açık çı- kar beklentileri mi vardır? Bazı kişiler, kuruluşlar, STÖ'ler, yabancı güçlertarafından yönlendirilmek- te, kendi ülkeleri, toplumları aleyhine, zararına kul- lanılmak mı istenmektedir? örgütlenme, örgütlere katılma, kuşkusuz top- lumsal haklardandır. Kısıtlama getirilmemelidir; ki- şiler toplumsal bir amaç, toplumsal bir yarar için bir araya gelebilmeli, güçlerini birleştirebilmelidir. Bu bağlamda, bir STÖ'ye üye olmak, böyle bir ku- ruluşta kurucu olmak, belli bir özveriyi gerektirir. Ki- şi zaman ayıracaktır, emek verecektir, maddi kat- kıda bulunacaktır. Bunlaryapılmayacaksa, bir STÖ oluşturma, anlamını yitirir, yaşamını sürdüremez. Kişisel olarak toplumsal amaçlı bir STÖ'nün dış destek almasını, dışarıdan maddi katkı sağlama- sını kuşku ile karşılarım. Bir STÖ, giderlerini, araş- tırmalannı, topluma yaptığı katkılan, kendi olağan gelirieriyle, üye ödentileriyle veya bağışlanyla kar- şılamalıdır. Niçin yabancı bir kuruluş, vakıf statü- sünde de olsa, sizin STÖ'nüze sürekli maddi des- tek versin? Bir beklentisi olmadan, yönlendirme amacı olmadan destek vermesine haklı bir gerek- çe bulmak zor. STÖ'ler gerektiğinde araştırma yaptırabilirler, araştırma yapmak için de STÖ kurulmuş olabilir. Ancak toplumsal amaçlı bir STÖ'den araştırma alan kişi ya da kişilerin de özverili olması, yüksek ücretler almaması gerekir. Maliyeti aşan yüksek ücretler de kuşku doğurur. Sonucu önceden sap- tanmış araştırmalar mı yaptınyorlar sorusu kafalar- da oluşur. Bazı STÖ'ler de göstermelik insancıl davranış- larda bulunarak, gizli amaçlarını, emellerini gizle- yebilirier. İnsancıl, toplumsal amaçları için dış des- tek aldıkları görüntüsü vererek, gerçekte gizli amaçlan için destek sağlamış olurlar. Dış güçlerin desteklediği kişiler, kuruluşlar, STÖ'ler, bir şekilde ulusal, toplumsal çıkarlara ay- kın çıkışlarıyla, yayınlarıyla, sözde araştırmalanyla borçlarını öderler. Kamuoyunu, halkoylamasını dış odaklann istekleri doğrultusunda etkilemeye çalı- şırlar. Zaman zaman öyle demeçler verirler, öyle önceden belirlenmiş araştırma sonuçlan yayımlar- lar ki dış güçlerin eline gerekli kozları verirler. Medyada, bazı yazarlar da aldıklan ücretler, ge- tirdikleri yorumlar, dış güçlerle, yabancılaria ilişki- leriyle kuşku uyandınrlar. Niçin, neden yabancılar, dış odaklar, bazı medya mensuplanyla gizli ya da açık ilişki kurarak bir şekilde destek verirler? Aşın kuşkuculuk gibi gelebilir, ama akla uygun bir ge- rekçe olmadan, çıkar sağlayan, dış destek bulan kişi, kuruluş, STÖ'ler ve medya mensuplan kuşku doğururlar. Ne karşılığı, kime, kimlere hizmet sunuyorlar sorusunu kafalarda uyandınrlar. TTK Sözleşmesi imzalandı ALİAYAROGLU 4ZONGULDAK -Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan yaklaşık 10 bin maden işçisini kap- sayan 21. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. Türk- Iş ile hükümet arasında imzalanan protokol esaslanna göre birinci yıl için ücretlere yüzde 10, ikinci yıl 1. ve 2. altı aylarda yüzde 3 'er zam yapılacak. Toplu iş söz- leşmesinde yer alan sosyal yardımlar da aynı oranlarda arttınlacak. Toplu iş sözleşmesi 2006 yıh Ocak ayı sonu itibanyla ödenecek. Lahos artık Türkiye 'de Dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği ve piyasa- da "prestij balık" olarak bilinen lahos babğmın üreti- mi, Türkiye'de Uk kez gerçekkfdrüdi. Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünfcri Fakültesi Su Ürünfcri Vetiştirkiliği Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Belgin Hoşsu ve su ürünleri \iiksek mühendisi Semih Salnur. düm^da sadece Endonez\~a, Japonya. Hindistan ve Israil'de üre- timi yapılabikn lahos bahğuu üretmevi başanh. Mart- ta bu bahklann 35 milyon Hradan sabkhğına dikkat çeken Hoşsu," Türkiye'nin balık ihracaü yüzde 10-20 oranmda artacak" diye konuştu. (Fotoğraf: AA) Düzeltme ve Özür... - Dünkü gazetemizin 13'üncü sayfasında Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Celal Sönmez'in adı yanlışlıkla Duda Men- donca olarak yayımlanmışür. Düzeltir, özür dileriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog