Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

-Ü4 AĞUSTOS 2005 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab(g cumhuriyet.com.tr 11 Ceçmişi kiPli, ırkçı, vekil adayı • BERLİN(AA)- Almanya'da cinayete teşebbüs suçundan nıahkûm olan aşın sağcı Heinnch Förster (78), rMölln kentı yakınlanndaki Lauenburg-Stormarn-Süd kasabasında Milhyetçi Demokratik Partisi (NPD) Hstesınden milletvekili adayı oldu. Aşın sağcı partinin sözcüsü, başlangıçta Förster'e karşı bazı çekınceler bulunduğunu, ancak daha sonra parti üyeleri tarafindan demokratik bir şekilde seçildiğini belirtti. Förster, Bolzenburg kentinde aşın sağcı gençleri bır mülteci yurduna yanıcı madde atmalan için kışkırtmaktan 1995'te 4 yıl hapis cezasına çarptınlmıştı. Tapa simgesel hedeî değH' • BERLtS(AA)- Almanya Içişleri Bakanı OttoSchıly, Papal6. Benediktus'un, radikal dinci terönstler için sembolik bır hedef olmadığını söyledi. Schily. bir röportajda, Papa'nın radikal dıncıler için özellikle bır hedef olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdı: "Papa, îslamcı terönstler için sembolik bir hedef değil. Usame bin Ladin"in ganp düşüncelen daha çok, bozuk olduğunu ileri sürdüğü Batı uygarlığına yönelik. En tanınmış dini lideri vurmak, bu düşüncelere uygun değil." Papa, gelecek hafta Dünya Gençlik Günü'nde Köln'e gidecek. ABD'den Gazze uyarısı • VVASHINGTON(AA)- ABD Dışişleri Bakanlığı, Israil'in Gazze'den çekilme planı nedeniyle bölgede çıkabilecek olaylara karşı yurttaşlannı uyardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Israire gidecek Amerikan vatandaşlannın, gelecek birkaç hafta içinde şiddet olaylanna neden olabilecek protestolar nedeniyle dikkatli olmalan ıstendi. Açıklamada, Amenkan vatandaşlanna zorunlu olmadıkça Batı Şeria ve Gazze'ye gitmemelen yolunda yapılan uyan da yinelendi. Keşmip'de çatışma: 5 ölü • CAMMU(AA)- Hindistan'ın Keşmir bölgesinde önceki gece çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, tslamcı militanlar Udhampur bölgesinde bir köye baskın yaptı. Güvenlik güçlerinden silah eğitimi alan köylülere yönelik baskın sırasında çıkan çatışma birkaç saat sürdü. Çatışmada ölen ve yaralananlann köylüler olduğu belirtildi. Hindistan'ın Keşmir bölgesi, 1989'danben aynlıkçı teröre sahne oluyor. Çatışmalarda ölenlerin sayısı ise 44 bin. Irak'ta yann meclise sımulması gereken anayasaya ilişkin anlaşmazlıklar sürüyor ZamanakarşıyanşDış HaberterSenisi-Irak'ta, yeni anayasa taslağının mecli- se sunulmasına kısa bir süre ka- la önemli noktalarda uzlaşma sağlanamazken petrol gelirle- rinin dağıhmı konusunda an- laşmaya vanldığı bildirüdi. Dev- let Başkanı CelalTalabani, ana- yasa taslağının yann (bugün) hazır olmasını beklediğini söy- ledi. Hükümetin anayasa tasla- ğını meclise sunması için tanı- nan süre pazartesi günü doluyor. Talabanı dün, "Allah izin ve- rirse anayasa taslağı vann ha- zır olacak" dedi. Iki konuda tartışmalann halen sürdüğünü belirten Talabani, taslak konu- sunda bir engel bulunmadığı- nı, ancak güneyde federalizm ve dinle devlet arasındaki iliş- kilerin ne olacağı konusunda tartışmalann sürdüğünü kay- detti. Talabam, anayasa tasla- ğını hazırlayan komisyonun, taslağı meclise sunabılmesi için • 71 üyeli anayasa komisyonu çalışmalanna aralıksız devam ediyor. Başlıca uzlaşmazlık konulannı dinle devlet arasındaki ilişkiler ve Şiilerin federasyon talebi oluşturuyor. Petrol gelirlerinin dağıhmı konusunda ise ilke anlaşmasına vanldığı belirtiliyor. hiçbir konunun bu yılın sonu- rinin merkezi hükümetin kont- Osman, anlaşmazhk konula- na kadar ertelenmeyeceğini söy- ledi. Şii lider Abdülaziz el Hakim geçen hafta ülkenin güneyine Kürt özerk bölgesine benzer bir statü tanınmasını istemişti. Sünniler ise Şiilerin federalizm talebinin ülkeyi böleceğini be- lirterek büyük tepki göstermiş- ti. Nüfusa göre paylaşım Anayasayı hazırlayan 71 ki- şilik komisyonun üyelerinden Salih el Mutiak, önceki gece Irak'ın petrol gelirlerinin Sün- niler, Şiiler ve Kürtler arasın- da paylaşılmasına ilişkin bir il- ke anlaşmasına vanldığını söy- ledi. El Mutiak, petrol gelirle- rolünde olacağını, eyaletlerin nüfuslanna ve "baa önemli ih- tiyaçlara" göre dağıtılacağını belirtti. Sünni üye El Mutiak, "Bütün gruplar bu konuda an- laşü" dedi. Şii üye Nedim el Caberi ise petrol bölgelerindeki yerel hü- kümetlerin gelirin yüzde 5'ini kendilerine ayınp geri kalanı- nı merkezi hükümetin deneti- mine vereceklerini kaydettı Doğal kaynaklann paylaşımı başlıca anlaşmazlık noktalann- dan birini oluştunıyordu. Pet- rol Irak'ın kuzeyinde ve güne- yinde bulunuyor. Kuzeyde Kürtler, güneyde de Şiiler özerklik istiyor. Kürt milletvekili Mahmut nnda uzlaşmaya vanlmak üze- re olduğunu söyledi. Osman, görüşmelenn ABD Büyükel- çisı Zalmay Halilzad'ın da ka- tıhmıyla aralıksız sürdüğünü \e Kürt tarafıyla Birleşik Irak İttıfakı arasında uzlaşma elde edılebileceğini belirtti. Mah- mut Osman, en büyük anlaş- mazlık noktalanndan bin olan Kerkük'ün statüsüne ilişkin ola- rak ise eski rejimin Araplaştır- ma politikası çerçevesinde kent- ten uzaklaştınlan Kürtlere taz- minat ödeneceğini ya da Ker- kük'e dönüş izni verileceğini söyledi. Bazı kaynaklarda, li- derlerin ülkenin resmi adının "Irak Federal CumhuriyetT olması konusunda anlaştığını belirtti. Bir Şii üye ise ülkenın adının "IrakCurnhuriyeti" ola- cağını öne sürdü. Kürtlenn "İs- lamT Şiilerin de "federal" nı- telemesine karşı çıktığını anım- satan Şii üye, taraflann iki söz- cüğün de kullanılmaması konu- sunda anlaştıklannı söyledi. Kadınlara sandaKelerin yüzde 25'i Komite üyelerinden biri de, 18 anlaşmazlık noktasından 14'ü üzerinde uzlaşmaya va- nldığını belirtti. Adını açıkla- mayan üye, meclistekı sandal- yelenn en az yüzde 25" inın ka- dınlara aynlması konusunda da anlaşıldığını belirtti. Irak'ta taraflar anayasa tasla- ğını tamamlayabilmek için haf- talardır zamana karşı yanşarak talcvime uymaya çalışıyor. Was- hington yönetımı, anayasanın meclise yann sunulması konu- sunda ısrar ediyor. SEKlZt ÇOCUK 15 ÖLÜ ABD askerleri sivilleri vurdu Dış Haberier Servisi - Irak'ta ABD askerleri- nin rasgele ateş açarak aralannda 8 çocuğun da bulunduğu 15 sivili öl- dürdüğü öne sürüldü. Ramadi yakınlannda, yola yerleştirilen bom- bamn patlamasının ar- dmdan ateş açan ABD askerleri 15 kişiyi öl- dürdü. Görgü tanıklan, Ra- madi'nin hemen dışın- daki Nasaf'ta, Ameri- kan güçlerinin geçtiği bir yol üzerinde patlama olduğunu, ABD'li as- kerlerin, cuma nama- zmdan çıkan Iraklılann üzerine ateş açtığını söy- lediler. Hastane kaynak- lan, ölenler arasında 8 çocuk bulunduğunu, 17 kişinin de yaralandığı- nı belirttiler. ABD or- dusu ise iddiayı kabul etmedi. El Siniye'deki bir üs- se saldıran direnişçiler4 Irak askerini öldürdü. El Duluiye'de ise bir kontrol noktasma ateş açılması sonucu 2 Irak askeri yaşamım yitirdi. Bağdat'ta bir ABD dev- riyesi geçerken patla- yan bomba bir sivilin ölümüne yol açtı. Amerikan ordusu, Irak'ta yol kenarlannda bomba tespit edebilmek için robot kullanmaya başladı. Albay Gregory Tubbs, 30 robot kullan- makta olduklaruıı, on- larca robotun da sipariş edildiğini belirtti. Nasaf ta ölenler ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Hastane kaynaklan, getirilen 15 cesedin 8'inin çocuk olduğunu belirtti. Saldında 17 kişi de yaralandL (Fotoğraf: AP) Dışişleri Bakanı Kadirgamar'ın öldürülmesinin ateşkesi bozabileceği belirtiliyor Sri LaııkaVla banş sürecine darbe Kadirgamar 73 yasındaydı. (AP) Dış Haberier Servisi - Sri Lanka Dışiş- len Bakanı Laksnıan Kadirgamar'ın ön- ceki gün öldürühnesının ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken Tamil geril- lalan suikastla ilgilerinin olmadığını bil- dirdi. Suikastın ardından askerler ve po- lisler, başkent Colombo'da dev boyutlu bir operasyon başlattı. Önceki gün evinin önünde iki keskin nişancı tarafindan başından ve göğ- sünden vurulan 73 yaşındaki Tamil kö- kenli Kadirgamar, hastanede yoğunba- kımda yaşamım yitirmişti. Sri Lanka'nın kuzeyinde bağrmsız- lık mücadelesi veren Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanlan (LTTE), banş sü- ~ ~ recinin aktörlerinden Kadirgamar'ın öl- dürülmesiyle bağlantılan bulunmadığım açıkladı. Örgüt, Kadirgamar cinayetinin sorum- luluğunun kendilerine ait olmadığım be- lirtti ve suçluların Sri Lanka hükümeti içinde aranması gerektiğini ileri sürdü. Ta- mil Kaplanlan'nın siyasi kanadının lide- ri S. P. Tamilsilvan. Sri Lanka ordusunda bölünme olduğunu ve ateşkesin baltalan- maya çalışıldığım iddıa etti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Kadirgamar, LTTE ile banş süreci konusunda devlet başka- nına danışmanhk yapıyor ve Tamillere karşı sert bir tutum izliyordu. LTTE Ka- dirgamar' ı davalanna ıhanetle suçluyordu. Suikastın ardından Devlet Başkanı Çand- • Kadirgamar'ın önceki gün öldürülmesinin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Başşüpheli Tamil gerillalan suikastla ilgileri olmadığını bildirdi. rika Kumaratunga ülkede olağanüstü hal ilan etti. Kumaratunga'nın ofisinden ya- pılan açıklamada, güvenlik önlemlerine destek verilmesi ve bu "vahşT terör ola- yıyla ilgili etkıli bir soruşturma yürütül- mesi için olağanüstü hal ilan edildiği be- lirtildi. Siyasi gözlemciler, suikastın banş süre- cini baltalayacağından ve 30 yıl süren iç savaşı yeniden körükleyeceğinden kaygı- lamyor. LTTE, çoğunluğunu Sınhallerin oluşturduğu ülkenin kuzeyinde bağımsız Tamil devleti kurulmasını ıstıyor. 30 yıl sü- ren iç sa\aşta 60 bin kişi öldü. Şubat 2002'de Norveç'in arabuluculuğunda yapılan gö- rüşmeler sonucunda LTTE ve hükümet ateşkes anlaşması yapmıştı. _ Colombo'daki Siyasi Seçenekler Merkezi'nin yönehcisi Sunanda Des- hapriya, suikastın ardından ateşkes sü- recinin çökebileceğinden kaygılandı- ğmı söyledi. Deshapriya, hem hükü- mete hem de LTTE'ye ateşkese bağ- lı kalmalan ve banş yolundan sapma- malan için iç ve dış baskı yapılması ge- rektiğini belirtti. Taraflar arasında arabu- luculuk yapan Norveçli diplomat Eric Sol- heim, cinayetin ülkede kalıcı bir banş an- laşması sağlanması yönündeki çabalan daha da zorlaştıracağını bildirdi. Solheım, "Bu bir çdguıhk,banş sürecibüyük bir dar- be yedi" diye konuştu. BM VE AF ÖRGÜTÜ'NDEN TEPKI Londra 'ya insan hakları uyarısı • BM ve UAÖ, Ingiltere'nin yeni terörle mücadele yasalannın insan haklanna saygılı olması gerektiğini bildirdi. Dış Haberier Servisi - Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) ve Bırleşmış Milletler (BM), Ingiltere'ye insan haklan uyansında bulundu. Ingiliz hükümetinin, Londra'ya yönelik saldınlann ardmdan hayata geçirdiği yeni terörle mücadele yasalanna tepkiler sürüyor. UAÖ, Ingiltere'de terör saldınlannın ardmdan yaşanan sürece dikkat çekti ve ülkeyi insan haklanna daha saygılı olmaya çağırdı. Örgüt, hazırladığı raporda, terör saldınlanmn ardından Ingiltere'de yaşanan insan haklan ihlallerinden "derin kaygı" duyduğunu açıkladı. Raporda Ingiliz yetkilılerin ülkedeki terör tehlikesine karşı almayı planladıklan önlenıler paketine dikkat çekildi. Örgütün raporunda, Ingiltere'de saldınlann ardından alınan önlemlerin uluslararası insan haklan yasalanna ve ölçütlerine uygun olması istendi. BM'nin işkence raportörü Manfred Novak da Ingiltere'deki yeni terörle savaşım yasalannın uluslararası insan haklan ölçütlerini ihlal etmemesine özen göstermesi gerektiğini bildirdi. Novak, demokratik ülkelerin insan haklan yasalanna uygun da\Tanmaya özen göstermesi gerektiğini, aksi takdirde hukukun üstünlüğü ilkesini baltalamak isteyen teröristlerin ekmeğine yağ sürmüş olacaklannı belirtti. Hükümet, yeni yasalar çerçevesinde aralannda El Kaide'nin Avnıpa'daki manevi lideri Ebu Katada'nın da bulunduğu 10 yabancıyı sunr dışı etmek üzere gözaltma ahnıştı. Saldınlar arasında bağianü yok Öte yandan, Independent gazetesi Londra'yı sarsan 7 ve 21 Temmuz saldınlarını düzenleyen iki grubun bırbirleriyle bağlantılı olmadığım yazdı. Gazete, soruşturmada El Kaide bağlantısını gösteren bir kanıta da ulaşılamadığım belirtti. Haberde, 7 Temmuz saldınlannı düzenleyenlerin yalnız çalıştığınm belırlenmesinin kaygı yarattığım ve benzer hücrelerin ülkede saklandığı olasılığını gündeme getirdiği kaydedildi. Independent, 21 Temmuz saldınlannın ise bir "kopya eylem" oldugunun samldığmı yazdı. BULGAR CUMHURBAŞKANI: Türkleri dışlamak ateşle oynamaktır SOFYA (AA) - Bulgaristan'da 25 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından ülkedeki siyasi belirsizlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Ğeorgi Pırvanov, dün düzenlediği basm toplantısında. kurulan yeni parlamentoda "fanatik konuşma tarzuun resmi dil haline gektiğüü" belirterek "Siyascti etnikleştirmek ateşle oynamak demektir" dedi. Parlamentodaki 240 sandalyenin 34'üne sahip olan, üyelerin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'ni (HÖH) iktidardan uzaklaştırma girişimlerinin dikkat çektiğini ifade eden Pırvanov, "HÖH'ün iktidardan elenmesi girişimleri endişe vericidir. Türk azınlığı üzerinde uygulanmaya çataşılan baskı girişimleri, bu etnik grubun kendi içine kapanmasına neden olabiür" dedi. "Bulgaristan'uı geleceği açısından aanlıklann küstürülmemesinin stratejik önem taşıdığınT kaydeden Pırvanov, sendikalan, ülke AB'ye katılmcaya kadar toplumsal banşm korunmasına yardımcı olmaya çağırdı. Pırvanov, daha önce 116 millervekiliyle oluşturulmaya çahşılan koalisyon hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamaması ve 53 milletvekili bulunan 2. Simeon Ulusal Hareketi'nin de (NDSV) kabine kuramaması üzerine, yeni hükümet kurma görevini dörtlü bir koalisyona vermeyi tercih ettiğini söyledi. Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), HÖH ve NDSV'nin kendi aralannda anlaşarak 13 milletvekili olan Bulgaristan Halk Birliği'ni de (BNS) aralanna katıp koalisyon oluşturabileceğini belirten Pırvanov, "Hükümet kurma görevini dörtlü bir koaüsvona vermeve hazırun" dedi. 5. BODRUM ULUSLARARASI BALE FESTİVALİ INTERNA TlOMJtt BJkLLBT FBSTİVAL 14 A&ISTO* / AUOUST 2005 MZA* / SUHbAT KAMflK HtSUI / MIXIO FHUMS D M O l d l O l M M M ı i ı / AMKAKA / 31.»0 l t AftVfTO* / AHOUST 2003 KBŞİMU / tMUMDAY KİtOV BAU YlLDttlAM / KMOV BALUT STA1S I / / »1.30 31 AtUfTOS / AOOUST 200 5 *>OtM / İUNBAT KOMntAfT / CONTRAST Astatr- Omtet Op«n »» %*mA M U M ^ ı / AMTM.YA / I ı «Hl •*)!*< / AMTM.Y* >/ 21.30 3S AAttSTOS / İ 2O03 / tflBM NKfUMI / TMVttDAY m BaUsl M8JtıW)y / İSTANMİL MBUftart* Opmn aad Ballct / UTANBUl • •*•• KaU*l / •»Jı»» C«tU / 21.30 2* AAVSTOS / AU««St 200 S PAXA> / SUNbAY •OCCA TAHOO MAVO / JUUA SOCCA / AIOIHTIMO DAMCE JULIO (OCCA «. OALLET AROENTINO !«*•• lf«l«ri / •»<!»• Kmrim / 21.30 TUnuiolMl HLı OISJ 111 17 •* HARl\ KARADEVİZİ A\>IA ETKLVLİKLERİ TOPR.\ĞA \ERİLlŞtNİN30. MLINDA 68 ÖĞRENCİ KIŞAĞIMN S O \ l l VE YİĞtT OÎSDERİ H\RIA tAR.\DENİZİ Ş Ğ I D K J ETKİNLİKLERLE ANH ORl Z. 1 ETKINLIK MEZARBAŞI ANMA TOPLA.\T1SI 15 Agustos 2005. Pazartesı Saat 11 00 (KaracaahmetMezarlığı. Kadıkö)-L skudar Caddesı üzennde solda dmar Jıbı 2 ETKtNLlK Ruhı Su'dan Türküler • CerenTUGEN • Aras ,\kan <\RAS • Nevzat Alı FlklRSlNDI PANEL: "HARUN K.ARADENİZ VE 58 K U Ş \ Ğ r Açış Konuşması Sönmez TARG AN 68'lıler Bırhğı \ aktl Ba^kanı Oturum Başkanı Merdan ARSLAN I BÖLLM Konuşmacılar Prof. Dr. Eren OMA\ İTUÖğretımCvesı Mete AK.\LIN İMO ist Şb Eskı Başkanı Cökalp EREN İTUÖB ve 68'hler Bırlıgı \ akfı E»kı Başkanı II BOLLM Konuk Konuşmacılar Yer ve Tanh Tûrkıye Gazeîecıler Cemıvetı «Cagalogluı Buriıan Felek Konferans Salonu 15 Agustos 2005. Pazanesı Saat 18 IX) 68 I YAŞA YAS, O OUSLERE TA MKL1K £D£\ KE\DİM BL KIŞ4&N MİR.4SÇIS1SAY4\HERKES O\L R KOMĞLMİ ZDL R lletışım 0 532 281 54 54 - 0 5'2 325 85 90 VEFATiskendemn eşrafından Şaziye ve Mustafa Bulut'un sevgili oğlu, Hidayet,Hatice.Tekin,Metin ve Şansel'in ağabeyleri, merhum Şevki Yakıcı,Bahriye Yakıcı'nın damadı, Harun Banş Bulut ve merhum Ferhat Can Bulut'un sevgili babalan, Meral Bulut'un sevgili eşi iş adamı Metalurji Müh. AHMET BULUT(Beton Ahmet) 12.Ağustos.2005 Cuma günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 14.Ağustos.2005 Pazar günü Tepeören Köyü Camii'nde öğle namazmı müteakip kaldırılarak Tepeören Mezarlığı'nda defnedilecektir. Nuriçindeyatsın. Aİl COİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog