Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

CumhurİYel K l T A P L A R I VlRAN DAĞLAR Necati Cumalı ÇagltortımaAŞ TürkocağıCadNo 3941 l'>tr>4ıCağa)o41u-tstanbdTel (212ı5140i 96 Cu mhur iyet Cumhuriyet K İ T A P L A R I ÇAĞIN TANIGI SÎNEMA Aslı Selçuk ÇagPazariamaAŞ Türkocagı Cad No 39 41 8 2 . YIL SAYI: 29165/50 YKr (500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU. YUNUS NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 13 AĞUSTOS 2005 CUMARTESİ 1 Yıllardan sonra yan yana yürümek Terzı Fıkrı Fatsa da topu topu 8 ay başkaniık yaptı Ama yaptıklan hâlâ bır efsane olarak anlatılıyor Fatsalı beledıye başkanı Terzı Fıkrı (Fıkrı Sonmez), yerel yonetimın devnmcı bır anlayışla nosıl yonefıleceğı konusunda ornek olmuştu Miyase İLKNUR'un haberi 6. Sayfada. Ülkemizde nano teknolojik ürünler üretmeye başladı • Soyu tükenen türlerin korunması için ne yapılıyor? • Böceklerden esinlenerek tasarlanan roborlar... • Yüzyılın sinirbilimcisi Yaşargil'e onur ödülü... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. İS Bakan, kaçakçılık iddialanyla ilgili konuşma yasağı getirdi Gümrüklere Sus uyarısı Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, gaze- temizin gündeme getirdiği ve gümrükçülerin de adının kanştığı akaryakıt kaçakçılığı ha- berleri sürerken taşra ve merkez teşkilatına genelge yayımlayarak "susmalannı" istedi. Tüz- men genelgede, "müsteşarlığa bağlı tüm personelin görevleriyle ilgili konularda, izinsiz olarak bilgi veya demeç vermemelerini ve genelgeye titizlikle uymalannı" talep etti. Ge- nelgeyi eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, "Bakanın olayın üs- tünü örtmek yerine, olayın bütün boyutlanyla ortaya çıkması, soruşturmanın önünün açıl- ması için çaba göstermesi gerekir" diye konuştu. İLHAN TAŞCI'nın haberi • 5. Sayfada NEWSWEEK'ÎN ÎDDÎASI: Ankara da bir El Kaideci Usame bın Ladin'in ABD'deki kilit adamla- nndan biri olduğu öne süriilen Irak kökenli Tank Hamdi'nin Ankara'da Irak Dışışleri Bakanlığı ıçın çalıştığı ortaya çıktı. News- week dergisine konuşan eski bir CIA aja- ruyla ABD'li ıkı polıs yetkılisi, ABD yurt- taşı Hamdrnın Irak'ın Ankara Büyükelçılı- ği'nde çahştığını söylediler. • 8. Sayfada EMNÎYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: I 1 Avrupa 'ya kaçacaklardı Emniyet Sözcüsü Er, El Kaideci Sakra ve Obysi'nin planladıklan eylemi gerçekleştir- dikten sonra komşu bir ülkeye kaçmayı dü- şündüklenni söyledı."Başka tim falan yok" diyen Er, bır başka ülkenın operasyon esna- sında herhangi bir katkısının olmadığını be- lirterek operasyonu "Türk istıhbaratının ba- şansı" olarak değerlendırdı. I 8. Sayfada CenazedeErdoğan 'a tepki Adana, bir haftada ikinci şehidini uğuriadı. Tunceli'de terör örgfitü PKK'yle gi- rilen çatışmada şehit düşen Piyade Komando Onbaşı îdris Güler'in cenaze töre- ninde, anne Hanife Güler ve kız kardeşi Esra Güler gözyaşlarına boğulurken atı- lan sloganlarla PKK terörüne lanet yağdı. Şehit erbaş Güler'in yakını Bekir Kah- ramanlı. "Biz çocuklanmızı PKK öldürsün diye mi büyütüyoruz? Başbakan ne- rede? Aydınlar nerede? Bizim askerlerimiz devleti korurken, şehit olurken biri- leri vatanı satıyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Afyonkarahisar'da da şehit pi- yade er Veli Altın binlerce kişinin katüdığı törenle toprağa verildi. • 4. Sayfada Başbakan Erdoğan, Diyarbakır'da 'demokrasi sürecinin geriye işlemesine izin verilmeyeceğini' söyledi 'Rürt sorunuhepimizin' AVRUPA KONSEYİ: Güneydoğu için komite kurulsun Avrupa Birliği, Türkiye'ye Güneydoğu'da- ki sorunların çözümünün hızlandınlma- sı ve bölgenin refah seviyesinin arttınl- ması için AB, IMF ve Dünya Bankası temsilcilerinin de aralannda bulunabile- ceği bır komitenin kurulmasını önerdi. AB kaynaklan hükümetin bölgeler arası sosyo-ekonomik farklılığı ortadan kal- dırmak için yeterli çabayı göstermediği- ni belirterek bunun müzakerelerde so- run yaratabıleceğini savundular. MAH- MUT GÜRER'in haberi • 9. Sayfada YAPILACAK ÇOK ŞEY VAR - Başbakan Erdoğan'ın az sayıda bir yurttaş grubuna seslendiği Diyarbakır'da yoksulluğun diz boyu olduğunu bir kez daha gördüm. tnsanlar umutlu bir bekleyiş içerisinde. Buradaki yüzlere baktıkça daha yapılacak çok şeyin, aşılacak çok sorunun ve işlerin de bir o kadar zor olduğunu söylemek gerekiyor. ORAL ÇALİŞLAR'ın izlenimleri • 9. Sayfada Başbakan Tayyip Erdoğan geçmişte siyasi ve idari hatalann, toplumun bazı kesimlerine ya- pılmış olabileceğini vurgulayarak "Hatalan yok saymak büyük devletlere yakışmaz" diye konuştu. Ülkenın başbakanı olarak Kürt soru- nunun başta kendisınin ve herkesin sorunu ol- duğunu ifade eden Erdoğan, Kürt sorununun daha çok demokrasıyle çözüleceğini kaydetti. "Kürt sorununu tek devlet, tek millet ve tek bay- rak altında çözeceğiz" diyen Erdoğan, son dö- nemlerde OHAL, Terörle Mücadele Yasası gıbi geçmişe dönüş konusunda yaşanan tartışmalan da değerlendirdi. Erdoğan, "Türkiye'nin geldi- ği noktadan geri adım atılmayacak. Demokrasi sürecinin geriye doğru işlemesine izm verme- yeceğız" dedi. MAHMUT ORAL ve İBRA- HtM KARAASLAJN'm haberi • 9. Sayfada • DÎYARBAKIR'IN FETHl (!) ŞÜKRAN SONER'in yazısı • 13. Sayfada Güney Kıbrıs s Rum Kesimi* / KKTC'ye giden araçlar yakddı Güney Kıbns'tan KKTC'ye runstgötüren dört otobüs, park halindey- ken molotofkokteylı atıla- rak yakıldı. Ay Napa'dan Gırne'ye günlük turlar dü- zenleyen üç şırkete ait oto- büslenn "sıyası nedenlerle yakıldığına" ışaret eden Rum basını, polısm, yangı- nın KKTC'ye günlük ola- rak gerçekleştmlen rurlara karşı çıkan Rum mıllıyet- çıler tarafından çıkanldığı olasılığı üzennde durduğu- nu yazdı. • 11. Sayfada Akfen-SPA aldı Mersin Limanı satıldı Mersin Limanı'nın 36 yıl süreyle işletilmesine yönelik ıhalede en yük- sek tekhfı SPA-Akfen Ortak Gınşim Grubu verdı. Yenı yatırımlar ya- pacaklannı belirten Ak- fen Yönetim Kurulu Baş- kanı Hamdi Akın, ihale bedelini peşin ödeyecek- lerini ıfade etti. Akın, or- taklan olan Singapore Port Authority'la İsken- derun Limanı ihalesine girmeyı düşündüklerini " de söyledi. • 13. Sayfada Petrol vurdu Avrupa ekonomisi sarsılıyor Petrol fiyatlanndaki yükseliş, başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri- ni olumsuz etkilemeye başladı. AB'de 2005 yılı- nın ikinci çeyreğinde bü- yümenin 0.3'le sınırlı kaldığına ve Almanya'da da milli gelinn yılın ikin- ci çeyreğınde geçen yıla oranla yalnızca yüzde 1.5 oranında arttığına dikkat çeken ekonormstler, bu- nu bir durgunluk belirtisi sayıyor. • 13. Sayfada IRAK'TAANAYASA K.WGASI BÜYÜYOR M10. Sayfada ANKARA'NIN AB KAYGISIARTTI • 11. Savfada KİRA İÇÎN ÇALIŞIYORUZ • 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ne Yapsak? RTE'nin ne yapmak ıstediği tartışılıyor. Şayet RTE, Kıbrıs sorununa el attığında kullandı- ğı çözümsüzlük çözüm değildirsloganının benzerı- ni kullanmaya hazırlanıyorsa... PKK ve Güneydoğu (Kürt) sorununun çözümünü (Kıbrıs'ı satışa götüren slogan uyarınca) çözümsüzlük çözüm değıldir diye algılıyorsa... Misak-ı Milli sınırlanna, bölünmez Türkıye inancı- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Cumhurîyet dönemi unutuldu Çarpık savunma UNTVERSI- ADE 2005'ın açıhş törenındekı gösterilerde, "Osmaniryaözlem" açıkça ortaya konarken, Cumhun- yet donemı \ e Atatürk'ten bır kez bıle bahsedılmemesı büyük tepkı aldı. UNTVERSIADE lcra Kuru- lu Başkanı Taha Aksoy, mehter ta- kımının damgasını vurduğu açılı- şa "mıllıyetçı öğeler taşıdığı" ge- rekçesiyle Atatürk'ü koymadıkla- nru söyledi. • Spor'da tzmir'de Rum Kesi- mi bayrağı dalgala- nırken KKTC vok. YaZlklar OİSUII Açıhşta bü- tün uygarlıklar var ama Anado- lu topraklarında doğmuş en bü- yük güneş yok. Türkiye Cumhu- riyetı'nin kuruluşu yok. Musta- fa Kemal yok, silah arkadaşlan yok. Büyükşehir Belediye Baş- kanı Kocaoğlu, "Ön çalışmalar- da Cumhuriyet dönemi vardı" diyor. Cok vahım bir durumla karşı karşıyayız. SERDAR KIZIK'ın yazısı • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Anadolu Dokusu... Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır'da binalarayap- tığı konuşma, önümüzdeki yıl planlanan baskın bir seçimin habercisi gibi görünüyordu. Diyarbakırlıların Erdoğan'ın konuşmasına ilgı gös- termemesi vaat yorgunluğundan olsa gerek. Erdoğan, Türkiye'nin hangı temel konusuna el at- tıysa, zücaciyeci dükkânına ellerini kollarını düzensiz sallayarak giren bir delikanlı havasıyla hareket etti. UArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog