Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

1 2 AĞUSTOS 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DİSK'ten KESK'e destek ziyareti • ANKARA (Crumhuriyet Bürosu) - DlSKYönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan SüJeyman Çelebi başkanlığında KESK Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Hükümetle 15 Ağustos'ta toplu görüşme masasına oturacak olan ICESK'e destek veren Çelebi, KESK Genel Başkanı tsmail Hakkı Tombul'a "Gücümüz yettiği oranda haklı rnücadelenizde yanınızda olacağız. Kamu çalışanlanna verilen sözün yerine getirilmesinin taJtipçisi olacağız" dedi. Çelebi, kamu çahşanlannın reel ücretlerinin gerilemesi, temel hak ve özgürlüklerine ilişkin kısıtlamalann devam etmesi gibi sorunlannın riim toplumu ilgilendirdiğıni ifade etti. Tombul da, toplu görüşmelerde, geçen yıl kendilerine verilen sözlerin tutulmasını ve yeni taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini söyledi. ÖzelHapekâfa tacizateşi • AĞRI(AA)-Ağn Valisi Yusuf Yavaşcan, Agn-Erzurum Karayolu'nda bulunan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü hizmet binasına taciz ateşi açıldığını belirtti. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirten Yavaşcan, hizmet binasına isabet eden kurşunlann bazı camlann kınlmasına neden olduğunu kaydetti. Kurusda şebekesi • ADANA (Cumhuriyet) - Kurusıkı tabancaların namlulannı değiştirip piyasaya satan bir şebeke yakalandı. tl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kurusıkı tabanca üzerinde işlem yaparak gerçek hale dönüştürüp satan şebeke elemanlanyla bağlantı kurup, tabanca almak üzere anlaştı. Belirlenen yerde düzenlenen operasyon sonucu şebekeden A.K, M.A, T.K. ve S.T. yakalanırken, yanJannda bulunan namlusu değiştirilmiş 51 tabanca, 87 mermi ve 6 gram kubar da ele geçirildi. DfflAP ile HAK-PAR arasında çatlak • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - HAK-PAR BaşkanJık Kurulu, DEHAP ve Demokratik Toplum Hareketi'nin işbirliği çağnsını HADEP Genel Başkan Yardımcısı HikmetFidan'ın öldürülmesini gerekçe göstererek reddetti. HAK-PAR'dan yapılan açıklamada, "Kürtlerin ortak ve güçlü ses çıkarabilmesi için" kendilerine öneride bulunulduğu anımsatıldı. Açıklamada, Fidan'ın öldürülmesiyle "Kürtler arası hoşgörü, diyalog ortamı ve beklentilerine kurşun sıkıldığı" belirtilerek "işbirliğinin önü tıkandı" denildı. Üniyersitede teröp okulu • ANKARA (ANKA) - Bahçeşehir Üniversitesi, hükümet ve liderlik okulu bünyesinde ekim ayında tüm dünyada ve Türkiye'de tırmanışa geçen terör olaylan nedeniyle bu konuya ilgi duyanlara terorizm eğitimi verecek. Konuya ilişkin açıklama, Bahçeşehir Üniversitesi öğrerim görevlilerince Tempo dergisine yapıldı. Habere göre Türkiye'nin 30 yıldır iç içe olduğu terorizm olgusunun yeteri kadar bılinmediği belirtildi. 4 haftalık sertifika programında tanınmış isımler ile uzmanlann ders vereceği bildirildi. CHP lideri Baykal, Erdoğan'm aydınlarla görüşmesini 'siyasi flört' olarak niteledi: Halkla ilişkiler faaliyeti DenizBavkaL ANKARA (CumhuriyetBü- rosu)-CHP Genel Başkanı De- niz Baykal, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın bugün yapacağı Diyarbakır gezisi öncesinde teröre çözüm çabası çerçeve- sinde bir grup gazeteci, yazar, meslek örgütü temsilcisiyle yaptığı toplantıyı, "siyasi flört" ve "halkla ilişkiler faaliyeti" olarak nitelendırdi. Terörün ar- kasındaki siyasi hedefi gör- meden, sorunun "iyi niyet te- zahürieriyle" çözüleceğini um- manın "hamhayalveşaşkjnlık'' olduğunu belirten Baykal, "Başbakan şimdi birsiyasi flört- le terörü etİdsizleştirme çaba- sı içinde. Ama bu flört Türki- ye'nin terörle mücadek azmi- ne hiçbir şekilde zafiyet getir- memetidir" dedi. CHP Genel Başkanı Deniz • Başbakan'm terörü siyasi flörtle etkisizleştirme çabası içinde olduğunu savunan Baykal, "Ama bu flört Türkiye'nin terörle mücadele azmine hiçbir şekilde zafiyet getirmemelidir" dedi. Baykal, Liman-Iş Sendikası niteliktaşıdığmıkaydedenBay- Genel Başkanı Raif Kıbç'ı ka- bulünde, Erdoğan'ın Dıyarba- lor gezisi ve öncesinde yaptı- ğı "aydınlar topIanbsTna iliş- kin sorulan yanıtladı. Türki- ye'nin banşını güvence altına alacak, terörle mücadelede ya- pıcı katkı sağlayacak her giri- şimin memnuniyetle karşılan- ması gerektığini kaydeden Bay- kal, terör konusu üzerinden si- yasi parti hesabı yapılamaya- cağını vurguladı. Türkiye'de- ki terörün, "terör için terör yapma" olarak nıtelendırile- bilecek "nihilist terör" olma- dığını, siyasi hedefi olan bir kal, "Terör uygulaması belli bir siyasi hedefe ulaşmak için ortaya konukluğu için önenıH sürekH kabcı bedel ödettiren ciddi konu olarak karşımıza çdamşör" dedi. Türkiye'deki te- rörün bellı bir siyasi projeden bağımsız sayılamayacağını be- lirten Baykal, şu görüşleri di- le getirdi: "'Canım ne gerek var, hepı- miz arkadaşız, dostuz.. birbı- rimizi üzmeyelim, kırmaya- lım.. sizi seviyoruz' yaklaşı- rruyla o siyasi proje ihtilafinın ortadan kalkmış olabileceğini düşünmek kadar safiyane bir şey olamaz. Terörün etkisizleş- tirilmesi. o terörün önündekL arkasmdaki. hedefindeki siya- si projeyi geçersiz kılarak, etid- siz kılarak sağlanabilir. O siya- si projeyi yok sayarak, olayı bir halkla ilişkiler konusu gibi dü- şünerek, iyi niyet tezahürleriy- k kontrol altına alabileceğjmi- zizannetmekkadarşaşkmca bir şey yoktur. Demokratikleşme yaftâsı altmda böyle bir uyu- mun, udaşmanın münıkün ola- bileceğini zannetmek, berkes için çok yanılticıdır. Demokra- tikleşme çokönenıH. çok saygı- değer bir ulusal hedeftir. Ama demokratikleşmenm, teröreyol açan siyasi projeyi ikna edece- ğmi, ona gerek bırakmayacağı- nı ve onu aramaktan insanla- ruı vazgeçeceğini zannetmek ham hayal peşinde koşmaknr." 'Başbakan ateşle oynuyor' Siyasi parti yöneticileri, Erdoğan'ı demokratik hak ve özgürlükler adı altında ülkenin etnik ve inanç zemininde parçalanmasına katkı sağlamakla suçladı ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Siyasi partilerin yöneticileri Başbakan'm "Kürt so- runu'' sözlerinin PKK'yı sıyasallaştırma. meşru- laşnrma gayretlenne kat- kı sağladığını belirterek tepki gösterdiler. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır, Erdoğan'ın söz- leriyle ilgili olarak yap- tığı açıklamada, Başba- kanın "ateşk oynadığınr dile getirdi. Erdoğan'ın demokratik hak ve öz- gürlükler adı altında ül- kenin etnik ve inanç ze- mininde parçalanmasına katkı verdiğini ileri sü- ren Şandır, şu görüşleri dile getirdi: "Demokratik hak ve özgürlüklerin geüştiril- mesineMHP olarak hiç- bir ibraznnızyoktur.An- cak bu bir tophıluğun kimliğinin kültürel ve si- yasihaklan kapsammda anlaşıhrsa ve buna bir hukuki zemin hazırian- mak istenirse bunun adı bölücülüktür. PKK'nin silahla tenıin etmeye ça- hşüğı böiücülüğü Saym Başbakan hukuk üze- rinden yapmaya çahş- maktadir. Bu gidişi çok tehUkeü bulmaktavTZ." SHP Genel Sekreteri Ahmet Güryüz Keten- ci, Kürt sorununun de- mokratik bir biçimde çö- zülmesini istediklerini, ancak önce PKK'nin ön- koşulsuz biçimde silah bırakması ve terör ey- lemlerine son vermesi gerektiğini belirtti. Ke- tenci, yaptığı yazıh açık- lamada, Kürt sorununun demokratik bir biçimde çözülmesinin ülke için büyük bir kazanım ola- cağını bildirdi. Ketenci, "Ne var ki, öncetikü ola- rak PKK önkoşubuzbi- çhnde silah bn-akmahve teröreyfemlerine sonver- mefidir. Türkiye'de Kürt sorununun demokratik biçimde çözülmesi ko- nusunda oluşan duyar- Uddanönemsiyoruz.Sa- dece muhafcfet yapmak adına sohı ve poBtik diü kirleten anlamsız, çö- zümsüz sığ anlayışı asla kabul eönhoruz" dedi. Işçi Partisi Genel Baş- kanı Doğu Perinçek ise Erdoğan'm aydınlarla yaptığı görüşmeyi "Piaeyimeşnıbşörma buhışması" olarak nite- lendırdi. Erdoğan'ın "demokratik cumhuri- yet" ifadesini kullandı- ğını anımsatan Perinçek, "Bu PKK'nin sloganı- dır. Erdoğan, bu sloganı Diyarbakır gezisi önce- si bilerek kuDanmakta- chr.BöylecePKK've te- röre devam edin, arka- ncdaym mesajı vcrmek- tedjr" dedi. HÜRPARTI Genel Başkanı YaşarOkuyan. "Türkrve Cumhurheti Başbakanı sıfaünı taş> >-anbirkimseninilkde- fa 'Kürt sorunu' tabiri- ni kuOanmasL ülkemiz içinciddibir taühsizikol- muştur" dedi. Başbakanlık Insan Haklan Danışma Kuru- lu üyesi ve Hukukun Egemenliği Derneği Ge- nel Başkanı Erdem Ak- >üz ise toplantıda yapılan açıkJamalar konusunda cumhuriyet savcılanm göreve çağırdı. Erdoğaa, Di>arbakır'da Cahit Srtkı Tarancı'nın "Bir Memleket tsterinı" adlı şiirini okmacak. Bu şiiri önceki gün Adalet Ağaoğlu kendisine okumuştu. Cumhurhet yazan Oral Çahşlar da bu anı ölümsüzleştirmiş. Başbakan, Diyarbakır ziyaretinde 'Kürt sorunu'na değinecek Erdoğan 11 gazeteciylegidiyor ANK\R\ (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan merakla beklenen Diyarbakır zı- yaretini bugün gerçekleştirecek. Erdoğan, uçağmda 11 gazeteciyi de ağırlayacak. Erdoğan'ın uçağında Diyarbakır'a gidecek gazete- ciler şunlar: Cumhuriyet'ten Oral Çahşlar, Radı- kal'den Murat Yetkin, Yeni Şafak'tan AliBavTamoğ- lu, Sabah'tan Ash Aydıntaşbaş, Vakiften Abdurrah- man Difipak, Dünden Bugüne Tercüman'dan Gülay Göktürk, Vatan'dan Bilal Çetin, Akşam'dan tsmail Küçükkaya, Türkiye'den NuriEHbol, Hürriyet'ten Nur Batur ve Zamandan Mustafa Ünal. Diyarbakır ziyaretinde, duble yol açılışı ve Toplu Konut Idaresi'nin yaptığı evlerin anahtar teslim tö- renine katılacak olan Erdoğan, \alilikte kentın so- runlannı dinieyecek. Erdoğan, aynca önceki gün ay- dınlarla yaptığı görüşmede yazar Adalet Ağaoğ- lu'nun okuduğu Cahit Srtkı Tarancı'nın "Bir Mem- leket tsterim" adlı şiinnı okuyacak. Başbakanlık Sözcüsü AkifBeki Diyarbakır ziyaretiyle ilgili yap- tığı açıklamada. "Saym Başbakan, bugüne kadar ab- nan sosyo-ekonomik tedbirier hakkmda bilgi verecek, bölge insanını kucaklayan, terör örgütünden aynşü- ranmesajlar verecek veönümüzdekidönemde aJma- cak tedbirleıie UgiH aülacak adımlar hakkında bilgi verecek" dedi. Aydınlarla görüşme İngitizceye çevTİldi Erdoğan'ın Aydm Girişimi ile yaptığı konuşmanm metni Ingilizce ve Türkçe olarak Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sayfasında tam metin olarak ya- yımlandı. Başbakan'm Sun Valley konuşması dışm- da benzer bir uygulamaniB görülmediği sitede konuş- ma, "TurkishPrimeMinisterErdogan'sSpeechatthe MeetingWhh InteDectuab (Başbakan Erdoğan entel- lektüeDerie görüştü)" başlığı ile ifade edildi. Erdoğan, İzmir'de daha önce programdan çıkanlan Şehit Aileleri Derneği'ni ziyaret etti Şehit ailelerine de mesaj verdiHAKANDİRİK tZMtR- 2006'da erken seçim beklentilerini karşılamayacak- lannı belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin, Kıbns dahil A\-rupa Birliği'ne verdiği tüm sözleri tuttuğunu kaydederek Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne yönelik izolas- yonun kaldınhnasını istedi. "Aydmlar toplanüsrrun ar- dmdan bugün Diyarbakır'a gi- decek olan Başbakan Erdoğan, UNTVERSIADE açılış tören- leri için geldiği izmir'de. daha önce programdan çıkanldığı duyurulan îzmir Şehit Ailele- ri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaretini gerçekleş- tirdi. Burada gazetecilere poz verirken Dernek Başkanı Yavuz Alphan'ın masaya koymak is- tediği "süngütakmışMehmet- çik" biblosunu, "Çok şe\r olur. Yeğen Tarancı'yıHizbullah öldürmüştü ANKARA (ANKA) - Baş- bakan Recep Tayyip Erdo- ğan'm yazar Adalet Ağaoğ- lu'nun önerisiyle Diyarbakır gezisinde şiirini okuyacağı Cahit Sıtkı Tarancrnm yeğe- ni NamıkTarancrnın, 20 Ka- sım 1992 tarihinde Diyarba- kır'da Hizbullah saldırısıyla öldürüldüğü belirtilmişti. Şair Tarancı'nm yeğeni ga- Böylealahm" diyerek yana koy- durtan Erdoğan, "Şehifler bizinı her şeyimizdir" dedi. Şehitle- rin anısını canlı tutmak amacıy- la Türkiye'de birçok dernek ku- rulduğunu anımsatan Erdoğan. MehmetAktfErsoy'un "Eyşe- hit oğlu şehit, isteme benden zeteci Namık Tarancı, Hiz- bullah yetkilileriyle röportaj- lar yapmışrı. Gerçek dergisi- nin 24 ve 31 Ekim 1992 tarih- lerinde yayımlanan röportaj- larda Hizbullah yetkilisi, Mu- saAnter, Bahriye Üçokve Tu- ran Dursun cınayetlerini örgüt adına üstlenmişti. Tarancı, Hizbullah örgütünün amaçla- n, hedefleri, PKK ile çatış- makber" dizelerinin bulundu- ğu şiiri okudu. Şehit aileleri derneklerinin kendilerine çe- şitli istemlerni ilettiklerini be- lirten Erdoğan, "Türkiye Cum- huriyeti Devleti'nin şu anki yö- netimi olarak bizler, mevcut şartiar içinde eUmizden gelen ması ve devletle bağlantısma dair her konuda görüşlerin yer aldığı röportajlann ardmdan ölümle tehdit edilmişti. Arka- daşlan arasında "Kaptan" di- ye anılan Tarancı. Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar'ın polis kılığıyla evler- den kaçırdıkları 40 kurban için 'öJümemri' verdiği kişilerara- smda yer alıyordu. azami ga>Tetkrimizi kullana- rak bu istekleri yerine getirme- yeçahşıyonız'' dedi. Basınaka- patılan görüşmenin ardından açıklama yapan AJphan. Erdo- ğan'dan terörün durdurulma- sını istediklerini, bunun için uğraş \erdikleri yanıtını aldı- ğını söyledi. Başbakanlık Ba- sm Danışmanı Ahmet Tezcan da, şehit yakınlarının, "şehit" sıfatma resmi tanım getirilme- sini istediklerini bildirdi. Izmir'e yeni atanan Vali Oğuz KağanKöksalTa görüşmesinin ardmdan partisinin düzenledi- ği yemeğe katılan Erdoğan, bu- rada yapüğı konuşmada 2006'da erken seçim beklentilerine ya- nıt vermeyeceklerini vurgula- dı "Bu iktidar sanal değfldir" diyen Erdoğan, şunlan söyle- di: "Aç tavuk kendini buğdav ambannda samyor. Biz 7 \ama- h bohça değüiz, 40 yamah hiç değiliz. Kendi partileri parça- landıgı için erken seçim istiyor- lar. 1946'dan bu yana 59 yıl geç- ti. Biz, 59. hükümetiz. Her yıla bir hükümetdüşer. Bu istikrar- sızhğuı ta kendisidir. İşte bizbu- nu \ikacagE. Programımızı2007 Kasımı'nagöre sürdürüyoruz," POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Iğdıp'dan Gebze'ye Akaryakıt kaçakçılığında bürokratlar güçlerini kimlerden alıyorlar? Aynı soru dün de soruluyor bugün de... 2002 yılında Iğdır'da akaryakıt kaçakçılığı orta- ya çıktığında Vali Mustafa Tamer, Içişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen'e gö nderdiği raporda şöy- le diyordu: "Bölgedeki mazot kaçakçılığını MHP Iğdır Mil- letvekili Abbas Bozyel ile ANAP'lı Ali Güner or- ganize etmiştir." Vali Tamer şu iddiada da bulunmuştu: "Göreve geldiğim ilk gün mazot kaçakçılığına göz yummama karşılık 3.5 trilyon lira rûşvet tek- lifi aldım..." 20 Mayıs 2002 tarihli "Posta" gazetesinde "Va- linin feryadı" başlıklı haberde ise ilginç bir bölüm vardı: "Mazot ithalatını arttırmak için MHP militanlan da devreye girdi. Ülkü Ocakfan Genel Başkanı ve MHP'liler, Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Kür- şad TüzmenV odasında dövdü. Bu olaylardan sonra mazot ithalatı 1760 ton arttınldı..." Kürşad Tüzmen bugün AKP hükümetinin güm- rüklerden sorumlu devlet bakanıdır... Sanınm Tüzmen, Cumhuriyet'tellhanTaşcı'nın "akaryakıt kaçakçılığı" haberlerini izliyordur... Şimdi bakan Tüzmen'e bir soru: "Siz, Gümrükler Genel Müdür Vekili Sezai Uçur- mak ve Gümrük Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Hüsnü Güler/e uyum içinde çalışıyormusunuz?" Iki bürokrat Gebze Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanryorlar, tamam. Ancak bu iki isim kamuoyun- da çok konuşuluyor. Sanıklarla ilişkileri olduğu öne sürülüyor. • • • Olayda sık sık adı geçen "nüfuzlu kişi"ritn iki bü- rokratla da sık sık konuştuğu yaygın bir söylenti... Hüseyin Hüsnü Güler 2002 genel seçimlerinde AKP'den aday adayı oldu. Hakkındaki "teşekkül halinde kaçakçılık", "resmi evrakta sahtecilik", "rüşvet almak-vermek" suçlamalan Yargıtay Birin- ci Başkanlar Kurulu'nun 29 Haziran 2004 tarihli karan "emsal"alınarak, tutanaklann yasal kanıtsa- yılmayacağı savıyla takipsizlik karan verildi. Sezai Uçurmak'ın Gümrükler Genel Müdüriüğü'ne atanma kararnamesini Cumhurbaşkanı Sezer im- zalamadı. Görevini vekâleten yürütüyor. Savcı, Uçurmak'a da Yargıtay karan gereği takipsizlik ka- ran verdi. Kemal Albayrak AKP'nin kurucular kurulu üye- si. Kapatılan RP'nin milletvekillerinden. Hakkında kamu davası açıldı. Ibrahim Bilgehan Taşdelen ve Esat Kurucu. . ZRG ve Politeks paravan şirketlerinin sahibi... Taşdelen ve Kurucu, Gebze Ağır Ceza Mah- kemesi'nde yargılanıyor... Akaryakıt kaçakçılığında düğmeye basan ve operasyonu başlatan, Kocaeli Emniyet Müdürü Ercüment Özbeyli'dir.. özbeyli, operasyondan hemen sonra hangi ge- rekçeyle merkeze alınıp başmüfettiş yapılmıştır? özbeyli, tıpkı Hanefi Avcı gibi kızağaçekilmiştir... Olan dürüst ve onurtu polis müdürlerine olmuştur!.. Ben bufilmi üç yıl önce Iğdır'da seyretmiştim... Iğdır Valisi Mustafa Tamer'in sesini duyargibi olu- yorum: "Bana 3.5 trilyon lira rüşvet teklif ettiler..." • • • Olaylar büyüdü... Vali Tamer'in suçladığı MHP Iğdır Milletvekili Abbas Bozyel açıklama yaptı: "Bu iddialan ortaya atanlaria kamuoyu ve yar- gı önünde hesaplaşacağım." ANAP Milletvekili Ali Güner: "Tamer'in doktor unvanı var. Ancak tez çalıntı. Dürüst olmadığı buradan belli." Kavga büyüdü... Sonunda ne oldu? Dedim ya Vali Mustafa Tamer merkeze alındı... Vali Mustafa Tamer, Iğdır'daki mazot kaçakçılı- ğını 2002 yılında dönemin başbakan yardımcılan Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli'ye de anlartı... Dilucu Sınır Kapısı, yolsuz- lukların merkeziydi. Işin içinde Hizbullah bağlantısı olduğu bile öne sürüldü. Nahçrvan dan Iğdır a mazot aktı, trilyonlar birilerinin cebine girdi. Olay ise kapatıldı... hikmeLcetinkayan cumhuriyetcom.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 MlLLÎ SAVUNMA BAKANI 'Suç duyurusunda bulunacağım' Haber Merkezi - Mil- li Savoınma Bakanı Vecdi GönüL gazete- miz yazan Hiknıet Çetinkaj-anm Geb- ze'deki akaryakıt ka- çakçılığına ilişkin 10-11 Ağustos 2005 tarihlerinde yayımla- nan köşe yazılanyla ilgili yazıh bir açıkla- ma yaptı. "Gebze Başsavcüı- ğVnın yönetiminde Emniyet tstihbarat ve Kaçakçılık Şubeleri- nin büyük başansı ile bir akaryakıt kaçak- çüığuun ortaya çıka- nldığını ve geçen sene ortalannda dava açıl- dığını haricen bilmek- te idim" diyen Bakan Gönül, açıkla- masma şöyle devam etti: "Ancak bu dava- da sanıklann bazı ba- kanlara bizzat veya birvasıta yakmuk iddi- asında bulunduklan- ru, anılan yaymlan- nızdan öğrenmiş bu- lunuyorum. SanıMar hakkında şahsuna yö- neük isnatian ile ilgili olarak savcüığa suç duyurusunda buluna- cağım.'' Kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şirket sahiplerini tanı- madığını belirten Gö- nül, "Kendileri ile ne şahsen ne de telefon veya başka bir vasıta ile kesinlikle görüş- medinı. Benim şu an- da oturduğum loj- manda dahi özel tele- fonunı yoktur. Bütün görüşmelerim devle- tin resmi kayıtian ni- tetiğmdedir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog